Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2650(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0543/2006

Předložené texty :

B6-0543/2006

Rozpravy :

PV 25/10/2006 - 15
CRE 25/10/2006 - 15

Hlasování :

PV 26/10/2006 - 6.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0460

Přijaté texty
PDF 294kWORD 63k
Čtvrtek, 26. října 2006 - Štrasburk
Konference o změně klimatu v Nairobi
P6_TA(2006)0460B6-0543/2006

Usnesení Evropského parlamentu ke strategii Evropské unie pro konferenci o změně klimatu v Nairobi (COP 12 a COP/MOP 2)

Evropský parlament,

-   s ohledem na Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC), na Kjótský protokol k UNFCCC a na postupy jeho plnění, které byly přijaty na konferencích smluvních stran v Bonnu (červenec 2001), Marrakéši (říjen a listopad 2001), Dillí (říjen a listopad 2002), Milánu (prosinec 2003), Buenos Aires (prosinec 2004) a Montrealu (listopad a prosinec 2005),

-   s ohledem na nadcházející 12. zasedání konference smluvních stran (COP 12) úmluvy UNFCCC a druhé zasedání konference smluvních stran jednající jako shromáždění smluvních stran Kjótského protokolu (COP/MOP 2), jež se bude konat v Nairobi (Keňa) ve dnech 6. až 17. listopadu 2006,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se změny klimatu, zejména na usnesení ze dne 16. listopadu 2005 s názvem "Jak zvítězit v boji proti celosvětové změně klimatu"(1), na usnesení ze dne 18. ledna 2006 o výsledku montrealské konference (COP 11 a COP/MOP 1)(2) a na usnesení ze dne 4. července 2006 nazvané "Omezování dopadu letectví na změnu klimatu"(3),

-   s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení B6-0440/2006, kterou podle článku 108 jednacího řádu položil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, a s ohledem na prohlášení Rady a Komise,

-   s ohledem na nejnovější vědecké objevy, včetně posledních zpráv o tání grónského pevninského ledovce, věčného mořského ledu v Arktidě, sibiřského permafrostu, jakož i na nové objevy ohledně rozsahu stoupání mořské hladiny v důsledku změny klimatu,

-   s ohledem na prioritu finského předsednictví v oblasti lesů

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že v úspěšném boji proti změně klimatu je zásadní, aby všechny smluvní strany plně prováděly úmluvu UNFCCC a Kjótský protokol, a to i přesto, že jejich opatření nebudou zcela účinná, dokud nebude nalezeno celosvětové řešení, které zahrne významné ekonomiky odpovědné za podstatný objem emisí znečišťujících životní prostředí,

B.   vzhledem k tomu, že na 11. zasedání konference smluvních stran (COP 11) úmluvy UNFCCC a na prvním zasedání konference smluvních stran jednajícím jako shromáždění smluvních stran Kjótského protokolu (COP/MOP 1), které se konalo v listopadu a prosinci 2005 v Montrealu, bylo rozhodnuto zahájit postup, v jehož rámci budou zváženy další závazky smluvních stran uvedených v příloze I pro období po roce 2012 a zahájit dialog, jehož cílem je výměna zkušeností a analýza strategických přístupů pro dlouhodobou spolupráci v oblasti změny klimatu vytvořením semináře v rámci úmluvy UNFCCC o snížení emisí vznikajících v důsledku odlesňování v rozvojových zemích,

C.   vzhledem k tomu, že nové technologie zásadně přispějí k řešení změny klimatu efektivním způsobem z hlediska nákladů a nově se zaměří na zvýšení energetické účinnosti,

D.   vzhledem k tomu, že je nutno brzy stanovit další cíle, aby se změny klimatu nevymkly kontrole, aby byly poskytnuty dostatečné pobídky pro rychlé investování do dalšího vývoje a zavádění energeticky účinných technologií, které budou využívat obnovitelné zdroje energie; vzhledem k tomu, že je nutno zabránit investicím do energetické infrastruktury, která není v souladu s cíly politiky pro otázky klimatu,

E.   vzhledem k tomu, že emise skleníkových plynů v mnoha členských státech nadále rostou, což dokazuje, že je potřeba důrazného postupu, znovuvymezení opatření anových iniciativ, aby Evropská unie mohla splnit své závazky vyplývající z Kjótského protokolu,

F.   vzhledem k tomu, že podíl letecké dopravy na změně klimatu je výrazný a rychle roste a že mezinárodní letecká doprava nepodléhá žádnému závazku vycházejícímu z  úmluvy UNFCCC a z Kjótského protokolu k této úmluvě,

G.   vzhledem k tomu, že podle nejnovějších vědeckých důkazů patrně nepostačí udržet oteplování na +2°C k tomu, aby byl dosažen cíl úmluvy UNFCCC zabránit nebezpečné změně klimatu,

H.   vzhledem k tomu, že ve výše zmíněném usnesení ze dne 16. listopadu 2005 Evropský parlament prohlásil, že rozvinuté země musí výrazně snížit emise, a to o 30 % do roku 2020 a o 60–80 % do roku 2050,

I.   vzhledem k tomu, že 24 % emisí skleníkových plynů bylo v roce 2005 způsobeno vypalováním lesů a že nejnovější vědecké důkazy z Amazonie potvrzují dopad ubývání lesního porostu a oslabování "lesní pumpy" na podnebí, což vede ke zvýšené intenzitě hurikánů vznikajících v jižní části severního Atlantického oceánu a úbytku srážek v jižní Brazílii, Uruguayi a Argentině,

J.   vzhledem k tomu, že závěry Rady budou rovnež vycházet z přípravy EU na nadcházející zasedání Fóra OSN o lesnictví, které by mělo zlepšit globální nástroj na ochranu lesů;

K.   vzhledem k tomu, že energetická bezpečnost a bezpečnost klimatu musí jít ruku v ruce, a vzhledem k tomu, že energetická a klimatická bezpečnost Evropy z velké části závisí na rozhodnutích velkých ekonomik, jako je Čína a Indie; vzhledem k tomu, že zmírnění změny klimatu může být účinné pouze tehdy, pokud se rozvojové země, a to především velké a rychle rostoucí ekonomiky jako Čína a Indie, aktivně zapojí do úsilí omezit emise skleníkových plynů,

1.   důrazně žádá Evropskou unii, aby si zachovala svou vedoucí úlohu při jednáních na zasedání konference COP12 a COP/MOP2 v Nairobi a aby vysoké cíle sledovala i v budoucích debatách se svými mezinárodními partnery;

2.   trvá na tom, aby Evropská unie při této příležitosti předložila ambiciózní pořad jednání pro rokování o dalších závazcích smluvních stran uvedených v příloze I Kjótského protokolu, pro nová rokování o přezkoumání tohoto protokolu a pro dialog v rámci úmluvy UNFCCC o dlouhodobé spolupráci;

3.   připomíná, že strategie EU pro změnu klimatu by měla být založena na přístupu založeném na sedmi bodech, jak je uvedeno ve výše zmíněném usnesení ze dne 16. listopadu 2005:

   - navázat na hlavní prvky Kjótského protokolu – závazné cíle týkající se emisí skleníkových plynů, celosvětový systém "omez a obchoduj" (cap-and-trade system) a pružné mechanismy,
   - docílit výrazného snížení emisí o 30 % do roku 2020 a o 80 % do roku 2050 pomocí kombinace tržních pobídek a právní úpravy podpory investic do technologií s účinným využíváním energie a bezuhlíkových a nízkouhlíkových technologií,
   - přijmout aktivní přístup k zapojení dalších významných aktérů, zejména Spojených států,
   - navázat strategické partnerství se zeměmi, jako je Čína, Indie, Jihoafrická republika, Brazílie a Mexiko, které jim poskytne finanční pomoc na rozvoj strategií pro udržitelnou energii využívající energetické zdroje s nulovým nebo nízkým obsahem uhlíku, a zajistit tak jejich účast v úsilí o zmírňování změny klimatu,
   - důrazně podpořit výzkum a inovaci technologií využívajících udržitelnou energii usnadněním výměny osvědčených postupů mezi členskými státy,jakož i univerzitami, výzkumnými středisky a průmyslovými odvětvími, a odstranit "nečestné" pobídky, jako jsou dotace na fosilní paliva, a zahrnout vnější náklady, včetně nákladů spojených se změnou klimatu, do ceny výroby energie,
   - využít evropské a vnitrostátní právní předpisy k podpoře větší energetické účinnosti a snížení ceny technologie, která omezuje nepříznivý dopad na podnebí,
   - podpořit prostřednictvím informačních kampaní mnohem větší přímé zapojení občanů do úsilí o snížení emisí, přičemž nezbytným předpokladem bude poskytnutí podrobných informací o obsahu uhlíku v produktech, jako jsou automobily, letadla, budovy a služby, a kdy budoucí možnost představuje systém individuálních obchodovatelných kvót;

4.   připomíná svůj požadavek, aby mezi prvním a druhým obdobím plnění závazků Kjótského protokolu nevznikla prodleva a aby lhůta pro dosažení dohody o budoucích závazcích v oblasti klimatu byla stanovena na konec roku 2008;

5.   připomíná svou podporu pokračujícímu využívání pružných mechanismů a dlouhodobému cíli vytvořit celosvětový trh s uhlíkem založený na principu "omez a obchoduj";

6.   vyzývá smluvní strany COP12 a COP/MOP2, aby se zabývaly dopady mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu, a aby se v rámci nadcházejících jednání konference COP12 a COP/MOP2 v Nairobi projednalo celosvětové zdanění letů;

7.   domnívá se, že průmyslové země musí nadále hrát klíčovou úlohu při řešení změny klimatu na světové úrovni; vyzývá proto smluvní strany uvedené v příloze I, aby dostály svým stávajícím závazkům a přijaly ambiciózní cíle pro druhé období plnění závazků po roce 2012; dále vyzývá průmyslové země, které neratifikovaly Kjótský protokol, aby přehodnotily svůj postoj, přijaly důrazná vnitrostátní opatření a sehrály aktivní úlohu při budoucích mezinárodních jednáních, aby se mohly účastnit budoucího klimatického režimu;

8.   zdůrazňuje, že všechny rozvojové země mají právo na hospodářský rozvoj; zdůrazňuje však, že nemusí opakovat postupy průmyslových zemí, které znečišťují životní prostředí; vyzývá proto, aby byla věnována zvýšená pozornost spolupráci v oblasti technologií a budování kapacit pro udržitelnou energii;

9.   vyzývá Radu a Komisi, aby přístup k účinným a nízkouhlíkovým energetickým technologiím učinily prioritou v rámci rozvojové spolupráce v EU;

10.   zdůrazňuje zásadní význam zapojení rozvojových zemí, jejichž průmysl rychle roste, do budoucího mezinárodního klimatického režimu, přičemž musí být plně respektován jejich zásadní zájem na podpoře jejich hospodářského rozvoje a boji proti chudobě;

11.   vítá práci semináře v rámci úmluvy UNFCCC o snížení emisí vznikajících v důsledku odlesňování v rozvojových zemích, např. na jeho posledním zasedání v Římě ve dnech 30. srpna až 1. září 2006, a konstatuje, že byla dosažena široká dohoda ohledně potřeby poplatků za ekosystémové služby, a naléhá, aby se zabránění odlesňování rychle zahrnulo, jakožto příspěvek k dosažení rozvojových cílů tisíciletí, do druhého závazného období Kjótského protokolu;

12.   konstatuje, že Afrika a další rozvojové regiony by měly být schopny se podílet na snižování celosvětových emisí skleníkových plynů a že mezinárodní jednání by měla zahrnovat pobídky k zabránění odlesňování; krom toho vyzývá členské státy, aby se zapojily do udržitelným projektů čistého rozvoje v oblasti lesního hospodářství;

13.   je přesvědčen, že v zájmu účinného řešení problematiky změny klimatu je třeba, aby celosvětová politika v oblasti klimatu vytvořila pro průmysl stejné podmínky, a tak podpořila inovace a energetickou účinnost a zabránila úniku uhlíku; navrhuje proto, aby byly vytvořeny celosvětové normy výkonnosti a cíle pro různé činnosti, včetně spotřebního zboží a dopravy na celosvětové úrovni;

14.   zdůrazňuje, že je nutné lépe porozumět dopadu změny klimatu na společnost; vyzývá proto Komisi, aby prozkoumala, jakým způsobem lze nejlépe organizovat semináře – v Evropě i mimo Evropu s příslušnými zúčastněnými stranami, jako jsou občanská seskupení, zástupci průmyslu, zemědělská sdružení, odborníci na bezpečnost a ekonomové – s cílem lépe a podrobněji porozumět důsledkům změny klimatu;

15.   trvá na tom, aby jednotlivé členské státy a Evropská unie jako celek dostály svým stávajícím závazkům uvedeným v Kjótském protokolu a dodržovaly dohodu o sdílení břemene; pokud tohoto nebude dosaženo, bude vedoucí postavení EU v mezinárodních jednáních ohroženo;

16.   je přesvědčen, že delegace EU hraje v jednáních o změně klimatu důležitou úlohu, a proto pokládá za nepřijatelné, že se poslanci Evropského parlamentu, kteří tvoří součást této delegace, nemohli zúčastnit koordinačních jednání EU na předchozím zasedání konference smluvních stran; důrazně žádá, aby byl účastníkům z Evropského parlamentu umožněn přístup na tato jednání v Nairobi, přinejmenším na základě statusu pozorovatelů, ať už s právem vystoupit, nebo bez něj;

17.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států a sekretariátu Rámcové dohody OSN o změně klimatu s žádostí, aby bylo zasláno všem smluvním stranám, které nejsou členy EU.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2005)0433
(2) Přijaté texty, P6_TA(2006)0019
(3) Přijaté texty, P6_TA(2006)0296

Právní upozornění - Ochrana soukromí