Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 104kWORD 36k
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg
Fiskeflottor i gemenskapens yttersta randområden*
P6_TA(2006)0453

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden (KOM(2006)0433 - C6-0295/2006 - 2006/0148(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resoution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0433)(1),

–   med beaktande av artiklarna 37 och 299.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0295/2006),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 134 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy