Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2651(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0544/2006

Předložené texty :

B6-0544/2006

Rozpravy :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Hlasování :

PV 26/10/2006 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0458

Přijaté texty
PDF 271kWORD 46k
Čtvrtek, 26. října 2006 - Štrasburk
Trestněprávní ochrana životního prostředí
P6_TA(2006)0458B6-0544/2006

Usnesení Evropského parlamentu o následných opatřeních vyplývajících ze stanoviska Parlamentu k ochraně životního prostředí: boj proti zločinu, trestné činy a tresty

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí(1),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 9. dubna 2002 k přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí(2),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 9. dubna 2002 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje rámcový program na základě hlavy VI Smlouvy o Evropské unii – Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech(3),

-   s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 13. září 2005 ve věci C-176/03, Komise v. Rada(4),

-   s ohledem na sdělení Komise Evropskému Parlamentu a Radě o důsledcích rozsudku Soudního dvora ze dne 13. září 2005 (věc C-176/03, Komise v. Rada)(KOM(2005)0583),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2006 o důsledcích rozsudku Soudního dvora ze dne 13. září 2005 (C-176/03, Komise v. Rada)(5),

-   s ohledem na článek 108 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 13. září 2005 rozhodl, že legislativní orgán Společenství je oprávněn přijímat opatření vztahující se k trestnímu právu členských států, považuje-li to za nutné v zájmu zajištění plné účinnosti pravidel, jež stanoví na ochranu životního prostředí,

B.   vzhledem k tomu, že Soudní dvůr se domnívá, že článek 135 a čl. 280 odst. 4 Smlouvy o ES nebrání harmonizaci trestního práva za účelem provádění politiky v oblasti životního prostředí,

C.   vzhledem k tomu, že se Soudní dvůr domnívá, že "za těchto podmínek rámcové rozhodnutí tím, že zasahuje do pravomocí, které článek 175 ES svěřuje Společenství, porušuje ve svém celku z důvodu své nedělitelnosti článek 47 EU",

D.   vzhledem k tomu, že Evropská komise ve svém sdělení o důsledcích rozsudku Soudního dvora ze dne 13. září 2005 uvedla, že ustanovení trestního práva nutná pro účinné provádění práva Společenství jsou záležitostí Smlouvy o ES,

E.   vzhledem k tomu, že postoj Soudního dvora v podobě opětovného výkladu Komise je třeba přivítat, jelikož podporuje postoj, který již přijal Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 3. září 2003 o právním základu a souladu s právními předpisy(6),

1.   vítá rozsudek Soudního dvora, kterým bylo zrušeno rámcové rozhodnutí o ochraně životního prostředí, které bylo chybně přijato v rámci třetího pilíře namísto pilíře prvního;

2.   bere na vědomí, že v důsledku rozhodnutí Soudního dvora vzniká právní vakuum, pokud jde trestněprávní ochranu životního prostředí;

3.   domnívá se, že přijetí rámcového rozhodnutí Radou je odrazem toho, že členské státy uznávají nutnost trestněprávních nástrojů pro posílení právních předpisů na ochranu životního prostředí;

4.   domnívá se, že přijetí rámcového rozhodnutí Radou ukazuje, že členské státy uznávají potřebu určité harmonizace v oblasti trestněprávní ochrany životního prostředí;

5.   bere na vědomí, že Soudní dvůr jasně uvedl, že články 1 až 7 rámcového rozhodnutí by bylo možno řádně přijmout podle článku 175 Smlouvy o ES;

6.   vyjadřuje politování nad tím, že se Evropská komise ve svém výše uvedeném sdělení o důsledcích rozsudku Soudního dvora ze dne 13. září 2005 nevyjadřuje výslovněji o krocích, které hodlá učinit v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí;

7.   vyzývá Radu, aby přezkoumala původní návrh Komise s cílem jej upravit nebo poskytnout pokyny, pokud jde o nový návrh právního předpisu o trestněprávní ochraně životního prostředí na základě článku 175 Smlouvy;

8.   pokud Rada není rozhodnuta pokročit v přijímání společného postoje k původnímu návrhu Komise, požaduje, aby Komise vypracovala nový návrh o trestněprávní ochraně životního prostředí na základě článku 175 Smlouvy a přitom zohlednila rozsudek Soudního dvora a zapracovala výsledek hlasování Parlamentu v prvním čtení o původním návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady;

9.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 180 E, 26.6.2001, s. 238.
(2) Úř. věst. C 127 E, 29.5.2003, s. 119.
(3) Úř. věst. C 127 E, 29.5.2003, s. 132.
(4) Sb. rozh., 2005, I-7879.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2006)0260.
(6) Úř. věst. C 76 E, 25.3.2004, s. 224.

Právní upozornění - Ochrana soukromí