Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0539/2006

Arutelud :

PV 25/10/2006 - 11
CRE 25/10/2006 - 11

Hääletused :

PV 26/10/2006 - 6.6

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 46k
Neljapäev, 26. oktoober 2006 - Strasbourg
Moldova (Transnistria)
P6_TA(2006)0455RC-B6-0539/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon Moldova (Transnistria) kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Moldovas ja Transnistrias ja eriti 16. märtsi 2006. aasta resolutsiooni(1);

–   võttes arvesse Moldova ja Euroopa Liidu partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1. juulil 1998. aastal;

–   võttes arvesse 22. veebruaril 2005. aastal vastu võetud Euroopa naabruspoliitika Moldova-alast tegevuskava, milles määratakse Moldova Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise strateegilise koostöö suund;

–   võttes arvesse 1999. aastal Istanbulis toimunud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) tippkohtumisel ja 2002. aastal Portos toimunud OSCE Ministrite Nõukogu kohtumisel tehtud avaldusi;

–   võttes arvesse Ukraina algatust "Demokraatiaga lahenduseni", mille Ukraina president Viktor Juštšenko käivitas 22. aprillil 2005. aastal;

–   võttes arvesse nõukogu eesistuja 18. septembri 2006. aasta avaldust Euroopa Liidu nimel Moldova Vabariigis Transnistria piirkonnas toimunud nn referendumi kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et Moldova Vabariigis Transnistria piirkonnas toimus 17. septembril 2006. aastal nn referendum, mille eesmärk oli piirkonna täielik iseseisvumine ja võimalik ühinemine Vene Föderatsiooniga;

B.   arvestades, et rahvusvaheline üldsus ei tunnustanud nn referendumit ega selle tulemust, kuna selle korraldas täiesti ühepoolselt Transnistria represseeriv režiim, välistades seega kõik võimalused lahendada Moldova konflikt läbirääkimiste teel poliitiliselt, samuti kuna küsimuste sugestiivse iseloomu ning vabade ja õiglaste valimiste peamistele tingimustele (nagu meediavabadus, kogunemisvabadus ja poliitiline pluralism) mittevastamise tõttu peeti referendumi tulemust ette ära otsustatuks;

C.   arvestades, et konflikt Transnistria separatistliku võimu ja Moldova keskvalitsuse vahel on oluliselt destabiliseerinud kogu riiki;

D.   arvestades, et läbirääkimised Transnistria staatuse üle on kestnud alates 1992. aastast nn 5+2 formaadis, kus osalevad Moldova, Moldova Transnistria piirkond, Venemaa, Ukrain ja OSCE ning kus vaatlejateks on EL ja Ameerika Ühendriigid; arvestades, et läbirääkimised katkesid 2006. aasta aprillis;

E.   arvestades, et Euroopa Liit tegi hiljuti olulisi samme kohustuste suurendamiseks Moldova Vabariigi ees ja lahenduse otsimiseks Transnistria konfliktile, avades Chişinăus komisjoni alalise delegatsiooni, nimetades ELi eriesindaja Moldovas, kelle ülesanne on aidata kaasa Transnistria konfliktile kestva lahenduse leidmisele, ning rajades Moldovasse ja Ukrainasse ELi piiriabimissiooni (EUBAM);

F.   arvestades, et ÜRO 2005. aasta inimarengu aruande kohaselt on Moldova Euroopa vaeseim riik ja Transnistria olukord on riigi sotsiaalmajandusliku arengu peamine takistus;

G.   arvestades, et Vene Föderatsioon kehtestas käesoleva aasta alguses Moldova ja Gruusia põllumajandustoodetele (vein, puu- ja köögiviljad) impordikeelu, mis kahjustab oluliselt mõlema riigi majandusarengut;

H.   arvestades, et Transnistria, Lõuna-Osseetia ja Abhaasia ühepoolseid iseseisvusliikumisi ei toeta mitte ükski rahvusvaheline organisatsioon ning et OSCE ja ÜRO järelevalve all tehakse pidevaid jõupingutusi Moldova ja Gruusia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse taastamiseks,

1.   mõistab sügavalt hukka Moldova Transnistria piirkonna katset kehtestada ühepoolselt iseseisvus nn referendumi korraldamise abil;

2.   palub Vene Föderatsiooni valitsusel seda sammu mitte toetada ja eriti nn referendumite korraldamist piirkonna iseseisvumise küsimuses; palub Vene Föderatsiooni valitsusel toetada täielikult mitmepoolseid jõupingutusi lahenduse leidmiseks Venemaa lähikonnas aset leidvatele konfliktidele; kutsub Vene Föderatsiooni valitsust lisaks üles täitma 1996. aastal Euroopa Nõukogus võetud ning OSCE tippkohtumise (Istanbul 1999) ja OSCE Ministrite Nõukogu kohtumise (Porto 2002) otsustes korratud kohustusi seoses Vene vägede ja relvajõudude väljaviimisega Moldova territooriumilt; väljendab muret väheste edusammude pärast selles küsimuses;

3.   lükkab täielikult tagasi nn referendumi korraldamise ja tulemuse Moldova Transnistria piirkonna iseseisvuse ja võimaliku Vene Föderatsiooniga ühinemise küsimuses, kuna see on teravas vastuolus Moldova Vabariigi rahvusvaheliselt tunnustatud iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkusega ning kuna Transnistria repressiivrežiim ei võimalda rahva tahet vabalt väljendada;

4.   rõhutab, et Transnistria probleemi lahendamine on esmatähtis poliitilise stabiilsuse ja majandusliku heaolu edendamiseks Moldova Vabariigis ja kogu piirkonnas; rõhutab vajadust konflikti rahumeelseks lahendamiseks kooskõlas ÜRO põhikirja ja konventsioonidega ning OSCE deklaratsioonidega, austades täielikult Moldova Vabariigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust selle rahvusvaheliselt tunnustatud piirides;

5.   kutsub kõiki konflikti pooli üles hoiduma mistahes meetmetest, mis viiksid olukorra raskenemiseni, pöörduma viivitamatult tagasi 5+2 formaadis läbirääkimiste juurde ning tegema tööd konflikti kiireks ja läbipaistvaks lahendamiseks;

6.   palub nõukogul, liikmesriikidel ning komisjonil jätkata ELi ja Vene Föderatsiooni ühises lähikonnas aset leidvate piirkondlike konfliktide poliitilise ja rahumeelse lahendamise täielikku toetamist ning palub neil tungivalt käsitleda nimetatud küsimusi järgmistel kohtumistel Vene Föderatsiooni presidendi ja valitsusega;

7.   palub Moldova valitsusel võtta meetmeid usalduse suurendamiseks ning esitada Transnistria elanikele uusi ettepanekuid ja positiivseid stiimuleid, et nad toetaksid täielikult riigi rahumeelset taasühendamist, tagades seejuures vähemuses olevatele keelerühmadele nende õigused ja piirkondliku autonoomia;

8.   mõistab hukka sõltumatu meedia, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna esindajate jätkuva represseerimise, ahistamise ja hirmutamise Transnistria omaalgatuslike võimude poolt;

9.   kahetseb märkimisväärsete edusammude puudumist ELi ja Moldova läbirääkimistel viisarežiimi lihtsustamise ja tagasivõtulepingu sõlmimiseks; kutsub nõukogu ja komisjoni üles kiirendama menetlust Moldovaga viisarežiimi lihtsustamise lepingu sõlmimiseks ja tagama selle rakendamise; peab ebaõiglaseks ja diskrimineerivaks, et Vene passiga Transnistria kodanikud saavad ELi siseneda lihtsamalt kui Moldova kodanikud, mis aitab kaasa pingete suurenemisele Transnistria piirkonna üle ja takistab vaidluse lahendamist;

10.   väljendab rahulolu Ukraina poolt 2006. aasta märtsis tehtud otsuse üle kehtestada Transnistria piiril uued, rahvusvahelise õigusega kooskõlas olevad tollieeskirjad;

11.   tervitab 2005. aasta märtsis loodud ELi piiriabimissiooni häid tulemusi Moldova ja Ukraina vahelisel piiril, kus sellel on oluline roll korruptsiooni, ebaseadusliku kaubanduse ja inimkaubitsemisega võitlemises, suurendades läbipaistvust ning luues Moldovas vajalikku operatiivset ja institutsioonilist suutlikkust, aidates seeläbi kaasa Transnistria konflikti võimalikule lahendamisele;

12.   väljendab tugevat ja jätkuvat toetust Moldova rahva jõupingutustele täielikult toimiva demokraatia ja õigusriigi loomiseks ning inimõiguste austamiseks, mis on esmatähtsad tegurid reformide jätkumiseks;

13.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Moldova valitsusele ja parlamendile, Rumeenia valitsusele, Ukraina valitsusele, Vene Föderatsiooni valitsusele, Ameerika Ühendriikide valitsusele, OSCE peasekretärile ja Euroopa Nõukogu peasekretärile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0099.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika