Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2650(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0543/2006

Esitatud tekstid :

B6-0543/2006

Arutelud :

PV 25/10/2006 - 15
CRE 25/10/2006 - 15

Hääletused :

PV 26/10/2006 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0460

Vastuvõetud tekstid
PDF 125kWORD 60k
Neljapäev, 26. oktoober 2006 - Strasbourg
Nairobi kliimamuutuste konverents
P6_TA(2006)0460B6-0543/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu strateegia kohta Nairobi kliimamuutuste konverentsil (COP 12 ja COP/MOP 2)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kliimamuutuste raamkonventsiooni, ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ja selle rakendamismenetlusi, mis võeti vastu osapoolte konverentsil Bonnis (2001. aasta juulis), Marrakeshis (2001. aasta oktoobris ja novembris), New Delhis (2002. aasta oktoobris ja novembris), Milanos (2003. aasta detsembris), Buenos Aireses (2004. aasta detsembris) ja Montrealis (2005. aasta novembris ja detsembris);

–   võttes arvesse eelseisvat ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 12. konverentsi (COP 12) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 2. konverentsi (COP/MOP2), mis peetakse Keenias Nairobis 6.–17. novembrini 2006;

–   võttes arvesse oma eelnevaid kliimamuutustega seotud resolutsioone, eelkõige 16. novembri 2005. aasta resolutsiooni globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmise kohta(1), 18. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni Montreali konverentsi tulemuste kohta (COP 11- COP/MOP 1)(2) ja 4. juuli 2006. aasta resolutsiooni lennunduse mõju vähendamise kohta kliimamuutustele(3);

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni nimel vastavalt kodukorra artiklile 108 esitatud suuliselt vastatavat küsimust B6-0440/2006 ning võttes arvesse nõukogu ja komisjoni avaldusi;

–   võttes arvesse viimaseid teaduslikke avastusi, sealhulgas hiljutisi ettekandeid Gröönimaa jääkatte, arktilise jääkatte ja Siberi igikeltsa sulamise kohta, samuti uusi avastusi kliimamuutusest tingitud merepinna tõusu kohta;

–   võttes arvesse eesistujariigi Soome esitatud metsade prioriteeti;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et kliimamuutustega võitlemisel on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli täielik täitmine kõikide osaliste poolt otsustava tähtsusega, kuigi nimetatud meetmed ei ole tõeliselt tõhusad, kuni leitakse ülemaailmne lahendus, mis hõlmab suuri majandusblokke, mis vastutavad suurima osa heitkoguste eest;

B.   arvestades, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 11. konverentsil (COP 11) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimival konventsiooniosaliste 1. konverentsil (COP/MOP1) Montrealis 2005. aasta novembris ja detsembris otsustati algatada I lisa osaliste uute kohustuste läbivaatamine 2012. aastale järgneva ajavahemiku osas ja alustada dialoogi kogemuste vahetamiseks ja kliimamuutustega seotud pikaajalise kooskõlastatud tegevuse strateegiliste lähenemisviiside analüüsimiseks, korraldades ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni tööseminari, mis käsitleb metsatustamisest tekkiva heite vähendamist arenguriikides;

C.   arvestades, et kliimamuutustega kulutasuvalt võitlemiseks on olulised uued tehnoloogiad, mille uus keskpunkt on suurenenud energiatõhusus;

D.   arvestades, et kontrolli alt väljalibisevate kliimamuutuste vältimiseks tuleb kiiresti seada täiendavad eesmärgid ja ette näha piisavad stiimulid kiirete investeeringute tegemiseks taastuvat energiat kasutavate ja energiatõhusate tehnoloogiate arendamisse ja kasutuselevõttu, ja arvestades, et investeeringuid energia infrastruktuuridesse, mis ei ole kooskõlas kliimapoliitika eesmärkidega, tuleb vältida;

E.   arvestades, et paljudes liikmesriikides kasvab kasvuhoonegaaside kogus, mis näitab, et Euroopa Liit peab võtma jõulisi ja ümber määratletud meetmeid ning tegema uusi algatusi, et olla suuteline Kyoto kohustusi täitma;

F.   arvestades, et lennunduse osa kliimamuutustes on suur ja see kasvab kiiresti ning rahvusvaheline lennundus ei pea täitma ühtki ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonist ja selle Kyoto protokollist tulenevat kohustust;

G.   arvestades, et viimaste teaduslike tõendite kohaselt võib soojenemise piiramine kuni +2°Cni olla ebapiisav, et tagada ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ohtlike kliimamuutuste vältimise eesmärgi täitmine;

H.   arvestades, et oma eespool nimetatud 16. novembri 2005. aasta resolutsioonis märkis Euroopa Parlament, et arenenud riigid peavad võtma endale suurte heitepiirangute kohustuse – 30% 2020. aastaks ja 60-80% 2050. aastaks;

I.   arvestades, et 24% kasvuhoonegaaside kogusest 2005. aastal tulenes metsade põlemisest ja viimased teaduslikud tõendid Amazonase kohta osutavad sellele, et metsakatte vähendamine ja metsa pumbamõju (forest pump) nõrgenemine mõjutavad kliimat, mille tulemusena on Põhja-Atlandi lõunapoolsest osast alguse saanud orkaanid muutunud tugevamaks ja sademete hulk Brasiilia, Uruguai ja Argentiina lõunaosas vähenenud;

J.   arvestades, et nõukogu järeldused tehakse ka ELi ettevalmistuste kohta eelseisvaks ÜRO metsafoorumi kohtumiseks, kus loodetakse kiita heaks ülemaailmne metsakaitsevahend;

K.   arvestades, et energiakindlus ja kliima püsivus peavad käima käsikäes ja arvestades, et Euroopa energiakindlus ja kliima püsivus sõltuvad suurel määral suurte tööstusriikide nagu Hiina ja India valikutest; arvestades, et kliimamuutuste leevendamine saab olla tõhus üksnes juhul, kui arenguriigid, eelkõige Hiina ja India sarnased suured ja kiiresti kasvavad tööstusriigid, osalevad aktiivselt kasvuhoonegaaside koguse vähendamiseks tehtavates jõupingutustes,

1.   nõuab tungivalt, et Euroopa Liit säilitaks juhtrolli COP 12-COP/MOP 2 konverentsil Nairobis toimuvatel läbirääkimistel ja säilitaks kõrge abitsioonikuse tulevastes aruteludes rahvusvaheliste partneritega;

2.   nõuab kindlalt, et Euroopa Liit püstitaks sellega seoses kõrged eesmärgid Kyoto protokolli I lisa osaliste uute kohustuste, protokolli läbivaatamisega seotud uute arutelude ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooniga seotud pikaajaliste koostöömeetmete dialoogi osas;

3.   tuletab meelde, et ELi kliimamuutuste strateegia peaks eespool nimetatud 16. novembri 2005. aasta resolutsiooni kohaselt põhinema seitsmeosalisel lähenemisviisil:

   lähtumine Kyoto põhielementidest – siduvad kasvuhoonegaaside heitmete eesmärgid, ülemaailmne saastekvootidega kauplemise süsteem ja paindlikud mehhanismid,
   kohustus heitmete kogust jõuliselt vähendada 30% 2020. aastaks, et 2050. aastaks saavutada vähendamine 80%, kasutades turustiimulite ja reguleerimise kombinatsiooni, et stimuleerida investeeringuid energiatõhususse ning süsinikuvabasid ja madala süsinikusisaldusega energiaallikaid kasutavasse tehnoloogiasse;
   ennetava lähenemisviisi vastuvõtmine teiste peamiste osaliste, eelkõige Ameerika Ühendriikide kaasamiseks,
   strateegilise energiapartnerluse arendamine selliste riikidega nagu Hiina, India, Lõuna-Aafrika, Brasiilia ja Mehhiko, et neid süsinikuvabasid ja madala süsinikusisaldusega energiaallikatest lähtuva säästva energia strateegiate väljatöötamisel rahaliselt abistada, tagades sellega nende osalemise kliimamuutuste leevendamisega seotud tegevuses;
   säästva energia tehnoloogiate teadusuuringute ja innovatsiooni jõuline edendamine, kasutades parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel, samuti ülikoolide, teaduskeskuste ja tööstuse vahel, ning kõrvaldades sellised moonutavad stiimulid, nagu fossiilkütuste toetused, ning väliskulude, sealhulgas kliimamuutustega seotud kulud, arvessevõtmine energiatootmise hinnas;
   Euroopa ja siseriikliku õiguse kasutamine suurema energiatõhususe stimuleerimiseks ja kliimamõjude vähendamise tehnoloogia hinna vähendamine,
   kodanike tunduvalt suurem otsene kaasamine leevendamismeetmetesse, soodustades seda teadlikkuse tõstmise kampaaniate abil, mille vältimatu eeltingimus on üksikasjaliku teabe andmine süsinikusisalduse kohta toodetes, näiteks autodes, lennukites, majades ja teenustes, ning tulevase võimaluse kohta olla osaline isiklike saastekvootidega kauplemise süsteemis;

4.   tuletab meelde oma nõuet, et Kyoto protokolli esimese ja teise kohustuste ajavahemiku vahel ei tohi olla vaheaega ja tulevaste kliimaga seotud kohustuste kokkuleppe saavutamise tähtaeg peaks olema 2008. aasta lõpp;

5.   tuletab meelde oma toetust paindlike mehhanismide pidevale kasutamisele ja pikaajalisele eesmärgile saavutada saastekvootidega kauplemisel põhinev ülemaailmne süsinikuturg;

6.   palub COP 12-COP/MOP2 osalistel käsitleda rahvusvahelise lennunduse mõju kliimamuutustele ja nõuab, et COP 12-COP/MOP 2 konverentsil Nairobis toimuvatel eelseisvatel läbirääkimistel toimuks arutelu ülemaailmse lennumaksu kehtestamise üle;

7.   on arvamusel, et tööstusriigid peavad kliimamuutustega võitlemisel jätkuvalt mängima olulist rolli maailma tasandil; palub seetõttu I lisa osalistel täita oma praegused kohustused ja võtta suuremad kohustused teiseks kohustuste ajavahemikuks, mis algab pärast 2012. aastat; palub lisaks sellele nendel tööstusriikidel, kes ei ole Kyoto protokolli ratifitseerinud, oma seisukoht läbi vaadata, võtta jõulisi meetmeid oma riigis ja aktiivselt osa võtta tulevastest rahvusvahelistest läbirääkimistest, et osaleda tulevases kliimamuutuste poliitikas;

8.   rõhutab, et majanduslik areng on kõikide arengumaade õigus; rõhutab siiski, et arenguriigid ei pea kordama tööstusriikide saastamispraktikat ja nõuab seetõttu, et säästva energia valdkonnas pööratakse tehnoloogilisele koostööle ja suutlikkuse suurendamisele rohkem tähelepanu;

9.   palub nõukogul ja komisjonil ELi arengukoostöö prioriteedi raames teha kättesaadavaks tõhusad ja madala süsinikusisaldusega energiaallikaid kasutavad tehnoloogiad;

10.   rõhutab suurt tähtsust, mis on tööstuslikult kiiresti arenevate arenguriikide kaasamisel tulevasse rahvusvahelise kliimamuutuste süsteemi, võttes samal ajal täielikult arvesse nende majandusarengu edendamise ja vaesusega võitlemise probleeme, mis on nende riikide jaoks väga tähtis;

11.   tunneb rahulolu viimati Roomas 30. augustist 1. septembrini 2006 toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni tööseminari üle, kus arutati metsatustamisest tulenevat heitkoguste vähendamist arenguriikides, ja võtab teadmiseks ulatusliku kokkuleppe ökosüsteemi teenuste maksude vajaduse kohta, ja nõuab tungivalt välditud metsatustamise kui aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele kaasaaitamise lisamist Kyoto protokolli teise ajavahemiku kohustuste hulka;

12.   märgib, et Aafrika ja muud arengupiirkonnad peaksid suutma osaleda ülemaailmsete kasvuhoonegaaside koguste vähendamises ja et rahvusvahelistesse läbirääkimistesse tuleks lisada metsatustamise vältimise stiimulid; palub liikmesriikidel osaleda jätkusuutlikes puhta arengu mehhanisme kasutavates metsandusprojektides;

13.   usub, et kliimamuutustega tõhusaks võitlemiseks peab ülemaailmne kliimapoliitika looma tööstusele võrdsed tingimused, edendades sellega innovaatilisust ja energiatõhusust ning vältides süsinikuleket; teeb seetõttu ettepaneku, et eri tegevustele luuakse ülemaailmsed toimimisstandardid ja eesmärgid, sealhulgas tarbekaupadele ja rahvusvahelistele vedudele;

14.   rõhutab, et kliimamuutuste mõjust ühiskonnale tuleb paremini aru saada; palub seetõttu komisjonil uurida, kuidas tööseminare paremini korraldada Euroopas ja mujal, millest võtavad osa olulised sidusrühmad, näiteks kodanike rühmad, tööstus, põllupidajad, turvalisuseksperdid ja ökonomistid, et kliimamuutusi ja nende tagajärgi üksikasjalikumalt mõista;

15.   nõuab, et liikmesriigid eraldi ja Euroopa Liit tervikuna täidaksid praegusi Kyoto protokolli kohaseid kohustusi ja kohustuste õiglase jagamise kokkulepet, sest kui seda ei saavutata, ei saa EL juhtpositsiooni rahvusvahelistel läbirääkimistel säilitada;

16.   usub, et ELi delegatsioonil on nendel kliimamuutusi puudutavatel läbirääkimistel kanda oluline roll, ja peab seetõttu vastuvõetamatuks, et delegatsiooni Euroopa Parlamendi esindajatel ei olnud võimalik osaleda varasema osalejate konverentsi ELi kooskõlastuskoosolekutel; eeldab, et Euroopa Parlamendi esindajatel on võimalik võtta sarnastest kohtumistest Nairobis osa vähemalt vaatlejatena sõnavõtuõigusega või ilma;

17.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile palvega levitada seda kõikidele lepinguosalistele, kes ei ole ELi liikmed.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0433
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0019
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0296

Õigusteave - Privaatsuspoliitika