Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2043(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0363/2006

Indgivne tekster :

A6-0363/2006

Forhandlinger :

PV 25/10/2006 - 17
CRE 25/10/2006 - 17

Afstemninger :

PV 26/10/2006 - 6.13
CRE 26/10/2006 - 6.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0462

Vedtagne tekster
PDF 149kWORD 76k
Torsdag den 26. oktober 2006 - Strasbourg
Offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner
P6_TA(2006)0462A6-0363/2006

Europa-Parlamentets beslutning om offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner (2006/2043(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens grønbog om offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner (KOM(2004)0327),

-   der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 5, stk. 2, om subsidiaritetsprincippet og artikel 43-49 om etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser samt de deraf afledte principper om åbenhed, ligebehandling, proportionalitet og gensidig anerkendelse,

-   der henviser til de gældende direktiver om offentlige kontrakter,

-   der henviser til Europarådets konvention af 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre,

-   der henviser til artikel I-5 i traktaten om en forfatning for Europa,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Transport- og Turismeudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6-0363/2006),

A.   der henviser til, at der er oprettet et stort antal offentlig-private partnerskaber (OPP'er) i mange medlemsstater i de seneste ti år,

B.   der henviser til, at der endnu ikke findes en definition, som gælder for hele Europa, samt at der inden for gældende fællesskabslovgivning heller ikke findes særlige retsregler, som omfatter alle de forskellige former for OPP'er,

C.   der henviser til, at et OPP kan beskrives som et langsigtet kontraktligt reguleret samarbejde mellem offentlige myndigheder og den private sektor med det formål at udføre offentlige opgaver, hvor de nødvendige ressourcer placeres under fælles ledelse, og hvor der sker en passende fordeling af risici i forbindelse med de forskellige projekter på grundlag af projektparternes respektive risikostyringskompetencer;

D.   der henviser til, at OPP'er ofte er retligt, finansteknisk og kommercielt komplicerede strukturer, som fører private foretagender og offentlige myndigheder sammen med henblik på i fællesskab at gennemføre og forvalte infrastrukturprojekter eller med henblik på at levere offentlige tjenesteydelser,

E.   der henviser til, at det hovedsageligt er lokale myndigheder, der har ønsket at indgå i OPP-projekter, men at der også er behov for sådanne projekter på europæisk plan, ikke mindst i forbindelse med gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet,

F.   der henviser til, at OPP'er ikke udgør et første skridt mod privatisering af offentlige opgaver,

G.   der henviser til, at formålet med OPP-kontrakter er at give de offentlige myndigheder mulighed for at nyde godt af de private virksomheders design-, konstruktions- og ledelseskompetencer og om nødvendigt deres økonomiske ekspertise,

H.   der henviser til, at et samarbejde mellem offentlige myndigheder og erhvervslivet kan give synergieffekter og offentlige fordele, kan muliggøre en mere effektiv anvendelse af offentlige midler og - i perioder med knappe budgetmidler - udgøre et alternativ til privatisering samt - ved erhvervelse af knowhow fra den private sektor - bidrage til en modernisering af den offentlige forvaltning,

I.   der henviser til, at OPP'er principielt er underlagt anvendelsesområdet for traktatens bestemmelser om det indre marked – især principperne om åbenhed, ligebehandling, proportionalitet og gensidig anerkendelse – samt de afledte fællesskabsregler om offentlige kontrakter,

J.   der henviser til, at private investorer skal have sikkerhed for, at der ikke sker ændringer i aftaler i løbetiden,

K.   de henviser til, at en retlig ordning for OPP'er skal respektere retten til lokalt og regionalt selvstyre, såfremt denne ret er forankret i medlemsstaternes nationale lovgivning,

L.   der henviser til, at OPP'er udgør en mulig metode til at organisere de offentlige myndigheders opgaveløsning, og at de offentlige myndigheder også i fremtiden skal kunne beslutte, om de løser en opgave selv, gennem egne foretagender eller gennem en tredjemand fra den private sektor,

M.   der henviser til, at borgernes kendskab betydningen af OPP'er skal styrkes,

Generelle bemærkninger

1.   hilser det velkommen, at Kommissionen har fremlagt grønbogen om offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner, en rapport om den offentlige høring vedrørende grønbogen og endelig en meddelelse om mulige opfølgningsforanstaltninger på OPP-området (KOM(2005)0569);

2.   mener, at det er for tidligt at bedømme resultaterne af udbudsdirektiverne, og er derfor imod en justering af disse direktiver; modsætter sig indførelsen af en selvstændig retlig ordning for OPP'er, men mener, at der er behov for lovgivningsmæssige initiativer vedrørende koncessioner, som respekterer det indre markeds principper og tærskelværdier og som indeholder klare regler om udbudsprocedurer, og for at der foretages en præcisering af reglerne om institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP'er);

3.   opfordrer Kommissionen til i forbindelse med reguleringen af fremtidige OPP'er og den aktuelle konsekvensanalyse af de juridiske bestemmelser vedrørende koncessioner at tage vidtrækkende hensyn til det regionale selvstyres interesser og at inddrage repræsentanter for regionale og lokale myndigheder i udarbejdelsen af fremtidige regler;

4.   går ind for overgangsfrister for eksisterende kontrakter, som er indgået i god tro i overensstemmelse med national lovgivning, for at undgå retsusikkerhed;

5.   afviser enhver omgåelse af reglerne om offentlige kontrakter og koncessioner;

6.   mener principielt, at reglerne om offentlige kontrakter og koncessioner bør anvendes, så snart der skal vælges en privat partner;

7.   mener, at outsourcing af levering af forsyningspligtydelser gør det påkrævet, at den ordregivende myndighed tildeler kontrakten på grundlag af procedurerne for offentlige indkøb;

8.   mener, at tilbageførsel til de lokale myndigheder af opgaver, som er udført tilfredsstillende sammen med den private sektor, ikke kan udgøre et meningsfuldt alternativ til OPP'er, der er i overensstemmelse med konkurrenceretlige principper;

9.   mener, at de lokale myndigheder og disses driftsafdelinger kun må undtages fra de konkurrenceretlige principper, når de varetager rent lokale opgaver uden forbindelse med det indre marked;

10.   fremhæver betydningen af princippet om åbenhed, som skal respekteres i omgangen med offentlige midler, og som også bør indebære, at de folkevalgte repræsentanter har ret til at få indsigt i aftaler og akter;

11.   henstiller, at medlemsstaterne indfører gennemskuelige ordninger, som sikrer, at private investorers juridiske og økonomiske interesser beskyttes under hele en kontrakts løbetid;

12.   er af den opfattelse, at gennemsigtige regler for indgåelse af offentlige kontrakter styrker en effektiv konkurrence og beskytter mod korruption til gavn for borgerne;

13.   understreger, at udtrykket "interessekonflikt" bør defineres på EU-plan for at sikre en rimelig og retfærdig risikodeling;

14.   anbefaler, at der ved iværksættelsen af OPP'er fastsættes bindende regler om, at de skal stå til ansvar over for borgerne med henblik på at garantere sikkerhed, effektivitet og kvalitetsstandarder;

15.   anbefaler medlemsstaterne at lette de offentlige myndigheders arbejde ved at forbedre uddannelsen af de beslutningstagere, som skal udvælge private partnere til OPP'er;

16.   forventer, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre, at konsekvenserne for arbejdstagerne hos de lokale myndigheder behandles med omtanke og på et tidligt tidspunkt, samt at rimelige aftaler om overførsel af medarbejdere (i den offentlige eller den private sektor) og om deres arbejdsvilkår fremmes og respekteres i overensstemmelse med Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter(1);

17.   forventer, at bestemmelserne i direktiv 2001/23/EF overholdes af de offentlige myndigheder i medlemsstaterne;

18.   modsætter sig, at der etableres et europæisk agentur for OPP'er, men hilser andre former for udveksling af erfaringer med bedste og værste praksis velkommen, f.eks. et netværk af nationale og regionale myndigheder med ansvar for forvaltningen af OPP'er;

19.   tilskynder Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank til at kombinere deres ekspertise og formidle denne ekspertise, specielt i de medlemsstater, hvor de offentlige myndigheder ikke er fortrolige med OPP'er;

20.   understreger, at de indhøstede erfaringer med OPP'er vil bidrage til at forhindre gentagelser af fejl og fejlslagne metoder;

21.   er imod udarbejdelsen af regler om tildeling af offentlige kontrakter under tærskelværdierne på EU-plan, understreger, at det er medlemsstaternes ansvar på en effektiv måde at implementere traktatens principper om åbenhed, ikke-forskelsbehandling og fri adgang til at levere tjenesteydelser i forbindelse med offentlige kontrakter under tærskelværdierne, og bekræfter, at det tilkommer Rådet og Parlamentet at vedtage regler om offentlige kontrakter på EU-plan;

22.   anmoder Kommissionen om at føre fællesskabskontrol med statsstøtte for at sikre, at der ved tildelingen af støtte ikke finder forskelsbehandling af operatører sted, uanset om de er private, offentlige eller en blanding af begge;

OPP'er som offentlige kontrakter

23.   er enig med Kommissionen i, at udvælgelsen af og opgaveoverdragelsen til den private partner ved indgåelsen af offentlige bygge-, anlægs- eller tjenesteydelseskontrakter principielt bør foregå efter udbudsdirektiverne, hvis udvælgelsen og indgåelsen af kontrakten følger umiddelbart efter hinanden;

24.   er af den opfattelse, at den offentlige myndighed skal kunne vælge mellem den offentlige procedure og den begrænsede procedure;

25.   er af den opfattelse, at forhandlingsproceduren af hensyn til åbenhedsprincippet skal være begrænset til de undtagelsestilfælde, som der er hjemmel for i de relevante bestemmelser i udbudsdirektiverne;

26.   går ind for, at indgåelsen af kontrakter af hensyn til fleksibiliteten sker via en konkurrencepræget dialog, når der er tale om en kontrakt af "retlig og økonomisk kompleksitet", og opfordrer Kommissionen til at konkretisere den fastsatte betingelse om "retlig og økonomisk kompleksitet" på en sådan måde, at der sikres den bredest mulige forhandlingsmargin; mener, at man kan gå ud fra, at der er tale om retlig og økonomisk kompleksitet i forbindelse med typiske OPP-karakteristika som f.eks. begrebet livscyklus og længerevarende overdragelse af risici til private; er af den opfattelse, at det i forbindelse med en konkurrencepræget dialogprocedure skal være udelukket, at fortrolige informationer fra denne procedure offentliggøres;

OPP'er som koncessioner

27.   bemærker, at Kommissionen efter at have gennemført en detaljeret konsekvensanalyse ønsker at tage et lovgivningsinitiativ; er af den opfattelse, at, hvis Kommissionen foreslår en sådan lovgivning, bør den lade de offentlige myndigheder vælge den bedste partner ud fra på forhånd fastlagte kriterier gennem fleksible, åbne og ikke-diskriminerende procedurer;

28.   forventer, at en eventuel lovgivning klart definerer koncessioner med henblik på afgrænsning i forhold til offentlige kontrakter og fastsætter objektivt kontrollerbare udvælgelseskriterier;

29.   mener, at koncessioner skal have en begrænset løbetid - som imidlertid afhænger af afskrivningstiden for den private investering - således at konkurrenterne ikke er udelukket fra konkurrence i unødig lang tid; mener, at varigheden af partnerskabsforholdet skal fastsættes således, at den frie konkurrence principielt kun indskrænkes, for så vidt det er påkrævet for at sikre, at investeringerne tjener sig ind, at der opnås en passende forrentning af den investerede kapital, og at finansieringen af nye investeringer er garanteret;

30.   mener, at åbenhedsprincippet nødvendiggør, at kriterierne for fastsættelsen af kontraktens løbetid offentliggøres i udbudsmaterialet, så tilbudsgiveren kan tage hensyn til dem i forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet;

31.   mener, at en samlet tilgang til udbud (livscyklusbegrebet) og konkurrence mellem tilbudsgiverne om innovation kan indebære effektivitetsfordele, hvis der i forbindelse med den fælles gennemførelse af projekter sker en optimal risikofordeling, og hvis der sikres funktionelle ydelsesbeskrivelser og en betalingsmekanisme, der tilskynder til optimale præstationer;

32.   anmoder Kommissionen om at udlede konklusioner fra erfaringerne med den konkurrenceprægede dialog med henblik på at fremsætte henstillinger vedrørende en egnet udbudsprocedure inden for koncessioner, da konkurrencepræget dialog er forbundet med en fleksibilitet, der normalt passer til koncessionernes komplekse karakter, uden at der sættes spørgsmålstegn ved principperne om åbenhed, ligebehandling og proportionalitet;

33.   støtter Kommissionen i dens undersøgelse af, om der for alle kontraktuelle OPP'er, uanset om de pågældende OPP'er defineres som offentlige kontrakter eller koncessioner, skal skabes ensartede udbudsregler;

IOPP'er og interne forbindelser

34.   går ind for Kommissionens bestræbelser på at tage et initiativ vedrørende IOPP'er i lyset af de klare tegn på en eksisterende retsusikkerhed på IOPP-området;

35.   anerkender fagfolks ønske om afklaring omkring udbudslovgivningens anvendelse på etableringen af offentlig-private foretagender i tilknytning til indgåelsen af en kontrakt eller koncession, og opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at sørge for den nødvendige afklaring;

36.   mener ikke, at anvendelsesområdet for "interne forbindelser" uden udbudsprocedurer bør udvides yderligere, da dette vil undtage visse områder fra kravet om at efterleve reglerne om det indre marked og konkurrencereglerne;

37.   anser det i betragtning af kravet om åbenhed og forbuddet mod diskriminering for at være nødvendigt, at reglerne om offentlige indkøb anvendes, når et IOPP etableres og i tilfælde af en overdragelse af andele til en privat partner i forbindelse med et IOPP, såfremt etableringen eller overdragelsen står i materiel og tidsmæssig sammenhæng med tildeling af en offentlig kontrakt;

38.   forstår i lyset af den stadig mere omfattende retspraksis den generelle retsusikkerhed ved anvendelsen af interne kriterier og opfordrer derfor Kommissionen til på grundlag af EF-Domstolens gældende praksis at udvikle kriterier, som gør det muligt at etablere en stabil referenceramme for de beslutninger, der træffes hos de lokale forvaltningsmyndigheder, og at overveje muligheden af at inkorporere disse kriterier i fællesskabslovgivningen;

39.   mener, at en hvilken som helst tærskelværdi for en udbydende offentlig myndigheds minimumsandel i en virksomhed, hvis kapital ejes i fællesskab med private partnere, vil resultere i visse permanent beskyttede andele, og at enhver grænse, der drøftes, derfor er forbundet med problemer;

40.   er af den opfattelse, at hvis det første udbud med henblik på at stifte et offentlig-privat foretagende er præcist og detaljeret, vil et yderligere udbud ikke være nødvendigt;

41.   opfordrer til en mere præcis definition af begrebet "tilsvarende kontrol", som den ordregivende offentlige myndighed fører med tjenesteyderen, navnlig i tilfælde, hvor offentlig-private foretagender på vegne af den ordregivende offentlige myndighed og i forbindelse med udførelsen af deres opgaver udfører tjenesteydelser, som hovedsagelig er finansieret eller garanteret af den ordregivende offentlige myndighed;

Samarbejde mellem lokale myndigheder

42.   bifalder af hensyn til det lokale selvstyre og målsætningen om en effektiv forvaltning principielt en vis form for samarbejde mellem lokale myndigheder, ikke mindst for at opnå synergieffekter, så længe dette samarbejde ikke åbner op for misbrug, som kan føre til lukning af markedet;

43.   finder det nødvendigt, at Kommissionen afklarer situationen hvad angår den retsusikkerhed, der er opstået vedrørende samarbejde mellem lokale myndigheder på grund af EF-Domstolens retspraksis;

44.   deler EF-Domstolens standpunkt, der kommer til udtryk i dommen i sag C-84/03 (Kommissionen mod Spanien)(2), og som går ud på, at samarbejdsaftaler mellem lokale myndigheder ikke generelt kan undtages fra lovgivningen om tildeling af offentlige kontrakter ved hjælp af en retsakt i national ret; er af den opfattelse, at det er nødvendigt at foretage en afgrænsning mellem tiltag, der er af rent forvaltningsmæssig og/eller organisatorisk karakter, og indkøbskontrakter, der indgås mellem forvaltningsmyndigheder;

45.   mener, at tilfælde af samarbejde mellem offentlige myndigheder ikke har relevans i forhold til lovgivningen om offentlige kontrakter, når:

   - det drejer sig om et samarbejde mellem lokale myndigheder
   - de opgaver, som var overdraget til disse lokale myndigheder, enten må betragtes som et spørgsmål om en administrativ omstrukturering, eller når de pågældende lokale myndigheders kontrolbeføjelser svarer til de beføjelser, som de udøver i forhold til deres egne tjenestegrene
   - aktiviteterne i hovedsagen udføres for de pågældende lokale myndigheder;

46.   afviser en anvendelse af lovgivningen om offentlige kontrakter i de tilfælde, hvor offentlige myndigheder inden for deres geografiske område ønsker at løse opgaver i fællesskab med andre offentlige myndigheder som led i en administrativ omstrukturering uden at udbyde leveringen af de pågældende ydelser til tredjemand på det åbne marked;

47.   konstaterer, at overførsel af ansvaret for offentlige opgaver fra en offentlig myndighed til en anden ikke falder ind under fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter;

48.   mener dog, at lovgivningen om offentlige kontrakter altid bør anvendes, når offentlige myndigheder udbyder ydelser på markedet som private foretagender inden for rammerne af et samarbejde mellem sådanne offentlige myndigheder eller lader offentlige opgaver udføre af private foretagender eller af andre offentlige myndigheder uden for området for dette samarbejde;

o
o   o

49.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

(1) EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16.
(2) Saml. 2005 I-139.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik