Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2651(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0544/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0544/2006

Keskustelut :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0458

Hyväksytyt tekstit
PDF 107kWORD 39k
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg
Ympäristönsuojelu ja rikosoikeus
P6_TA(2006)0458B6-0544/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan parlamentin ympäristönsuojelusta antaman lausunnon seurannasta: rikosten torjunta, rikokset ja rangaistukset

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin(1),

–   ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2002 hyväksymänsä lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin(2),

–   ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2002 vahvistamansa kannan ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon perustuvasta puiteohjelmasta – Rikosoikeuden alalla tehtävä oikeudellinen ja poliisiyhteistyö(3),

–   ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 asiassa C-176/03, komissio vastaan Euroopan unionin neuvosto, antaman tuomion(4),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antaman tuomion seurauksista (asia C-176/03 komissio vastaan Euroopan unionin neuvosto) (KOM(2005)0583),

–   ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2006 hyväksymänsä päätöslauselman yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antaman tuomion seurauksista (asia C-176/03 komissio vastaan Euroopan unionin neuvosto)(5),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi 13. syyskuuta 2005 antamassaan tuomiossa, että yhteisön lainsäätäjällä on oikeus "toteuttaa jäsenvaltioiden rikosoikeuteen liittyviä toimenpiteitä, jotka se katsoo tarpeellisiksi säätämiensä ympäristönormien täyden tehokkuuden takaamiseksi",

B.   ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan EY:n perustamissopimuksen 135 artiklan ja 280 artiklan 4 kohdan säännökset eivät estä rikoslain yhdenmukaistamista ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoa varten,

C.   ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että "koska puitepäätöksellä loukataan EY 175 artiklalla yhteisölle annettua toimivaltaa, sillä rikotaan kokonaisuudessaan, sillä sitä ei voi jakaa osiin, EU 47 artiklaa",

D.   ottaa huomioon, että komissio totesi edellä mainitussa tiedonannossaan yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antaman tuomion seurauksista, että "rikosoikeudelliset määräykset, jotka ovat tarpeen yhteisön oikeuden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi, annetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen nojalla",

E.   katsoo, että yhteisöjen tuomioistuimen toteamusta, sellaisena kuin komissio on sitä tulkinnut, on syytä pitää myönteisenä, sillä siihen sisältyy Euroopan parlamentin jo 3. syyskuuta 2003 hyväksymässä, oikeusperustoja ja yhteisön oikeuden noudattamista koskevassa päätöslauselmassa(6) ilmaisema kanta,

1.   pitää myönteisenä yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota, jolla kumottiin ympäristönsuojelua koskeva puitepäätös, joka oli hyväksytty virheellisesti kolmannen eikä ensimmäisen pilarin puitteissa;

2.   panee merkille, että yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu johtaa oikeudelliseen tyhjiöön ympäristönsuojelun rikosoikeudellisten keinojen osalta;

3.   katsoo, että se, että neuvosto hyväksyy puitepäätöksen, osoittaa jäsenvaltioiden tiedostavan, että rikosoikeudellisia välineitä tarvitaan tehostamaan ympäristönsuojelulainsäädännön täytäntöönpanoa;

4.   katsoo, että se, että neuvosto hyväksyy puitepäätöksen, osoittaa jäsenvaltioiden myöntävän, että rikosoikeudellisin keinoin tapahtuvan ympäristönsuojelun alalla tarvitaan jonkin verran yhdenmukaistamista;

5.   panee merkille, että yhteisöjen tuomioistuin on todennut selvästi, että puitepäätöksen 1–7 artikla "olisi voitu pätevästi antaa EY 175 artiklan nojalla";

6.   pahoittelee, ettei komissio kerro edellä mainitussa tiedonannossaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antaman tuomion seurauksista selväsanaisemmin toimenpiteistä, joita se aikoo toteuttaa, mitä tulee nykyiseen ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin;

7.   kehottaa neuvostoa tarkastelemaan komission alkuperäistä ehdotusta tarkoituksena muuttaa sitä tai antaa ohjeita uudeksi ehdotukseksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin perustamissopimuksen 175 artiklan nojalla;

8.   pyytää siinä tapauksessa, ettei neuvosto ole päättänyt edetä hyväksymällä yhteisen kannan komission alkuperäisestä ehdotuksesta, komissiota laatimaan uuden ehdotuksen ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan nojalla siten, että siinä otetaan huomioon yhteisöjen tuomioistuimen tuomio ja siihen sisällytetään Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä alkuperäisestä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pitämän äänestyksen tulos;

9.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL C 180 E, 26.6.2001, s. 238.
(2) EUVL C 127 E, 29.5.2003, s. 119.
(3) EUVL C 127 E, 29.5.2003, s. 132.
(4) Kok. 2005, s. I-7879.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0260.
(6) EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 224.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö