Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2651(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0544/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0544/2006

Συζήτηση :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2006 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0458

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 274kWORD 41k
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος
P6_TA(2006)0458B6-0544/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου για την προστασία του περιβάλλοντος: καταπολέμηση του εγκλήματος, ποινικά αδικήματα και κυρώσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

‐   έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου(1),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 9ης Απριλίου 2002 σχετικά με την έγκριση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου(2),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 9ης Απριλίου 2002 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό προγράμματος πλαισίου βάσει του άρθρου VI της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις(3),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 στην υπόθεση C-176/03, Επιτροπή κατά Συμβουλίου(4),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις συνέπειες της απόφασης του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 (C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου) (COM(2005)0583),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 (C-176/03, Επιτροπή κατά Συμβουλίου)(5),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο, στην απόφασή του της 13ης Σεπτεμβρίου 2005, απεφάνθη ότι ο κοινοτικός νομοθέτης μπορεί να λαμβάνει μέτρα που άπτονται του ποινικού δικαίου των κρατών μελών, τα οποία κρίνει αναγκαία για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των κανονισμών που εκδίδει στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο θεωρεί ότι οι διατάξεις των άρθρων 135 και 280, παράγραφος 4 της Συνθήκης EΚ (ΣΕΚ) δεν εμποδίζουν την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου για λόγους εφαρμογής της πολιτικής περιβάλλοντος,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο θεωρεί ότι "ολόκληρη η απόφαση- πλαίσιο, εφόσον είναι αδιαίρετη, παραβιάζει το άρθρο 47 της Συνθήκης EΕ δεδομένου ότι προσβάλλει τις εξουσίες που παρέχει στην Κοινότητα το άρθρο 175 ΣEΚ",

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή της σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005, ανέφερε ότι οι διατάξεις του ποινικού δικαίου που απαιτούνται για την ουσιαστική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου εμπίπτουν στη ΣΕΚ,

E.  E λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση που έλαβε το Δικαστήριο, όπως επανερμηνεύθηκε από την Επιτροπή, πρέπει να θεωρηθεί ευπρόσδεκτη δεδομένου ότι συμπίπτει με τη θέση που είχε ήδη λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τις νομικές βάσεις και την τήρηση του κοινοτικού δικαίου(6),

1.   χαιρετίζει την απόφαση του Δικαστηρίου, που ακυρώνει την απόφαση-πλαίσιο σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος η οποία είχε λανθασμένα εγκριθεί στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα αντί του πρώτου·

2.   σημειώνει ότι η απόφαση του Δικαστηρίου οδηγεί σε ένα νομικό κενό όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου·

3.   θεωρεί ότι η έγκριση της απόφασης-πλαισίου εκ μέρους του Συμβουλίου δείχνει ότι τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν πως οι διατάξεις ποινικού δικαίου είναι απαραίτητες για να ενισχύουν την εφαρμογή των νόμων περί προστασίας του περιβάλλοντος·

4.   θεωρεί ότι η έγκριση της απόφασης πλαισίου εκ μέρους του Συμβουλίου δείχνει ότι τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη κάποιας εναρμόνισης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου·

5.   σημειώνει ότι το Δικαστήριο δήλωσε ρητώς ότι τα άρθρα 1 έως 7 της απόφασης-πλαισίου θα μπορούσαν να έχουν εγκριθεί ορθώς βάσει του άρθρου 175 ΣEΚ·

6.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή της σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005, δεν καθίσταται σαφέστερη ως προς τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε σχέση με την υφιστάμενη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου·

7.   ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει την αρχική πρόταση της Επιτροπής με σκοπό να την τροποποιήσει ή να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για νέα πρόταση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου βάσει του άρθρου 175 της Συνθήκης·

8.   εφόσον το Συμβούλιο δεν είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στην έγκριση κοινής θέσης επί της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει νέα πρόταση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου βάσει του άρθρου 175 ΣΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου και ενσωματώνοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση επί της αρχικής πρότασης οδηγίας·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και Κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 180 E της 26.6.2001, σ. 238.
(2) ΕΕ C 127 E της 29.5.2003, σ. 119.
(3) ΕΕ C 127 E της 29.5.2003, σ. 132.
(4) Συλλογή 2005, σ. Ι-7879.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 14.6.2006, P6_TA(2006)0260.
(6) ΕΕ C 76 E της 25.3.2004, σ. 224.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου