Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2085(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0299/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0299/2006

Keskustelut :

PV 25/10/2006 - 16
CRE 25/10/2006 - 16

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 6.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0461

Hyväksytyt tekstit
PDF 141kWORD 54k
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg
Sisävesiliikenteen integroitu eurooppalainen toimintaohjelma "NAIADES"
P6_TA(2006)0461A6-0299/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma sisävesiliikenteen edistämisestä: sisävesiliikenteen integroitu eurooppalainen toimintaohjelma "NAIADES" (2006/2085(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon sisävesiliikenteen edistämisestä: sisävesiliikenteen integroitu eurooppalainen toimintaohjelma "NAIADES" (KOM(2006)0006),

–   ottaa huomioon yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen edistämiseksi 29. maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999(1),

–   ottaa huomioon komission valkoisen kirjan "Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika" (KOM(2001)0370),

–   ottaa huomioon Wienissä 13.–15. helmikuuta 2006 pidetyn sisävesiliikennettä käsitelleen korkean tason kokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon kasvun ja työllisyyden edistämistä koskevan Lissabonin toimintaohjelman,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6-0299/2006),

A.   ottaa huomioon, että liikennevirtojen odotetaan kasvavan ja että sisävesiväylien käyttöä voidaan lisätä vielä huomattavasti, mikä tarjoaisi kilpailukykyisiä liikenneratkaisuja ja mahdollisuuden käyttää eri kuljetusmuotojen yhdistelmiä,

B.   katsoo, että Euroopassa kaivataan enemmän kunnianhimoa, jotta sisävesiväylien käyttämätöntä kapasiteettia voitaisiin hyödyntää paremmin ja jotta sisävesiliikenteen markkinapotentiaalia voitaisiin lisätä sinällään ja osana multimodaalisia kuljetusketjuja kaikkialla Euroopassa, myös julkisen ja yksityisen sektorin toimesta kansallisella ja yhteisön tasolla, ja jotta mahdollisuuksia sisävesiliikenteen kuljetusmäärien kasvattamiseen voitaisiin lisätä suhteellisen alhaisin infrastruktuurikustannuksin,

C.   katsoo, että tiivis yhteistyö komission, jokikomissioiden, jäsenvaltioiden ja kaikkien asiasta kiinnostuneiden yksityisten osapuolten välillä on välttämätöntä kilpailukyvyn parantamiseksi ja vesiliikenteen kehittämiseksi,

NAIADES-toimintaohjelma

1.   toteaa, että Euroopan liikennejärjestelmän kapasiteetti on yhä useammin venytetty äärimmilleen, mikä aiheuttaa ruuhkia ja viivästymisiä, ja että sisävesiliikenteen käyttö voi auttaa vähentämään ruuhkia, parantamaan tavarankuljetusliikenteen turvallisuutta, edistämään parempaa energiatehokkuutta ja suojelemaan ympäristöä;

2.   tukee siksi komission aloitetta perustaa sisävesiliikenteen integroitu eurooppalainen toimintaohjelma NAIADES (toimet merenkulun ja sisävesiliikenteen kehittämiseksi Euroopassa);

3.   kehottaa jäsenvaltioita kehittämään edelleen kansallista politiikkaa sisävesiliikenteen edistämiseksi eurooppalaisen toimintaohjelman hengessä ja kannustamaan alueellisia ja paikallisia viranomaisia sekä satamaviranomaisia toimimaan samalla tavalla;

Markkinat

4.   korostaa, että nykyisiä markkinoita olisi vahvistettava, erityisesti parantamalla infrastruktuurin luotettavuutta ja integroimalla se paremmin koko toimitusketjuun;

5.   korostaa, että on kehitettävä yhteyksiä Itä- ja Keski-Euroopan uusiin jäsenvaltioihin sekä Romaniaan ja Bulgariaan ja että yhteydet on saatettava nykytekniikan mukaisiksi, mikä tarkoittaa, että on harkittava uusia infrastruktuuritoimia sekä toteutettava toimia, jotka liittyvät vaadittavaan liikennemuotojen yhteensopivuuteen ja yhteentoimivuuteen;

6.   painottaa tarvetta kehittää mahdollisuuksia innovatiivisille multimodaalisille palveluille ja tarvetta luoda uusia markkinoita, joiden kehittämisessä yhteistyö sisävesiliikenteen toimijoiden ja käyttäjien sekä kansallisten ja alueellisten viranomaisten kesken on välttämätöntä;

7.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan vasta perustettujen yritysten rahoituksen ja erityisesti riskipääoman saantia ja ottamaan aiheellisia toimenpiteitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan täysimääräisesti huomioon alan erityisrakenteen, koska alalla toimii pääasiassa pienyrityksiä;

8.   tukee tässä suhteessa täysin komission aloitetta tarjota rahoitusta koskevia tietolähteitä, esimerkkinä rahoituskäsikirja, jossa luetellaan sisävesiliikenteen eurooppalaiset, kansalliset ja alueelliset tukivälineet ja joka kattaa tarvittaessa Euroopan investointirahastosta saatavan rahoituksen;

9.   kehottaa komissiota julkaisemaan mahdollisimman pian sisävesiliikenteen tukijärjestelmiä koskevat valtiontuen suuntaviivat ja hyväksymään vähimmäissäännöt, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon sisävesiliikennealan tarpeet;

10.   suhtautuu myönteisesti komission suunnitelmaan tutkia nykyisiä kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla esiintyviä pullonkauloja, jotka hankaloittavat sisävesiliikenteen kehittämistä; vaatii kaikkia asianosaisia julkisia ja yksityisiä toimijoita osallistumaan kyseiseen seulontaan, jonka yhteydessä tarkastellaan mahdollisia ratkaisuja ja etsitään parhaita käytäntöjä ja jonka tulokset otetaan huomioon laadittaessa tulevaa lainsäädäntöä tai ryhdyttäessä uusiin toimenpiteisiin;

11.   painottaa, että hallinnosta johtuvat pullonkaulat olisi poistettava ja menettelyjä olisi yksinkertaistettava, erityisesti käyttämällä sähköistä viestintää mahdollisimman tehokkaasti ja perustamalla keskitettyjä palvelupisteitä; katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä meri- ja sisäsatamien menettelytapoihin sekä ympäristö-, jätteenkäsittely- ja elintarviketurvallisuuslainsäädäntöön, joka aiheuttaa häiriöitä logistiikkajärjestelmään;

Infrastruktuuri

12.   huomauttaa, että vesiväylästön luotettavuus ja monitoimi(sisä)satamien rakentaminen on tärkein edellytys sisävesiliikenteen tulevalle kehitykselle varsinkin osana yhdistettyjä rahtikuljetuksia sekä teknisessä ja taloudellisessa mielessä, ja korostaa jäsenvaltioiden erityistä velvollisuutta lisätä ponnistelujaan infrastruktuurin riittävyyden ja luotettavuuden varmistamiseksi ottaen samalla huomioon ympäristönäkökohdat ja ympäristöriskit;

13.   korostaa, että vesiväylien kehittäminen olisi otettava erityisesti huomioon uusissa jäsenvaltiossa sekä liittyvissä valtioissa ja että näiden maiden vesiväyliin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota kuin muissa jäsenvaltioissa;

14.   korostaa jokiliikenteen tiedotuspalveluiden (River Information Services) merkitystä edistettäessä sisävesiväylästön tehokkaampaa ja turvallisempaa käyttöä sekä edistettäessä sen yhteyksiä muihin kuljetusmuotoihin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita liittämään jokiliikenteen tiedotuspalvelut Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskeviin ohjeellisiin monivuotisiin ohjelmiin ja hyödyntämään täysimääräisesti jokiliikenteen tiedotuspalvelujen mahdollisuuksia kestävän logistiikan saavuttamiseksi;

15.   korostaa tarvetta yhdistää vesiväyläjärjestelmä merenkulkuun kehittämällä pääsyä merelle, parantamalla sisävesiliikenne- ja merenkulkujärjestelmien välisiä yhteyksiä ja investoimalla uusiin aluksiin, joita voidaan käyttää sekä sisävesiväylillä että merellä, mukaan luettuna innovatiivisesti suunnitellut alukset;

16.   kehottaa komissiota laatimaan yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kaikkien osallisena olevien kolmansien maiden kanssa eurooppalaisen kehityssuunnitelman, joka sisältää ajantasaisen luettelon Euroopan sisävesiväylien infrastruktuurista, ja antamaan lisätietoja vesiväylistä, jotka vaativat kunnostusta ja muita infrastruktuuriparannuksia; kehottaa myös komissiota käyttämään tässä hyväksi jäsenvaltioissa tehtyjen tieteellisten tutkimusten tuloksia ja asiantuntijoiden raportteja;

17.   kehottaa komissiota nimeämään mahdollisimman pian ja viimeistään vuoden 2006 loppuun mennessä sisävesiliikenteestä vastaavan eurooppalaisen TEN-T-koordinaattorin, joka tukee sisävesiliikennettä koskevien ensisijaisten TEN-T-hankkeiden toimeenpanoa käyttäen hyväkseen nykyisten koordinaattoreiden kokemuksia;

18.   kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota myöntämään korkeamman, vähintään 20 prosentin suuruisen etuustullin kaikille yhteisen edun mukaisille sisävesiväylähankkeille ja antamaan enemmän painoarvoa yhteisen edun mukaisille sisävesiväylähankkeille monivuotisessa TEN-T-ohjelmassa;

19.   kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan sisävesiliikenteen tarjoamia mahdollisuuksia maankäytön suunnittelun yhteydessä ja valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason talouspolitiikassa, jotta voidaan edistää aktiivisesti vesiväylien varrella sijaitsevien kaupallisten ja logististen alueiden kehittämistä, ottaen huomioon kestävän liikenteen sekä työpaikkojen luomisen teollisuudessa ja jakelualalla, ja kiinnittämään erityistä huomiota pieniin vesiväyliin, joiden mahdollisuuksia rahdin liikkuvuuden tehostamiseen ei ole hyödynnetty;

Aluskanta

20.   muistuttaa tarpeesta vahvistaa vuonna 2007 tiukempia yhteisön raja-arvoja rikkioksidi-, hiukkas-, typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöille, erityisesti edistämällä vähärikkisen polttoaineen käyttöä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan kannusteita polttoainetehokkaiden ja ympäristöystävällisten moottoreiden käyttöönoton ja käytön tehostamiseksi sisävesiliikenteessä, jotta sen energiatehokkuutta voitaisiin parantaa;

21.   toteaa, että päästöt ovat kytköksissä markkinoilla olevan polttoaineen laatuun, ja kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian ehdotuksen tiukempien normien asettamisesta sisävesialusten polttoaineille;

22.   kehottaa komissiota esittämään vuonna 2007 ehdotuksen Euroopan vesiliikenteen innovaatiorahaston perustamisesta uusien, kysyntään perustuvien investointien ja rajatylittävää yhteistyötä ja yhteentoimivuutta vaativien logistiikkaa, teknologiaa ja ympäristöä koskevien eurooppalaista etua ajavien innovaatiohankkeiden rahoittamiseksi; katsoo, että koska rahasto on NAIADES-toimintaohjelman keskeinen väline, sisävesiliikennealan (nykyinen sisävesiliikenteen [vara]rahasto, joka on perustettu asetuksen (EY) N:o 718/1999 nojalla) olisi rahoitettava kolmasosa kyseisen rahaston toiminnasta, toinen kolmannes sen varoista tulisi yhteisrahoituksena EU:lta ja viimeinen kolmannes jäsenvaltioilta; kehottaa komissiota lisäksi laatimaan tiiviissä yhteistyössä alan kanssa ehdot, joiden mukaisesti rahasto olisi perustettava; toteaa, että tiedotustoimistoille annettava tuki voisi olla yksi vaihtoehto;

23.   painottaa tarvetta edistää saastuttamattomien ja tehokkaiden alusten kehittämistä osana tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin seitsemättä puiteohjelmaa; viittaa tässä yhteydessä laivanrakennuksessa tapahtuneeseen kehitykseen, jonka ansiosta aluksilla voidaan luonnonympäristöä vahingoittamatta liikennöidä erilaisilla vesialueilla, myös vähäisissä kulkusyvyyksissä, mikä voi edistää sisävesiliikennettä jopa matalissa vesissä tai vedenkorkeudeltaan vaihtelevilla vesialueilla; katsoo tässä yhteydessä, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tieto- ja viestintäteknologiaan sekä alusten suunnitteluun, ympäristötehokkuuteen ja varusteisiin;

Työpaikat, taidot ja imago

24.   myöntää, että yrittäjien ja henkilöstön puutteesta on tulossa ongelma sisävesiliikenteen alalla, koska nykyinen henkilöstö ikääntyy eikä ala houkuttele tulokkaita;

25.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan ponnisteluitaan miehistöä koskevien vaatimusten ja laivurintodistusten yhtenäistämiseksi sekä edistämään ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista esimerkiksi eurooppalaisen tutkintokehyksen avulla;

26.   kehottaa komissiota, jokikomissioita ja jäsenvaltioita kehittämään alalle yhteistyössä sen kanssa nykyaikaisia ja markkinasuuntautuneita koulutusohjelmia käyttäen mahdollisuuksien mukaan yhteisiä koulutusvaatimuksia ja toimien yhteistyössä merenkulkualan koulutusohjelmien, kuten Leadership-ohjelman kanssa, houkuttelemaan tulokkaita työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä sekä tarjoamaan houkuttelevia uranäkymiä;

27.   painottaa nykyisen sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanon merkitystä hyvien työolojen varmistamiseksi;

28.   panee merkille, että sisävesiliikenteen tavarankuljetukselle tarjoamat mahdollisuudet ovat yhä melko heikosti tunnettuja erityisesti sisävesiliikenteen joustavuuden ja kestävyyden osalta;

29.   katsoo, että on kerrottava sisävesiliikenteen taloudellisesta arvosta ja mahdollisuuksista ja mainostettava niitä, jotta sisävesiliikennettä käytettäisiin täysimääräisesti ja jotta se menestyisi; kehottaa siksi tukemaan nykyisiä sisävesiliikennettä edistäviä toimistoja ja uusien toimistojen perustamista jäsenvaltioihin, jotka voisivat hyödyntää sisävesiliikennettä, sillä ne voivat neuvoa ja kannustaa kuljetuspalveluiden käyttäjiä käyttämään sisävesiliikennettä, ja tukemaan viranomaisia ongelmien tunnistamisessa ja politiikan määrittelyssä;

30.   ehdottaa, että sisävesiliikennettä edistävä eurooppalainen verkosto sisällytettäisiin liikennemuotojen välistä yhteensopivuutta edistävään eurooppalaiseen verkostoon hyödyntäen olemassa olevia rakenteita ja muiden liikennemuotojen edistämisestä saatuja kokemuksia, erityisesti sellaisia rakenteita, joilla edistetään lähimerenkulkua yhteisön tasolla;

31.   pyytää jäsenvaltioita ja sidosryhmiä alalle osoitetun yhteisön rahoituksen puuttuessa varmistamaan kyseisen verkoston rahoituksen kestävyyden;

32.   panee merkille kaikki toimijat käsittävän eurooppalaisen markkinaseurantajärjestelmän merkityksen vahvuuksien ja puutteiden tunnistamiselle ja mahdollisten uusien markkinoiden kartoittamiselle, sillä se tarjoaa vertailukelpoista markkinatietoa erityisesti oikea-aikaisten ja vastuullisten investointipäätösten tekemiseen;

Toimielinjärjestelmä

33.   huomauttaa, että toimielinjärjestelmästä tulevaisuudessa käytävissä keskusteluissa olisi keskityttävä sisävesiliikenteen kasvuun ja menestymiseen; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää ottaa huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten nykyinen pätevyys, jotta kansainvälisten järjestöjen asiantuntemusta hyödynnettäisiin ja ylimääräistä byrokratiaa vältettäisiin;

34.   vaatii jokikomissioiden ja yhteisön välistä tehostettua yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan laatimista ja katsoo, että siihen olisi sisällytettävä ainakin seuraavat aiheet:

   NAIADES-toimintaohjelman täytäntöönpano,
   sisävesiliikennealan tietämyksen ja henkilöstöresurssien parempi vaihto yhteisön, jäsenvaltioiden ja jokikomissioiden välillä;

o
o   o

35.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 90, 2.4.1999, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö