Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0539/2006

Debatai :

PV 25/10/2006 - 11
CRE 25/10/2006 - 11

Balsavimas :

PV 26/10/2006 - 6.6

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 203kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 26 d. - Strasbūras
Moldova (Padnestrė)
P6_TA(2006)0455RC-B6-0539/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl Moldovos (Padnestrės)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl padėties Moldovoje ir padėties Padnestrėje, ypač į 2006 m. kovo 16 d. rezoliuciją(1),

–   atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Moldovos ir Europos Sąjungos Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 22 d. priimtą Europos kaimynystės politikos veiksmų planą Moldovai, kuriame numatoma strateginio Moldovos Respublikos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo kryptis,

–   atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) pareiškimus 1999 m. Stambule vykusiame aukščiausio lygio vadovų susitikime ir į 2002 m. Oporte vykusio ESBO ministrų tarybos susitikimo metu padarytus pareiškimus,

–   atsižvelgdamas į Ukrainos prezidento Viktor Juščenko 2005 m. balandžio 22 d. pradėtą Ukrainos iniciatyvą "Sprendimo pasitelkiant demokratiją link",

–   atsižvelgdamas į pirmininkaujančios valstybės narės 2006 m. rugsėjo 18 d. pareiškimą Europos S1jungos vardu dėl "referendumo" Moldovos Respublikos Padnestrės regione,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi 2006 m. rugsėjo 17 d. Moldovos Padnestrės regione vyko "referendumas" dėl visiškos regiono nepriklausomybės ir galimo prisijungimo prie Rusijos Federacijos,

B.   kadangi tarptautinė visuomenė nepripažino nei šio "referendumo", nei jo rezultatų, nes jį visiškai vienašališkai organizavo represinio Padnestrės režimo atstovai, užkirsdami galimybę politinio Moldovos konflikto sprendimo ieškoti diskutuojant, ir kadangi šio referendumo rezultatus iš anksto lėmė įtaigus klausimų formulavimas ir pagrindinių laisvų ir teisingų rinkimų reikalavimų, pvz., žiniasklaidos laisvės, susirinkimo laisvės ir politinio pliuralizmo, nepaisymas,

C.   kadangi Padnestrės separatistų valdžios konfliktas su centrine Moldovos valdžia labai padidino nestabilumą visoje šalyje,

D.   kadangi nuo 1992 m. šalys tęsia 5 + 2 formos derybas dėl Padnestrės statuso, kuriose dalyvauja Moldova, Moldovos Padnestrės regionas, Rusija, Ukraina ir ESBO bei kaip stebėtojos Europos Sąjunga ir JAV; kadangi 2006 m. balandžio mėn. derybos nutrūko,

E.   kadangi pastaruoju metu Europos Sąjunga ėmėsi svarbių priemonių siekdama aktyviau dalyvauti sprendžiant su Moldovos Respublika susijusius klausimus ir ieškoti Padnestrės konflikto sprendimo, ji įsteigė nuolatinę Komisijos delegaciją Kišiniove, paskyrė ES ypatingąjį įgaliotinį (ESYĮ) Moldovai, kuriam suteikiami įgaliojimai dalyvauti ieškant ilgalaikio Padnestrės konflikto sprendimo, ir įkūrė ES pasienio pagalbos misiją (ESPPM) Moldovai ir Ukrainai,

F.   kadangi JT 2005 m. pranešime apie vystymąsi nurodoma, kad Moldova yra neturtingiausia Europos šalis ir Padnestrės regiono padėtis yra pagrindinė šalies socialiniam ir ekonominiam vystymuisi trukdanti kliūtis,

G.   kadangi šių metų pradžioje Rusijos Federacija uždraudė žemės ūkio produktų (vyno, vaisių ir daržovių) importą iš Moldovos ir Gruzijos, o tai itin kenkia abiejų šalių ekonominiam vystymuisi,

H.   kadangi nė viena tarptautinė organizacija neremia vienašališko judėjimo dėl nepriklausomybės Padnestrėje, Pietų Osetijoje ir Abchazijoje ir kadangi nuolat dedama pastangų dalyvaujant ESBO ir Jungtinių Tautų organizacijų veikloje siekiant atkurti Moldovos ir Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą,

1.   griežtai smerkia bandymą Moldovos Padnestrės regione paskelbti nepriklausomybę vienašališkai organizuojant vadinamąjį referendumą;

2.   ragina Rusijos Federacijos vyriausybę neremti šio judėjimo ir ypač nepritarti vadinamojo referendumo dėl šio regiono nepriklausomybės rengimui; ragina Rusijos Federaciją visapusiškai remti daugiašales pastangas ieškant konflikto kaimyninėje šalyje sprendimo; be to, ragina Rusijos Federaciją vykdyti Europos Taryboje 1996 m. prisiimtus įsipareigojimus, kurie atspindėti ESBO aukščiausio lygio vadovų susitikime (1999 m. Stambule) bei Ministrų Tarybos susitikimo (2002 m. Oporte) sprendimuose dėl Rusijos ginkluotų pajėgų ir ginklų pašalinimo iš Moldovos teritorijos; išreiškia savo susirūpinimą dėl to, kad stokojama pažangos sprendžiant šį klausimą;

3.   visiškai nepritaria "referendumo" dėl Moldovos Padnestrės regiono nepriklausomybės organizavimui, jo rezultatams ir galimam regiono prisijungimui prie Rusijos Federacijos, kadangi tai visiškai prieštarauja tarptautiniu mastu pripažįstamam Moldovos Respublikos suverenumui ir teritoriniam vientisumui ir kadangi represinis Padnestrės regiono režimas neleidžia žmonėms laisvai išreikšti savo valią;

4.   pabrėžia, kad Padnestrės klausimo sprendimas – labai svarbus skatinant politinį stabilumą ir ekonominę Moldovos Respublikos ir viso regiono gerovę; pabrėžia, kad, vadovaujantis JT chartija ir konvencijomis bei ESBO deklaracijomis ir iš tiesų gerbiant Moldovos Respublikos suverenumą ir teritorinį vientisumą bei tarptautiniu mastu pripažįstamas jos sienas, reikia ieškoti taikaus konflikto sprendimo;

5.   ragina visas konflikto šalis susilaikyti nuo bet kokių priemonių, kurios galėtų dar labiau pabloginti situaciją, ir ragina nedelsiant 5+2 derybų šalis sėsti prie stalo ir stengtis kuo greičiau ir skaidriai išspręsti šį konfliktą;

6.   ragina Tarybą, valstybes nares ir Komisiją toliau kuo aktyviau remti regioninių konfliktų politinį ir taikų sprendimą kaimyninėse šalyse;

7.   ragina Moldovos vyriausybę numatyti pasitikėjimą didinančių priemonių ir Padnestrės gyventojams pateikti naujų pasiūlymų, kuriuose būtų numatyta teigiamų paskatų siekiant, kad jie visiškai pritartų taikiam valstybės susivienijimui išsaugant mažumų kalbų teises ir užtikrinant vietos autonomiją;

8.   smerkia tai, kad pasiskelbusi Padnestrės valdžia slopina, persekioja ir baugina nepriklausomos žiniasklaidos atstovus, nevyriausybinių organizacijų narius ir pilietinę visuomenę;

9.   apgailestauja, kad stokojama ES derybų su Moldova dėl vizų išdavimo palengvinimo ir readmisijos proceso pažangos; ragina Tarybą ir Komisiją pagreitinti procedūrą, kad būtų priimtas vizų išdavimo palengvinimo susitarimas su Moldova ir užtikrintas jo įgyvendinimas; mano, kad padėtis, kai Rusijos pasus turintys Padnestrės piliečiai naudojasi galimybe lengviau, negu Moldovos piliečiai, keliauti į ES, neteisinga ir diskriminuojanti, nes dar labiau didina įtampą Padnestrės regione ir stabdo ginčo sprendimą;

10.   išreiškia pasitenkinimą dėl to, kad Ukraina, vadovaudamasi tarptautine teise, 2006 m. kovo mėn. priėmė sprendimą pasienyje su Padnestre taikyti naujas muitų taisykles;

11.   palankiai vertina ESPPM ties Moldovos ir Ukrainos siena, įsteigtos 2005 m. kovo mėn. ir atliekančios svarbų vaidmenį kovoje su korupcija, nelegalia prekyba ir prekyba žmonėmis, pasiektus rezultatus, kadangi ji padeda Moldovoje didinti skaidrumą ir kurti atitinkamus operatyvinius ir institucinius pajėgumus ir šitaip prisideda prie to, kad būtų užtikrinama veiksminga sienų kontrolė ir galiausiai būtų išspręstas Padnestrės konfliktas;

12.   pareiškia, kad ir toliau aktyviai remia Moldovos gyventojų pastangas šalyje sukurti iš tiesų veikiančią demokratiją, teisinę valstybę ir laikytis žmogaus teisių, nes visa tai būtina siekiant užtikrinti pertvarkos pažangą;

13.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Moldovos vyriausybei ir parlamentui, Rumunijos, Ukrainos, Rusijos Federacijos ir JAV vyriausybėms, ESBO generaliniam sekretoriui ir Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0099.

Teisinė informacija - Privatumo politika