Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2085(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0299/2006

Ingivna texter :

A6-0299/2006

Debatter :

PV 25/10/2006 - 16
CRE 25/10/2006 - 16

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0461

Antagna texter
PDF 143kWORD 54k
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg
Ett europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar: Naiades
P6_TA(2006)0461A6-0299/2006

Europaparlamentets resolution om främjande av transport på inre vattenvägar: Naiades Ett europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar (2006/2085(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande om främjande av transport på inre vattenvägar – "Naiades" (KOM(2006)0006),

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 718/1999 av den 29 mars 1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna(1),

–   med beaktande av kommissionens vitbok "Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden" (KOM(2001)0370),

–   med beaktande av högnivåmötet den 13-15 februari 2006 i Wien om inlandssjöfart,

–   med beaktande av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0299/2006), och av följande skäl:

A.  Transportflödena förväntas växa, och de inre vattenvägarna har fortfarande stor ledig kapacitet och kan bidra till konkurrenskraftiga transportlösningar genom en kombination av transportsätt.

B.  EU behöver öka sina ansträngningar för att fullt ut utnyttja den lediga flottkapaciteten på de inre vattenvägarna och inlandssjöfartens marknadspotential i sig och som ett led i multimodala transportkedjor genom hela Europa, bland annat genom att involvera offentliga och privata parter på nationell nivå och gemenskapsnivå, samt för att till relativt låga infrastrukturkostnader öka omfattningen av trafiken på de inre vattenvägarna.

C.  Ett nära samarbete mellan kommissionen, flodkommissionerna, medlemsstaterna och alla privata intressenter är av mycket stor vikt för att öka konkurrenskraften och utveckla transporterna på vattenvägarna.

Åtgärdsprogrammet Naiades

1.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s transportsystem i allt större utsträckning är utsatt för kapacitetsproblem som leder till trafikstockningar och förseningar, och att transport på inre vattenvägar (inland waterway transport - IWT) kan bidra till att minska dessa trafikstockningar, förbättra godstransportsäkerheten, bidra till effektivare energiutnyttjande och skydda miljön.

2.  Europaparlamentet stöder därför kommissionens initiativ att inrätta ett integrerat europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar: Naiades (Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe).

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidareutveckla nationella strategier för att främja IWT, med beaktande av EU:s handlingsprogram, och att även uppmuntra regionala och lokala myndigheter samt hamnmyndigheter och hamnindustrier att göra detsamma.

Marknaderna

4.  Europaparlamentet betonar att befintliga marknader bör stärkas, särskilt genom att infrastrukturen görs mer tillförlitlig och bättre integrerad i hela transportkedjan.

5.  Europaparlamentet påpekar att förbindelserna med de nya medlemsstaterna i Öst- och Centraleuropa och med Rumänien och Bulgarien bör utvecklas och anpassas till nuvarande teknisk nivå och att extra infrastrukturåtgärder samt kombinerade och interoperabla åtgärder bör vidtas i detta sammanhang.

6.  Europaparlamentet betonar behovet av att utveckla möjligheter till innovativa multimodala tjänster för att bygga nya marknader, där samarbete mellan operatörer och användare av IWT samt nationella och regionala myndigheter kommer att vara mycket viktigt.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att mot bakgrund av att sektorn huvudsakligen består av småföretag, förbättra möjligheten till finansiering, särskilt tillgång till riskkapital, för nystartade företag, och att vid utarbetandet och genomförandet av dessa program ta full hänsyn till denna sektors särskilda struktur.

8.  Europaparlamentet stöder i detta avseende fullständigt kommissionens initiativ att ställa information om finansieringsfrågor till förfogande, t.ex. en handbok om finansiering med en förteckning över europeiska, nationella och regionala stöd för IWT, vilken eventuellt även omfattar finansiering från Europeiska investeringsfonden.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast publicera riktlinjer för statligt stöd för IWT och att anta minimibestämmelser som tar hänsyn till de särskilda behoven inom inlandssjöfartssektorn.

10.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens plan att undersöka befintliga flaskhalsar på nationell och europeisk nivå, vilka hindrar utvecklingen av IWT. Parlamentet uppmanar alla inblandade offentliga och privata parter att bidra till denna undersökning, granska möjliga lösningar och hålla ögonen öppna efter bästa praxis. Resultaten av undersökningen skall beaktas när förslag till framtida lagstiftning läggs fram eller nya åtgärder vidtas.

11.  Europaparlamentet betonar att man bör avlägsna administrativa flaskhalsar och förenkla förfaranden, särskilt genom optimal användning av e-kommunikation och genom att inrätta one-stop-shops. Parlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas metoder som används i kust- och inlandshamnar samt lagstiftning om miljö, avfall och livsmedelssäkerhet som leder till störningar av logistikförfarandena.

Infrastruktur

12.  Europaparlamentet påpekar att tillförlitligheten i vattenvägsnätverket och tillgången till flerfunktionella (inlands-) hamnar är den viktigaste förutsättningen för en fortsatt utveckling av IWT, framför allt som en del av de multimodala godstransportkedjorna, och för sektorn i tekniskt och ekonomiskt avseende. Parlamentet betonar att medlemsstaterna har ett särskilt ansvar för att öka sina ansträngningar i syfte att garantera en lämplig och tillförlitlig infrastruktur samtidigt som hänsyn tas till miljörisker och miljöaspekte

13.  Europaparlamentet betonar att man bör lägga särskild vikt vid att utveckla vattenvägarna i de nya medlemsstaterna och i anslutningsländerna, eftersom vattenvägarna måste uppmärksammas i större utsträckning i dessa stater än i andra medlemsstater.

14.  Europaparlamentet betonar vikten av flodinformationstjänster, som kan bidra till en effektivare och säkrare användning av nätverket med inre vattenvägar, och dess kopplingar till andra transportsätt. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inbegripa flodinformationstjänster i det vägledande fleråriga TEN-T-programmet och att fullt ut utnyttja den potential som flodinformationstjänsterna erbjuder för att skapa hållbar logistik.

15.  Europaparlamentet understryker nödvändigheten av att integrera vattenvägarna i havssjöfarten genom att skapa tillgång till havet, förbättra samverkan mellan de inre vattenvägarna och havssjöfarten och investera i nya kombinerade flod- och havsgående fartyg, till exempel fartyg med ny design.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna och berörda tredje länder utarbeta en europeisk utvecklingsplan som bör innehålla en aktuell inventering av de europeiska inre vattenvägarna och lämna mer information om vattenvägar som kräver underhåll och andra strukturella förbättringar av infrastrukturen. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att i detta sammanhang använda sig av befintliga resultat från vetenskapliga undersökningar och av medlemsstaternas expertrapporter.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utse en TEN-T-samordnare för IWT så snart som möjligt och senast till utgången av 2006 i syfte att stödja genomförandet av de prioriterade IWT/TEN-T-projekten och tillvarata erfarenheter med befintliga samordnare.

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att bevilja en högre förmånssats på lägst 20 procent till alla projekt av gemensamt intresse som avser inre vattenvägar och att i det fleråriga TEN-T-programmet ge högre prioritet åt projekt i samband med inre vattenvägar som är av gemensamt intresse.

19.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att beakta potentialen hos IWT när man planerar hur mark skall utnyttjas och i samband med utformningen av ekonomisk politik på statlig, regional och lokal nivå i syfte att aktivt främja utvecklingen av affärscentra och logistiska centra utmed vattenvägarna, och samtidigt ta hänsyn till att hållbara transporter och arbetstillfällen inom industri och distribution skall skapas, samt fästa särskild uppmärksamhet vid mindre vattenvägar vars möjligheter inte tillvaratagits i syfte att förbättra rörligheten för varor.

Flottan

20.  Europaparlamentet erinrar om behovet av att år 2007 fastslå strängare gemenskapsgränsvärden för utsläpp av svaveloxider (SOx), kväveoxider (NOx), koldioxid (CO2) och massutsläpp av partiklar (PM), särskilt genom att främja användning av lågsvavligt bränsle. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja initiativ som påskyndar införandet och användningen av bränsleeffektiva och miljövänliga motorer för IWT i syfte att förbättra energieffektiviteten.

21.  Europaparlamentet konstaterar att utsläppen i hög grad är beroende av kvaliteten på det bränsle som finns tillgängligt på marknaden och uppmanar kommissionen att snarast möjligt lägga fram ett förslag om strängare normer för bränsle för inlandssjöfart.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att 2007 lägga fram ett förslag till en innovationsfond för transport på europeiska vattenvägar, för finansiering av nya behovsbaserade investeringar och innovativa koncept inriktade på logistik, teknik eller miljö och som är av intresse för EU, där det krävs gränsöverskridande samarbete och interoperabilitet. Fonden bör, som ett viktigt instrument i åtgärdsprogrammet Naiades, finansieras till en tredjedel av fonden för sektorn (den befintliga reservfonden för transport på inre vattenvägar som inrättades i enlighet med förordning (EG) nr 718/1999) som en form av samfinansiering, till en tredjedel av EU och till den återstående tredjedelen av medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att i nära samarbete med sektorn fastställa villkoren för hur fonden skall inrättas. Parlamentet påpekar att stöd till informationskontor är en möjlighet som bör övervägas.

23.  Europaparlamentet betonar behovet av att uppmuntra till utveckling av rena och effektiva fartyg i enlighet med det sjunde ramprogrammet om forskning och utveckling. Parlamentet hänvisar till utveckling av fartygskonstruktioner för användning på olika typer av vattenvägar, inklusive sådana med begränsat djupgående, vilket kan främja IWT även på vatten med låga eller varierande vattennivåer, utan att skada den naturliga miljön. Parlamentet anser att hänsyn bör tas i detta sammanhang till informations- och kommunikationsteknik samt till fartygens design, miljöeffektivitet och utrustning.

Arbetstillfällen, yrkeskunskaper och yrkets framtoning

24.  Europaparlamentet konstaterar att bristen på entreprenörer och personal håller på att bli ett problem för IWT-sektorn, med tanke på den nuvarande åldrande personalen och på att sektorn är mindre lockande för nykomlingar.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta sina ansträngningar för att harmonisera rekryteringskraven och skepparcertifikaten, samt främja det ömsesidiga erkännandet av kvalifikationer, t.ex. via den europeiska ramen för kvalifikationer.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, flodkommissionerna och medlemsstaterna att i samarbete med sektorn utveckla moderna och marknadsorienterade utbildningsprogram för sektorn. Där så är möjligt bör man använda sig av gemensamma utbildningsnormer och samarbeta med sjöfartsutbildningsprogram som "Leadership" för att locka till sig ny personal som vill arbeta i en internationell miljö och erbjuda attraktiva karriärmöjligheter.

27.  Europaparlamentet betonar vikten av att tillämpa befintlig sociallagstiftning, för att kunna garantera bra arbetsförhållanden.

28.  Europaparlamentet konstaterar att medvetenheten om möjligheterna att transportera gods på inre vattenvägar fortfarande är bristfällig, särskilt när det gäller möjligheterna för IWT vad gäller flexibilitet och hållbarhet.

29.  Europaparlamentet medger att de ekonomiska fördelarna och de möjligheter som IWT medför måste förklaras och förmedlas för att sådana transporter skall kunna utnyttjas fullt ut och på ett framgångsrikt sätt. Parlamentet begär därför stöd till de befintliga kontoren för främjande av IWT och för inrättandet av nya kontor i de medlemsstater som har potential vad gäller IWT, vilka kan ge råd till och uppmuntra transportanvändare att utnyttja inlandssjöfart och stödja myndigheter när det gäller att identifiera problemen och utforma en policy.

30.  Europaparlamentet föreslår att det europeiska nätverket för att främja IWT införlivas i ett europeiskt nätverk för att främja intermodalitet och att man då använder befintliga strukturer och de erfarenheter som gjorts i samband med främjandet av andra transportformer, i synnerhet när det gäller främjandet av kustnära sjöfart på EU-nivå.

31.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de berörda parterna att se till att detta nätverk är finansiellt säkrat ifall gemenskapsmedel inte avsatts.

32.  Europaparlamentet konstaterar vikten av ett europeiskt marknadsobservationssystem som skulle omfatta alla aktörer och tillhandahålla jämförbar marknadsinformation, särskilt för att göra det möjligt att vid rätt tidpunkt fatta ansvarsfulla investeringsbeslut för att fastställa starka och svaga punkter och för att upptäcka möjliga nya marknader.

Den institutionella ramen

33.  Europaparlamentet påpekar att IWT:s tillväxt och framgångar måste vara den viktigaste punkten i framtida diskussioner om den institutionella ramen. Parlamentet understryker i detta sammanhang att det är viktigt att hänsyn tas till alla berörda parters kompetens och att utnyttja internationella organisationers experter och undvika ytterligare byråkrati.

34.  Europaparlamentet uppmanar till ett fördjupat och förbättrat samarbete mellan flodkommissionerna och gemenskapen, som bör slås fast i ett samförståndsavtal och omfatta minst följande:

   Genomförande av åtgärdsprogrammet Naiades.
   Förbättrat utbyte av förvärvad kunskap och mänskliga resurser när det gäller transport på inre vattenvägar mellan gemenskapen, medlemsstaterna och flodkommissionerna.

o
o   o

35.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 90, 2.4.1999, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy