Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0545/2006

Arutelud :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Hääletused :

PV 26/10/2006 - 6.8

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 115kWORD 37k
Neljapäev, 26. oktoober 2006 - Strasbourg
Mürgiste jäätmete väljavedu Aafrikasse
P6_TA(2006)0457RC-B6-0545/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon mürgiste jäätmete väljaveo kohta Aafrikasse

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli konventsiooni (Baseli konventsioon), mis võeti vastu 22. märtsil 1989 ja kiideti ühenduse nimel heaks nõukogu otsusega 93/98/EMÜ(1) ja sellele vastavat keeldu, mis käsitleb igasugust ohtlike jäätmete väljavedu OECD liikmesriikidest OECDsse mittekuuluvatesse riikidesse;

–   võttes arvesse jäätmesaadetisi käsitlevaid ühenduse õigusakte, eriti nõukogu 1. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 259/93 jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo korral(2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta(3), millega tunnistatakse määruse (EMÜ) nr 259/93 alates 12. juulist 2007. aastal kehtetuks;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et mitmes piirkonnas Abidjani, Côte d'Ivoire'is, naabruses, kus elab 5 miljonit inimest, laaditi maha umbes 500 tonni keemilisi jäätmeid;

B.   arvestades, et seni on surnud kaheksa inimest ja umbes 85 000 on toimetatud haiglasse ravile ninaverejooksu, kõhulahtisuse, iivelduse, silmade ärrituse ja hingamisraskuste tõttu; arvestades, et selle mürgiste jäätmete mahalaadimise tagajärjed võivad olla kaugeleulatuvad, nagu pinnasereostus ning pinna- ja põhjavee saastumine;

C.   arvestades, et kõnealune mürgitus on tabanud eriti tõsiselt suurt hulka lapsi: UNICEFi hinnangul vajab 9 000–23 000 last arstiabi, tervishoiuteenuseid ja muid meetmeid nende elukeskkonna põhjalikuks puhastamiseks;

D.   arvestades, et mürgised jäätmed laaditi maha Kreeka omanikule kuuluvalt Panama lipu all sõitvalt tanklaevalt, mille oli rentinud Madalmaades asuv äriühing Trafigura Beheer B.V.; arvestades, et selline vastutuse jagamine tekitab süstemaatilise ja vastuvõetamatu probleemi seoses EÜ ühenduse jõustamisega;

E.   arvestades, et põhjapoolsetes riikides kehtivad keskkonnaeeskirjad on muutnud ohtlike jäätmete kõrvaldamise kulukaks;

F.   arvestades, et Amsterdami sadama valdajad said jäätmete ohtlikkusest teada mahalaadimise ajal ja küsisid mahalaadimise lõpuleviimiseks kõrgemat tasu, misjärel tanklaev otsustas jäätmed selle asemel pardale tagasi pumbata; arvestades, et Madalmaade ametivõimud lubasid laeval oma territooriumilt lahkuda hoolimata sellest, et nad olid teadlikud jäätmete ohtlikkusest ja kapteni soovimatusest maksta keskkonnaohutu kõrvaldamise eest Madalmaades;

G.   arvestades, et äriühingul oli võimalus kõrvaldada jäätmed seaduslikult ja ohutult Euroopas, kuid ta valis odavama alternatiivi Côte d'Ivoire'is;

H.   arvestades, et Aafrika on igasugust liiki ohtlike jäätmete mahalaadimiskoht; arvestades, et Greenpeace tegi kindlaks 80 kohta, kuhu on arenenud riikidest pärit ohtlikke jäätmeid maha laaditud, kaasa arvatud kasutatud arvutid Nigeerias, radioaktiivsed mahutid Somaalias, kloori mahalaadimine Kamerunis jne;

I.   arvestades, et enamikul Aafrika riikidel ei ole rangeid eeskirju keskkonna ja oma elanikkonna elatise kaitsmiseks ohtlike jäätmete eest;

J.   arvestades, et igasugune jäätmete väljavedu EList kõrvaldamise eesmärgil on keelatud alates 1994. aasta maist vastavalt määrusele (EMÜ) nr 259/93; arvestades, et ohtlike jäätmete väljavedu EList OECDsse mittekuuluvatesse riikidesse on keelatud alates 1997. aasta jaanuarist vastavalt sellele määrusele;

K.   arvestades, et jätkuva ohtlike jäätmete veo puhul EList OECDsse mittekuuluvatesse riikidesse on ohtlike jäätmete mahalaadimine Côte d'Ivoire'is üksnes jäämäe veepealne osa; arvestades, et suured kogused elektri- ja elektroonikajäätmeid laaditakse maha OECDsse mittekuuluvates riikides "taaskasutamise" ettekäändel; arvestades, et oluline arv vanu mürgiste ainetega lastitud ELi laevu lammutatakse Aasias töötajatele ja keskkonnale äärmiselt kahjulikes tingimustes;

L.   arvestades, et 9. aprillil 2002. aastal võttis Euroopa Parlament esimesel lugemisel vastu seisukoha direktiivi "Keskkonnakaitse kriminaalõiguse kaudu"(4) ettepaneku kohta; arvestades, et nõukogu ei võtnud vastu poliitilist kokkulepet selle ettepaneku kohta ja pooldas selle asemel kolmanda samba samateemalist raamotsust (nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta raamotsus 2003/80/JSK(5)); arvestades, et Euroopa Ühenduste Kohus tühistas raamotsuse oma 13. septembri 2005. aasta otsuses kohtuasjas C-176/03,

1.   kutsub komisjoni, Madalmaid ja Côte d'Ivoire'i üles uurima kõnealust juhtumit põhjalikult, sätestama vastutuse kõikidel tasanditel, võtma vastutusele selle keskkonnaalase kuriteo eest vastutajad ning tagama keskkonnareostuse täieliku kõrvaldamise ja ohvritele hüvitise maksmise;

2.   kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles võtma kõiki vajalikke meetmeid, et tagada täielik abi kannatanud elanikkonnale ja eriti lastele, kasutades kõiki kättesaadavaid toetus-, koostöö- ja kodanikukaitsevahendeid;

3.   on arvamusel, et ohtlikke jäätmeid Abidjani vedades rikuti selgelt nii ühenduse õigusakte kui rahvusvahelisi konventsioone, ning kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles võtma kõiki vajalikke meetmeid, et tagada olemasolevate jäätmevedu käsitlevate õigusaktide täielik jõustamine;

4.   palub komisjonil ja liikmesriikidel avalikustada kõik kahepoolsed kokkulepped, mille nad on tänaseks jäätmeveo kohta sõlminud OECDsse mittekuuluvate riikidega;

5.   palub komisjonil esitada õigusaktide ettepanekuid praeguses ohtlikke jäätmeid reguleerivas korras olevate lünkade täitmiseks, et teha lõpp elektri- ja elektroonikajäätmete ning vanade laevade veole OECDsse mittekuuluvatesse riikidesse;

6.   palub komisjoni koguda teavet taoliste ohtlike jäätmete ja toodete salakaubaveo ning mahalaadimise kohta Aafrika ja teistes arengumaades, esitada ettepanekuid meetmete kohta kõnealuste toodete salakaubaveo, üleviimise ja mahalaadimise kontrollimiseks, vähendamiseks ning kaotamiseks Aafrikas ja teistes arengumaades ning koostada igal aastal nimekirja riikidest ja riikidevahelistest korporatsioonidest, kes tegelevad mürgiste jäätmete ja toodete ebaseadusliku mahalaadimisega Aafrikas ja teistes arengumaades;

7.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, Côte d'Ivoire'i valitsusele ja Baseli konventsiooni sekretariaadile.

(1) EÜT L 39, 16.2.1993, lk 1.
(2) EÜT L 30, 6.2.1993, lk 1.
(3) ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.
(4) ELT C 127 E, 29.5.2003, lk 119.
(5) ELT L 29, 5.2.2003, lk 55.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika