Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0537/2006

Arutelud :

PV 25/10/2006 - 11
CRE 25/10/2006 - 11

Hääletused :

PV 26/10/2006 - 6.7

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 41k
Neljapäev, 26. oktoober 2006 - Strasbourg
Gruusia (Lõuna-Osseetia)
P6_TA(2006)0456RC-B6-0537/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Lõuna-Osseetias

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Gruusia kohta, eriti 14. oktoobri 2004. aasta resolutsiooni(1);

–   võttes arvesse oma 19. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika kohta(2);

–   võttes arvesse oma 26. veebruari 2004. aasta soovitust nõukogule ELi poliitika kohta Lõuna-Kaukaasia suhtes(3) ning oma 26. mai 2005. aasta resolutsiooni ELi ja Venemaa suhete kohta(4);

–   võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahel sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1. juulil 1999. aastal;

–   võttes arvesse eesistujariigi 20. juuli 2006. aasta avaldust hiljutiste sündmuste kohta Gruusias – Abhaasias ja Lõuna-Osseetias;

–   võttes arvesse 16.-17. oktoobril 2006. aastal toimunud üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumise järeldusi;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et olukord Lõuna-Osseetias halveneb ning viimastel kuudel on Gruusia ja Osseetia vägede ja politseiüksuste vahelised intsidendid, relvastatud kokkupõrked ja konfliktid põhjustanud surmajuhtumeid ja vigastusi;

B.   arvestades, et Gruusia valitsus ja parlament on väljendanud kahtlust läbirääkimisprotsessi praeguse vormi, rahuvalvevägede koosseisu ja rahuvalveoperatsioonide tehnilise külje üle, mis tulenevad 1992. aasta relvarahukokkuleppest;

C.   arvestades, et kumbki pool on esitanud omapoolse rahukava, mis sisaldavad mitmeid ühiseid elemente, millele saaks ja tuleks rajada tulemuslikud läbirääkimised; arvestades, et ühine kontrollkomisjon ei ole viimasel ajal suutnud pakkuda märkimisväärseid tulemusi;

D.   arvestades, et Vene Föderatsioon raskendab Lõuna-Osseetia ja Abhaasia elanikele passe väljastades konflikti rahumeelset lahendamist Gruusia konfliktipiirkondades;

E.   arvestades Lõuna-Osseetia otsust korraldada 12. novembril 2006. aastal üheaegselt presidendivalimistega rahvahääletus enesemääramise kohta;

F.   arvestades, et Gruusia on suhetes NATOga liikunud edasi süvendatud dialoogi etappi, eesmärgiga saada nimetatud organisatsiooni täieõiguslikuks liikmeks;

G.   olles sügavalt mures Gruusia ja Venemaa vahelise diplomaatilise kriisi pärast, mis järgnes spionaažis süüdistatava Venemaa sõjaväeluure nelja ohvitseri hiljutisele vahistamisele Gruusia vastuluure poolt ning sellele järgnenud Venemaa suursaadiku tagasikutsumise pärast nõupidamisele Moskvasse;

H.   arvestades, et 2. oktoobril 2006. aastal katkestasid Venemaa võimud kogu maa-, õhu- ja mereühenduse Gruusiaga, sealhulgas postiside, vaatamata sellele, et neli ohvitseri anti üle Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile (OSCE) ning nad on praegu tagasi Venemaal;

I.   arvestades, et Venemaa võimud on võtnud Venemaal elavate Gruusia päritolu isikute suhtes nende etnilise päritolu tõttu tõsiselt diskrimineerivaid meetmeid, sealhulgas peaaegu 700 Gruusia päritolu isiku väljasaatmine Moskvast Tbilisisse ning Gruusia usklike, ärimeeste ja koolilaste väidetav ahistamine ettekäändel, et toimub võitlus organiseeritud kuritegevuse ja ebaseadusliku sisserände vastu;

J.   arvestades, et Vene Föderatsioon kehtestas 2006. aasta alguses Moldova ja Gruusia põllumajandustoodetele (vein, puuviljad ja köögiviljad) impordikeelu, mis kahjustab oluliselt mõlema riigi majandusarengut;

K.   arvestades, et Lõuna-Osseetia ja Abhaasia ühepoolselt iseseisvust taotlevaid liikumisi ei toeta ükski rahvusvaheline organisatsioon ning et jõupingutused Gruusia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse taastamiseks jätkuvad OSCE ja ÜRO egiidi all;

L.   arvestades, et EL peab suurendama toetust koostöös OSCE ja teiste osalistega tehtavatele jätkuvatele jõupingutustele lahendamaks konfliktid Gruusias ja Lõuna-Kaukaasia piirkonnas,

1.   kordab oma nõudmist, et konflikt tuleb lahendada rahumeelselt, ja oma pühendumust toetada rahuprotsessi ning kutsub kõiki pooli üles tegutsema vastutustundlikult ja hoiduma ühepoolsetest meetmetest ning õhutavatest ja agressiivsetest avaldustest, mis teravdavad olukorda ja võivad viia vägivallani;

2.   väljendab veelkord oma täielikku toetust Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning kutsub Venemaa ametivõime üles respekteerima täielikult Gruusia suveräänsust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides;

3.   mõistab teravalt hukka Gruusia piirkondade Abhaasia ja Lõuna-Osseetia liikumiste püüded kehtestada ühepoolselt iseseisvus;

4.   kutsub Vene Föderatsiooni valitsust üles hoiduma toetamast nimetatud liikumisi ning toetama täielikult mitmepoolseid jõupingutusi konfliktile lahenduse leidmiseks tema naabruspiirkonnas;

5.   mõistab hukka tõsiasja, et Lõuna-Osseetia kavandab 12. novembril 2006. aastal iseseisvust käsitleva rahvaküsitluse korraldamist ning meenutab pooltele, et 1992. aastal toimunud samataolist rahvaküsitlust iseseisvuse kohta ei tunnustatud rahvusvaheliselt;

6.   märgib, et seiskunud rahuprotsess tuleb uuesti käivitada ning nõuab Euroopa Liidu ja OSCE tõhustatud ja ühist jõupingutust, et tuua pooled läbirääkimislaua taha tagasi, tuginedes kahe rahukava algetapis tehtud edusammudele;

7.   kutsub sellega seoses mõlemaid pooli üles kirjutama alla ühisdokumendile, mis sätestab jõu kasutamisest hoidumise ja julgeolekutagatised, ning osalema konstruktiivselt läbirääkimistel, et lõpetada praegune ummikseis; väljendab kahetsust, et 12.-13. oktoobril 2006. aastal Vladikavkazis toimunud ühise kontrollkomisjoni kohtumine ei andnud tulemusi;

8.   on seisukohal, et täielik demilitariseerimine ja relvade hulga vähendamine konfliktipiirkonnas, välja arvatud OSCE ühised rahuvalveväed, on konflikti vältimise peamine element ning esimene oluline samm usaldust suurendavate meetmete suunas; kutsub seetõttu Venemaad üles hoiduma sõjalistest õppustest Gruusia territoriaalvete vahetus läheduses ja sõjaväe lähetamisest sellesse piirkonda;

9.   rõhutab, et neutraalne, tõhus ja erapooletu rahuvalveoperatsioon on Gruusia territoriaalkonflikti lahendamiseks olulise tähtsusega; ootab sellega seoses huviga uusi ettepanekuid, mis käsitlevad Gruusia ja Lõuna-Osseetia vahelise relvarahu piiri ümber asuvas konfliktipiirkonnas praegu asuvaid kolmepoolseid ühiseid rahuvalvevägesid; juhib tähelepanu sellele, et uus väeüksus peaks sisaldama ka politseijõude, et võidelda kuritegevuse ja seadusetusega; rõhutab, et EL peaks olema vajadusel valmis saatma sõjaväelasi uute rahuvalvevägede koosseisu;

10.   peab ebaõiglaseks ja diskrimineerivaks olukorda, kus Vene passi omavad Lõuna-Osseetia kodanikud saavad ELi reisida lihtsamalt kui Gruusia kodanikud, mis aitab kaasa pingete teravdumisele Lõuna-Osseetia piirkonnas ja kaotab stiimuli vaidluse lahendamiseks;

11.   kutsub Venemaa ametivõime lõpetama koheselt Venemaal elavatele Gruusia päritolu inimestele surve avaldamine ja nende ahistamine ning süüdistamine, mida teostavad riigiasutuste esindajad;

12.   kutsub Venemaa ametivõime üles tühistama kõik meetmed, mis on viimasel ajal võetud Gruusia ja Gruusia elanikkonna vastu nende oma territooriumil; kutsub Venemaa ametivõime samuti üles tühistama Moldova ja Gruusia toodete suhtes kehtestatud põhjendamatut impordikeeldu;

13.   kutsub Venemaad üles leppima külma sõja järgselt tekkinud olukorra reaalsusega ning loobuma vananenud mõtteviisist eksklusiivsete mõjupiirkondade kohta;

14.   kutsub nõukogu üles jätkama jõupingutusi selleks, et hajutada pingeid ja taastada usaldus Gruusia ja Vene Föderatsiooni vahel ning vältida praeguse diplomaatilise kriisi edasist pingestumist; nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon leiaks vahendeid, et aidata Gruusial ületada ja tasakaalustada Moskva poolt võetud meetmetega kaasnevaid majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi;

15.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles võtma nn külmutatud konfliktide ja nende lahendamise küsimust järgmise EL-Venemaa tippkohtumise päevakorda;

16.   tervitab Gruusia jaoks mõeldud Euroopa naabruspoliitika tegevuskava sõlmimist ja allkirjastamist; loodab, et selle rakendamine annab riigi poliitilisele protsessile ja reformide läbiviimisele uue tõuke; tervitab ÜVJP kõrge esindaja Javier Solana hiljuti tehtud avaldust, milles viimane ütles, et EL kavatseb osaleda aktiivsemalt Gruusia konflikti lahendamises, ning kutsub nõukogu üles tagama ELi eriesindajale Lõuna-Kaukaasias kõik vajalikud vahendid ja ressursid, et muuta tegevus tõhusamaks ja nähtavamaks;

17.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Gruusia presidendile ja parlamendile, Vene Föderatsiooni presidendile ja parlamendile, Lõuna-Osseetia de facto ametivõimudele ning ÜRO ja OSCE peasekretäridele.

(1) ELT C 166 E, 7.7.2005, lk 63.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0028.
(3) ELT C 98 E, 23.4.2004, lk 193.
(4) ELT C 117 E, 18.5.2006, lk 235.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika