Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0554/2006

Debatter :

PV 26/10/2006 - 12.2
CRE 26/10/2006 - 12.2

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 13.2

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 111kWORD 33k
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg
Rättegång mot Ríos Montt
P6_TA(2006)0466RC-B6-0554/2006

Europaparlamentets resolution om rättegången mot Ríos Montt

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Guatemala av den 18 maj 2000(1), 14 juni 2001(2), 11 april 2002(3), 10 april 2003(4) och 7 juli 2005(5),

–   med beaktande av Internationella brottmålsdomstolens stadga, konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–   med beaktande av sitt bestämda och konstanta engagemang för att säkerställa respekten för fredsavtalen och de mänskliga rättigheterna i Guatemala,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt anklagelserna om brott mot mänskligheten och folkmord under den väpnade konflikten i Guatemala tillhörde 83 procent av offren för konflikten den etniska gruppen maya, 200 000 personer mördades, 45 000 blev föremål för tvångsförsvinnanden, 10 procent av befolkningen fördrevs och hela inhemska befolkningsgrupper utrotades. Dessa händelser får inte förbli ostraffade, vilket också sedan tidigare betonats av Europaparlamentet.

B.  De personer som anklagas för att ha planerat och utfört ovannämnda brott har aldrig ställts inför rätta och vissa av dem innehar fortfarande politiska positioner på hög nivå.

C.  I december 2006 kommer tioårsdagen för fredsavtalen att högtidlighålls, men det övergripande avtalet om mänskliga rättigheter har fortfarande inte genomförts. Offren har inte erhållit lämplig ersättning, varken materiell eller symbolisk. Förövarna av dessa brott har aldrig offentligt bett om ursäkt, och i de flesta fallen vet man fortfarande inte vad som hänt med de personer som försvunnit.

D.  En domare från den spanska domstolen "Audiencia Nacional" utfärdade den 7 juli 2006 en internationell häktningsorder gällande sju före detta guatemalanska diktatorer och militärer anklagade för folkmord, tortyr och olagliga fängslanden.

E.  Innan denna häktningsorder utfärdades begav sig nämnda domare till Guatemala för att inleda en undersökning, som han inte kunde slutföra på grund av de överklaganden som de anklagades försvarsadvokater lämnade in till Guatemalas konstitutionella domstol och domstolen för jurisdiktionskonflikter.

1.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de guatemalanska institutionerna att till fullo samarbeta och att göra allt som står i deras makt för att utreda dessa fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna och att se till att ansvariga ställs inför rätta och att resultatet av utredningarna offentliggörs, i enlighet med kraven i den internationella häktningsorder som utfärdades av den spanska domstolen "Audiencia Nacional" den 7 juli 2006 gällande José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo, Benedicto Lucas García och Donaldo Álvarez Ruiz som alla anklagas för folkmord, tortyr, terrorism och olagliga fängslanden.

2.  Europaparlamentet uppmanar de berörda regeringarna samt ledarna för de berörda finansiella institutionerna att samarbeta i förbindelse med beslagtagandet av de anklagades egendom för att säkerställa att de uppfyller sina ekonomiska och civila skyldigheter.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Interpol och Europol att ställa de medel till förfogande som behövs för att säkerställa ett utlämnande om detta begärs av de behöriga myndigheterna.

4.  Europaparlamentet bekräftar sitt önskemål om att de anklagade inte förblir ostraffade.

5.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i tillämpningen av den allmänna jurisdiktionen när det gäller med brott mot mänskligheten, folkmord och tortyr.

6.  Europaparlamentet anser att om framgång nås i detta fall, bör samma förfarande tillämpas under liknande omständigheter gentemot diktatorer och personer som gjort sig ansvariga för omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

7.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för den guatemalanska befolkningen och landets myndigheter och önskar att de även i fortsättningen upprätthåller de rättsstatliga principerna och främjar ekonomisk, social och politisk utveckling som bidrar till fred och nationell försoning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Guatemalas regering, de centralamerikanska ländernas regeringar, Förenta staternas regering och det centralamerikanska parlamentet.

(1) EGT C 59, 23.2.2001, s. 286.
(2) EGT C 53 E, 28.2.2002, s. 403.
(3) EUT C 127 E, 29.5.2003, s. 688.
(4) EUT C 64 E, 12.3.2004, s. 609.
(5) EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 494.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy