Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2150(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0334/2006

Ingivna texter :

A6-0334/2006

Debatter :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0459

Antagna texter
PDF 230kWORD 47k
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg
Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan EU/Syrien
P6_TA(2006)0459A6-0334/2006

Europaparlamentets resolution om Europaparlamentets rekommendation till rådet beträffande ingående av ett Europa–Medelhavsavtal, som f.n. förhandlas, om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan (2006/2150(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Véronique De Keyser för PSE-gruppen om förhandlingarna om ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan (B6-0373/2006),

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan (KOM(2004)0808),

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien, särskilt resolutionen av den 8 september 2005 om politiska fångar i Syrien(1) och resolutionen av den 15 juni 2006 om Syrien(2),

–   med beaktande av det sjunde interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Syrien den 11–18 juni 2005 i Syrien,

–   med beaktande av Barcelonaförklaringen av den 28 november 1995 och Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2005 om den omgestaltade Barcelonaprocessen(3),

–   med beaktande av FN:s resolutioner om förbindelserna mellan Syrien och Libanon, i synnerhet säkerhetsrådets resolutioner 1559 (2004) av den 2 september 2004 och 1701 (2006) av den 11 augusti 2006 och rapporten av den 25 september 2006 Serge Brammertz, kommissionen för FN:s internationella oberoende utredningskommission som som i enlighet med säkerhetsrådets resolutioner utredde mordet på den förre libanesiske premiärministern Rafiq Hariri,

–   med beaktande av artikel 83.5 och artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A6-0334/2006), och av följande skäl:

A.  Syriens geostrategiska läge är av stor betydelse i denna region i Mellanöstern, och landet har framför allt möjlighet att spela en stabiliserande roll som länk mellan parterna i fredsprocessen och medlare för att finna en lösning på den regionala konflikten. Denna roll kan utökas genom att dialogen med landet intensifieras.

B.  Nödvändiga villkor för att underteckna ett associeringsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Syrien har för närvarande inte uppfyllts, men parlamentet är övertygat om att Syrien kan uppfylla dessa villkor.

C.  Kriget i Irak, Syriens strategiska förbindelser med Iran och landets involvering i händelserna i Libanon, har inverkat på Syriens förbindelser med grannländerna och världssamfundet.

D.  Syftet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Syrien är att uppmuntra och stödja övergången till en demokratisk politisk regim som respekterar de mänskliga rättigheterna, medborgerliga friheterna och en öppen och marknadsbaserad ekonomi, hela tiden inom ramen för en effektiv dialog och ett verkligt partnerskap.

E.  Syrien har redan vidtagit ett visst antal av de ekonomiska åtgärder som rekommenderas i det framtida associeringsavtalet.

F.  Skyddet av de grundläggande friheterna ligger till grund för all utveckling av ett starkt och oberoende civilt samhälle. Regeringens hållning har under de senaste åren varit tvetydig, men vissa förhoppningar har fötts om en ökad öppenhet inom det syriska politiska systemet.

G.  Trots sitt aktiva och konstruktiva deltagande i Barcelonaprocessen är Syrien det enda land med vilket Europeiska gemenskapen inte har undertecknat ett associeringsavtal, vilket hindrar en full utveckling av partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet.

H.  Dekretet om undantagstillstånd från mars 1963 och alla därtill hörande rättsakter är än idag fortfarande i kraft, även om de rekommendationer som utfärdades efter Bath-partiets tionde regionala kongress (som hölls den 6–9 juni 2005) innehöll formuleringar om att lagarna borde ses över.

I.  Slutsatserna från FN:s ovannämnda oberoende internationella kommission är av grundläggande betydelse för undertecknandet av ett framtida associeringsavtal.

J.  Situationen för de mänskliga rättigheterna i landet har försämrats sedan parlamentets senaste resolution om Syrien från den 15 juni 2006, som nämns ovan. De aktivister som fängslades i maj 2006 för att ha undertecknat en petition om bättre förbindelser mellan Syrien och Libanon har inte alla frigetts.

1.  Europaparlamentet är övertygat om att ett associeringsavtalet skulle kunna vara av avgörande betydelse för genomförandet av de sociala, ekonomiska och politiska reformer som behövs för att förbättra situationen i landet.

2.  Europaparlamentet vidhåller dock att respekten för de demokratiska värdena, de mänskliga rättigheterna och de medborgerliga friheterna utgör en grundläggande förutsättning, och att det därför är lämpligt att se till att en effektiv kontrollmekanism införs i avtalets människorättsklausul. Parlamentet efterlyser en större respekt för de etniska minoriteterna och bekräftar behovet av att slå vakt om religionsfriheten.

3.  Europaparlamentet anser att en fast förankring av Syrien inom partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet skulle förstärka Syriens förbindelser med Europeiska unionens medlemsstater och dess partner i södra Medelhavsområdet och underlätta fredsprocessen i Mellanöstern.

4.  Europaparlamentet ber rådet och kommissionen informera om de kommande etapperna för undertecknandet av Europa-Medelhavsavtalet om associering som paraferats redan den 19 oktober 2004.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet att förstärka sina initiativ för att fördjupa samarbetet mellan EU och Syrien i syfte att slutligen underteckna detta avtal, och riktar följande rekommendationer till rådet:

   Rådet uppmanas att främja och stödja åtgärder från den syriska regeringens sida för att inrätta ett demokratiskt system.
   Rådet uppmanas att be Syrien respektera Libanons suveränitet och inte blanda sig i landets interna angelägenheter, särskilt genom att i fullt samarbete med FN-styrkan Unifil i Libanon sätta stopp för vapenleveranserna och hindra Hizbollahmilisen från att återupprusta, samt att vidta ytterligare åtgärder för att inleda en trovärdig fredsprocess i regionen med målet att nå en övergripande lösning och säkra återlämnandet av Golanhöjderna till Damaskus.
   Rådet uppmanas att beakta de politiska signalerna från Bath-partiets tionde regionala kongress, varav de tydligaste är förändringen när det gäller de styrande ledarna som ersätts av yngre ansvariga som står nära president Al-Assad, vilket visas av Abdullah Dardaris utnämning till premiärminister.
   Rådet uppmanas att ägna särskild uppmärksamhet åt tillämpningen av de klausuler i associeringsavtalet som syftar till ökad insyn i offentliga upphandlingar. Kommissionen uppmanas att se till att den strategin följs i andra bi- eller multilaterala avtal.
   Rådet uppmanas att be Syriens regering vidta åtgärder på området för demokrati och mänskliga rättigheter i syfte att uppfylla internationell människorättslagstiftning när det gäller respekt för yttrandefriheten, skydd av människorättsaktivister, förebyggande och bekämpning av tortyr och avskaffande av dödsstraffet. Uppmärksamhet måste fästas vid den reform av Syriens föreningslagstiftning som är nödvändig för att häva alla allvarliga restriktioner gentemot människorättsorganisationernas verksamhet.
   Rådet uppmanas ändå att delge den syriska regeringen sin starka oro över bristen på utveckling i frågor avseende till exempel en öppning för flerpartisystem och respekten för de mänskliga rättigheterna och medborgerliga friheterna. Rådet uppmanas att understryka att respekten för de mänskliga rättigheterna utgör en väsentlig del i detta associeringsavtal, att begära att Syrien uppfyller sina åtaganden inom ramen för Barcelonaprocessen och i enlighet med den europeiska grannskapspolitiken, och att uppmana Syrien att i det sammanhanget göra vad som behövs för att omedelbart häva undantagstillståndet.
   Rådet uppmanas att begära av den syriska regeringen att den skall ompröva de politiska fångarnas fall och befria alla samvetsfångar och fredsaktivister, och samtidigt tillåta grupperingar liknande dem som skrivit under Damaskusförklaringen, som undertecknades den 16 oktober 2005 av fem förbjudna partier och av oberoende personligheter samt av undertecknarna av förklaringen "Beirut-Damaskus, Damaskus-Beirut" av den 12 maj 2006. Rådet uppmanas att begära att Syrien garanterar att kvarhållna eller fängslade personer behandlas på ett korrekt sätt, att de inte utsätts för tortyr och att de får omgående, regelbunden och obegränsad tillgång till sina advokater, läkare och familjer. Rådet uppmanas också att uppmuntra Syriens regering att samarbeta fullt ut med Libanons regering, i överensstämmelse med avtalet av den 5 maj 2005 mellan de båda ländernas premiärministrar, så att konkreta resultat uppnås i frågan om de försvunna syriska och libanesiska medborgarna, inom ramen för den gemensamma undersökningskommission som inrättats för detta ändamål.
   Rådet uppmanas att, i likhet med vad Europaparlamentet gjort i sin ovannämnda resolution av den 15 juni 2006, framföra kritik till den syriska regeringen mot den arresteringsvåg som följde på förklaringen "Beirut-Damaskus, Damaskus-Beirut", som var det första gemensamma initiativet från syriska och libanesiska intellektuella och människorättsaktivister, och kräva deras omedelbara frisläppande.
   Rådet uppmanas att framföra Europeiska unionens oro när det gäller religiösa och andra minoriteters rättigheter, i synnerhet kurdernas, och att be den syriska regeringen att redogöra för vilka framsteg som görs i dessa frågor.
   Rådet uppmanas att återuppta en verklig dialog med Syrien för att involvera landet i fredsinsatserna i syfte att nå en övergripande lösning på konflikten i Mellanöstern.
   Rådet uppmanas att med kraft be Syrien spela en konstruktiv roll i genomförandet av resolutionerna 1559 (2004) och 1701 (2006) från FN:s säkerhetsråd, och att särskilt uppmana landet att förstärka kontrollerna på sin sida av gränsen mellan Libanon och Syrien för att förhindra vapenleveranser till icke-statliga grupper.
   Rådet uppmanas att betona att de syriska myndigheternas samarbete med FN:s internationella oberoende utredningskommission förbättrats men insistera på att det ytterligare måste intensifieras och att konkreta åtgärder måste vidtas för att följa upp utredningen och dess resultat.
   Rådet uppmanas att insistera på att Syrien utan förbehåll skall följa resolutionerna 1559 (2004), 1562 (2004), 1680 (2006) och 1701 (2006) från FN:s säkerhetsråd och Europeiska rådets förklaring från dess möte den 16–17 juni 2006 om Libanon, i vilken Syrien och Libanon uppmanas att fastställa sin gemensamma gräns för att förstärka den regionala stabiliteten, och begära att Syrien ger ett positivt bidrag till klargörandet och den slutliga statusen för Shebaagårdarna i överensstämmelse med folkrätten och rekommendationerna av den 12 september 2006 från FN:s generalsekreterare.
   Rådet uppmanas att i detta sammanhang notera som positivt att de syriska trupperna dragits tillbaka från libanesiskt territorium, men samtidigt med kraft begära av den syriska regeringen att den skall upprätta formella diplomatiska förbindelser med Libanon, vilket den hittills vägrat, och avbryta stödet till Hizbollah.
   Rådet uppmanas att be den syriska regeringen förklara sig om de konkreta åtgärder som vidtagits i kampen mot vapenspridning och mot terrorismen, al-Qaida, och när det gäller kontrollerna vid gränserna för att förhindra att vapen smugglas och att terrorister tar sig in i grannländerna.
   Rådet uppmanas att i detta sammanhang beklaga att ett militärt avtal ingicks den 15 juni 2006 med Iran om en förstärkning av det ömsesidiga samarbetet inför det amerikanska och israeliska "hotet".
   Rådet uppmanas att för Syrien hävda betydelsen av landets potentiella roll i Mellanöstern för att nå en fredlig lösning på konflikten i regionen, och att framföra farhågor beträffande Syriens stöd till de Damaskusbaserade palestinska milisgrupperna Hamas och Jihad på bekostnad av mer moderata palestinska styrkor som söker leva i fred med Israel.
   Rådet uppmanas att be den syriska regeringen att förbättra levnadsvillkoren och boendemiljön i de palestinska flyktinglägren i Syrien i enlighet med internationella människorättsnormer.
   Rådet uppmanas att be den syriska regeringen frige Yacoub Hanna Shamoun, en assyrisk kristen man som varit fängslad i över tjugo år utan rättegång och utan att ett frigivningsdatum inom en nära framtid fastställts.
   Rådet manas till försiktighet i samband med repatrieringen till Syrien av invandrare och flyktingar som tillhör religiösa minoriteter så länge förtrycket pågår, och att under alla omständigheter förbättra samordningen av medlemsstaternas nationella strategier i denna fråga.
   Rådet uppmanas att begära stöd för en dialog mellan Syrien och Europaparlamentet om de olika punkterna för att få fart på samarbetet mellan EU och Syrien inför undertecknandet av associeringsavtalet.

6.  Rådet uppmanas att beakta ytterligare incitament och fördelar för Syrien, utöver de som beviljas genom associeringsavtalet, för att uppmuntra Syrien att se över sin nuvarande utrikespolitik och sina regionala förbindelser på ett sätt som främjar regional fred och stabilitet, regionalt välstånd och framför allt ett erkännande av staten Israels existensberättigande samt landets stöd till fredsprocessen i Mellanöstern.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och till Arabrepubliken Syriens regering och parlament.

(1) EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 349.
(2) Antagna texter, P6_TA(2006)0279.
(3) Antagna texter, P6_TA(2005)0412.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy