Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0545/2006

Rozpravy :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Hlasování :

PV 26/10/2006 - 6.8

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 129kWORD 49k
Čtvrtek, 26. října 2006 - Štrasburk
Vývozu toxického odpadu do Afriky
P6_TA(2006)0457RC-B6-0545/2006

Usnesení Evropského parlamentu o vývozu toxického odpadu do Afriky

Evropský parlament,

-   s ohledem na Úmluvu o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilejská úmluva), přijatou dne 22. března 1989 a schválenou jménem Společenství rozhodnutím Rady 93/98/EHS(1) a na zákaz veškerého vývozu nebezpečných odpadů ze zemí OBSE do zemí, které nejsou členy OBSE, který je v souladu s Basilejskou úmluvou,

-   s ohledem na právní předpisy Společenství o přepravě odpadů, zejména na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole(2) a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů,(3) kterou se ke dni 12. července 2007 zrušuje nařízení (EHS) č. 259/93,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že na několika místech v okolí Abidžanu, kde žije 5 milionů lidí, bylo uloženo na 500 tun toxického odpadu,

B.   vzhledem k tomu, že dosud zemřelo osm lidí a přibližně 85.000 osob bylo převezeno do nemocnice k léčbě krvácení z nosu, průjmu, zvracení, podráždění očí a dýchacích potíží; vzhledem k tomu, že následky tohoto uložení toxického odpadu mohou být dalekosáhlé a mohou zahrnovat kontaminaci půdy a znečištění povrchových a podzemních vod,

C.   vzhledem k tomu, že tato otrava ovlivnila zvláště těžce velký počet dětí: podle odhadů UNICEF bude 9 000 až 23 000 dětí potřebovat lékařskou pomoc, bude nezbytná zdravotní péče a přijetí dalších opatření na vyčištění prostředí, v němž žijí,

D.   vzhledem k tomu, že toxický odpad zde uložil tanker řeckého majitele plující pod panamskou vlajkou, který si pronajala společnost Trafigura Beheer B.V. se sídlem v Nizozemsku; vzhledem k tomu, že takto rozdělená odpovědnost představuje systematický a nepřípustný problém s ohledem na uplatňování právních předpisů Společenství,

E.   vzhledem k tomu, že se na základě právních předpisů severských zemí v oblasti životního prostředí ukládání nebezpečných odpadů prodražuje,

F.   vzhledem k tomu, že poté, co amsterodamské přístavní orgány při vykládání zjistily, že se jedná o nebezpečný odpad a požádaly o zaplacení vyšších poplatků, aby mohla být vykládka dokončena, se tanker rozhodl, že odpad přečerpá zpět na loď; vzhledem k tomu, že nizozemské orgány povolily, aby loď vyplula z jejich vod, přestože si byly vědomy, že se jedná o nebezpečný odpad a že kapitán není ochoten zaplatit za ekologicky přijatelnou likvidaci odpadu v Nizozemsku,

G.   vzhledem k tomu, že ačkoli tato společnost měla možnost zlikvidovat odpad v Evropě legálně a bezpečně, zvolila levnější alternativu na Pobřeží slonoviny,

H.   vzhledem k tomu, že Afrika je odkladištěm všemožného nebezpečného odpadu; vzhledem k tomu, že organizace Greenpeace odhalila 80 míst, kam byl uložen nebezpečný odpad z rozvinutých zemí, včetně starých počítačů v Nigérii, cisteren s radioaktivním odpadem v Somálsku, chloru v Kamerunu apod.,

I.   vzhledem k tomu, že ve většině afrických zemí neexistují přísné právní předpisy na ochranu životního prostředí a jejich obyvatel proti nebezpečnému odpadu,

J.   vzhledem k tomu, že od května 1994 je zakázán veškerý vývoz odpadu k likvidaci z EU v souladu s nařízením (EHS) č. 259/93; vzhledem k tomu, že vývoz nebezpečného odpadu určeného k využití z EU do zemí, které nejsou členy OBSE, je v souladu s tímto nařízením zakázán od ledna 1997,

K.   vzhledem k tomu, že uložení nebezpečného odpadu na Pobřeží slonoviny je pouze špičkou ledovce, pokud jde o pokračující přepravu nebezpečného odpadu z EU do zemí, které nejsou členy OBSE; vzhledem k tomu, že v zemích, které nejsou členy OBSE, je ukládáno značné množství vyřazených elektrických a elektronických zařízení pod záminkou, že bude znovu "využito"; vzhledem k tomu, že v Asii dochází k sešrotování velkého množství starých lodí naložených nebezpečnými látkami a materiály, a to za podmínek, které jsou pro dělníky a životní prostředí velmi škodlivé,

L.   vzhledem k tomu, že v prvním čtení dne 9. dubna 2002 přijal stanovisko o návrhu směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí(4), vzhledem k tomu, že Rada nedospěla k politické dohodě ohledně tohoto návrhu směrnice a místo toho dala v této věci přednost rámcovému rozhodnutí k téže věci, které spadá do třetího pilíře (rámcové rozhodnutí Rady 2003/80/JAV ze dne 27. ledna 2003)(5); vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropských společenství toto rámcové rozhodnutí zrušil svým rozhodnutím ze dne 13. září 2005 ve věci C-176/03,

1.   žádá Komisi, Nizozemsko a Pobřeží slonoviny, aby tento případ řádně prošetřily, stanovily odpovědnost na všech úrovních, postavily před soud osoby, odpovědné za tento ekologický zločin a zajistily dokonalou nápravu kontaminace životního prostředí a odškodnění obětí;

2.   žádá orgány EU a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření, na jejichž základě by bylo možné poskytnout plnou pomoc zasaženým osobám a zejména dětem pomocí všech dostupných možností podpory, spolupráce a civilní ochrany;

3.   domnívá se, že v případě vývozu nebezpečného odpadu do Abidžanu došlo k porušení právních předpisů Společenství a mezinárodních úmluv, a žádá proto Komisi a členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření, která zajistí důkladné uplatňování stávajících právních předpisů v oblasti přepravy odpadů;

4.   žádá Komisi a dotčené členské státy, aby zveřejnily všechny dvoustranné dohody, které dosud uzavřely se zeměmi, které nejsou členy OSBE, v oblasti přepravy odpadů;

5.   žádá Komisi, aby předložila legislativní návrhy, které by vyplnily právní mezery ve stávajícím režimu v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, aby byla ukončena přeprava vyřazených elektrických a elektronických zařízení a zastaralých lodí a plavidel do zemí, které nejsou členy OBSE;

6.   žádá Komisi, aby zajistila sběr informací o nezákonném obchodování skládání těchto nebezpečných odpadů a produktů v afrických a jiných rozvojových zemích, aby předložila návrhy opatření na kontrolu, omezení a vymýcení tohoto nezákonného obchodování, přepravy a ukládání těchto produktů v afrických a jiných rozvojových zemích a aby každoročně předkládala seznam zemí a nadnárodních společností, které se účastní nezákonného ukládání toxického odpadu a produktů v afrických a jiných rozvojových zemích;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vládě Pobřeží slonoviny a sekretariátu Basilejské úmluvy.

(1) Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 1
(2) Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1
(3) Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. C 127 E, 29.5.2003, s. 119.
(5) Úř. věst. L 29, 5.2.2003, s. 55.

Právní upozornění - Ochrana soukromí