Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0539/2006

Debatter :

PV 25/10/2006 - 11
CRE 25/10/2006 - 11

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.6

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 143kWORD 43k
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg
Moldavien (Transnistrien)
P6_TA(2006)0455RC-B6-0539/2006

Europaparlamentets resolution om Moldavien (Transnistrien)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Moldavien och situationen i Transnistrien, i synnerhet sin resolution av den 16 mars 2006(1),

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Moldavien och Europeiska unionen, som trädde i kraft den 1 juli 1998,

–   med beaktande av den europeiska grannskapspolitikens handlingsplan för Moldavien som antogs den 22 februari 2005 och i vilken riktlinjerna dras upp för det strategiska samarbetet mellan Moldavien och Europeiska unionen,

–   med beaktande av uttalandena från det toppmöte som hölls av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i Istanbul 1999 samt uttalandena från mötet i OSSE:s ministerråd i Porto 2002,

–   med beaktande av Ukrainas initiativ "Mot en lösning på demokratisk väg" som lanserades den 22 april 2005 av Ukrainas president Viktor Jusjtjenko,

–   med beaktande av ordförandeskapets uttalande på Europeiska unionens vägnar den 18 september 2006 om "folkomröstningen" i regionen Transnistrien i Moldavien,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 17 september 2006 anordnades en "folkomröstning" i den moldaviska regionen Transnistrien som syftade till att ge regionen full självständighet och eventuellt förena regionen med Ryssland.

B.  Varken "folkomröstningen" eller resultatet av den accepterades av det internationella samfundet. Den anordnades enbart på initiativ av den repressiva regimen i Transnistrien och blockerade på så sätt möjligheterna till en framförhandlad politisk lösning på konflikten i Moldavien. De ledande frågorna och det faktum att grundläggande krav på fria och rättvisa val inte uppfylldes, såsom pressfrihet, mötesfrihet och politisk pluralism, uppfattades som förutbestämmande för resultatet av folkomröstningen.

C.  Konflikten mellan separatistmyndigheterna i Transnistrien och den centrala regeringen i Moldavien har i stor utsträckning bidragit till instabiliteten i hela landet.

D.  Förhandlingarna om Transnistriens ställning har pågått sedan 1992 i ett så kallat "5+2-format", där Moldavien, regionen Transnistrien i Moldavien, Ryssland, Ukraina och OSSE deltagit, med EU och Förenta staterna som observatörer. I april 2006 bröt förhandlingarna samman.

E.  Europeiska unionen har nyligen vidtagit viktiga åtgärder för att intensifiera sitt engagemang i Moldavien och söka uppnå en lösning på konflikten i Transnistrien, i form av att det öppnats en ständig delegation för kommissionen i Chisinau, utsetts ett särskilt sändebud för EU i Moldavien med bemyndigande att bidra till en varaktig lösning på konflikten i Transnistrien och inrättats ett EU:s övervakningsuppdrag vid gränsen mellan Moldavien och Ukraina (EUBAM).

F.  Enligt FN-rapporten om mänsklig utveckling 2005 är Moldavien det fattigaste landet i Europa och situationen i Transnistrien utgör ett huvudsakligt hinder för landets sociala och ekonomiska utveckling.

G.  Ryssland införde i början av året ett förbud mot import av jordbruksprodukter (vin, frukt och grönsaker) från Moldavien och Georgien, vilket starkt hämmar den ekonomiska utvecklingen i de båda länderna.

H.  Rörelserna för självständighet i Transnistrien, Sydossetien och Abchazien stöds inte av någon internationell organisation och fortsatta ansträngningar görs för att under överseende av OSSE och FN återupprätta Moldaviens och Georgiens självbestämmanderätt och territoriella integritet.

1.  Europaparlamentet tar kraftigt avstånd från försöket i den moldaviska regionen Transnistrien att ensidigt införa självständighet genom att anordna en så kallad folkomröstning.

2.  Europaparlamentet uppmanar den ryska regeringen att vägra stödja denna rörelse, särskilt anordnandet av s.k. folkomröstningar om självständighet i regionen. Parlamentet uppmanar också den ryska regeringen att ge sitt fulla stöd till de multilaterala ansträngningar som görs för att hitta en lösning på konflikterna i dess grannskap. Parlamentet uppmanar dessutom den ryska regeringen att uppfylla de åtaganden som gjordes 1996 i Europarådet och som återspeglas i OSSE-toppmötets (Istanbul, 1999) och ministerrådets (Porto, 2002) beslut om tillbakadragande av ryska trupper och vapen från Moldaviens territorium. Parlamentet är oroat över att det inte gjorts några framsteg i denna fråga.

3.  Europaparlamentet förkastar fullständigt anordnandet av och resultatet från "folkomröstningen" om den moldaviska regionen Transnistriens självständighet och dess eventuella anslutning till Ryssland, eftersom detta står i skarp strid mot Moldaviens internationellt erkända självbestämmanderätt och territoriella integritet och eftersom den repressiva regimen i Transnistrien inte tillåter befolkningen att fritt uttrycka sin vilja.

4.  Europaparlamentet betonar att en lösning av Transnistrienfrågan är ett viktigt steg för att främja politisk stabilitet och ekonomisk säkerhet i Moldavien och i regionen som helhet. Parlamentet understryker vikten av en fredlig lösning på konflikten i linje med FN:s stadga och konventioner, OSSE:s deklarationer och med full respekt för Moldaviens självbestämmanderätt och territoriella integritet inom internationellt erkända gränser.

5.  Europaparlamentet uppmanar samtliga parter i konflikten att avstå från alla åtgärder som skulle leda till att situationen försämras och att omedelbart återvända till förhandlingsbordet i 5+2-formatet, samt att arbeta för en snabb och klar lösning på konflikten.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet, medlemsstaterna och kommissionen att även fortsättningsvis fullt ut stödja en politisk och fredlig lösning på de regionala konflikterna i det grannområde som EU delar med Ryssland och uppmanar dem att diskutera dessa frågor på deras kommande möten med Rysslands president och regering.

7.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Moldavien att vidta nya förtroendeskapande åtgärder och lägga fram nya förslag till befolkningen i Transnistrien som medför positiva incitament för att de fullt ut skall stödja en fredlig återförening av denna stat med respekt för minoritetsspråks rättigheter och lokalt självstyre.

8.  Europaparlamentet fördömer det fortsatta förtrycket av och trakasserierna och hoten mot företrädare för oberoende medier, icke-statliga organisationer och det civila samhället från de självutnämnda transnistriska myndigheternas sida.

9.  Europaparlamentet beklagar att det inte gjorts några märkbara framsteg i EU:s diskussioner med Moldavien om viseringslättnader och återtagandeavtal. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att påskynda förfarandet om ingåendet av ett avtal om viseringslättnader med Moldavien och säkerställa att det tillämpas. Parlamentet anser att det är orättvist och diskriminerande att medborgare i Transnistrien, som har ett ryskt pass, lättare kan resa in i EU än moldavier, något som bidrar till att öka spänningarna i fråga om regionen Transnistrien och till ointresset för att lösa denna konflikt.

10.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse med Ukrainas beslut från mars 2006 att införa nya tullbestämmelser vid sin gräns med Transnistrien i linje med internationell rätt.

11.  Europaparlamentet välkomnar de goda resultat som uppnåtts av EU:s övervakningsuppdrag vid gränsen mellan Moldavien och Ukraina. Detta uppdrag inleddes i mars 2005 och spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa korruption, olaglig handel och människohandel genom förbättrad insyn och uppbyggnad av behövlig operativ och institutionell kapacitet i Moldavien i syfte att kunna utföra effektiv gränskontroll och därmed bidra till en eventuell lösning av konflikten i Transnistrien.

12.  Europaparlamentet uttrycker ett starkt och fortsatt stöd för det moldaviska folkets ansträngningar att införa en väl fungerande demokrati, en rättsstat och respekt för de mänskliga rättigheterna i sitt land, vilket är av avgörande betydelse för det fortsatta reformarbetet.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Moldaviens parlament och regering, Rumäniens, Ukrainas, Rysslands och Förenta staternas regeringar samt OSSE:s och Europarådets generalsekreterare.

(1) Antagna texter, P6_TA(2006)0099.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy