Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2150(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0334/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0334/2006

Keskustelut :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0459

Hyväksytyt tekstit
PDF 214kWORD 56k
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg
Euro–Välimeri-assosiaatiosopimus EY/Syyria
P6_TA(2006)0459A6-0334/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää Euroopan parlamentin suosituksen neuvostolle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan välisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen tekemisestä (2006/2150(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Véronique De Keyserin PSE-ryhmän puolesta jättämän päätöslauselmaesityksen Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimusta koskevista neuvotteluista (B6-0373/2006),

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen tekemisestä (KOM(2004)0808),

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta, erityisesti 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman poliittisten vankien tilanteesta Syyriassa(1) ja 15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman Syyriasta(2),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja Syyrian välisen seitsemännen parlamenttien välisen tapaamisen Syyriassa 11.–18. kesäkuuta 2005,

–   ottaa huomioon 28. marraskuuta 1995 annetun Barcelonan julistuksen sekä parlamentin 27. lokakuuta 2005 antaman päätöslauselman tarkistetusta Barcelonan prosessista(3),

–   ottaa huomioon YK:n päätöslauselmat Syyrian ja Libanonin välisistä suhteista, erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston 2. syyskuuta 2004 antaman päätöslauselman 1559(2004) ja 11. elokuuta 2006 antaman päätöslauselman 1701(2006), sekä YK:n kansainvälisen riippumattoman tutkintalautakunnan päällikön Serge Brammetzin 25. syyskuuta 2006 antaman tuoreen raportin,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 83 artiklan 5 kohdan ja 45 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasianvaliokunnan valiokunnan mietinnön (A6-0334/2006),

A.   ottaa huomioon Syyrian geostrategisen merkityksen Lähi-idän alueella ja erityisesti sen mahdollisen aseman rauhanprosessin osapuolten välisenä linkkinä ja alueellisten konfliktien ratkaisemista helpottavana toimijana; katsoo, että tätä asemaa voitaisiin parantaa tehostamalla vuoropuhelua kyseisen maan kanssa,

B.   ottaa huomioon, että toistaiseksi Euroopan yhteisön ja Syyrian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisen edellytykset eivät vielä ole täyttyneet, mutta parlamentti on vakuuttunut, että Syyrialla on mahdollisuudet näiden ehtojen täyttämiseen,

C.   katsoo, että Irakin sota, Syyrian strategiset suhteet Iraniin ja Syyrian sekaantuminen Libanonin asioihin ovat kaikki vaikuttaneet Syyrian ja sen naapurimaiden sekä laajemminkin Syyrian ja kansainvälisen yhteisön välisiin suhteisiin,

D.   katsoo, että Euroopan yhteisön ja Syyrian välisen sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tukea siirtymistä demokraattiseen poliittiseen järjestelmään ihmisoikeuksia, kansalaisvapauksia ja markkinoihin perustuvaa avointa taloutta kunnioittaen tehokkaan vuoropuhelun ja todellisen kumppanuuden puitteissa,

E.   ottaa huomioon, että Syyria on jo päättänyt joistakin taloudellisista toimista, joita tulevassa assosiaatiosopimuksessa suositellaan,

F.   katsoo, että perusvapauksien suojelu on vahvan ja riippumattoman kansalaisyhteiskunnan kaiken kehityksen perusta ja että hallituksen asenne on viime vuosina ollut epäselvä, mutta herättänyt kuitenkin jonkinlaista toivoa Syyrian poliittisen järjestelmän laajemmasta avautumisesta,

G.   ottaa huomioon, että huolimatta Syyrian aktiivisesta ja rakentavasta osallistumisesta Barcelonan prosessiin, se on ainoa valtio, jonka kanssa Euroopan yhteisö ei vielä ole allekirjoittanut assosiaatiosopimusta, mikä estää Euro–Välimeri-kumppanuutta kehittymästä täyteen mittaansa,

H.   ottaa huomioon, että maaliskuussa 1963 julistettu hätätila ja kaikki siihen liittyvä lainsäädäntö ovat edelleen voimassa, vaikka 6–9. kesäkuuta 2005 pidetyn Baath-puolueen kymmenennen aluekokouksen suosituksissa edellytettiin niiden tarkistamista,

I.   katsoo, että Libanonin entisen pääministerin Rafik Haririn murhaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti tutkineen YK:n riippumattoman kansainvälisen tutkintalautakunnan päätelmät ovat olennainen tekijä tulevan assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen kannalta,

J.   ottaa huomioon, että maan ihmisoikeustilanne on huonontunut sen jälkeen, kun parlamentti antoi 15. kesäkuuta 2006 viimeisimmän päätöslauselmansa Syyriasta, ja että kaikkia Syyrian ja Libanonin suhteiden parantamista koskevan vetoomuksen allekirjoittamisesta toukokuussa 2006 pidätettyjä aktivisteja ei ole vapautettu,

1.   on vakuuttunut siitä, että assosiaatiosopimus voisi merkitä ratkaisevaa kimmoketta maan tilanteen parantamiseksi välttämättömiin poliittisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin uudistuksiin;

2.   toistaa kuitenkin, että demokraattisten arvojen, ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien kunnioittaminen ovat ennakkoedellytyksiä ja että tätä varten on varmistettava, että sopimuksen ihmisoikeuslausekkeeseen sisällytetään tehokas valvontamekanismi; kehottaa erityisesti kunnioittamaan enemmän etnisiä vähemmistöjä ja toteaa jälleen, että uskonnonvapaus on säilytettävä;

3.   uskoo, että Syyrian kytkeminen kiinteästi Euro–Välimeri-kumppanuuden piiriin lujittaa Syyrian suhteita Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja Välimeren eteläisiin kumppaneihin sekä helpottaa Lähi-idän rauhanprosessia;

4.   tiedustelee neuvostolta ja komissiolta, miten on tarkoitus seuraavaksi edetä jo 19. lokakuuta 2004 parafoidun Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseksi;

5.   kehottaa neuvostoa tehostamaan toimiaan EU:n ja Syyrian yhteistyön syventämisen ja lopulta sopimuksen allekirjoittamisen hyväksi ottaen huomioon seuraavat suositukset:

   olisi rohkaistava ja tuettava Syyrian hallituksen toimia, joiden avulla maahan pyritään vakiinnuttamaan demokraattinen järjestelmä;
   olisi kehotettava Syyriaa kunnioittamaan Libanonin itsemääräämisoikeutta ja pidättäytymään puuttumasta sen sisäisiin asioihin, erityisesti pysäyttämään asetoimitukset ja estämään Hizbollahin sissejä aseistautumasta uudelleen, toimimaan täydessä yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien operaation Libanonissa (UNIFIL) kanssa ja ryhtymään uusiin ponnisteluihin uskottavan rauhanprosessin aloittamiseksi uudelleen alueella tavoitteena pyrkiä kattavaan sovintoon ja Golanin kukkuloiden palauttamiseen Syyrialle;
   olisi otettava huomioon Baath-puolueen kymmenennessä alueellisessa edustajakokouksessa annetut poliittiset merkit, joista näkyvin on johtoryhmän vaihtaminen nuorempiin, presidentti Al-Assadin lähipiiriin kuuluviin vastuuhenkilöihin, kuten Abdullah Dardarin nimittäminen varapääministerin virkaan;
   olisi kiinnitettävä erityistä huomiota assosiaatiosopimuksen niiden lausekkeiden soveltamiseen, joiden tarkoituksena on saattaa julkiset hankinnat avoimemmiksi; komission olisi valvottava, että muissakin kahdenvälisissä ja monenvälisissä sopimuksissa noudatetaan tätä lähestymistapaa;
   olisi kehotettava Syyrian hallitusta hyväksymään toimenpiteitä demokratian ja ihmisoikeuksien alalla, jotta se noudattaisi kansainvälistä ihmisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä sananvapauden, ihmisoikeusaktivistien suojelun, kidutuksen ennaltaehkäisyn ja vastustamisen sekä kuolemanrangaistuksen poistamisen osalta; olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota järjestäytymisoikeutta koskevaan Syyrian lainsäädäntöön kaikkien huomattavien rajoitusten lopettamiseksi, jotka koskevat ihmisoikeusjärjestöjen toimintaa;
   olisi kuitenkin ilmaistava Syyrian hallitukselle vakava huolestuminen puuttuvasta kehityksestä sellaisissa seikoissa kuin avautuminen kohti monipuoluejärjestelmää ja ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien kunnioittaminen; olisi huomautettava, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on keskeinen osa assosiaatiosopimusta, ja olisi kehotettava Syyriaa noudattamaan sitoumuksiaan Barcelonan prosessin puitteissa ja Euroopan naapuruuspolitiikan suuntaviivojen mukaisesti; tässä tarkoituksessa ja tässä yhteydessä olisi kehotettava Syyriaa tekemään kaikkensa hätätilan päättämiseksi;
   olisi vaadittava Syyrian hallitusta tutkimaan uudelleen poliittisten vankien tapaukset ja vapauttamaan kaikki mielipidevangit ja rauhanomaiset aktivistit ja sallimaan sellaiset ryhmittymät kuin viiden kielletyn puolueen ja riippumattomien henkilöiden 16. lokakuuta 2005 allekirjoittaman Damaskoksen julistuksen allekirjoittajat ja 12. toukokuuta 2006 annetun "Beirut-Damaskos, Damaskos-Beirut" -julistuksen allekirjoittajat; olisi vaadittava Syyriaa varmistamaan, että pidätettyjä tai vangittuja henkilöitä kohdellaan hyvin, että heitä ei kiduteta ja että he saavat tavata asianajajiaan, lääkäreitään ja perheitään viivytyksettä, säännöllisesti ja rajoittamattomasti; kannustaa Syyrian hallitusta täysipainoiseen yhteistyöhön Libanonin hallituksen kanssa Syyrian ja Libanonin pääministerien 5. toukokuuta 2005 tekemän sopimuksen mukaisesti, jotta saavutettaisiin konkreettisia tuloksia kadonneiden syyrialaisten ja libanonilaisten tapauksessa tätä varten perustetun yhteisen tutkimuskomission puitteissa;
   olisi esitettävä Syyrian hallitukselle arvostelu – kuten Euroopan parlamentti on tehnyt edellä mainitussa 15. kesäkuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa – pidätysaallosta, jolla vastattiin syyrialaisten ja libanonilaisten intellektuellien ja ihmisoikeusaktivistien ensimmäiseen yhteiseen aloitteeseen eli "Beirut-Damaskos, Damaskos-Beirut" -julistukseen, ja vaadittava pidätettyjen välitöntä vapauttamista;
   olisi otettava esiin Euroopan unionin huolestuminen uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen, erityisesti kurdien, oikeuksien kunnioittamisesta; olisi vaadittava Syyrian hallitusta informoimaan näiden seikkojen nykytilasta;
   olisi aloitettava uudelleen aito vuoropuhelu Syyrian kanssa ja yritettävä saada se osallistumaan rauhanpyrkimyksiin, jotta Lähi-idän kriisiin löydettäisiin kokonaisratkaisu;
   olisi kehotettava Syyriaa osallistumaan rakentavalla tavalla YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1559(2004) ja 1701(2006) täytäntöönpanoon ja vaadittava Syyriaa erityisesti tehostamaan valvontaa Syyrian ja Libanonin rajan Syyrian puoleisella vyöhykkeellä muille kuin valtiollisille yhteisöille tarkoitettujen asetoimitusten estämiseksi;
   olisi korostettava Syyrian viranomaisten ja YK:n kansainvälisen riippumattoman tutkintalautakunnan yhteistyön parantuneen, mutta edellytettävä sen tehostumista ja konkreettisia jatkotoimia tutkimuksen johdosta sen tuloksiin pitäytyen;
   olisi vaadittava, että Syyria alkaa noudattaa täysimääräisesti Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 1559(2004), 1562(2004), 1680(2006) ja 1701(2006) sekä 16.–17. kesäkuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston Libanonista antamaa julistusta, joissa vedotaan Syyriaan ja Libanoniin, jotta ne määrittäisivät yhteisen rajansa alueellisen vakauden vahvistamiseksi; olisi kehotettava Syyriaa osallistumaan myönteisellä tavalla Shebaan maatila-alueen lopullisen aseman selvittämiseen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin 12. syyskuuta 2006 antamien suositusten ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti;
   tässä mielessä olisi pantava merkille myönteisenä seikkana Syyrian joukkojen vetäytyminen Libanonin alueelta mutta vaadittava tiukasti Syyrian hallitusta solmimaan viralliset diplomaattiset suhteet Libanoniin, mistä se on toistaiseksi kieltäytynyt, sekä lopettamaan Hizbollahin tukeminen;
   olisi vaadittava Syyrian hallitusta antamaan selvitys konkreettista toimistaan asevarustelun rajoittamiseksi ja terrorismin ja Al-Qaidan vastustamiseksi valvomalla rajojaan aseiden salakuljetuksen ja terroristien naapurimaihin pääsyn estämiseksi;
   olisi pahoiteltava tässä yhteydessä Iranin kanssa 15. kesäkuuta 2006 keskinäisen yhteistyön vahvistamisesta Yhdysvaltojen ja Israelin "uhkaa" vastaan tehdyn sotilaallisen sopimuksen allekirjoittamista;
   olisi korostettava Syyrialle maan huomattavaa mahdollista asemaa Lähi-idän tilanteessa rauhanomaisen ratkaisun löytämisessä alueen konflikteihin; olisi ilmaistava huolestuminen siitä, että Syyria tukee Damaskokseen sijoittuneita Hamasin ja Islamilaisen Jihadin taisteluryhmiä sellaisten maltillisten palestiinalaisvoimien kustannuksella, joiden tavoitteena on rauha ja rinnakkaiselo Israelin kanssa;
   olisi kehotettava Syyrian hallitusta parantamaan Syyriassa sijaitsevien palestiinalaisten pakolaisleirien asuin- ja ympäristöolosuhteita kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti;
   olisi kehotettava Syyrian hallitusta vapauttamaan Yacoub Hanna Shamoun, yli 20 vuotta ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä vangittuna oleva assyrialainen kristitty, jonka vapauttamiselle lähitulevaisuudessa ei ole määritelty ajankohtaa;
   olisi noudatettava varovaisuutta uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien maahanmuuttajien palauttamisessa Syyrian niin kauan, kuin sortoa harjoitetaan; olisi joka tapauksessa parannettava kansallisten lähestymistapojen koordinointia tässä kysymyksessä;
   olisi tuettava Syyrian ja Euroopan parlamentin välistä vuoropuhelua eri asioista EU:n ja Syyrian yhteistyön edistämiseksi, jotta assosiaatiosopimus saadaan allekirjoitettua;

6.   kehottaa neuvostoa harkitsemaan Syyrialle muitakin kuin assosiaatiosopimuksen takaamia etuja ja kannusteita, jotta Syyriaa rohkaistaisiin tarkistamaan nykyistä ulkopolitiikkaansa ja alueellista liittoutumistaan tavoilla, joilla edistetään alueellista rauhaa, vakautta ja vaurautta sekä erityisesti Israelin valtion olemassaolon oikeutuksen tunnustamista ja Syyrian tukea Lähi-idän rauhanprosessille;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman, johon sisältyy Euroopan parlamentin suositus, neuvostolle ja komissiolle sekä Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja Majlis al-Sha'abille.

(1) EUVL C 193 E, 17.8.2006, s. 349.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0279.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0412.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö