Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0539/2006

Rozpravy :

PV 25/10/2006 - 11
CRE 25/10/2006 - 11

Hlasování :

PV 26/10/2006 - 6.6

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 277kWORD 54k
Čtvrtek, 26. října 2006 - Štrasburk
Moldavsko/Podněstří
P6_TA(2006)0455RC-B6-0539/2006

Usnesení Evropského parlamentu o Moldavsku (Podněstří)

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Moldavsku a situaci v Podněstří, a zejména na své usnesení ze dne 16. března 2006(1),

-   s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Moldavskem a Evropskou unií, která vstoupila v platnost dne 1. července 1998,

-   s ohledem na akční plán pro Moldavsko v rámci evropské politiky sousedství, který určuje směr strategické spolupráce mezi Moldavskou republikou a Evropskou unií a který byl přijat dne 22. února 2005,

-   s ohledem na prohlášení Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) přijatém na schůzce na nejvyšší úrovni v Istanbulu v roce 1999 a na jednání Rady ministrů OBSE v Portu v roce 2002,

-   s ohledem na ukrajinskou iniciativu "K řešení pomocí demokracie", kterou přednesl ukrajinský prezident Viktor Juščenko dne 22. dubna 2005,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ze dne 18. září 2006 o "referendu" v podněsterské oblasti Moldavské republiky,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že se dne 17. září 2006 v podněsterské oblasti Moldavska konalo "referendum" usilující o naprostou nezávislost této oblasti a o její případné sjednocení s Ruskou federací,

B.   vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství toto "referendum" ani jeho výsledek neuznalo, neboť referendum bylo organizováno represivním režimem Podněstří zcela jednostranně, čímž bylo zamezeno možnosti vyjednání politického řešení konfliktu v Moldavsku, a také proto, že sugestivní ráz otázek a neschopnost splnit základní požadavky pro svobodné a nestranné volby, jako je svoboda sdělovacích prostředků, svoboda shromažďování a politický pluralismus, zřejmě předurčily výsledek referenda,

C.   vzhledem k tomu, že konflikt mezi separatistickými podněsterskými orgány a ústřední vládou Moldavska významně přispěl k nestabilitě v celé zemi,

D.   vzhledem k tomu, že jednání o statusu Podněstří probíhají od roku 1992 ve formátu "5+2", kterého se účastní Moldavsko, Podněsterská oblast v Moldavsku, Rusko, Ukrajina a OBSE a v roli pozorovatelů EU a USA; vzhledem k tomu, že tato jednání v dubnu 2006 selhala,

E.   vzhledem k tomu, že Evropská unie v nedávné době podnikla významné kroky k posílení své angažovanosti vůči Moldavské republice a k prohloubení úsilí o řešení konfliktu v Podněstří zřízením stálé delegace Komise v Kišiněvě, jmenováním zvláštního zástupce EU pro Moldavsko s mandátem přispívat k trvalému řešení konfliktu v Podněstří a zřízením mise EU pro pomoc na hranicích (EUBAM) pro Moldavsko a Ukrajinu,

F.   vzhledem k tomu, že podle zprávy OSN o lidském rozvoji z roku 2005 je Moldavsko nejchudší zemí Evropy a situace v Podněstří je závažnou překážkou socioekonomického rozvoje země,

G.   vzhledem k tomu, že Ruská federace zavedla na začátku letošního roku zákaz dovozu zemědělských produktů (vína, ovoce a zeleniny) z Moldavska a Gruzie, který působí hospodářskému rozvoji obou zemí značné škody,

H.   vzhledem k tomu, že žádná mezinárodní organizace nepodporuje jednostranná hnutí za nezávislost v Podněstří, Jižní Osetii a Abcházii a že pod záštitou OBSE a OSN probíhají neustálé snahy o znovunastolení svrchovanosti a územní celistvosti Moldavska a Gruzie,

1.   důrazně odsuzuje pokus nastolit nezávislost Podněsterské oblasti Moldavska jednostranným způsobem uspořádáním takzvaného referenda;

2.   vyzývá vládu Ruské federace, aby se již zdržela podpory tohoto hnutí, a zejména pořádání takzvaných referend o nezávislosti této oblasti; vyzývá vládu Ruské federace, aby plně podpořila multilaterální snahy o nalezení řešení konfliktů ve svém sousedství; dále vládu Ruské federace vyzývá, aby splnila závazky, které přijala v roce 1996 v rámci Rady Evropy a které se odrazily v rozhodnutích ze schůzky na nejvyšší úrovni (Istanbul 1999) a Rady ministrů (Porto 2002), týkající se stažení ruských vojsk a zbraní z území Moldavska; vyjadřuje obavy nad nedostatečným pokrokem v této záležitosti;

3.   důrazně odmítá způsob organizace a výsledek "referenda" o nezávislosti Podněsterské oblasti Moldavska a jejím možném přistoupení k Ruské federaci, neboť jsou v naprostém rozporu s mezinárodně uznávanou svrchovaností a územní celistvostí Moldavské republiky a protože represivní režim v Podněstří neumožňuje svobodné vyjádření vůle lidu;

4.   zdůrazňuje, že vyřešení konfliktu v Podněstří zásadně přispěje k podpoře politické stability a hospodářské prosperity Moldavské republiky a celé oblasti; zdůrazňuje, že je třeba naleznout mírové řešení konfliktu, které by bylo v souladu s Chartou a úmluvami OSN a prohlášeními OBSE a zároveň by plně respektovalo svrchovanost a územní celistvost Moldavské republiky v rámci mezinárodně uznávaných hranic;

5.   vyzývá všechny účastníky konfliktu, aby se vyhnuli jakýmkoli opatřením, která by vedla k dalšímu vyostřování situace, a aby se neprodleně vrátili k jednacímu stolu v sestavě 5+2 a společně usilovali o rychlé a průhledné řešení konfliktu;

6.   vyzývá Radu, členské státy a Komisi, aby i nadále plně podporovaly politické a mírové řešení regionálních konfliktů v sousedství, které má EU společné s Ruskou federací, a naléhá na ně, aby o těchto záležitostech jednaly na svých příštích setkáních s prezidentem a vládou Ruské federace;

7.   vyzývá moldavskou vládu, aby podnikla opatření k budování důvěry a předložila obyvatelům Podněstří nové návrhy, které budou pozitivním stimulem, jenž jim umožní plně podpořit mírové znovusjednocení země, při kterém budou zajištěna práva menšinových jazyků a místní autonomie;

8.   odsuzuje nepřetržitý útlak, pronásledování a zastrašování zástupců nezávislých sdělovacích prostředků, nevládních organizací a občanské společnosti ze strany samozvaných podněsterských orgánů;

9.   vyjadřuje politování nad nedostatkem významného pokroku při jednáních EU o dohodě o usnadnění vydávání víz a zpětném přebírání osob s Moldavskem; vyzývá Radu a Komisi, aby urychlily postup vedoucí k uzavření dohody o usnadnění vydávání víz s Moldavskem a aby zajistily její uplatňování; považuje za nespravedlivou a diskriminující skutečnost, že podněsterští občané vlastnící ruský pas mohou cestovat do EU snadněji než Moldavané, což přispívá ke zvýšenému napětí v podněsterské oblasti a je překážkou pro urovnání tohoto sporu;

10.   vyjadřuje uspokojení nad rozhodnutím Ukrajiny z března 2006 zavést v souladu s mezinárodním právem na své hranici s Podněstřím nové celní předpisy;

11.   vítá příznivé výsledky, kterých na hranicích Moldavska a Ukrajiny dosáhla mise EUBAM, jež byla zřízena v březnu 2005 a jež hraje významnou úlohu v boji s korupcí, nelegálním obchodem a pašováním tím, že zlepšuje transparentnost a vytváří v Moldavsku vhodné provozní a institucionální kapacity k zajištění účinné pohraniční kontroly, a přispívá tak ke konečnému urovnání konfliktu v Podněstří;

12.   vyjadřuje důraznou a trvalou podporu úsilí moldavských občanů dosáhnout v Moldavsku plně funkční demokracie, právního státu a dodržování lidských práv, jež jsou nezbytné pro zajištění vývoje reforem;

13.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě a parlamentu Moldavska, vládě Rumunska, vládě Ukrajiny, vládě Ruské federace, vládě USA, generálnímu tajemníkovi OBSE a generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2006)0099.

Právní upozornění - Ochrana soukromí