Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2085(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0299/2006

Pateikti tekstai :

A6-0299/2006

Debatai :

PV 25/10/2006 - 16
CRE 25/10/2006 - 16

Balsavimas :

PV 26/10/2006 - 6.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0461

Priimti tekstai
PDF 311kWORD 71k
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 26 d. - Strasbūras
Vidaus vandens kelių transportas
P6_TA(2006)0461A6-0299/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl vidaus vandens kelių transporto skatinimo: NAIADES – Europos integruota veiksmų programa, skirta vidaus vandens kelių transportui (2006/2085(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl vidaus vandens kelių transporto skatinimo įgyvendinant NAIADES (COM(2006)0006),

–   atsižvelgdamas į 1999 m. kovo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą(1),

–   atsižvelgdamas į Komisijos baltąją knygą "Europos transporto politika 2010 m.: laikas spręsti" (COM(2001)0370),

–   atsižvelgdamas į laivybos vidaus keliais aukščiausio lygio susitikimo, įvykusio Vienoje 2006 m. vasario 13-15 d., rezultatus,

–   atsižvelgdamas į Lisabonos darbotvarkę dėl darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0299/2006),

A.   kadangi tikimasi, kad transporto srautai augs, o vidaus vandens keliai vis dar siūlo daug neišnaudotų pajėgumų ir gali prisidėti prie konkurencingų transporto sprendimų naudojant transportavimo būdų derinius;

B.   kadangi Europai reikia daugiau valios, kad visiškai išnaudotų laisvus laivybos vidaus vandens keliais pajėgumus bei laivybos vidaus vandens keliais rinkos potencialą tiek izoliuotai nuo kitų transporto rūšių, tiek ir visose Europos multimodalinėse transporto grandinėse, įskaitant viešųjų ir privačių šalių įtraukimą nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis, taip siekiant padidinti pervežimų vidaus vandenimis skaičių patiriant santykinai žemus infrastruktūros kaštus;

C.   kadangi glaudus bendradarbiavimas tarp Komisijos, upių komisijų, valstybių narių ir visų suinteresuotų privačių šalių yra ypač svarbus siekiant padidinti vandens kelių transporto konkurencingumą ir vystyti šios rūšies transportą;

NAIADES veiksmų programa

1.   pripažįsta, kad Europos transporto sistema vis dažniau susiduria su pajėgumų problemomis, dėl kurių susidaro spūstys ir vėluoja kroviniai, ir kad vidaus vandens kelių transportas (VVKT) gali sumažinti spūstis, padidinti krovinių transporto saugumą, padidinti energijos naudojimo efektyvumą ir apsaugoti aplinką;

2.   pritaria Komisijos iniciatyvai sukurti Europos integruotą veiksmų programą dėl vidaus vandens kelių transporto NAIADES (Europos laivybos ir vidaus vandens kelių veikla ir jos vystymas);

3.   kviečia valstybes nares, atsižvelgiant į Europos veiksmų programą, toliau plėtoti VVKT skatinančias nacionalines politikas ir skatinti taip pat elgtis vietos, regionų ir uostų valdžios institucijas bei pramonės atstovus;

Rinkos

4.   pabrėžia, kad dabartinės rinkos turi būti konsoliduojamos, ypač imantis veiksmų, kad infrastruktūra būtų patikimesnė ir labiau integruota visoje tiekimo grandinėje;

5.   pabrėžia, kad ryšiai su naujomis valstybėmis narėmis Rytų ir Vidurio Europoje bei Rumunija ir Bulgarija turi būti plėtojami ir atnaujinami atsižvelgiant į dabartines technologijas, t. y. turi būti svarstomos papildomos infrastruktūros priemonės ir imamasi priemonių, susijusių su intermodaliniu pobūdžiu bei tarpusavio veikimu;

6.   pabrėžia būtinybę plėsti pažangių multimodalinių paslaugų galimybes siekiant sukurti naujas rinkas, kuriose svarbiausią vaidmenį vaidintų bendradarbiavimas tarp VVKT paslaugų teikėjų ir vartotojų bei nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų;

7.   ragina Komisiją ir valstybes nares, atsižvelgiant į tai, kad sektorių sudaro daugiausiai mažos įmonės, padidinti veiklą pradedančioms įmonėms galimybes pasinaudoti finansavimu, ypač rizikos kapitalu, o planuojant ir vykdant atitinkamas priemones iki galo atsižvelgti į specifinę sektoriaus struktūrą;

8.   todėl visiškai pritaria Komisijos iniciatyvai sukurti su finansavimu susijusios informacijos šaltinius, pvz., sukurti finansavimo vadovą, kuriame būtų nurodytas Europos, nacionalinių ir regioninių pagalbos VVKT priemonių sąrašas ir kuris, jei tinkama, apimtų finansavimą iš Europos investicijų fondo;

9.   prašo Komisijos kiek galima greičiau išleisti VVKT taikytinas Valstybės pagalbos rekomendacijas, paramos schemas ir patvirtinti de minimis taisykles, kuriomis remiantis būtų tinkamai atsižvelgiama į vidaus vandens laivybos sektoriaus poreikius;

10.   džiaugiasi Komisijos planu peržiūrėti nacionaliniu ir Europos lygmeniu egzistuojančias kliūtis, stabdančias VVKT plėtrą; ragina visas į šį procesą įtrauktas viešąsias ir privačias šalis išnagrinėti potencialius sprendimus bei paieškoti geriausių praktinių pavyzdžių bei atsižvelgti į šios peržiūros rezultatus kuriant būsimų teisės aktų projektus arba imantis naujų priemonių;

11.   pabrėžia, kad reikia pašalinti administracines kliūtis ir supaprastinti procedūras, visų pirma optimaliai panaudojant elektronines komunikacijas ir įsteigiant vadinamuosius vieno langeliu principu veikiančius centrus; tiki, jog ypatingą dėmesį reikia atkreipti į jūros ir vidaus vandenų uostose taikomas procedūras, taip pat į aplinkos, atliekų ir maisto produktų saugos teisės aktus, kurie trukdo logistikos procesams;

Infrastruktūra

12.   pažymi, kad svarbiausia VVKT vystymosi sąlyga, kalbant apie jį kaip apie multimodalinio krovinių transporto grandinės dalį bei apie jo techninius ir ekonominius aspektus, yra vandens kelių tinklo patikimumas ir daugiafunkcinių (vidaus vandenų) uostų buvimas, ir pabrėžia atitinkamą valstybių narių atsakomybę labiau siekti atitinkamos ir patikimos infrastruktūros užtikrinimo kartu atsižvelgiant į pavojų aplinkai ir aplinkosaugos aspektus;

13.   pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reikia skirti vandens kelių vystymui naujosiose valstybėse narėse ir stojančiose šalyse, nes šiose šalyse vandens keliams reikia skirti daugiau dėmesio nei kitose valstybėse narėse;

14.   nurodo upių informacijos paslaugų (UIP) svarbą prisidedant prie efektyvesnio ir saugesnio vidaus vandens kelių tinklo naudojimo ir šio tinklo sąsajas su kitomis transporto rūšimis; ragina Komisiją ir valstybes nares įtraukti UIP į TEN-T daugiametę orientacinę programą ir iki galo išnaudoti UIP galimybes siekiant tvarios logistikos;

15.   pabrėžia vandens kelių sistemos integracijos į jūrų laivybą svarbą, sukuriant prieigą prie jūros, gerinant vidaus vandens kelių ir jūrų sistemų tarpusavio veikimą ir investuojant į naujus kombinuotus tiek vidaus vandenyse, tiek jūroje plaukti galinčius laivus, įskaitant naujoviškos konstrukcijos laivus;

16.   ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis trečiosiomis šalimis parengti Europos vystymosi planą, kuris apimtų naujausią Europos vidaus vandenų infrastruktūros inventorių, ir pateikti daugiau informacijos apie vidaus vandens kelius, kurių infrastruktūrai reikia remonto arba kitų patobulinimų; taip pat ragina Komisiją atliekant minėtą užduotį pasinaudoti esamais valstybių narių atliktų mokslinių tyrimų ir ekspertų ataskaitų duomenimis;

17.   ragina Komisiją kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2006 m. pabaigos, paskirti Europos TEN-T koordinatorių dėl VVKT, kuris palaikytų VVKT TEN-T prioritetinių projektų, parengtų remiantis dabartinių koordinatorių patirtimi, įgyvendinimą;

18.   ragina valstybe nares ir Komisiją suteikti visiems bendrų interesų vidaus vandens kelių projektams bent 20 proc. didesnį lengvatinį tarifą, o daugiametėje TEN-T programoje suteikti didesnį prioritetą bendro intereso vidaus vandens kelių projektams;

19.   ragina valstybes nares apsvarstyti VVKT potencialą žemės naudojimo planavime ir ekonominėje politikoje federaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, kad būtų aktyviai skatinamas komercinių ir logistinių erdvių vystymas prie kranto, atsižvelgiant į tvarų transportą ir darbo vietų kūrimą pramonėje bei prekių skirstymo sistemoje, ir skirti specialų dėmesį mažiems neišnaudoto potencialo vandens keliams taip pagerinant krovinių judėjimą;

Laivynas

20.   primena apie poreikį 2007 m. nustatyti griežtesnes SOx, PM, NOx ir CO2 Bendrijos išmetimo normas, ypač propaguojant mažai sieros turinčius degalus; ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti iniciatyvas, kurios paspartintų efektyviai kurą naudojančių ir aplinkai nekenksmingų variklių įdiegimą ir naudojimą VVKT, siekiant pagerinti energijos naudojimo efektyvumą jame;

21.   pripažindamas, kad išmetami teršalai labai priklauso nuo rinkai pateikiamo kuro kokybės, kviečia Komisiją kaip galima greičiau pateikti pasiūlymą, kuris nustatytų griežtesnius vidaus laivyno degalų standartus;

22.   ragina Komisiją 2007 m. pateikti pasiūlymą dėl Europos vandens kelių transporto inovacijų fondo, skirto finansuoti naujas į paklausą nukreiptas investicijas ir inovacines Europinės svarbos koncepcijas logistikos, technologijos ir aplinkos srityje, kurioms būtinas tarptautinis bendradarbiavimas ir funkcinis suderinamumas; mano, kad šio fondo, kuris būtų pagrindinė NAIADES veiksmų programos priemonė, vieną trečdalį turėtų finansuoti pats sektorius (dabartinis vidaus vandens kelių [rezervinis] fondas, kuris buvo sukurtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 718/1999), kitą trečdalį – ES, o likusį trečdalį – valstybės narės; be to, ragina Komisiją, artimai bendradarbiaujant su sektoriumi, parengti sąlygas, pagal kurias šis fondas turėtų būti sukurtas; pabrėžia, kad viena iš pasirenkamų galimybių turėtų būti parama informacijos biurams;

23.   pabrėžia būtinybę skatinti švarių ir efektyvių laivų statybą pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į laivų konstrukcijos pokyčius, leidžiančius naudoti laivus įvairiuose vandenyse, įskaitant ribojamą gramzdą, kuri leistų VVKT naudoti sekliuose arba kintančio vandens lygio vandenyse nekenkiant natūraliai aplinkai; mano, kad dėl to turi būti skiriamas ypatingas dėmesys informacijos ir komunikacijos technologijoms bei laivų konstrukcijai, ekologiniam efektyvumui ir įrangai;

Darbo vietos, įgūdžiai ir įvaizdis

24.   pripažįsta, kad verslininkų ir darbuotojų trūkumas tampa VVKT sektoriaus problema, kuri atsirado dėl dabartinio personalo senėjimo ir patrauklumo naujiems darbuotojams trūkumo;

25.   ragina Komisiją ir valstybes nares tęsti pastangas derinant įgulų komplektavimo reikalavimus ir laivų kapitonų sertifikatus bei skatinti abipusio kvalifikacijų pripažinimo procedūrų supaprastinimą, pvz., pagal Europos kvalifikacijų sistemą;

26.   ragina Komisiją, upių komisijas ir valstybes nares, bendradarbiaujant su sektoriumi, sukurti sektoriui tinkamas modernias ir į rinką orientuotas mokymo programas, kai įmanoma, naudojant bendruosius mokymo standartus ir bendradarbiaujant su jūrinėmis mokymo programomis, pvz., "Pirmavimas" (angl. Leadership), kad taip būtų pritraukta naujų darbuotojų darbui tarptautinėje aplinkoje ir pasiūlyta patrauklių karjeros galimybių;

27.   pabrėžia būtinybę gerinti dabartinius socialinius teisės aktus, kad būtų užtikrintos geros darbo sąlygos;

28.   pažymi, kad vis dar trūksta pasitikėjimo VVKT gebėjimu pervežti prekes, ypač turint omenyje VVKT lankstumo ir tvarumo potencialą;

29.   pripažįsta, kad siekiant iki galo sėkmingai išnaudoti VVKT, jo ekonominė vertė bei galimybės turi būti aiškinamos ir reklamuojamos; todėl ragina paremti esančius VVKT rėmimo biurus ir įkurti naujus biurus valstybėse narėse, kurios turi VVKT galimybių, kad tokie biurai patarinėtų transporto vartotojams ir skatintų juos naudotis vidaus vandenų laivyba bei padėtų valdžios institucijoms įvardinti problemas ir nustatyti politiką;

30.   siūlo, kad šis Europos VVKT skatinimo tinklas būtų įtrauktas į Europos intermodalinio transporto skatinimo tinklą, panaudojant sukurtas struktūras ir patirtį, įgytą skatinant kitas transporto rūšis, ypač patirtį, įgytą Europos lygiu skatinant trumpų atstumų laivybą jūrose;

31.   ragina valstybes nares ir suinteresuotas šalis, nesant Bendrijos finansavimo, įsipareigoti užtikrinti finansinę šio tinklo darną;

32.   pažymi Europos rinkos stebėjimo sistemos, kurioje dalyvautų visi veikėjai ir būtų teikiama lyginamoji rinkos informacija, svarbą, ypač siekiant sukurti galimybes laiku priimti atsakingus investavimo sprendimus, kurie leistų nustatyti stipriąsias ir silpnąsias puses ir atrasti galimas naujas rinkas;

Institucinė sistema

33.   nurodo, kad ateityje VVKT augimas ir klestėjimas turi tapti svarbiausiu klausimu būsimose institucinės sistemos diskusijose; pabrėžia, kad dėl to svarbu atsižvelgti į visų atitinkamų šalių turimą kompetenciją, pasinaudoti tarptautinių organizacijų patirtimi ir išvengti papildomos biurokratijos;

34.   ragina suintensyvinti ir gerinti bendradarbiavimą tarp upių komisijų ir Bendrijos ir jį išdėstyti Supratimo memorandume, kuris apimtų bent jau:

   "NAIADES" veiksmų programos įgyvendinimą;
   geresnį keitimąsi VVKT srityje įgytomis žiniomis ir žmonių ištekliais tarp Bendrijos, valstybių narių ir upių komisijų.

o
o   o

35.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 90, 1999 4 2, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika