Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0545/2006

Keskustelut :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 6.8

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 42k
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg
Myrkyllisten jätteiden vienti Afrikkaan
P6_TA(2006)0457RC-B6-0545/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomion vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan yleissopimuksen (Baselin yleissopimus), joka on tehty 22. maaliskuuta 1989 ja hyväksytty yhteisön puolesta neuvoston päätöksellä 93/98/ETY(1), ja siihen perustuvan kaikkea vaarallisten jätteiden vientiä OECD-maista OECD:n ulkopuolisiin maihin koskevan kiellon,

–   ottaa huomioon yhteisön lainsäädännön jätteiden siirrosta ja erityisesti Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 1. helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93(2) sekä jätteiden siirrosta 14. kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006(3), jolla asetus (ETY) N:o 259/93 kumotaan 12. heinäkuuta 2007 alkaen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Norsunluurannikolle, Abidjanin ympäristöön, jossa asuu noin 5 miljoonaa ihmistä, on tyhjennetty useille alueille noin 500 tonnia kemiallista jätettä,

B.   ottaa huomioon, että tähän mennessä 8 ihmistä on kuollut ja noin 85 000 ihmistä on otettu sairaaloihin saamaan hoitoa nenäverenvuotoihin, ripuliin, pahoinvointiin, silmien ärsytykseen ja hengitysvaikeuksiin; ottaa huomioon, että kyseisellä myrkyllisen jätteen päästämisellä luontoon voi olla kauaskantoisia seurauksia, kuten maaperän saastuminen sekä pinta- ja pohjaveden pilaantuminen,

C.   ottaa huomioon, että tämä myrkytys on vaikuttanut erityisen vakavasti suureen määrään lapsia: UNICEFin arvion mukaan 9 000–23 000 lasta tulee tarvitsemaan lääkintäapua, terveydenhuoltoa ja muita toimia heidän asuinympäristönsä puhdistamiseksi,

D.   ottaa huomioon, että myrkkyjätteen päästi luontoon kreikkalaisomistuksessa oleva, Panaman lipun alla purjehtiva säiliöalus, jonka on vuokrannut Alankomaissa rekisteröity Trafigura Beheer B.V. -yhtiö; katsoo, että tällainen vastuun jakaminen aikaansaa yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon kannalta järjestelmällisen ongelman, jollaista ei voida hyväksyä,

E.   ottaa huomioon, että pohjoisen pallonpuoliskon maissa sovelletut ympäristösäännökset ovat tehneet vaarallisten jätteiden käsittelystä kallista,

F.   ottaa huomioon, että Amsterdamin satamaviranomaiset huomasivat aluksen lastia purettaessa, että jäte oli vaarallista, ja pyysivät korkeampaa hintaa purkamisen saattamiseksi päätökseen, minkä seurauksena säiliöaluksella päätettiin mieluummin pumpata jäte takaisin alukseen; ottaa huomioon, että Alankomaiden viranomaiset sallivat aluksen lähteä alueeltaan huolimatta siitä, että ne tiesivät jätteen olevan vaarallista ja että aluksen päällikkö oli haluton maksamaan ympäristöystävällisestä jätteen käsittelystä Alankomaissa,

G.   ottaa huomioon, että yhtiöllä oli mahdollisuus käsitellä jätteet laillisesti ja turvallisesti Euroopassa, mutta se valitsi Norsunluurannikon halvempana vaihtoehtona,

H.   ottaa huomioon, että Afrikka on kaikentyyppisten vaarallisten jätteiden kaatopaikka; ottaa huomioon, että Greenpeace on yksilöinyt 80 paikkaa, joihin on tyhjennetty kehittyneistä maista peräisin olevaa jätettä: esimerkiksi Nigeriaan on viety vanhoja tietokoneita, Somaliaan radioaktiivisia säiliöitä ja Kameruniin klooria ja niin edelleen,

I.   ottaa huomioon, että useimmissa Afrikan maissa ei ole tiukkoja säännöksiä, jotka suojaisivat ympäristöä ja väestön toimeentuloa vaaralliselta jätteeltä,

J.   ottaa huomioon, että kaikki jätteiden vienti käsiteltäväksi EU:sta on ollut kielletty toukokuusta 1994 lähtien asetuksen (ETY) N:o 259/93 mukaisesti; ottaa huomioon, että vaarallisen jätteen vienti EU:sta OECD:n ulkopuolisiin maihin hyödynnettäväksi on ollut kielletty tammikuusta 1997 saakka saman asetuksen perusteella,

K.   ottaa huomioon, että vaarallisen jätteen päästäminen luontoon Norsunluurannikolla on vain jäävuoren huippu vaarallisten jätteiden siirroista EU:sta muihin kuin OECD-maihin; ottaa huomioon, että hyvin suuria määriä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua viedään muihin kuin OECD-maihin väitettyä "uudelleenkäyttöä" varten; ottaa huomioon, että Aasiassa romutetaan merkittäviä määriä vanhoja EU-aluksia, joiden lastina on ollut myrkyllisiä aineita ja materiaaleja, työntekijöille ja ympäristölle äärimmäisen vahingollisissa oloissa,

L.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisessä käsittelyssä 9. huhtikuuta 2002 kantansa ehdotuksesta direktiiviksi ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin(4); ottaa huomioon, että neuvosto ei koskaan tehnyt poliittista sopimusta tästä ehdotuksesta ja piti sen sijaan parempana tehdä samaa kysymystä koskevan kolmannen pilarin mukaisen puitepäätöksen (neuvoston puitepäätös 2003/80/YOS(5), tehty 27. tammikuuta 2003); ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi kyseisen puitepäätöksen 13. syyskuuta 2005 asiassa C-176/03 antamallaan tuomiolla,

1.   kehottaa komissiota sekä Alankomaita ja Norsunluurannikkoa tutkimaan tapauksen perinpohjaisesti, selvittämään vastuukysymykset kaikilla tasoilla, tuomaan tästä ympäristörikoksesta vastuussa olevat oikeuden eteen sekä varmistamaan, että saastunut ympäristö kunnostetaan täysin ennalleen ja että uhreille maksetaan korvauksia;

2.   pyytää Euroopan unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet täyden avun antamiseksi kärsimään joutuneille ja etenkin lapsille käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia tuki-, yhteistyö- ja pelastuspalvelukeinoja;

3.   katsoo, että sekä yhteisön lainsäädäntöä että kansainvälisiä yleissopimuksia rikottiin räikeästi myrkyllisten jätteiden viennissä Abidjaniin, ja kehottaakin komissiota ja jäsenvaltiota ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta jätteiden siirtoa koskeva voimassa oleva lainsäädäntö pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

4.   pyytää komissiota ja asianomaisia jäsenvaltioita julkistamaan kaikki kahdenväliset sopimukset, jotka ne ovat tähän mennessä tehneet OECD:n ulkopuolisten maiden kanssa jätteiden siirtämisestä;

5.   kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksia nykyisen järjestelmän puutteiden poistamiseksi, jotta sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä vanhentuneiden laivojen ja alusten siirrot muihin kuin OECD-maihin saadaan loppumaan;

6.   kehottaa komissiota keräämään tietoa tällaisten vaarallisten jätteiden ja tuotteiden laittomasta kaupasta ja niiden päästämisestä luontoon Afrikan kehitysmaissa ja muissa kehitysmaissa, tekemään ehdotuksia näiden tuotteiden laittoman kaupan, siirtämisen ja luontoon päästämisen valvomiseksi, vähentämiseksi ja poistamiseksi Afrikan kehitysmaissa tai muissa kehitysmaissa sekä laatimaan vuosittain luettelon maista ja monikansallisista yrityksistä, jotka ovat sekaantuneet myrkyllisten jätteiden ja tuotteiden laittomaan luontoon päästämiseen Afrikan kehitysmaissa tai muissa kehitysmaissa;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, Norsunluurannikon hallitukselle ja Baselin yleissopimuksen sihteeristölle.

(1) EYVL L 39, 16.2.1993, s. 1.
(2) EYVL L 30, 6.2.1993, s. 1.
(3) EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.
(4) EUVL C 127 E, 29.5.2003, s. 119.
(5) EUVL L 29, 5.2.2003, s. 55.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö