Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2650(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0543/2006

Ingivna texter :

B6-0543/2006

Debatter :

PV 25/10/2006 - 15
CRE 25/10/2006 - 15

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0460

Antagna texter
PDF 129kWORD 51k
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg
Nairobikonferensen om klimatförändringar
P6_TA(2006)0460B6-0543/2006

Europaparlamentets resolution om EU:s strategi för Nairobikonferensen om klimatförändringar (COP 12 och COP/MOP 2)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Klimatkonvention (UNFCCC) (klimatkonventionen), Kyotoprotokollet till denna och tillämpningsförfarandena för dess genomförande som antogs vid konferenserna i Bonn (juli 2001), Marrakech (oktober och november 2001), New Delhi (oktober och november 2002), Milano (november och december 2003), Buenos Aires (december 2004) och Montreal (december 2005),

–   med beaktande av den tolfte konferensen för parterna till klimatkonventionen (COP 12) och det andra mötet i partskonferensen i dess egenskap av möte mellan parterna i Kyotoprotokollet (COP/MOP 2), som båda kommer att hållas i Nairobi i Kenya den 6–17 november 2006,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om klimatförändring, i synnerhet de av den 16 november 2005 om seger i kampen mot den globala klimatförändringen(1), av den 18 januari 2006 om resultaten från Montrealkonferensen (COP 11 – COP/MOP 1)(2) och av den 4 juli 2006 om att minska luftfartens påverkan på klimatförändringen(3),

–   med beaktande av den muntliga frågan nr B6-0440/2006 från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen och med beaktande av rådets och kommissionens uttalande,

–   med beaktande av de senaste vetenskapliga rönen, bland annat färska rapporter om smältningen av det grönländska istäcket och de arktiska polarisarna samt upptinandet av permafrosten i Sibirien och nya uppgifter om den havsnivåhöjning som klimatförändringen orsakar,

–   med beaktande av det finländska ordförandeskapets prioritering av skog,

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl

A.  En grundläggande förutsättning för att klimatförändringen skall kunna motverkas är att alla parter oinskränkt genomför Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet. Åtgärderna får dock inte sin fulla verkan förrän man nått fram till en världsomfattande lösning som innefattar de stora ekonomiska blocken vilka svarar för merparten av utsläppen av föroreningar.

B.  Vid den elfte konferensen för parterna (COP 11) till klimatkonventionen och det första mötet i partskonferensen i dess egenskap av möte mellan parterna i Kyotoprotokollet (COP/MOP 1) i Montreal i december 2005 fattades beslut om att inleda en process för att överväga ytterligare åtaganden för parterna enligt bilaga 1 för perioden efter 2012 och att inleda en dialog för att utbyta erfarenheter och analysera strategiska tillvägagångssätt för långsiktiga gemensamma åtgärder mot klimatförändring. Samtidigt skapades en workshop om att minska utsläppen från skogsskövling i utvecklingsländer inom ramen för klimatkonventionen.

C.  Ny teknik och fokus på energieffektivitet kommer att spela en viktig roll för att motverka klimatförändringen på ett kostnadseffektivt sätt.

D.  Ytterligare mål måste snart fastställas för att undvika att klimatförändringen blir okontrollerbar och skapa tillräckliga incitament för snabba investeringar i vidareutveckling och installation av förnybar energi och energisnål teknik. Samtidigt är det viktigt att undvika investeringar i energiinfrastruktur som inte är förenlig med de klimatpolitiska målen.

E.  Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i många medlemsstater, så det behövs kraftfulla och anpassade åtgärder samt nya initiativ för att EU skall kunna klara sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet.

F.  Luftfartens redan stora bidrag till klimatförändringen ökar snabbt, men internationell luftfart omfattas inte av något åtagande i klimatkonventionen eller i Kyotoprotokollet.

G.  De senaste forskningsrönen tyder på att det eventuellt inte räcker att begränsa den globala uppvärmningen till +2 °C om klimatkonventionens mål att förhindra farliga klimatförändringar skall kunna uppnås.

H.  I den ovannämnda resolutionen av den 16 november 2005 förklarade Europaparlamentet att industriländerna måste göra stora nedskärningar av utsläppen – med 30 procent fram till 2020 och med 60–80 procent fram till 2050.

I.   24 procent av utsläppen av växthusgaser under 2005 berodde på skogsbränder, och de senaste forskningsrönen från Amazonas visar hur klimatet påverkas av att skogsarealerna krymper och skogens roll som kolsänka försvagas, faktorer som leder till ökad styrka hos de orkaner som uppstår över södra Nordatlanten och mindre regnmängder i södra Brasilien, Uruguay och Argentina.

J.  J Rådet kommer att utarbeta slutsatser som omfattar EU:s förberedelser inför det kommande mötet för FN:s skogsforum, där ett internationellt instrument för skogsskydd förhoppningsvis kommer att antas,

K.  Trygg energiförsörjning och klimatsäkerhet måste gå hand i hand. Europas energiförsörjning och klimatsäkerhet är i hög grad beroende av beslut som fattas av stora ekonomier som Kina och Indien. För att effektivt motverka klimatförändringen måste utvecklingsländerna – i synnerhet stora, snabbväxande ekonomier som Kina och Indien – aktivt delta i ansträngningarna för att begränsa utsläppen av växthusgaser.

1.  Europaparlamentet uppmanar EU att behålla sin ledande roll i förhandlingarna under COP 12-COP/MOP 2-konferensen i Nairobi och att upprätthålla en hög ambitionsnivå i de framtida förhandlingarna med dess internationella partner.

2.  Europaparlamentet kräver att EU vid denna konferens föreslår en ambitiös plan för diskussionerna om ytterligare åtaganden enligt Kyotoprotokollet för parterna i bilaga 1, för de nya diskussionerna om översynen av detta protokoll och för dialogen om långsiktiga gemensamma åtgärder inom ramen för klimatkonventionen.

3.  Europaparlamentet erinrar om att EU:s strategi för att begränsa klimatförändringen, såsom det påpekats i den ovannämnda resolutionen av den 16 november 2005, måste grunda sig på ett angreppssätt bestående av sju delar:

   Den skall bygga på Kyotoprotokollets centrala delar, dvs. bindande mål om växthusgasutsläpp, ett globalt system med utsläppstak och handel med utsläppsrätter (cap-and-trade) samt flexibla mekanismer.
   Stora nedskärningar av utsläppen måste göras med 30 procent fram till 2020, för att utsläppen fram till 2050 skall kunna minskas med 80 procent. Detta bör göras med hjälp av en kombination av marknadsincitament och regleringar som stimulerar investeringar i effektivitet och teknik som kräver lite eller ingen koldioxid.
   Ett proaktivt angreppssätt för att engagera andra huvudaktörer, framför allt Förenta staterna, bör eftersträvas.
   Ett strategiskt partnerskap med länder som Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien och Mexiko måste inrättas för att hjälpa dem ekonomiskt att ta fram hållbara energistrategier som drar nytta av energikällor som inte innehåller något kol alls eller innehåller kol bara i små mängder och säkerställa deras deltagande i försöken att begränsa utsläppen.
   Forskning och innovation om hållbar energiteknik måste främjas på ett kraftfullt sätt genom att underlätta utbytet av bästa praxis, både mellan medlemsstaterna och universiteten, forskningscentrumen och näringslivet och snedvridna incitament som subventionering av fossila bränslen måste tas bort, och de externa kostnaderna, bland annat klimatförändringarnas kostnader, måste internaliseras i priset på energiproduktionen.
   Europeisk och nationell lagstiftning behövs för att stimulera ökad energieffektivitet och minska priset på teknik som minskar klimatpåverkan.
   Medborgarna måste uppmuntras att i mycket högre grad direkt engagera sig i försöken att begränsa utsläppen, och då krävs det att de får detaljerad information om koldioxidinnehållet i olika produkter, såsom bilar, flygplan, bostäder och tjänster. En framtida möjlighet skulle kunna vara ett handelssystem med individuella utsläppsrätter.

4.  Europaparlamentet erinrar om sitt krav att det inte får bli något glapp mellan Kyotoprotokollets första och andra åtagandeperiod samt att överenskommelsen om framtida åtaganden på klimatområdet bör nås senast under 2008.

5.  Europaparlamentet erinrar om sitt stöd till den fortsatta användningen av flexibla mekanismer och till det långsiktiga målet att införa en global kolmarknad som bygger på ett system med utsläppstak och handel med utsläppsrätter (cap and trade).

6.  Europaparlamentet uppmanar parterna i COP 12-COP/MOP 2 att ta upp frågan om hur den internationella luftfarten påverkar klimatförändringen och efterlyser en diskussion om en världsomfattande skatt på flygningar vid de kommande förhandlingarna vid COP 12-COP/MOP 2-konferensen i Nairobi.

7.  Europaparlamentet anser att industriländerna måste fortsätta spela en viktig roll för att åtgärda klimatförändringen i världsomfattande skala. Parlamentet uppmanar därför parterna i bilaga I att uppfylla sina aktuella åtaganden och påta sig ambitiösa mål för en andra åtagandeperiod efter 2012. Parlamentet uppmanar dessutom de industriländer som inte ratificerat Kyotoprotokollet att ompröva sitt ställningstagande, att vidta kraftfulla åtgärder på hemmaplan och spela en aktiv roll vid kommande internationella förhandlingar, för att delta i den kommande klimatförändringspolitiken.

8.  Europaparlamentet betonar att alla utvecklingsländer har rätt till ekonomisk utveckling. Parlamentet framhåller dock att utvecklingsländerna inte behöver ta efter industriländerna i fråga om föroreningar och efterlyser därför att ökad uppmärksamhet ägnas tekniskt samarbete och kapacitetsuppbyggnad inom området hållbar energi.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom EU:s utvecklingssamarbete prioritera tillgången till effektiv energiteknik med små utsläpp av koldioxid.

10.  Europaparlamentet betonar den stora vikten av att de utvecklingsländer som nu snabbt industrialiseras engageras i en framtida internationell klimatförändringsstrategi, varvid man bör visa full respekt för dessa länders centrala intresse av att främja sin ekonomiska utveckling och bekämpa fattigdom.

11.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som gjorts av seminariet om klimatkonventionen och handlade om att minska utsläppen till följd av skogsskövlingen i utvecklingsländerna, framför allt vid dess sammankomst i Rom den 30 augusti – 1 september 2006 och konstaterar att man på bred bas enats om att det behövs pengar till ekosystemtjänster. Parlamentet uppmanar med kraft till att målet om att undvika skogsskövling snabbt bör tas med som ett bidrag till uppnåendet av millenniemålen under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.

12.  Europaparlamentet konstaterar att Afrika och andra utvecklingsregioner bör kunna delta i det världsomfattande arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och att det vid internationella förhandlingar bör tas med incitament till undvikande av skogsskövling. Parlamentet uppmanar ytterligare medlemsstaterna att med anknytning till mekanismen för ren utveckling gå in för projekt till förmån för ett hållbart skogsbruk.

13.  Europaparlamentet anser att den världsomfattande klimatpolitiken effektivt kan tackla klimatförändringen endast om den skapar likvärdiga förutsättningar över hela verksamhetsfältet inom industrin och på det sättet uppmuntrar till innovationer och energieffektivitet och till undvikande av koldioxidläckage. Parlamentet föreslår därför att det ställs upp världsomfattande prestandanormer och mål för olika former av verksamhet, också för konsumentvaror och transporter på global nivå.

14.  Europaparlamentet understryker att det behövs en bättre förståelse av hur klimatförändringen påverkar samhället och uppmanar därför kommissionen att undersöka hur man bäst kan ordna seminarier – både i Europa och på annat håll – med berörda intressenter, såsom grupper som företräder medborgarna, näringslivet, jordbruket, samt sakkunniga inom områdena säkerhet och ekonomi, för att vi bättre och mera i detalj skall kunna förstå konsekvenserna av klimatförändringen.

15.  Europaparlamentet insisterar på att enskilda medlemsstater och EU som helhet bör uppfylla sina befintliga åtaganden enligt Kyotoprotokollet och avtalet om hur utsläppsminskningarna skall fördelas, eftersom EU:s ledande ställning i internationella förhandlingar annars kommer att undergrävas.

16.  Europaparlamentet anser att EU:s delegation spelar en betydelsefull roll i dessa förhandlingar om klimatförändring och anser det oacceptabelt att Europaparlamentets del av delegationen inte fick närvara vid EU:s samordningsmöten vid de tidigare partskonferenserna. Parlamentet förväntar sig att dess deltagare får delta i dessa möten i Nairobi, åtminstone som observatörer med eller utan rätt att yttra sig.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament och sekretariatet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, med en begäran om att resolutionen skall spridas till alla parter som inte är medlemmar i EU.

(1) Antagna texter, P6_TA(2005)0433.
(2) Antagna texter, P6_TA(2006)0019.
(3) Antagna texter, P6_TA(2006)0296.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy