Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2085(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0299/2006

Předložené texty :

A6-0299/2006

Rozpravy :

PV 25/10/2006 - 16
CRE 25/10/2006 - 16

Hlasování :

PV 26/10/2006 - 6.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0461

Přijaté texty
PDF 344kWORD 80k
Čtvrtek, 26. října 2006 - Štrasburk
Vnitrozemská vodní doprava
P6_TA(2006)0461A6-0299/2006

Usnesení Evropského parlamentu o podpoře vnitrozemské vodní dopravy: NAIADES, Integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu (2006/2085(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise o podpoře vnitrozemské vodní dopravy "NAIADES"(KOM(2006)0006),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 718/1999 ze dne 29. března 1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství(1),

-   s ohledem na bílou knihu Komise "Evropská dopravní politika do roku 2010: čas rozhodnout" (KOM(2001)0370),

-   s ohledem na závěry ze schůze na vysoké úrovni na téma vnitrozemské plavby, která se konala ve dnech 13.-15. února 2006 ve Vídni,

-   s ohledem na lisabonskou agendu pro pracovní místa a růst,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6–0299/2006),

A.   vzhledem k tomu, že se očekává nárůst dopravy a že vnitrozemské vodní cesty mají stále velkou volnou kapacitu a mohou přispět ke konkurenceschopným dopravním řešením využitím kombinace jednotlivých druhů dopravy,

B.   vzhledem k tomu, že v Evropě je zapotřebí větších ambicí, aby se lépe využilo volné kapacity na vnitrozemských vodních cestách a tržního potenciálu vnitrozemské plavby, a to jak samostatně, tak v rámci multimodálního dopravního řetězce, včetně zapojení jak veřejných, tak soukromých subjektů na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství, a dále aby byl zvýšen objem vnitrozemské vodní dopravy za relativně nízkých nákladů na infrastrukturu,

C.   vzhledem k tomu, že úzká spolupráce mezi Komisí, říčními komisemi, členskými státy a všemi zainteresovanými soukromými subjekty má zásadní význam pro zlepšení konkurenceschopnosti a rozvoj vodní dopravy,

Akční program NAIADES

1.   uznává, že evropský dopravní systém stále více čelí problémům s nedostatečnou kapacitou, které vedou k dopravním zácpám a zpožděním, a že vnitrozemská vodní doprava (VVD) může pomoci dopravní zácpy omezit, zlepšit bezpečnost nákladní dopravy, přispět k lepší energetické účinnosti a ochránit životní prostředí;

2.   podporuje proto iniciativu Komise zřídit Integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu: NAIADES (Navigation and inland waterway action and development in Europe – Plavební a vnitrozemská vodní akce a rozvoj v Evropě);

3.   vyzývá členské státy, aby dále rozvíjely vnitrostátní politiky na podporu VVD a přihlížely při tom k evropskému akčnímu programu a aby k obdobnému jednání podněcovaly regionální, místní a přístavní orgány a průmyslové subjekty;

Trhy

4.   zdůrazňuje, že je třeba konsolidovat existující trhy, zvláště posílením spolehlivosti infrastruktury a jejím lepším začleněním do celkového dodavatelského řetězce;

5.   upozorňuje, že je nutné vybudovat spojení s novými členskými státy ve východní a střední Evropě a také s Rumunskem a Bulharskem a uvést je v soulad se současnou technologií, což znamená, že je nutné zvážit další opatření v oblasti infrastruktury a přijmout opatření týkající se intermodality a interoperability;

6.   zdůrazňuje, že je třeba vytvořit příležitosti pro inovační multimodální služby s cílem vybudování nových trhů, pro které bude mít zásadní význam spolupráce mezi provozovateli a uživateli VVD a vnitrostátními a regionálními orgány;

7.   vyzývá Komisi a členské státy, aby vzhledem ke skutečnosti, že toto odvětví tvoří především malé podniky, usnadnily zejména začínajícím podnikům přístup k finančním prostředkům, zvláště pak k rizikovému kapitálu, a aby při plánování a realizaci tohoto programu plně zohlednily specifickou strukturu tohoto odvětví;

8.   plně podporuje v tomto ohledu iniciativu Komise poskytnout informační zdroje týkající se financování, např. příručku pro financování obsahující seznam evropských, vnitrostátních a regionálních nástrojů podpory v oblasti VVD, zahrnující případně také financování z Evropského investičního fondu;

9.   žádá Komisi, aby co nejdříve zveřejnila pokyny pro státní podporu pro podpůrné programy pro VVD a aby přijala pravidla de minimis, která náležitě zohlední potřeby odvětví vnitrozemské plavby;

10.   vítá plán Komise vyhodnotit na vnitrostátní a evropské úrovni stávající překážky bránící rozvoji VVD; vyzývá všechny zainteresované strany, a to jak z veřejného, tak soukromého sektoru, aby se na tomto hodnocení podílely, aby zkoumaly možná řešení a hledaly osvědčené postupy, přičemž výsledky tohoto hodnocení by byly zohledněny při vytváření budoucích právních předpisů nebo přijímání nových opatření;

11.   zdůrazňuje, že by měly být odstraněny administrativní překážky a zjednodušeny postupy, a to zvláště pomocí optimálního využívání elektronické komunikace a vytvořením jednotných správních kontaktních míst; domnívá se, že by měla být věnována zvláštní pozornost postupům v námořních a vnitrozemských přístavech, stejně jako právním předpisům týkajícím se životního prostředí, odpadů a bezpečnosti potravin, které vedou k narušení logistických postupů;

Infrastruktura

12.   upozorňuje, že spolehlivost vodní sítě a dostupnost multifunkčních (vnitrozemských) přístavů jsou nejdůležitějšími podmínkami pro další rozvoj VVD, především jako součást multimodálních řetězců nákladní přepravy, a pro toto odvětví z technické a hospodářské stránky, a zdůrazňuje, že je zvláštní odpovědností členských států prohloubit své úsilí o zajištění odpovídající a spolehlivé infrastruktury za současného zohlednění rizik a aspektů v oblasti životního prostředí;

13.   zdůrazňuje, že zvláštní pozornost by se měla věnovat rozvoji vodních cest v nových členských státech a v kandidátských zemích, protože v těchto zemích je vodním cestám třeba věnovat větší pozornost než v ostatních členských státech;

14.   upozorňuje na význam říčních informačních služeb (ŘIS), které přispívají k účinnějšímu a bezpečnějšímu využití vnitrozemské vodní sítě a jejích vazeb na jiné druhy dopravy; vyzývá Komisi a členské státy, aby začlenily ŘIS do víceletého orientačního programu TEN–T a aby plně využívaly potenciál říčních informačních služeb k dosažení udržitelné logistiky;

15.   upozorňuje na nutnost začlenění systému vodních cest do námořní plavby prostřednictvím vybudování přístupu k moři, zlepšení styčných ploch mezi systémy vnitrozemských a námořních vodních cest a investic do nových kombinovaných plavidel umožňujících jak vnitrozemskou, tak námořní plavbu, a to včetně plavidel inovační konstrukce;

16.   vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy a se všemi zúčastněnými třetími zeměmi vytvořila evropský plán rozvoje, který by obsahoval aktuální soupis infrastruktury na evropských vnitrozemských vodních cestách a poskytoval více informací o vodních cestách, které vyžadují údržbu a další zlepšení infrastruktury; rovněž vyzývá Komisi, aby při tom využila existujících zjištění z vědeckých studií a zpráv odborníků v členských státech;

17.   vyzývá Komisi, aby co nejdříve, nejpozději však do konce roku 2006, určila evropského koordinátora TEN–T pro VVD, jehož úkolem by bylo podporovat realizaci prioritních projektů TEN–T ve VVD, čerpaje ze zkušeností se současnými koordinátory;

18.   vyzývá členské státy a Komisi, aby pro všechny vnitrozemské vodní cesty stanovily zvýhodněnou sazbu nejméně 20 % a aby upřednostňovaly projekty vnitrozemských vodních cest v rámci víceletého programu TEN–T;

19.   vyzývá členské státy, aby při plánování využití půdy a při vymezování svých hospodářských politik na federální, regionální a místní úrovni zohledňovaly potenciál VVD takovým způsobem, který by aktivně podporoval rozvoj obchodních a logistických stanovišť u vodních toků, a braly při tom v úvahu udržitelnou dopravu a vytváření nových pracovních míst v průmyslu a distribuci, a dále aby věnovaly zvláštní pozornost malým vodním cestám, které mají dosud nevyužitý potenciál pro zlepšení mobility nákladu;

Loďstvo

20.   připomíná, že v roce 2007 je třeba stanovit přísnější limity Společenství pro emise SOX, prachových částic, NOX a CO2, a to zvláště prostřednictvím podpory paliva s nízkým obsahem síry; vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytovaly pobídky s cílem urychlit ve VVD zavádění a využívání motorů, které budou účinnější z hlediska spotřeby paliva a šetrnější k životnímu prostředí, a tím zlepšit energetickou účinnost tohoto druhu dopravy;

21.   uznává, že emise jsou úzce spojeny s kvalitou paliva, které je dostupné na trhu, a proto vybízí Komisi, aby co nejdříve předložila návrh stanovující přísnější normy pro paliva používaná ve vnitrozemské vodní dopravě;

22.   vyzývá Komisi, aby v roce 2007 předložila návrh na vytvoření Evropského inovačního fondu pro dopravu po vodních cestách, který by financoval investice založené na poptávce a inovační koncepty v evropském zájmu v oblasti logistiky, technologie a životního prostředí, jež vyžadují přeshraniční spolupráci a interoperabilitu; domnívá se, že tento fond by jako klíčový nástroj akčního programu NAIADES měl být z jedné třetiny financován odvětvím (již existujícím [rezervním] Fondem vnitrozemské vodní dopravy vytvořeným podle nařízení (ES) č. 718/1999), a to jako nástroj spolufinancování, z jedné Evropskou unií a z jedné třetiny členskými státy; dále vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s odvětvím navrhla podmínky, podle kterých bude tento fond vytvořen; poznamenává, že podpora pro informační kanceláře by měla být volitelná;

23.   zdůrazňuje, že na základě Sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj je třeba podporovat vývoj ekologických a účinných plavidel; upozorňuje v tomto ohledu na pokrok v konstrukci plavidel pro využití v různých druzích vod, včetně vod neumožňujících dostatečný ponor, jenž může přispět k rozvoji VVD i na vodách s nízkou či proměnlivou hladinou, a to bez poškození životního prostředí; v této souvislosti se domnívá, že je třeba zaměřit se na informační a komunikační technologie a konstrukci, ekologickou účinnost a vybavení plavidel;

Pracovní místa, dovednosti a obraz v očích veřejnosti

24.   uznává, že se v odvětví VVD stává problémem nedostatek podnikatelů a zaměstnanců, a to z důvodů stárnutí stávajícího personálu a nedostatečné atraktivity odvětví pro nově příchozí;

25.   vyzývá Komisi a členské státy, aby pokračovaly ve snahách o harmonizaci požadavků na složení posádky a kapitánská osvědčení a podporovaly vzájemné uznávání kvalifikací, např. prostřednictvím evropského rámce kvalifikací;

26.   vyzývá Komisi, říční komise a členské státy, aby ve spolupráci s odvětvím vyvinuly pro dané odvětví moderní a tržně orientované programy odborné přípravy a využily při tom, kde to bude možné, společných norem vzdělávání a rovněž aby spolupracovaly s programy námořní odborné přípravy, jako je program "Leadership", s cílem přilákat nové zájemce o práci v mezinárodním prostředí a nabídnout přitažlivé perspektivy kariérního postupu;

27.   zdůrazňuje význam prosazování stávajících sociálních právních předpisů za účelem zajištění dobrých pracovních podmínek;

28.   konstatuje, že stále neexistuje povědomí o možnostech přepravy zboží prostřednictvím VVD vnitrozemské dopravy, zvláště co se týče její pružnosti a potenciálu udržitelnosti VVD;

29.   uznává, že k tomu, aby se VVD plně využívala a byla úspěšná, je zapotřebí vysvětlovat a propagovat její hospodářskou hodnotu a možnosti; vyzývá proto k podpoře stávajících propagačních kanceláří VVD a k vytváření nových kanceláří v těch členských státech, které mají pro VVD potenciál, jež by poskytovaly poradenství dopravním uživatelům a podporovaly je ve využívání vnitrozemské plavby a jež by zároveň napomáhaly odpovědným orgánům identifikovat problémy a definovat politiky;

30.   navrhuje, že by tato evropská síť pro propagaci VVD měla být začleněna do evropské sítě pro propagaci intermodality, využívající současné struktury a zkušenosti získané při propagaci jiných druhů dopravy, a to především ty, které již na evropské úrovni existují v souvislosti s propagací námořní plavby;

31.   vyzývá členské státy a zúčastněné strany, aby se zasadily o to, že zaručí finanční udržitelnost této sítě v případě, že nebudou vyhrazeny finanční prostředky Společenství;

32.   upozorňuje, že je důležité, aby evropský systém pozorování trhu zahrnoval všechny účastníky, aby poskytoval srovnatelné informace o trhu, a to především z důvodu možnosti přijímání včasných a odpovědných investičních rozhodnutí, identifikace silných a slabých míst a objevení potenciálních nových trhů;

5.Institucionální rámec

33.   poukazuje na to, že růst a prosperita VVD musí být ústředním bodem budoucích diskusí o institucionálním rámci; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité zohlednit současné pravomoci všech příslušných stran, aby se využilo expertíz mezinárodních organizací a aby se dále nezvyšovala byrokracie;

34.   vyzývá k intenzivnější a širší spolupráci mezi říčními komisemi a Společenstvím, jež má být stanovena v memorandu o porozumění a jež by obsahovala alespoň tyto body:

   - provádění akčního programu NAIADES,
   - lepší výměnu nabytých znalostí a lidských zdrojů v oblasti vnitrozemské vodní dopravy mezi Společenstvím, členskými státy a říčními komisemi;

o
o   o

35.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 90, 2.4.1999, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí