Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0556/2006

Rozpravy :

PV 26/10/2006 - 12.3
CRE 26/10/2006 - 12.3

Hlasování :

PV 26/10/2006 - 13.3
CRE 26/10/2006 - 13.3

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 203kWORD 55k
Čtvrtek, 26. října 2006 - Štrasburk
Uzbekistán
P6_TA(2006)0467RC-B6-0556/2006

Usnesení Evropského parlamentu o Uzbekistánu

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o středoasijských republikách a Uzbekistánu, a zejména na usnesení ze dne 9. června 2005(1) a 27. října 2005(2),

-   s ohledem na strategický dokument Komise o střední Asii na období 2002–2006,

-   s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Uzbeckou republikou na straně druhé, jež vstoupila v platnost dne 1. července 1999,

-   s ohledem na závěry zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy dne 18. července a 3. října 2005,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví Rady o stavu lidských práv v Uzbekistánu v roce 2005 a 2006,

-   s ohledem na zprávu pracovní skupiny OSN pro vynucená a nedobrovolná zmizení zveřejněnou dne 27. prosince 2005,

-   s ohledem na zprávu o sledování soudních procesů, kterou dne 3. března 2006 zveřejnila Kancelář pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě(OBSE/ODIHR),

-   s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mučení Manfreda Nowaka o občanských a politických právech včetně otázky mučení a zadržování, zveřejněnou dne 21. března 2006,

-   s ohledem na dopis o stavu lidských práv v Uzbekistánu, který stálý zástupce Uzbecké republiky při OSN zaslal dne 26. června 2006 generálnímu tajemníkovi OSN,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že příští zasedání rady pro spolupráci mezi Evropskou unií a Uzbeckou republikou je naplánováno na 8. listopad 2006,

B.   vzhledem k tomu, že se očekává, že Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy bude dne 13. listopadu 2006 jednat o tom, zda rozšíří sankce přijaté minulý rok po událostech z května 2005 v Andižanu,

C.   vzhledem k tomu, že vláda Uzbekistánu nereagovala na podmínky, které Rada stanovila, když došlo k uplatnění sankcí,

D.   vzhledem k tomu, že vláda Uzbekistánu dosud nepovolila žádné nezávislé vyšetřování událostí, k nimž došlo dne 13. května 2005 v Andižanu, a to navzdory soustavným a opakovaným žádostem, které v průběhu minulého roku předložily rozličné mezinárodní orgány,

E.   vzhledem k tomu, že po andižanském masakru v roce 2005 zahájily uzbecké orgány tažení proti obráncům lidských práv, nezávislým novinářům a institucím občanské společnosti a postavily před soud stovky lidí podezřelých z účasti na povstání,

F.   vzhledem k tomu, že podle mezinárodních organizací bojujících za lidská práva nebyly v průběhu minulého roku poskytovány žádné zprávy o tisících lidí, kteří byli zatčeni za účelem utajení pravdy; vzhledem k tomu, že zadržovaným lidem hrozí vážné nebezpečí, že budou vystaveni mučení a jinému špatnému zacházení; a vzhledem k tomu, že v mnoha případech nebylo umožněno pozorovatelům sledovat proces s těmi, kteří byli obviněni z trestných činů, za něž hrozí trest smrti,

G.   vzhledem k tomu, že podle zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mučení, která byla zveřejněna v březnu 2006, nedošlo k žádným podstatným změnám ani co do velkého rozsahu rozšíření mučení, ani co do politik a praktik, které by s ním mohly efektivně bojovat; vzhledem k tomu, že uzbecká vláda neučinila žádné smysluplné kroky, které by vyhlásily konec kultury beztrestnosti,

H.   vzhledem k tomu, že dne 17. března 2006 byla uzavřena kancelář vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) v Taškentu,

I.   vzhledem k tomu, že po událostech v Andižanu byly stovky uzbeckých občanů donuceny uprchnout do Kyrgyzské republiky a dalších sousedních zemí; a vzhledem k tomu, že uzbečtí uprchlíci byli předáváni do Uzbekistánu, což je zřejmé porušení Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951,

J.   vzhledem k tomu, že uzbecká společnost je převážně sekulární a nevelká míra náboženského extremismu, která existuje, je v zásadě důsledkem sociální nespravedlnosti; a vzhledem k tomu, že boj proti náboženskému extremismu lze vést pouze zákonnými prostředky, a nikoli útlakem,

K.   vzhledem k tomu, že občanská společnost ve střední Asii, včetně Uzbekistánu, si stále více žádá otevřenou společnost, ve které budou respektovány osobní svobody a lidská práva, a demokratické změny,

1.   opětovně poukazuje na význam vztahů mezi EU a Uzbekistánem a uznává klíčovou roli Uzbekistánu ve středoasijském regionu, ale zdůrazňuje, že tyto vztahy se musejí zakládat na oboustranném dodržování zásad demokracie, právního státu a lidských práv, jak je jasně uvedeno v Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem;

2.   vyzývá Radu, aby s ohledem na zlepšení budoucích vztahů učinila dne 13. listopadu 2006 dobře promyšlené rozhodnutí o případném rozšíření sankcí, jež by bylo založeno na závazcích, které uzbecká strana přijala dne 8. listopadu 2006 na zasedání Rady pro spolupráci mezi EU a Uzbekistánem, a na informacích získaných od evropských diplomatů působících v této oblasti;

3.   poukazuje na to, že politika cílených sankcí zatím nepřinesla pozitivní výsledky, a proto vyzývá Komisi a Radu, aby situaci důkladně prozkoumaly a nalezly způsob a prostředky k dosažení stanovených politických cílů;

4.   trvá na prodloužení embarga na prodej zbraní a vojenské převody;

5.   vyzývá Uzbekistán, aby plně spolupracoval s OBSE a OSN, zejména s ohledem na žádost o důvěryhodné a průhledné nezávislé vyšetřování, dále aby dodržoval mezinárodní právo a byl přístupný vůči všem zvláštním postupům OSN, v souvislosti s nimiž bylo požádáno o pozvání, a aby byl otevřený vůči pozorovatelům OBSE a nezávislým pozorovatelům;

6.   vyzývá Radu, aby v rámci Rady OSN pro lidská práva přijala všechna nezbytná opatření k zajištění toho, že se na Uzbekistán již dále nebude vztahovat důvěrný postup "1503" a že tato země bude podrobena veřejnému mechanismu přezkumu, jak ve své zprávě o andižanském masakru z července 2005 doporučila vysoká komisařka OSN pro lidská práva Louise Arbour;

7.   naléhá na vládu Uzbekistánu, aby propustila všechny obránce lidských práv, novináře a členy politické opozice, kteří jsou stále zadržováni, a umožnila jim pracovat svobodně a beze strachu z pronásledování a aby ukončila pronásledování nevládních organizací;

8.   naléhá na uzbecké orgány, aby povolily opětovné otevření kanceláře UNHCR v Taškentu;

9.   vyzývá Kyrgyzskou republiku a ostatní sousední země, aby plně dodržovaly Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951, podle které nesmějí být žádní uprchlíci násilím vráceni do své země původu, a aby nadále nevracely uzbecké uprchlíky do Uzbekistánu; naléhá v této souvislosti na Radu a Komisi, aby bedlivě sledovaly situaci všech uzbeckých uprchlíků, kteří již byli do Uzbekistánu vráceni;

10.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro střední Asii, prezidentům, vládám a parlamentům Uzbekistánu a Kyrgyzstánu, generálnímu tajemníkovi OSN a generálnímu tajemníkovi OBSE.

(1) Úř. věst. C 124 E, 25.5.2006, s. 560.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2005)0415.

Právní upozornění - Ochrana soukromí