Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2150(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0334/2006

Předložené texty :

A6-0334/2006

Rozpravy :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Hlasování :

PV 26/10/2006 - 6.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0459

Přijaté texty
PDF 296kWORD 66k
Čtvrtek, 26. října 2006 - Štrasburk
Evropsko-středomořská dohoda o přidružení EU/Sýrie
P6_TA(2006)0459A6-0334/2006

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě k uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé (2006/2150(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh usnesení, který předložila Véronique De Keyser za skupinu PSE, o jednáních směřujících k uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé (B6-0373/2006),

-   s ohledem na rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé (KOM(2004)0808),

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména usnesení o situaci politických vězňů v Sýrii ze dne 8. září 2005(1) a usnesení o Sýrii ze dne 15. června 2006(2),

-   s ohledem na sedmé meziparlamentní setkání Evropského parlamentu a Sýrie, které se konalo ve dnech 11. až 18. června 2005 v Sýrii,

-   s ohledem na Barcelonskou deklaraci ze dne 28. listopadu 1995 a na své usnesení ze dne 27. října 2005 o hodnocení Barcelonského procesu(3),

-   s ohledem na rezoluci OSN o vztazích mezi Sýrií a Libanonem, zejména s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1559 (2004) ze dne 2. září 2004 a 1701 (2006) ze dne 11. srpna 2006, a na poslední zprávu ze dne 25. září 2006 Serge Brammertze, komisaře mezinárodní nezávislé vyšetřovací komise OSN, která se ve shodě s usnesením Rady bezpečnosti OSN zabývala atentátem, při němž byl zavražděn bývalý předseda libanonské vlády Rafík Harírí,

-   s ohledem na čl. 83 odst. 5 a článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0334/2006),

A.   vzhledem ke geostrategickému významu Sýrie v oblasti Blízkého a Středního východu a zejména vzhledem k její potenciální úloze prostředníka mezi stranami v mírovém procesu a katalyzátoru v řešení regionálního konfliktu; vzhledem k tomu, že tato úloha by se mohla zlepšit rozvojem dialogu s touto zemí,

B.   vzhledem k tomu, že prvky nutné pro podpis dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a Sýrií nebyly dosud naplněny, a vzhledem k tomu, že je Parlament přesto přesvědčen, že Sýrie je schopna nutné podmínky splnit,

C.   vzhledem k tomu, že válka v Iráku, strategické vztahy Sýrie a Iránu a její vměšování do libanonských záležitostí ovlivnily vztahy Sýrie k jejím sousedům a k širšímu mezinárodnímu společenství,

D.   vzhledem k tomu, že cílem uvedené dohody mezi Evropským společenstvím a Sýrií je podporovat a provázet přechod k demokratickému politickému systému, který by dodržoval lidská práva, a k otevřenému tržnímu hospodářství, a to v rámci prohlubujícího se efektivního dialogu a skutečného partnerství,

E.   vzhledem k tomu, že Sýrie již přijala řadu ekonomických opatření požadovaných nadcházející dohodou o přidružení,

F.   vzhledem k tomu, že ochrana základních svobod představuje nezbytný předpoklad jakéhokoli rozvoje silné a nezávislé občanské společnosti a že postoj vlády v posledních letech byl nejednoznačný, nicméně přinesl určitou naději na větší otevřenost syrského politického systému,

G.   vzhledem k tomu, že bez ohledu na svou aktivní a konstruktivní účast v Barcelonském procesu je Sýrie jedinou zemí, se kterou ES dosud nepodepsalo dohodu o přidružení, což brání plnému rozvoji evropsko-středomořského partnerství,

H.   vzhledem k tomu, že dekret o výjimečném stavu z března 1963, stejně jako příslušné právní akty jsou dosud platné, ačkoli doporučení následující po desátém regionálním kongresu strany Baas (konaném ve dnech 6. až 9. června 2005) s jejich revizí počítala,

I.   vzhledem k tomu, že výše uvedené závěry nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN jsou základním prvkem, který bude zvažován při podpisu budoucí dohody o přidružení,

J.   vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv v zemi se od výše uvedeného posledního usnesení Parlamentu o lidských právech v Sýrii z 15. června 2006 výrazně zhoršila, a vzhledem k tomu, že aktivisté zadržení v květnu 2006 za podpis petice za zlepšení syrsko-libanonských vztahů nebyli dosud propuštěni,

1.   je přesvědčen, že dohoda o přidružení by mohla být rozhodujícím impulzem pro politické, hospodářské a společenské reformy, které jsou nezbytné pro zlepšení situace v zemi;

2.   znovu zdůrazňuje, že respektování demokratických hodnot, lidských práv a občanských svobod je nezbytným předpokladem a že je proto třeba zajistit si, aby byl do ustanovení o lidských právech v dohodě zahrnut účinný kontrolní mechanismus; zejména žádá o větší dodržování práv etnických menšin a znovu zdůrazňuje nutnost zachovat svobodu náboženského vyznání;

3.   věří, že pevné zakotvení Sýrie v evropsko-středomořském partnerství posílí její vztahy k členským státům Evropské unie a partnerům z jižního Středomoří a napomůže mírovému procesu na Blízkém východě;

4.   žádá Radu a Komisi o sdělení, jaké jsou další fáze procesu směřujícího k podpisu Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení, která byla parafována již 19. října 2004;

5.   vyzývá Radu, aby zesílila své iniciativy za účelem prohloubení spolupráce mezi EU a Sýrií, která by vyvrcholila podepsáním této dohody s přihlédnutím k následujícím doporučením:

   - navrhovat a podporovat akce syrské vlády směřující k zavedení demokratického systému;
   - vyzvat Sýrii, aby respektovala svrchovanost Libanonu a zdržela se zasahování do jeho vnitřních záležitostí, především s ohledem na zastavení dodávek zbraní a zamezení vyzbrojení milice Hizballáh v plné spolupráci s prozatímními silami OSN v Libanonu (UNIFIL), a aby obnovila snahy o opětovné zahájení důvěryhodného mírového procesu v regionu, který by vedl k všestrannému začlenění a navrácení Golanských výšin Damašku;
   - vzít v úvahu politické signály vycházející z desátého regionálního kongresu strany Baas, z nichž nejpatrnější je nahrazení vedoucích činitelů mladšími odpovědnými osobami blízkými prezidentovi Assadovi, jak dokládá jmenování Abdullaha Dardariho do funkce předsedy vlády;
   - věnovat zvláštní pozornost uplatňování ustanovení obsažených v dohodě o přidružení, která směřují k větší průhlednosti veřejných zakázek; vyzvat Komisi, aby dohlížela na to, aby tento přístup zachovávaly i další dvoustranné nebo mnohostranné dohody;
   - vyzvat syrskou vládu, aby přijala opatření v oblasti demokracie a lidských práv, kterými by zajistila shodu s mezinárodními normami o lidských právech s ohledem na svobodu vyjadřování, ochranu obhájců lidských práv, prevenci a boj proti tělesnému mučení a za zrušení trestu smrti; zvláště upozornit na nezbytnou reformu syrského shromažďovacího práva za účelem ukončení všech zásadních omezení týkajících se činnosti organizací na ochranu lidských práv;
   - sdělit nicméně syrské vládě vážné znepokojení nad nedostatečným pokrokem v některých záležitostech, jako je např. umožnění vzniku více politických stran a dodržování lidských práv a občanských svobod; zdůraznit, že úcta k lidským právům představuje důležitou složku této dohody o přidružení, a vyzvat Sýrii, aby respektovala své závazky v rámci Barcelonského procesu a dodržovala evropskou politiku sousedství; vyzvat v tomto smyslu Sýrii, aby podnikla nezbytné kroky k okamžitému zrušení výjimečného stavu;
   - vyžadovat, aby syrská vláda přezkoumala otázku politických vězňů a propustila vězně svědomí a mírové aktivisty, aby zároveň umožnila existenci uskupení, jako jsou např. signatáři "Damašské deklarace", kterou dne 16. října 2005 podepsalo pět zakázaných stran a nezávislé osobnosti, a signatáři prohlášení Bejrút-Damašek, Damašek-Bejrút ze dne 12. května 2006; vyzvat Sýrii, aby zajistila dobré zacházení se zadrženými a uvězněnými osobami, aby tyto osoby nebyly mučeny a byl jim umožněn neprodlený, pravidelný a neomezený přístup k jejich obhájcům, lékařům a rodinám; vyzvat syrskou vládu, aby v rámci vyšetřovacího výboru zřízeného za tímto účelem plně spolupracovala s libanonskou vládou podle dohody ze dne 5. května 2005 mezi libanonským a syrským premiérem s cílem dosáhnout konkrétních výsledků ve věci nezvěstných syrských a libanonských státních příslušníků;
   - vyjádřit syrské vládě – jak Evropský parlament učinil ve výše uvedeném usnesení ze dne 15. června 2006 – nesouhlas s vlnou zatýkání, která byla reakcí na prohlášení "Bejrút-Damašek, Damašek-Bejrút", které je první společnou iniciativu syrských a libanonských intelektuálů a obránců lidských práv, a požadovat jejich okamžité propuštění;
   - vyjádřit znepokojení Evropské unie týkající se dodržování práv náboženských a jiných menšin, zejména Kurdů; žádat, aby syrská vláda shrnula výsledky dosažené v těchto otázkách;
   - obnovit skutečný dialog se Sýrií s cílem zapojit ji do mírových snah směřujících ke konečnému vyřešení konfliktu na Středním východě;
   - přimět Sýrii, aby začala hrát konstruktivní roli při realizaci usnesení Rady bezpečnosti OSN 1559(2004) a 1701(2006), a zejména ji vyzvat, aby posílila kontrolu na svých hranicích s Libanonem za účelem zamezení dodávkám zbraní nestátním organizacím;
   - zdůraznit, že spolupráce syrských úřadů s Mezinárodní nezávislou vyšetřovací komisí OSN se zlepšila, naléhat však, aby byla intenzivnější a aby byly z vyšetřování vyvozeny konkrétní důsledky v souladu s jeho zjištěními;
   - naléhat, aby se Sýrie zcela podřídila rezolucím 1559(2004), 1562(2004), 1680(2006) a 1701(2006) Rady bezpečnosti OSN a prohlášení o Libanonu přijatém na zasedání Evropské rady konaném ve dnech 16. a 17. června 2006, které Sýrii a Libanon vyzývají, aby stanovily společnou hranici s cílem posílit stabilitu v tomto regionu; vyzývá Sýrii, aby v souladu s doporučeními generálního tajemníka Organizace spojených národů ze dne 12. září 2006 a s mezinárodním právem pozitivně přispěla k vyjasnění konečného stavu oblasti farem Šibáa;
   - kladně v tomto smyslu hodnotit stažení syrských jednotek z libanonských území; důrazně naopak žádat syrskou vládu, aby navázala oficiální diplomatické styky s Libanonem, což až dosud odmítala, a přestala podporovat Hizballáh;
   - žádat syrskou vládu, aby sdělila, jaká konkrétní opatření učinila v boji proti šíření zbraní a terorismu a proti Al-Kajdě, a aby sdělila, jak kontroluje své hranice s cílem zabránit pašování zbraní a přechodu teroristů do sousedních zemí;
   - vyjádřit v tomto smyslu politování nad podpisem vojenské dohody uzavřené dne 15. června 2006 s Íránem, která se týká posílení vzájemné spolupráce proti americké a izraelské "hrozbě";
   - zdůraznit Sýrii význam její potenciální úlohy na Blízkém východě s cílem mírového řešení konfliktů v regionu; zabývat se obavami, které vzbuzuje syrská podpora militantním palestinským skupinám Hamas a Islámský džihád v Damašku na úkor umírněných palestinských sil, které usilují o mírové soužití s Izraelem;
   - vyzvat syrskou vládu ke zlepšení životních a ekologických podmínek palestinských uprchlických táborů v Sýrii ve shodě se světovými standardy lidských práv;
   - vyzvat syrskou vládu, aby propustila Jakúba Hannu Šamúna, asyrského křesťana, který byl víc než dvacet let vězněn bez řádného procesu, nebo stanovila datum jeho propuštění v blízké budoucnosti;
   - opatrně vracet do vlasti syrské emigranty a uprchlíky patřící k náboženským menšinám v případě, že represe dále pokračují; a v každém případě zlepšit koordinaci národních postojů různých členských států v této oblasti;
   - žádat o podporu dialogu mezi Sýrií a Evropským parlamentem týkajícího se různých bodů s cílem umožnit pokrok spolupráce mezi EU a Sýrií s očekáváním podpisu dohody o přidružení;

6.   požaduje, aby Rada zvážila další pobídky a výhody pro Sýrii kromě těch, které byly uděleny v rámci dohody o přidružení, s cílem povzbudit Sýrii, aby revidovala svou současnou zahraniční politiku a regionální svazky způsobem, který by podpořil mír, stabilitu a prosperitu v regionu, a především uznání státu Izrael a syrskou podporu mírovému procesu na Středním východě;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi, vládě a Lidové radě (Majlis al-Sha'ab) Syrské arabské republiky.

(1) Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 349.
(2) Texty přijaté, P6_TA(2006)0279.
(3) Texty přijaté, P6_TA(2005)0412.

Právní upozornění - Ochrana soukromí