Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2085(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0299/2006

Indgivne tekster :

A6-0299/2006

Forhandlinger :

PV 25/10/2006 - 16
CRE 25/10/2006 - 16

Afstemninger :

PV 26/10/2006 - 6.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0461

Vedtagne tekster
PDF 33kWORD 57k
Torsdag den 26. oktober 2006 - Strasbourg
Transport ad indre vandveje
P6_TA(2006)0461A6-0299/2006

Europa-Parlamentets beslutning om fremme af transport ad indre vandveje: Naiades, et integreret EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje (2006/2085(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om fremme af transport ad indre vandveje "Naiades" (KOM(2006)0006),

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 af 29. marts 1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten(1),

-   der henviser til Kommissionens hvidbog "Den Europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg" (KOM(2001)0370),

-   der henviser til resultaterne af mødet på højt niveau om indlandsskibsfart, der blev afholdt i Wien den 13.-15. februar 2006,

-   der henviser til Lissabon-dagsordenen om vækst og beskæftigelse,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0299/2006),

A.   der henviser til, at transportmængden forventes at vokse, og at de indre vandveje fortsat har rigelig ledig kapacitet og kan bidrage til konkurrencedygtige transportløsninger gennem en kombination af transportformer,

B.   der henviser til, at det er nødvendigt med større ambitioner i Europa for fuldt ud at kunne udnytte den frie kapacitet på de indre vandveje og indlandsskibsfartens potentiale isoleret set og som led i multimodale transportkæder i Europa, bl.a. ved at inddrage offentlige og private parter på nationalt plan og på fællesskabsplan, og for at kunne øge omfanget af trafikken på de indre vandveje med relativt lave infrastrukturomkostninger til følge,

C.   der henviser til, at et tæt samarbejde mellem Kommissionen, flodkommissionerne, medlemsstaterne og alle de berørte private parter er af afgørende betydning for en forbedring af konkurrenceevnen og udvikling af vandvejstransporten,

Naiades-handlingsprogrammet

1.   erkender, at det europæiske transportsystem i stigende grad står over for kapacitetsproblemer, som fører til trafikpropper og forsinkelser, og at transport ad indre vandveje (IWT) kan bidrage til at afhjælpe overbelastning af transportnettet, forbedre sikkerheden i forbindelse med godstrafikken, bidrage til en forbedring af energieffektiviteten og beskytte miljøet;

2.   støtter derfor Kommissionens initiativ, der omfatter et integreret EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje (Naiades) (handlings- og udviklingsprogram for indlandsskibsfart og indre vandveje i Europa);

3.   opfordrer medlemsstaterne til at videreudvikle de nationale politikker til fremme af IWT under hensyntagen til EU-handlingsprogrammet og opfordrer regionale og lokale myndigheder samt havnemyndigheder og havnevirksomheder til at gøre det samme;

Markeder

4.   understeger, at de eksisterende markeder bør konsolideres, navnlig ved at gøre infrastrukturen mere pålidelig og bedre integreret i hele forsyningskæden;

5.   understreger, at forbindelserne til de nye medlemsstater i Øst- og Centraleuropa og til Rumænien og Bulgarien skal styrkes og tilpasses til den aktuelle teknologi, og at der i den forbindelse skal overvejes yderligere infrastrukturforanstaltninger og træffes foranstaltninger vedrørende intermodalitet og interoperabilitet;

6.   understreger behovet for at udvikle mulighederne for innovative multimodale tjenester for at opbygge nye markeder, hvor samarbejde mellem IWT-operatører og -brugere og nationale og regionale myndigheder vil være af afgørende betydning;

7.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre adgangen til finansiering, navnlig risikovillig kapital, for virksomheder, der er ved at etablere sig, da sektoren hovedsagelig består af små virksomheder, og til fuldt ud at tage hensyn til sektorens særlige struktur ved tilrettelæggelse og gennemførelse af relevante foranstaltninger;

8.   støtter i denne forbindelse fuldt ud Kommissionens initiativ til at stille information vedrørende finansieringsspørgsmål til rådighed, f.eks. i form af en finansieringshåndbog med en oversigt over europæiske, nationale og regionale hjælpeforanstaltninger for IWT, der eventuelt også omfatter finansiering fra Den Europæiske Investeringsfond;

9.   anmoder Kommissionen om snarest muligt at offentliggøre retningslinjer for statsstøtte til støtteordninger for IWT og vedtage de minimis-regler, der tager behørigt hensyn til behovene inden for indlandsskibsfarten;

10.   glæder sig over Kommissionens plan om at screene eksisterende flaskehalse på nationalt og europæisk plan, som hindrer udviklingen af IWT; opfordrer alle berørte offentlige og private parter til at bidrage til denne screening, undersøge potentielle løsninger og søge efter bedste praksis samt til at tage resultaterne af screeningen i betragtning ved udarbejdelse af fremtidig lovgivning eller iværksættelse af nye foranstaltninger;

11.   understreger, at administrative flaskehalse bør fjernes og procedurerne forenkles, navnlig ved at udnytte e-kommunikation optimalt og ved at oprette kvikskranker; mener, at opmærksomheden især bør være rettet mod procedurerne i søhavne og havne ved indre vandveje samt på lovgivning om miljø, affald og fødevaresikkerhed, der fører til afbrydelser af de logistiske processer;

Infrastruktur

12.   påpeger, at pålideligheden i forbindelse med nettet af vandveje og tilgængeligheden af multifunktionelle havne (ved indre vandveje) er den vigtigste forudsætning for den yderligere udvikling af IWT, navnlig som en del af de multimodale godstransportkæder, og for sektoren som sådan i teknisk og økonomisk henseende, og understreger det særlige ansvar, medlemsstaterne har for at øge deres bestræbelser på at sikre en hensigtsmæssig og pålidelig infrastruktur, samtidig med at der tages hensyn til miljømæssige risici og aspekter;

13.   understreger, at der bør lægges særlig vægt på udvikling af vandveje i de nye medlemsstater og tiltrædelseslandene, da vandvejene i disse lande kræver større opmærksomhed end i de øvrige medlemsstater;

14.   påpeger, at flodinformationstjenester (RIS) kan yde et vigtigt bidrag til en mere effektiv og sikker brug af nettet af indre vandveje og dets forbindelser med andre transportformer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at lade RIS være omfattet af det flerårige vejledende TEN-T-program og til fuldt ud at udnytte RIS' potentiale med henblik på at skabe bæredygtig logistik;

15.   understreger behovet for at integrere vandvejene i søfarten ved at skabe adgang til havet, forbedre interface-mulighederne mellem de indre vandveje og søfarten og investere i nye kombinerede flod- og søfartøjer, herunder fartøjer med et innovativt design;

16.   opfordrer Kommissionen til i samarbejde med de berørte medlemsstater og tredjelande at udarbejde en europæisk udviklingsplan, som bør indeholde en ajourført oversigt over infrastrukturen på de europæiske indre vandveje, og til at stille yderligere information til rådighed om vandveje, der skal vedligeholdes, og andre forbedringer af infrastrukturen; opfordrer endvidere Kommissionen til i denne forbindelse at udnytte de allerede eksisterende resultater af videnskabelige undersøgelser og rapporter fra eksperter i medlemsstaterne;

17.   opfordrer Kommissionen til snarest muligt og senest inden udgangen af 2006 at udpege en europæisk TEN-T-koordinator for IWT, som skal støtte gennemførelsen af prioriterede TEN-T-projekter vedrørende IWT og i den forbindelse trække på erfaringerne med de eksisterende koordinatorer;

18.   opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at øge præferencesatsen til mindst 20 % for alle projekter af fælles interesse vedrørende indre vandveje og til i højere grad at prioritere disse projekter i det flerårige TEN-T-program;

19.   opfordrer medlemsstaterne til at tage IWT-potentialet i betragtning i forbindelse med arealplanlægning og den økonomiske politik på statsligt, regionalt og lokalt plan med henblik på aktivt at fremme udviklingen af erhvervs- og logistikcentre langs vandvejene, idet der samtidig tages højde for bæredygtig transport og jobskabelse i erhvervslivet og i distributionsleddet og lægges særlig vægt på mindre vandveje, hvor der er uudnyttede muligheder for at øge mobiliteten på fragtområdet;

Flåde

20.   minder om, at der er behov for i 2007 at fastsætte strengere grænseværdier på fællesskabsplan for udledninger af SOx, partikler, NOx og CO2, navnlig ved at fremme brændstof med lavt svovlindhold; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme initiativer, der sigter mod at fremskynde indførelsen og anvendelsen af brændstofeffektive og miljøvenlige motorer inden for IWT med henblik på at forbedre energieffektiviteten;

21.   anerkender, at udledninger i høj grad afhænger af kvaliteten af det brændstof, der er tilgængeligt på markedet; opfordrer Kommissionen til snarest muligt at fremsætte et forslag til strengere standarder for brændstof til indlandsskibsfart;

22.   opfordrer Kommissionen til i 2007 at fremsætte et forslag til en innovationsfond for europæisk transport ad vandveje med henblik på finansiering af nye efterspørgselsbaserede investeringer og innovative koncepter af europæisk interesse inden for logistik, teknologi og miljø, der kræver grænseoverskridende samarbejde og interoperabilitet; mener, at denne fond, der som et vigtigt instrument i Naiades-handlingsprogrammet skal finansieres med en tredjedel af sektoren (den eksisterende indlandsskibsfarts[reserve]fond, der blev oprettet i henhold til forordning (EF) nr. 718/1999 som en form for samfinansiering, med en tredjedel af EU og med en tredjedel af medlemsstaterne; opfordrer endvidere Kommissionen til i tæt samarbejde med sektoren at fastsætte betingelserne for oprettelsen af denne fond; påpeger, at støtte til informationskontorer bør overvejes som en mulighed;

23.   understreger, at det er nødvendigt at tilskynde til udvikling af rene og effektive fartøjer inden for rammerne af syvende rammeprogram for forskning og udvikling; gør i den forbindelse opmærksom på udviklingen inden for konstruktion af fartøjer til brug på forskellige vandveje, herunder ved begrænset dybgang, der kan fremme IWT, selv når vandstanden er lav eller ved forskellige vandstande, uden at beskadige det naturlige miljø; mener i denne forbindelse, at der navnlig bør tages hensyn til informations- og kommunikationsteknologier samt fartøjers design, miljøeffektivitet og udrustning;

Jobskabelse, faglig kompetence og image

24.   erkender, at mangelen på operatører og personale er ved at blive et problem for IWT-sektoren som følge af den høje gennemsnitsalder og problemet med at rekruttere unge;

25.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte deres bestræbelser på at harmonisere bemandingskravene og kravene til bådførercertifikater samt til at fremme gensidig anerkendelse af kvalifikationer, f.eks. via den europæiske referenceramme for kvalifikationer;

26.   opfordrer Kommissionen, flodkommissionerne og medlemsstaterne til i samarbejde med sektoren som helhed at udvikle moderne og markedsorienterede uddannelsesprogrammer for denne sektor og, hvor det er muligt, anvende fælles uddannelsesstandarder, og i den forbindelse også samarbejde med de maritime uddannelsesprogrammer som f.eks. Leadership med henblik på at tiltrække nye medarbejdere til at arbejde i et internationalt miljø og tilbyde attraktive karrieremuligheder;

27.   understreger, at det er vigtigt at udbygge den eksisterende lovgivning på det sociale område for at sikre gode arbejdsvilkår;

28.   bemærker, at der stadig er manglende kendskab til mulighederne for at fragte gods ad indre vandveje, og navnlig til de muligheder IWT frembyder for fleksibilitet og bæredygtighed;

29.   erkender, at det er nødvendigt at gøre nærmere rede for og videreformidle de økonomiske fordele og muligheder ved IWT, hvis man skal kunne udnytte disse fuldt ud og med vellykket resultat; anmoder derfor om støtte til de eksisterende kontorer til fremme af IWT og oprettelse af nye kontorer i medlemsstater med potentiale på IWT-området, som kan rådgive transportbrugere og tilskynde dem til at benytte indlandsskibsfart; anmoder endvidere om støtte til myndighederne i deres arbejde for at påvise problemer og fastlægge politikker;

30.   foreslår, at dette europæiske netværk til fremme af IWT integreres i et europæisk netværk til fremme af intermodalitet, idet der gøres brug af de eksisterende strukturer og de erfaringer, der er indhøstet i forbindelse med fremme af andre transportformer, navnlig de erfaringer, der allerede er gjort på EU-plan inden for fremme af kystnær skibsfart;

31.   opfordrer medlemsstaterne og de berørte aktører til at sikre, at dette netværk er finansielt bæredygtigt, hvis der ikke er afsat fællesskabsmidler hertil;

32.   bemærker, at det er vigtigt at etablere et europæisk markedsobservationssystem med deltagelse af alle aktører, som kan stille sammenlignelige markedsoplysninger til rådighed, navnlig for dermed at gøre det muligt at træffe rettidige og ansvarlige investeringsbeslutninger, påvise styrker og svagheder og finde frem til mulige nye markeder;

De institutionelle rammer

33.   påpeger, at væksten og fremgangen inden for IWT skal være et centralt punkt i fremtidige drøftelser af institutionelle rammer; understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt at tage hensyn til alle de relevante parters eksisterende kompetencer, udnytte de internationale organisationers ekspertise og undgå yderligere bureaukrati;

34.   opfordrer til et mere intensivt og øget samarbejde mellem flodkommissionerne og Fællesskabet, som skal fastlægges i et aftalememorandum, der som minimum indeholder følgende punkter:

   - gennemførelse af Naiades-handlingsprogrammet
   - bedre udveksling af indhøstet viden og menneskelige ressourcer inden for IWT mellem Fællesskabet, medlemsstaterne og flodkommissionerne;

o
o   o

35.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 90 af 2.4.1999, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik