Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0537/2006

Debatai :

PV 25/10/2006 - 11
CRE 25/10/2006 - 11

Balsavimas :

PV 26/10/2006 - 6.7

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 217kWORD 54k
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 26 d. - Strasbūras
Pietų Osetija
P6_TA(2006)0456RC-B6-0537/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl Pietų Osetijos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Gruzijos, ypač į 2004 m. spalio 14 d. rezoliuciją(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2004 m. vasario 26 d. rekomendaciją Tarybai dėl ES politikos su Pietų Kaukazo šalimis(3) ir į savo 2005 m. gegužės 26 d. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos santykių(4),

–   atsižvelgdamas į Europos Bendrijų, jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris įsigaliojo 1999 m. liepos 1 d.,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 20 d. pirmininkaujančios valstybės narės deklaraciją dėl naujausių įvykių Gruzijoje, Abchazijoje bei Pietų Osetijoje,

–   atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos 2006 m. spalio 16−17 d. posėdžio išvadas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį straipsnį,

A.   kadangi padėtis Pietų Osetijoje sparčiai blogėja dėl pastaraisiais mėnesiais vykusių susišaudymų ir incidentų tarp Gruzijos ir Osetijos ginkluotųjų pajėgų ir policijos, tapusių mirties atvejų ir sužeidimų priežastimi,

B.   kadangi Gruzijos vyriausybė ir parlamentas kelia abejonių dėl dabartinės derybų formos, taikos palaikymo pajėgų sudėties ir taikos palaikymo operacijų priemonių, numatytų pagal 1992 m. paliaubų susitarimą,

C.   kadangi abi šalys parengė du atskirus taikos planus, kuriuose yra daug bendrų elementų ir kuriais remiantis būtų galima rengti veiksmingas derybas; kadangi pastaruoju metu paaiškėjo, kad Jungtinė kontrolės komisija (JKK) nepajėgi pasiekti pastebimų rezultatų,

D.   kadangi Rusijos Federacija, išduodama pasus Pietų Osetijos ir Abchazijos gyventojams, apsunkina taikaus problemų sprendimo procesą Gruzijos konfliktų zonose,

E.   kadangi Pietų Osetija nusprendė kartu su 2006 m. lapkričio 12 d. vyksiančiais prezidento rinkimas surengti referendumą dėl apsisprendimo teisės,

F.   kadangi Gruzija suaktyvino dialogą su NATO siekdama tapti visateise šios organizacijos nare,

G.   kadangi didelį susirūpinimą kelia Gruzijos ir Rusijos santykių diplomatinė krizė, kilusi dėl to, kad Gruzijos kontržvalgybos tarnyba neseniai sulaikė keturis Rusijos karinės žvalgybos karininkus, įtariamus šnipinėjimu, ir kadangi Rusijos ambasadoriaus buvo iškviestas į Maskvą konsultuotis šiuo klausimu,

H.   kadangi 2006 m. spalio 2 d. Rusijos valdžios institucijos nutraukė visus sausumos, oro ir vandens susisiekimo ryšius su Gruzija, įskaitant pašto ryšius, nors minėtieji keturi karininkai buvo perduoti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) ir šiuo metu jau grįžo į Rusiją,

I.   kadangi Rusijos valdžios institucijos Rusijoje gyvenantiems Gruzijos piliečiams taikė daugybę sunkių diskriminuojančių priemonių, susijusių su šių asmenų etnine kilme, įskaitant beveik 700 gruzinų deportaciją iš Maskvos į Tbilisį ir įtariamą tikinčiųjų, verslininkų ir mokyklas lankančių vaikų iš Gruzijos persekiojimą, kaip pretekstu prisidengiant kovos su organizuotu nusikalstamumu ir nelegalia imigracija priemonėmis,

J.   kadangi 2006 m. metų pradžioje Rusijos Federacija uždraudė žemės ūkio produktų (vyno, vaisių ir daržovių) importą iš Moldovos ir Gruzijos, o tai labai kenkia abiejų šalių ekonominiam vystymuisi,

K.   kadangi nė viena tarptautinė organizacija neremia vienašališkų judėjimų dėl nepriklausomybės Pietų Osetijoje ir Abchazijoje ir kadangi prisidedant ESBO ir Jungtinių Tautų organizacijai nuolatos dedama pastangų atkurti Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą,

L.   kadangi ES, bendradarbiaudama su ESBO ir kitais veikėjais, turėtų aktyviau remti tolesnes pastangas, siekiant padėti išspręsti konfliktus Gruzijoje ir Pietų Kaukazo regione,

1.   pakartoja savo raginimą taikiai spręsti konfliktą ir savo įsipareigojimą remti taikos procesą, taip pat ragina visas šalis elgtis atsakingai, susilaikyti nuo vienašališkų veiksmų bei kurstančių ir agresyvių pareiškimų, kurie galėtų paaštrinti situaciją ir paskatinti naudoti prievartą;

2.   dar kartą patvirtina, kad visiškai remia Gruzijos suverenitetą ir teritorijos vientisumą, ir ragina Rusijos valdžios institucijas be išlygų gerbti minėtosios šalies suverenitetą ir visas jos tarptautiniu mastu pripažįstamas sienas;

3.   griežtai smerkia Gruzijos regionuose (Abchazijoje ir Pietų Osetijoje) veikiančių judėjimų pastangas siekiant vienašališkai įtvirtinti nepriklausomybę;

4.   ragina Rusijos Federacijos vyriausybę neteikti paramos nė vienam iš šių judėjimų ir visapusiškai remti daugiašales pastangas ieškoti konflikto kaimyninėje šalyje sprendimo;

5.   nepritaria tam, kad Pietų Osetija 2006 m. lapkričio 12 d. rengs referendumą dėl nepriklausomybės, ir primena šalims, kad 1992 m. surengtas panašus referendumas dėl nepriklausomybės nebuvo pripažintas tarptautiniu mastu;

6.   atkreipia dėmesį į tai, kad reikia atnaujinti užstrigusį taikos procesą, ir ragina Europos Sąjungą ir ESBO dėti didesnes bendras pastangas siekiant sugrąžinti šalis prie derybų stalo, remiantis pradiniame etape rengiant du taikos planus pasiekta pažanga;

7.   atsižvelgdamas į tai, ragina abi šalis pasirašyti bendrą dokumentą dėl atsisakymo naudoti jėgą ir dėl saugumo garantijų bei pradėti konstruktyvias derybas siekiant rasti išeitį iš dabartinės aklavietės; apgailestauja dėl to, kad 2006 m. spalio 12−13 d. Vladikaukaze vykęs JKK posėdis nedavė jokių rezultatų;

8.   mano, kad, norint užkirsti kelią konfliktams ir pradėti iš esmės įgyvendinti tolesnes pasitikėjimo stiprinimo priemones, būtina siekti visiškai demilitarizuoti konfliktų regionus ir sumažinti ginkluotę, išskyrus ESBO taikos palaikymo pajėgas; atsižvelgdamas į tai, ragina Rusiją susilaikyti nuo karinių pratybų ir nedemonstruoti savo karinės galios arti Gruzijos teritorinių vandenų;

9.   pabrėžia, kad neutralios, veiksmingos ir nešališkos taikos palaikymo operacijos būtinos siekiant išspręsti teritorinius konfliktus Gruzijoje; atsižvelgdamas į tai, itin susidomėjęs laukia naujų pasiūlymų, susijusių su dabartinėmis trišalėmis jungtinėmis taikos palaikymo pajėgomis, dislokuotomis konfliktų zonoje prie paliaubomis nustatytos ribos tarp Gruzijos ir Pietų Osetijos; atkreipia dėmesį į tai, kad naujosios pajėgos turėtų būti įgaliotos padėti įgyvendinti policijos užduotis siekiant kovoti su nusikalstamumu ir teisine suirute; pabrėžia, kad prireikus ES turėtų būti pasirengusi savo daliniais papildyti naująsias taikos palaikymo pajėgas;

10.   mano, kad tokia padėtis, kai Rusijos pasus turintiems Pietų Osetijos piliečiams į ES atvykti paprasčiau negu Gruzijos piliečiams, yra nesąžininga ir diskriminacinė, kad taip didinama įtampa dėl padėties Pietų Osetijos regione ir trukdoma pasiekti susitarimą;

11.   ragina Rusijos valstybės institucijas nedelsiant nutraukti visas vykdomas represines priemones, persekiojimą ir oficialių valstybės institucijų kaltinimus, nukreiptus prieš Rusijoje gyvenančius gruzinų kilmės asmenis;

12.   ragina Rusijos valdžios institucijas nustoti taikyti visas pastaruoju metu prieš Gruziją ir Rusijos teritorijoje gyvenančius gruzinų kilmės gyventojus nukreiptas priemones; be to, ragina Rusijos valdžios institucijas panaikinti nepagrįstą produktų iš Moldovos ir Gruzijos importo draudimą;

13.   ragina Rusiją susitaikyti su realia padėtimi, susidariusia pasibaigus šaltajam karui, ir atsisakyti pasenusių pažiūrų apie išimtines įtakos zonas;

14.   ragina Tarybą toliau dėti visas įmanomas pastangas siekiant sumažinti Gruzijos ir Rusijos santykiuose kilusią įtampą, atkurti abipusį pasitikėjimą ir užkirsti kelią tolesniam dabartinės diplomatinės krizės aštrėjimui; ragina Tarybą ir Komisiją surasti būdų, kaip būtų galima padėti Gruzijai panaikinti ekonominius ir socialinius Maskvos taikytų priemonių sukeltus padarinius ir atkurti pusiausvyrą;

15.   ragina Tarybą ir Komisiją į kito ES ir Rusijos vadovų susitikimo darbotvarkę įtraukti įsisenėjusių konfliktų ir jų sprendimo klausimą;

16.   džiaugiasi tuo, kad baigtas rengti ir bus pasirašytas Europos kaimynystės politikos veiksmų planas dėl Gruzijos; tikisi, kad įgyvendinant šį planą bus paspartintas politinis ir reformų procesas šalyje; pritaria vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai (BUSP) Javier Solana pareiškimams dėl to, kad ES ketina aktyviau dalyvauti sprendžiant konfliktus Gruzijoje, ir ragina Tarybą remti ypatingąjį ES įgaliotinį Pietų Kaukazui visomis galimomis priemonėmis ir ištekliais siekiant užtikrinti, kad ši veikla būtų naudingesnė ir labiau pastebima;

17.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Gruzijos prezidentui ir parlamentui, Rusijos Federacijos prezidentui ir parlamentui bei Pietų Osetijos de facto valdžios institucijoms ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui bei ESBO.

(1) OL C 166 E, 2005 7 7, p. 63.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0028.
(3) OL C 98 E, 2004 4 23, p. 193.
(4) OL C 117 E, 2006 5 18, p. 235.

Teisinė informacija - Privatumo politika