Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0539/2006

Keskustelut :

PV 25/10/2006 - 11
CRE 25/10/2006 - 11

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 6.6

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 44k
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg
Moldova (Transnistria)
P6_TA(2006)0455RC-B6-0539/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Moldovasta (Transnistriasta)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Moldovan tilanteesta ja Transnistrian tilanteesta ja erityisesti 16. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon Moldovan ja Euroopan unionin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 1998,

–   ottaa huomioon Moldovaa koskevan 22. helmikuuta 2005 hyväksytyn toimintasuunnitelman, joka on osa Euroopan naapuruuspolitiikkaa ja jossa määritetään suunta Moldovan tasavallan ja Euroopan unionin väliselle strategiselle yhteistyölle,

–   ottaa huomioon Istanbulissa vuonna 1999 järjestetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) huippukokouksen julkilausuman ja Portossa vuonna 2002 järjestetyn ministerineuvoston kokouksen julkilausuman,

–   ottaa huomioon Ukrainan aloitteen, jossa pyritään ratkaisuun demokratian avulla ja jonka Ukrainan presidentti Viktor Juštšenko esitteli 22. huhtikuuta 2005,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 18. syyskuuta 2006 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman Moldovan tasavallan Transnistrian alueella järjestetystä "kansanäänestyksestä",

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Moldovan tasavallan Transnistrian alueella 17. syyskuuta 2006 järjestetyllä kansanäänestyksellä pyrittiin alueen täydelliseen itsenäisyyteen ja sen mahdolliseen yhdistymiseen Venäjän federaation kanssa,

B.   ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö ei hyväksynyt kansanäänestystä eikä sen tulosta, koska Transnistrian tukahduttava hallinto järjesti sen täysin yksipuolisesti estäen siten Moldovan konfliktin ratkaisemisen poliittisin neuvotteluin, koska kysymykset olivat luonteeltaan johdattelevia ja koska vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja koskevat perusedellytykset, kuten tiedotusvälineiden vapaus, kokoontumisvapaus ja poliittinen moniarvoisuus, eivät täyttyneet, minkä katsottiin määräävän kansanäänestyksen tuloksen jo ennalta,

C.   katsoo, että Transnistrian irtautumista ajavien viranomaisten ja Moldovan keskushallinnon välinen kiista on lisännyt huomattavasti epävakautta koko maassa,

D.   ottaa huomioon, että Transnistrian asemasta on käyty vuodesta 1992 lähtien niin sanottuja 5+2-neuvotteluja, joihin Moldova, Moldovan tasavallan Transnistrian alue, Venäjä, Ukraina ja Etyj osallistuvat EU:n ja Yhdysvaltojen toimiessa tarkkailijoina; ottaa huomioon, että neuvottelut katkesivat huhtikuussa 2006,

E.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni otti hiljattain tärkeän askeleen Moldovan tasavallan kanssa sopimiensa sitoumusten vahvistamiseksi ja ratkaisun löytämiseksi selkkaukseen Transnistrian alueella avaamalla komission pysyvän lähetystön Chisinauhun, nimittämällä EU:n Moldovan-erityisedustajan, jonka tehtävänä on auttaa pääsemään kestävään ratkaisuun Transnistrian alueen selkkauksessa, ja perustamalla EU:n rajavalvonnan avustusoperaation (EUBAM) Moldovaa ja Ukrainaa varten,

F.   ottaa huomioon, että Moldova luokitellaan YK:n inhimillisen kehityksen raportissa 2005 Euroopan köyhimmäksi maaksi ja että Transnistrian tilanne on maan sosiaalis-taloudellisen kehityksen suurin este,

G.   ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on tämän vuoden alussa määrännyt tuontikiellon moldovalaisille ja georgialaisille maataloustuotteille (viinille, hedelmille ja vihanneksille) ja että tämä haittaa merkittävästi Moldovan ja Georgian taloudellista kehitystä,

H.   ottaa huomioon, että yksikään kansainvälinen järjestö ei tue Transnistrian, Etelä-Ossetian ja Abhasian yksipuolisia itsenäisyysliikkeitä ja että Etyjin ja Yhdistyneiden kansakuntien suojeluksessa jatketaan edelleen toimia Moldovan ja Georgian suvereniteetin ja alueellisen eheyden palauttamiseksi,

1.   tuomitsee jyrkästi Moldovaan kuuluvan Transnistrian alueen pyrkimykset itsenäisyyden yksipuoliseen hankkimiseen niin kutsutun kansanäänestyksen avulla;

2.   kehottaa Venäjän federaation hallitusta pidättymään tuen antamisesta mainitulle liikkeelle ja erityisesti alueen itsenäisyyttä koskevien niin kutsuttujen kansanäänestysten järjestämiselle; kehottaa Venäjän federaation hallitusta antamaan täyden tukensa monenvälisille yrityksille saada aikaan ratkaisu sen lähialueiden konflikteihin; kehottaa lisäksi Venäjän federaatiota täyttämään sitoumukset, jotka tehtiin Euroopan neuvostossa vuonna 1996 ja jotka heijastuivat Etyjin huippukokouksen (Istanbul 1999) ja ministerineuvoston kokouksen (Porto 2002) julkilausumissa ja koskevat venäläisjoukkojen ja -aseistuksen vetämistä Moldovan alueelta; ilmaisee huolestuneisuutensa, koska asiassa ei ole tapahtunut edistymistä;

3.   torjuu täysin Moldovan tasavallan Transnistrian alueen itsenäisyyttä koskevan kansanäänestyksen järjestämisen ja sen lopputuloksen sekä alueen mahdollisen liittymisen Venäjän federaatioon, koska tämä on jyrkässä ristiriidassa Moldovan tasavallan kansainvälisesti tunnustetun suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden kanssa, sillä Transnistrian tukahduttava hallinto ei salli kansan tahdon vapaata ilmaisemista;

4.   korostaa, että Transnistrian kysymyksen ratkaiseminen on elintärkeää Moldovan tasavallan ja koko alueen poliittisen vakauden ja taloudellisen vaurauden edistämisen kannalta; korostaa, että selkkaus on ratkaistava rauhanomaisesti YK:n peruskirjan ja yleissopimusten ja Etyjin julkilausumien nojalla kunnioittaen täysin Moldovan tasavallan suvereniteettia ja alueellista eheyttä sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen mukaisesti;

5.   kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia pidättäytymään toimista, jotka voisivat johtaa tilanteen kärjistymiseen edelleen, ja jatkamaan välittömästi 5+2-neuvotteluja sekä pyrkimään konfliktin nopeaan ja avoimeen ratkaisuun;

6.   kehottaa neuvostoa, jäsenvaltioita ja komissiota jatkamaan täyden tuen antamista Venäjän federaation ja Euroopan unionin yhteisten lähialueiden alueellisten konfliktien poliittiselle ja rauhanomaiselle ratkaisemiselle ja kehottaa niitä keskustelemaan näistä asioista tulevissa Venäjän federaation presidentin ja hallituksen kanssa pidettävissä kokouksissa;

7.   kehottaa Moldovan hallitusta toteuttamaan luottamusta vahvistavia toimia ja tekemään Transnistrian asukkaille uusia ehdotuksia, joihin sisältyy kannustimia, jotta he antaisivat täyden tukensa valtion rauhanomaiselle jälleenyhdistymiselle, ja joissa annettaisiin takeet vähemmistö- ja kielioikeuksien sekä paikallisautonomian turvaamisesta;

8.   tuomitsee itsenäiseksi julistautuneen Transnistrian viranomaisten harjoittaman riippumattomien tiedotusvälineiden, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisen, ahdistelun ja pelottelun;

9.   pitää valitettavana, että EU:n neuvottelut viisuminsaannin helpottamisesta ja Moldovan kanssa tehtävästä palauttamissopimuksesta eivät ole edenneet merkittävästi; kehottaa neuvostoa ja komissiota vauhdittamaan viisuminsaantia helpottavan sopimuksen tekemistä Moldovan kanssa ja varmistamaan sen täytäntöönpanon; pitää epäoikeudenmukaisena ja syrjivänä, että Venäjän passin saaneet Transnistrian kansalaiset voivat matkustaa EU:hun helpommin kuin Moldovan asukkaat, mikä lisää Transnistrian alueen jännitteitä ja hankaloittaa kiistan ratkaisemista;

10.   ilmaisee tyytyväisyytensä Ukrainan maaliskuussa 2006 tekemään päätökseen ottaa käyttöön uusia tullisäädöksiä Transnistrian vastaisella rajallaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

11.   pitää myönteisenä hyviä tuloksia, joita on saavutettu Moldovan ja Ukrainan rajalla maaliskuussa 2005 käynnistetyssä EU:n rajavalvonnan avustusoperaatiossa, joka on ollut merkittävä korruption ja laittoman kaupan torjunnan kannalta, parantanut avoimuutta, vahvistanut Moldovan operationaalista ja institutionaalista kapasiteettia ja varmistanut tehokkaan rajavalvonnan, mikä saattaa edistää Transnistrian alueen selkkauksen ratkaisemista;

12.   ilmaisee vahvan ja jatkuvan tukensa Moldovan kansalaisten pyrkimyksille saada Moldovassa aikaan täysin toimiva demokratia ja oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen, jotka ovat välttämättömiä uudistusten etenemisen varmistamisen kannalta;

13.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Moldovan hallitukselle ja parlamentille, Romanian hallitukselle, Ukrainan hallitukselle, Venäjän federaation hallitukselle, Yhdysvaltain hallitukselle, Etyjin pääsihteerille sekä Euroopan neuvoston pääsihteerille.

(1) Hyväksytyt tekstit P6_TA(2006)0099.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö