Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0537/2006

Debatter :

PV 25/10/2006 - 11
CRE 25/10/2006 - 11

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.7

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 120kWORD 46k
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg
Georgien (Sydossetien)
P6_TA(2006)0456RC-B6-0537/2006

Europaparlamentets resolution Georgien (Sydossetien)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien, särskilt resolutionen av den 14 oktober 2004(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2006 om den europeiska grannskapspolitiken(2),

–   med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 26 februari 2004 om EU:s Sydkaukasienpolitik(3) och av sin resolution av den 26 maj 2005 om förbindelserna mellan EU och Ryssland(4),

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater som den ena parten och Georgien som den andra parten, vilket trädde i kraft den 1 juli 1999,

–   med beaktande av ordförandeskapets uttalande av den 20 juli 2006 om den senaste utvecklingen i Georgien – Abchazien och Sydossetien,

–   med beaktande av slutsatserna från rådets (allmänna frågor och utrikesförbindelser) möte den 16–17 oktober 2006,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Situationen i Sydossetien har under de senaste månaderna försämrats med incidenter, skottlossningar och sammandrabbningar mellan georgiska och ossetiska styrkor och polisenheter, med många döda och skadade som följd.

B.  Georgiens regering och parlament har ifrågasatt utformningen av den nuvarande förhandlingsprocessen, sammansättningen av de fredsbevarande styrkorna och mekanismerna för fredsbevarande insatserna, vilka bygger på eldupphöravtalet från 1992.

C.  De två sidorna har lagt fram två olika fredsplaner med många gemensamma inslag, vilka kan och bör användas som utgångspunkt för konstruktiva förhandlingar. Den gemensamma kontrollkommissionen har under den senaste tiden inte kunnat uppnå några betydande resultat.

D.  Ryssland försvårar en fredlig konfliktlösning i konfliktområdena i Georgien genom att utfärda pass till invånarna i Sydossetien och Abchazien.

E.  Sydossetien beslutade att genomföra en folkomröstning om självbestämmande samtidigt med presidentvalet den 12 november 2006.

F.  Georgien har övergått till intensiva förhandlingar med Nato för att bli fullvärdig medlem i organisationen.

G.  Den diplomatiska krisen mellan Georgien och Ryssland till följd av att den georgiska organisationen för kontraspionage nyligen arresterade fyra officerare från Rysslands militära underrättelsetjänst misstänkta för spionage, och det efterföljande hemkallandet av den ryska ambassadören för överläggningar i Moskva är mycket oroande.

H.  Den 2 oktober 2006 avbröt de ryska myndigheterna alla land-, luft- och sjöförbindelser med Georgien, även postkommunikationen, trots att de fyra officerarna släpptes till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och nu är tillbaka i Ryssland.

I.  Ett antal allvarligt diskriminerande åtgärder har vidtagits av de ryska myndigheterna mot georgier som är bosatta i Ryssland på grund av deras etniska tillhörighet, bland annat har nästan 700 georgier deporterats från Moskva till Tbilisi och det påstås att georgiska kyrkobesökare, affärsmän och skolbarn trakasserats under förevändning att det rörde sig om skärpta kontroller av organiserad brottslighet och illegala invandrare.

J.  Ryssland införde i början av 2006 ett förbud mot import av jordbruksprodukter (vin, frukt och grönsaker) från Moldavien och Georgien, vilket starkt hämmar den ekonomiska utvecklingen i de två länderna.

K.  De unilaterala rörelserna för självständighet i Sydossetien och Abchazien stöds inte av någon internationell organisation och fortsatta insatser görs för att i OSSE- och FN-regi återupprätta Georgiens suveränitet och territoriella integritet.

L.  EU måste i samarbete med OSSE och andra aktörer öka stödet till de insatser som görs för att hitta en lösning på konflikterna i Georgien och i Södra Kaukasus.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på en fredlig lösning på konflikten och sitt engagemang för att stödja fredsprocessen. Parlamentet uppmanar alla parter att agera på ett ansvarsfullt sätt och att avstå från ensidiga aktioner och provocerande och aggressiva uttalanden som förvärrar situationen och kan leda till våld.

2.  Europaparlamentet stöder till fullo Georgiens territoriella integritet och landets suveränitet, och uppmanar de ryska myndigheterna att fullt ut respektera landets suveränitet inom dess internationellt erkända gränser.

3.  Europaparlamentet fördömer kraftigt de olika rörelsernas försök att i de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien ensidigt skapa självständighet.

4.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att vägra stödja dessa rörelser och uppmanar Rysslands regering att ge sitt fulla stöd till de multilaterala insatser som görs för att hitta en lösning på konflikten i dess grannskap.

5.  Europaparlamentet fördömer Sydossetiens avsikt att hålla en folkomröstning om självständighet den 12 november 2006, och påminner parterna om att en liknande folkomröstning om självständighet 1992 inte erkändes internationellt.

6.  Europaparlamentet menar att den stagnerade fredsprocessen måste återupptas, och efterlyser ökade och kombinerade insatser från EU:s och OSSE:s sida för att föra tillbaka parterna till förhandlingsbordet. Utgångspunkten för förhandlingarna bör vara de framsteg som gjordes under den inledande fasen av de båda fredsplanerna.

7.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang de båda parterna att underteckna det gemensamma dokumentet om icke-användning av våld och om säkerhetsgarantier, och att åta sig att delta i konstruktiva förhandlingar för att ta sig ur det nuvarande dödläget. Parlamentet beklagar att den gemensamma kontrollkommissionens möte i Vladikavkaz den 12-13 oktober 2006 inte gav några resultat.

8.  Europaparlamentet anser att en total avmilitarisering av och en minskning av antalet vapen i konfliktområdet, med undantag för OSSE:s fredsbevarande styrka, är en grundläggande förutsättning för förebyggandet av konflikter och ett viktigt första steg mot nya förtroendebyggande åtgärder. Parlamentet uppmanar därför Ryssland att avstå från att anordna militära övningar och att placera ut någon form av sjö-, mark- eller luftburen styrka i närheten av Georgiens territorialvatten.

9.  Europaparlamentet betonar att neutrala, effektiva och opartiska fredsbevarande insatser är nödvändiga för att de territoriella konflikterna i Georgien skall kunna lösas. Parlamentet ser i detta avseende med intresse på de nya förslagen om den befintliga gemensamma fredsbevarande styrkan på trepartsbasis som har satts in i konfliktområdet vid eldupphörlinjen mellan Georgien och Sydossetien. Parlamentet påpekar att det bland annat bör finnas en stark polisstyrka för att bekämpa brott och laglöshet, och understryker att EU bör vara berett på att vid behov bidra med soldater till en ny fredsbevarande styrka.

10.  Parlamentet anser att det är orättvist och diskriminerande att medborgare i Sydossetien, som har ett ryskt pass, lättare kan resa in i EU än georgier, något som bidrar till att öka spänningarna i den sydossetiska regionen och till ointresset för att lösa konflikten.

11.  Europaparlamentet uppmanar de statliga myndigheterna i Ryssland att omedelbart sätta stopp för allt förtryck och alla trakasserier liksom alla anklagelser som representanter för de officiella statliga myndigheterna utövar gentemot etniska georgier som är bosatta i Ryssland.

12.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att upphäva alla åtgärder som nyligen har vidtagits mot Georgien och Georgiens befolkning på dess territorium. Parlamentet uppmanar samtidigt de ryska myndigheterna att upphäva sitt omotiverade förbud mot import av produkter från Moldavien och Georgien.

13.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att acceptera den situation som uppstod efter slutet på det kalla kriget och att överge den föråldrade tankegången om exklusiva inflytelseområden.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet att även i fortsättningen göra allt som står i dess makt för att minska spänningarna och återuppbygga förtroendet mellan Georgien och Ryssland och förhindra att den nuvarande diplomatiska krisen får ännu större proportioner. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att hitta sätt för att hjälpa Georgien att bemöta och motverka de ekonomiska och sociala återverkningar som Moskvas åtgärder innebär.

15.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att föra upp frågan om frusna konflikter och hur de kan lösas på dagordningen för det kommande toppmötet mellan EU och Ryssland.

16.  Europaparlamentet välkomnar ingåendet och undertecknandet av handlingsplanen för grannskapspolitiken för Georgien. Europaparlamentet förväntar sig att genomförandet av denna plan kommer ge ny vind i seglen för landets politiska utveckling och reformprocess. Parlamentet välkomnar uttalandet av EU:s höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, Javier Solana, som nyligen meddelade att EU avser att engagera sig mer aktivt i lösningen av konflikterna i Georgien. Parlamentet uppmanar rådet att förse EU:s särskilda representant för Södra Kaukasus med alla de medel och resurser som krävs för att denna insats skall bli mer effektiv och synlig.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare, OSSE:s generalsekreterare, Georgiens president och parlament, Rysslands president och parlament och de facto-myndigheterna i Sydossetien samt till generalsekreterarna i FN och OSSE.

(1) EUT C 166, 7.7.2005, s. 63.
(2) Antagna texter, P6_TA(2006)0028.
(3) EUT C 98 E, 23.4.2004, s. 193.
(4) EUT C 117 E, 18.5.2006, s. 235.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy