Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2650(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0543/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0543/2006

Keskustelut :

PV 25/10/2006 - 15
CRE 25/10/2006 - 15

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 6.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0460

Hyväksytyt tekstit
PDF 140kWORD 55k
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg
Ilmastonmuutosta käsittelevä Nairobin konferenssi
P6_TA(2006)0460B6-0543/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin strategiasta Nairobin ilmastonmuutoskokouksessa (COP 12 ja COP/MOP 2)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen , Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan ja sen täytäntöönpanon soveltamismenettelyt, jotka hyväksyttiin seuraavissa osapuolten kokouksissa: Bonn (heinäkuu 2001), Marrakesh (loka–marraskuu 2001), New Delhi (loka–marraskuu 2002), Milano (joulukuu 2003), Buenos Aires (joulukuu 2004) ja Montreal (marras–joulukuu 2005),

–   ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen osapuolten tulevan 12. kokouksen (COP 12) ja Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten toisen kokouksen (COP/MOP 2), joka pidetään Nairobissa 6.–17. marraskuuta 2006,

–   ottaa huomioon aikaisemmat ilmastonmuutoksesta antamansa päätöslauselmat ja erityisesti 16. marraskuuta 2005 antamansa päätöslauselman maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumisesta(1), 18. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Montrealin ilmastokokouksen (COP 11–COP/MOP 1) tuloksista(2) sekä 4. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman ilmailun ilmastonmuutosvaikutusten vähentämisestä(3),

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti esittämän suullisen kysymyksen B6-0440/2006 ja ottaa huomioon neuvoston ja komission lausumat,

–   ottaa huomioon viimeisimmät tieteelliset tutkimustulokset, kuten tuoreet raportit Grönlannin jääpeitteen, arktisen jääpeitteen ja Siperian ikiroudan sulamisesta, sekä uudet havainnot ilmastonmuutoksen aiheuttamasta merenpinnan noususta,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltio Suomen esittämän metsiä koskevan painopisteen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on ehdottoman tärkeää, että kaikki osapuolet panevat ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen ja Kioton pöytäkirjan täydellisesti täytäntöön, vaikka mainitut toimet eivät olekaan täysin tehokkaita, ennen kuin saadaan aikaan sellainen maailmanlaajuinen ratkaisu, joka koskee myös päästöjen suurimmasta osasta vastuussa olevia merkittäviä taloudellisia alueita,

B.   ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen osapuolten 11. kokouksessa (COP 11) sekä Montrealissa marras–joulukuussa 2005 pidetyssä Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimineessa osapuolten ensimmäisessä kokouksessa (COP/MOP 1) päätettiin käynnistää prosessi, jonka aikana käsitellään vuoden 2012 jälkeistä kautta koskevia liitteessä I tarkoitettujen osapuolten uusia sitoumuksia ja harjoitetaan vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia ja analysoida ilmastonmuutosta koskeviin pitkän aikavälin yhteistyötoimiin sisältyviä strategisia lähestymistapoja, sekä perustettiin Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen työryhmä käsittelemään metsien hävittämisestä aiheutuvien päästöjen vähentämistä kehitysmaissa,

C.   katsoo, että uudet tekniikat ovat ratkaisevan tärkeitä pyrittäessä torjumaan ilmastonmuutosta kustannustehokkaasti keskittyen energiatehokkuuden parantamiseen,

D.   katsoo, että uusia tavoitteita on asetettava nopeasti, jotta ilmastonmuutos ei pääse riistäytymään hallinnasta ja jotta voidaan tarjota riittävästi kannustimia nopeille investoinneille uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien ja energiatehokkaiden tekniikoiden kehittämiseen, ja katsoo, että investointeja sellaiseen energiainfrastruktuuriin, joka ei sovi yhteen ilmastopoliittisten tavoitteiden kanssa, on vältettävä,

E.   ottaa huomioon, että kasvihuonekaasupäästöjen kasvu jatkuu monessa jäsenvaltiossa, mikä osoittaa, että Euroopan unionin on ryhdyttävä tehokkaisiin ja uudelleen määriteltyihin toimiin sekä toteutettava uusia aloitteita pystyäkseen täyttämään Kioton pöytäkirjan mukaiset velvoitteensa,

F.   ottaa huomioon, että lentoliikenteen vaikutus ilmastonmuutokseen on suuri ja kasvaa nopeasti ja että lentoliikenne ei kuulu ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen eikä sen Kioton pöytäkirjan velvoitteiden piiriin,

G.   ottaa huomioon viimeisimmät tieteelliset todisteet, jotka viittaavat siihen, että lämpenemisen rajoittaminen kahteen celsiusasteeseen ei riittäne vaarallisen ilmastonmuutoksen välttämistä koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen tavoitteen varmistamiseen,

H.   ottaa huomioon edellä mainitun 16. marraskuuta 2005 antamansa päätöslauselman mukaisesti, että teollisuusmaiden on vähennettävä päästöjä huomattavasti: 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 60–80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä,

I.   ottaa huomioon, että 24 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä aiheutui vuonna 2005 metsien polttamisesta ja että uusimmat Amazonia koskevat tieteelliset tutkimustulokset osoittavat metsäpinta-alan vähenemisen ja metsän "pumppuvaikutuksen" (forest pump) heikkenemisen vaikuttavan ilmastoon; ottaa huomioon, että tämä johtaa eteläisellä Pohjois-Atlantilla syntyvien pyörremyrskyjen voimistumiseen ja sademäärien vähenemiseen Etelä-Brasiliassa, Uruguayssa ja Argentiinassa,

J.   ottaa huomioon laadittavat neuvoston päätelmät koskien EU:n valmisteluja tulevaan Yhdistyneiden Kansakuntien metsäfoorumin kokoukseen, jossa toivotaan hyväksyttävän maailmanlaajuinen metsiensuojeluväline,

K.   katsoo, että energian huoltovarmuuden ja ilmastoturvallisuuden on oltava rinnakkaisia tavoitteita ja että EU:n energian huoltovarmuus ja ilmastoturvallisuus riippuvat pitkälti Kiinan ja Intian kaltaisten suurten talouksien tekemistä valinnoista; katsoo, että ilmastonmuutoksen hillitseminen voi olla tehokasta vain, jos kehitysmaat – erityisesti Kiinan ja Intian kaltaiset suuret ja nopeasti kasvavat taloudet – osallistuvat aktiivisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen,

1.   kehottaa Euroopan unionia säilyttämään johtavan roolinsa COP 12–COP/MOP 2 -kokouksessa Nairobissa käytävissä neuvotteluissa ja tavoittelemaan tulevaisuudessakin kunnianhimoisia tavoitteita kansainvälisten kumppaneiden kanssa käymissään neuvotteluissa;

2.   katsoo, että tässä yhteydessä Euroopan unionin on esitettävä kunniainhimoiset tavoitteet sekä Kioton pöytäkirjan liitteessä I tarkoitettujen osapuolten uusien velvoitteiden, pöytäkirjan tarkistamista koskevien uusien neuvottelujen sekä että Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen liittyvän pitkän aikavälin yhteistoiminnan osalta;

3.   muistuttaa edellä mainitun 16. marraskuuta 2005 antamansa päätöslauselman mukaisesti, että EU:n ilmastomuutosstrategian on perustuttava seitsenosaiseen lähestymistapaan:

   tukeudutaan Kioton pöytäkirjan keskeisiin tekijöihin – kasvihuonekaasuja koskeviin velvoittaviin päästötavoitteisiin, maailmanlaajuiseen niin sanottuun katto ja kauppa (cap and trade) -järjestelmään ja joustaviin mekanismeihin,
   vähennetään päästöjä huomattavasti ottamalla lähtökohdaksi 30 prosentin vähennys vuoteen 2020 mennessä tavoitteena 80 prosentin vähennys vuoteen 2050 mennessä ja käyttämällä markkinakannustimien ja sääntelyn yhdistelmää, jotta edistetään investointeja tehokkuuteen ja/tai hiilettömään ja hiiltä vähän käyttävään teknologiaan,
   sovelletaan ennakoivaa lähestymistapaa muiden keskeisten toimijoiden, erityisesti Yhdysvaltojen, saamiseksi mukaan,
   kehitetään Kiinan, Intian, Etelä-Afrikan, Brasilian ja Meksikon kaltaisten maiden kanssa strateginen energiakumppanuus, jonka puitteissa niitä autetaan taloudellisesti niiden laatiessa kestäviä energiastrategioita, joissa hyödynnetään hiilettömiä ja hiiltä vähän käyttäviä energialähteitä, ja siten varmistetaan niiden osallistuminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen,
   tuetaan voimakkaasti kestäviä energiatekniikoita koskevaa tutkimusta ja innovointia helpottamalla parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden sekä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja teollisuuden välillä ja poistetaan vääristävät kannustimet, kuten fossiilisten polttoaineiden tuet, sekä sisällytetään energian tuotantohintaan ulkoiset menot, kuten ilmastonmuutoksesta aiheutuvat kustannukset,
   edistetään energiatehokkuutta Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön keinoin ja lasketaan sellaisen tekniikan hintaa, joka auttaa vähentämään ilmastovaikutuksia,
   kannustetaan tiedotuskampanjoilla kansalaisia osallistumaan selvästi aktiivisemmin ja suoremmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen; tätä varten on jaettava yksityiskohtaista tietoa tuotteiden, kuten autojen, lentokoneiden ja talojen, sekä palveluiden hiilidioksidipäästöistä, ja tulevaisuudessa voidaan harkita henkilökohtaisten, kaupattavien kiintiöiden järjestelmää;

4.   toistaa vaatimuksensa, jonka mukaan Kioton pöytäkirjan ensimmäisen ja toisen velvoitekauden välillä ei pidä olla mitään väliaikaa ja tulevia ilmastositoumuksia koskeva sopimus on tehtävä vuoden 2008 loppuun mennessä;

5.   muistuttaa kannattavansa joustomekanismien käytön jatkamista ja katsoo, että tavoitteeksi olisi otettava maailmanlaajuisten "katto ja kauppa" -järjestelmään pohjautuvien hiilidioksidimarkkinoiden luominen;

6.   kehottaa COP 12–COP/MOP 2-kokouksen osapuolia käsittelemään kansainvälisen ilmailun vaikutusta ilmastonmuutokseen ja keskustelemaan maailmanlaajuisesta lentoverosta Nairobin tulevan COP 12–COP/MOP 2 -kokouksen neuvotteluissa;

7.   katsoo, että teollisuusmaiden on jatkossakin toimittava avainroolissa ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisessa torjumisessa; kehottaa sen vuoksi liitteen I osapuolia täyttämään nykyiset sitoumuksensa ja hyväksymään kunnianhimoiset tavoitteet vuonna 2013 alkavalle uudelle velvoitekaudelle; kehottaa lisäksi niitä teollisuusmaita, jotka eivät vielä ole ratifioineet Kioton pöytäkirjaa, harkitsemaan uudelleen kantaansa, ryhtymään tehokkaisiin kansallisiin toimiin ja osallistumaan aktiivisesti tuleviin kansainvälisiin neuvotteluihin voidakseen osallistua tulevaan ilmastonmuutospolitiikkaan;

8.   korostaa, että kaikilla kehitysmailla on oikeus taloudelliseen kehitykseen; korostaa kuitenkin, että kehitysmaiden ei ole pakko toistaa teollisuusmaiden saastuttavia käytäntöjä, ja kehottaa siksi kiinnittämään entistä enemmän huomiota teknologiseen yhteistyöhön ja valmiuksien kehittämiseen uusiutuvan energian alalla;

9.   kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan tehokkaiden ja vähän hiiltä käyttävien energiatekniikoiden saatavuuden etusijalle EU:n kehitysyhteistyössä;

10.   korostaa, että nopeasti teollistuvat kehitysmaat on ehdottomasti saatava osallistumaan tulevaan ilmastonmuutospolitiikkaan, mutta samalla olisi otettava huomioon niiden talouskehityksen edistämistä ja köyhyyden torjumista koskevat huolenaiheet kokonaisuudessaan;

11.   pitää myönteisenä viimeksi Roomassa 30. elokuuta–1. syyskuuta 2006 kokoontuneen kehitysmaiden metsien hävittämisestä aiheutuvien päästöjen vähentämistä käsittelevän Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen työryhmän työskentelyä ja panee merkille laajan yksimielisyyden ekosysteemipalveluja koskevien maksujen tarpeesta ja kehottaa sisällyttämään nopeasti metsien hävittämisen estämisen Kioton pöytäkirjan toiseen velvoitekauteen vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista edistävänä toimena;

12.   panee merkille, että Afrikan ja muiden kehittyvien alueiden olisi voitava osallistua maailmanlaajuiseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja että kansainvälisissä neuvotteluissa olisi käsiteltävä kannustimia metsien hävittämisen välttämiseksi; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita sitoutumaan puhtaan kehityksen mekanismeja käyttäviin metsätaloushankkeisiin;

13.   katsoo, että ilmastonmuutoksen tehokasta torjuntaa varten maailmanlaajuisella ilmastopolitiikalla on tarjottava yhtäläiset toimintaedellytykset teollisuudelle ja kannustettava innovointiin ja energiatehokkuuteen sekä "hiilivuotojen" välttämiseen; ehdottaa näin ollen, että eri toimille, myös kulutustavaroille ja kansainväliselle liikenteelle, kehitetään maailmanlaajuiset toimintavaatimukset ja tavoitteet;

14.   korostaa, että ilmastonmuutoksen vaikutus yhteiskuntaan on ymmärrettävä paremmin; kehottaa siksi komissiota tutkimaan, miten järjestää parhaiten työryhmiä – Euroopassa ja muualla olennaisten toimijoiden, kuten kansalaisryhmien, teollisuuden, maatalousyhteisöjen, turvallisuusasiantuntijoiden ja taloustieteilijöiden, kanssa – jotta ilmastonmuutoksen seuraukset ymmärretään paremmin ja yksityiskohtaisemmin;

15.   vaatii yksittäisiä jäsenvaltiota ja koko Euroopan unionia täyttämään Kioton pöytäkirjan ja vastuun jakamista koskevan sopimuksen sitoumukset, sillä muuten EU ei voi säilyttää johtavaa asemaansa kansainvälisissä neuvotteluissa;

16.   katsoo, että EU:n valtuuskunnan rooli ilmastonmuutosta koskevissa neuvotteluissa on merkittävä, eikä siksi voi hyväksyä sitä, etteivät Euroopan parlamentin valtuuskunnan jäsenet saaneet osallistua EU:n koordinointikokouksiin osapuolten edellisessä kokouksessa; katsoo, että parlamentin valtuuskunnan jäsenillä on Nairobissa oltava oikeus osallistua koordinointikokouksiin ainakin tarkkailijan roolissa, onpa heillä puheoikeus tai ei;

17.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sihteeristölle ja pyytämään, että se välitetään kaikille Euroopan unioniin kuulumattomille sopimuspuolille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0433.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0019.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0296.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö