Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0258(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0346/2006

Předložené texty :

A6-0346/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2006 - 9.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0471

Přijaté texty
PDF 257kWORD 136k
Úterý, 14. listopadu 2006 - Štrasburk
Systémy sociálního zabezpečení pro zaměstnané osoby a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství ***I
P6_TA(2006)0471A6-0346/2006
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (KOM(2005)0676 – C6-0442/2005 – 2005/0258(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0676)(1),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 42 a 308 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0442/2005),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0346/2006),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. listopadu 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
P6_TC1-COD(2005)0258

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 42 a 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Některé přílohy nařízení (EHS) č. 1408/71 je třeba upravit s cílem zohlednit změny právních předpisů některých členských států.

(2)  Nařízení (EHS) č. 1408/71 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)  Aby bylo možné zaručit, že bude zásadní reforma systému zdravotního pojištění v Nizozemsku, která vstoupila v účinnost od 1. ledna 2006, od téhož dne správně zohledněna v evropských koordinačních předpisech, čímž bude zajištěna právní jistota týkající se koordinace dávek v nemoci, je nutné zajistit, aby změny příloh I a VI nařízení (EHS) č. 1408/71, které se týkají reformy systému zdravotního pojištění v Nizozemsku, platily se zpětnou účinností od 1. ledna 2006.

(4)  Pro přijetí vhodných opatření v oblasti sociálního zabezpečení pro jiné než zaměstnané osoby nestanoví Smlouva žádné jiné pravomoci než ty, které jsou uvedeny v článku 308,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, II, IIa, III, IV a VI nařízení (EHS) č. 1408/71 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 písm. b) a bod 6 písm. b) přílohy týkající se Nizozemska se použijí s účinností od 1. ledna 2006, s výjimkou oddílu "Q. Nizozemsko" bod 1 písm. f) šestá odrážka přílohy VI nařízení (EHS) č. 1408/71 doplněného bodem 6 písm. b) přílohy tohoto nařízení, který se použije ode dne stanoveného v prvním odstavci tohoto článku.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ...

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (EHS) č. 1408/71 se mění takto:

1.  Příloha I se mění takto:

   a) V části I se oddíl "X. ŠVÉDSKO" nahrazuje tímto:"
X.  ŠVÉDSKO
Osoby, které vykonávají výdělečnou činnost a které si ze svého příjmu samy platí příspěvky podle kapitoly 3 paragrafu 3 zákona o příspěvcích na sociální pojištění (2000:980), se považují za samostatně výdělečně činné."
   b) V části II se oddíl "Q. NIZOZEMSKO" nahrazuje tímto:"
Q.  NIZOZEMSKO
Pro účely stanovení nároku na dávky podle kapitol 1 a 4 hlavy III tohoto nařízení se "rodinným příslušníkem" rozumí manžel / manželka, registrovaný partner nebo dítě do věku 18 let."

2.  V příloze II části III se oddíl "R. RAKOUSKO" nahrazuje tímto:

"

R.  RAKOUSKO

Žádné.

"

3.  Příloha IIa se mění takto:

   a) Oddíl "M. LITVA" se nahrazuje tímto:"
M.  LITVA
a)  Sociální asistenční důchod (zákon z roku 2005 o státních sociálních příspěvcích, článek 5).
b)  Zvláštní pomocný příspěvek (zákon z roku 2005 o státních sociálních příspěvcích, článek 15).
c)  Zvláštní příspěvek na dopravu pro zdravotně postižené osoby s pohybovými problémy (zákon z roku 2000 o příspěvku na dopravu, článek 7)."
   b) V oddílu "V. SLOVENSKO" se stávající jediné ustanovení stává písmenem a) a vkládá se nové písmeno, které zní:"
b)  Sociální důchod, který byl přiznán přede dnem 1. ledna 2004."

4.  V části A přílohy III se zrušuje bod 187.

5.  Příloha IV se mění takto:

   a) V části A se oddíl "V. SLOVENSKO" nahrazuje tímto:"
V.  SLOVENSKO
Invalidní důchod pro osobu, která se stala invalidní jako vyživované dítě a u které se požadovaná doba pojištění vždy považovala za splněnou (čl. 70 odst. 2, čl. 72 odst. 3 a čl. 73 odst. 3 a 4 zákona č. 461/2003 o sociálním pojištění, ve znění pozdějších předpisů)."
   b) V části B se oddíl "G. ŠPANĚLSKO" nahrazuje tímto:"
G.  ŠPANĚLSKO
Systém pro snížení věku odchodu do důchodu osob samostatně výdělečně činných vykonávajících činnosti v námořní dopravě, jak je popsáno v královském dekretu č. 2390/2004 ze dne 30. prosince 2004."
  c) Část C se mění takto:
   i) Oddíl "V. SLOVENSKO" se nahrazuje tímto:"
V.  SLOVENSKO
Pozůstalostní důchod (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod), jehož výše se odvozuje od starobního důchodu, předčasného starobního důchodu či invalidního důchodu dříve vypláceného zemřelé osobě."
   ii) Oddíl "X. ŠVÉDSKO" se nahrazuje tímto:"
X.  ŠVÉDSKO
Starobní důchody závislé na příjmu (zákon 1998:674) a minimální důchody ve formě starobních důchodů (zákon 1998:702)."
  d) Část D se mění takto:
   i) Bod 1 podbod i) se nahrazuje tímto:"
i)  Švédský minimální důchod a minimální podpora, jež nahradily plné švédské státní důchody poskytované podle právních předpisů o státních důchodech platných přede dnem 1. ledna 1993, plný státní důchod přiznaný v rámci přechodných pravidel právních předpisů platných od tohoto dne a švédské podpory v nemoci a podpory při neschopnosti pracovat závislé na příjmu."
   ii) Bod 2 podbod i) se nahrazuje tímto:"
i)  Švédská podpora v nemoci a podpora při neschopnosti pracovat ve formě minimální podpory (zákon 1962:381 ve znění zákona 2001:489), pozůstalostní důchod vypočítaný na základě započitatelných dob (zákony 2000:461 a 2000:462) a švédský starobní důchod ve formě minimálního důchodu vypočítaný na základě předchozích započítaných období (zákon 1998:702)."
  iii) Bod 3 písmeno a) se mění takto:
   Bod 3 písmeno a) se nahrazuje tímto:"
   a) Severská úmluva o sociálním zabezpečení ze dne 18. srpna 2003.
"
   Doplňuje se následující písmeno:"
   c) Dohoda o sociálním zabezpečení ze dne 10. listopadu 2000 mezi Finskou republikou a Lucemburským velkovévodstvím.
"

6.  Příloha VI se mění takto:

   a) Oddíl "E. ESTONSKO" se nahrazuje tímto:"
E.  ESTONSKO
Pro účely výpočtu rodičovské dávky se má za to, že doba zaměstnání v jiném členském státě než v Estonsku vychází ze stejné průměrné částky sociální daně, jako je částka placená během doby zaměstnání v Estonsku, přičemž se tyto doby zaměstnání sčítají. Pokud byla osoba během referenčního roku zaměstnána pouze v jiném členském státě, považuje se za výchozí částku pro výpočet dávky průměrná sociální daň zaplacená v Estonsku v období mezi referenčním rokem a mateřskou dovolenou."
   b) V oddílu "Q. NIZOZEMSKO" se bod 1 nahrazuje tímto:"
1.  Zdravotní pojištění
a)  Pokud jde o nárok na věcné dávky podle nizozemských právních předpisů, rozumějí se osobami majícími nárok na věcné dávky pro účely provádění kapitol 1 a 4 hlavy III tohoto nařízení:

a
   i) osoby, které jsou podle článku 2 Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotním pojištění) povinny se nechat pojistit u zdravotní pojišťovny,
   ii) pokud již nejsou zahrnuty do bodu i), osoby, které mají bydliště v jiném členském státě a které mají podle tohoto nařízení nárok na zdravotní péči ve státě svého bydliště, avšak náklady hradí Nizozemsko.

b)  Osoby uvedené v písm. a) bodě i) se musí, v souladu s ustanoveními Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotním pojištění), nechat pojistit u zdravotní pojišťovny a osoby uvedené v písm. a) bodě ii) se musí zaregistrovat u College voor zorgverzekeringen (Výbor pro zdravotní pojištění).
c)  Ustanovení Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotním pojištění) a Algemene wet bijzondere ziektekosten (zákon o zvláštních lékařských výdajích) týkající se povinnosti platit příspěvky se vztahují na osoby uvedené pod písmenem a) a jejich rodinné příslušníky. Co se týče rodinných příslušníků, příspěvky se vybírají od osoby, od které se odvozuje nárok na zdravotní péči.
d)  Ustanovení Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotním pojištění) týkající se pozdního pojištění se přiměřeně použijí v případě pozdního zaregistrování osob uvedených v písm. a) bodě ii) u College voor zorgverzekeringen (Výbor pro zdravotní pojištění).
e)  Osoby, které mají dle právních předpisů jiného členského státu než Nizozemska nárok na věcné dávky a mají bydliště nebo dočasně pobývají v Nizozemsku, mají nárok na věcné dávky v souladu s přístupem uplatňovaným vůči pojištěným osobám v Nizozemsku ze strany instituce v místě bydliště nebo místě pobytu, s ohledem na čl. 11 odst. 1, 2 a 3 a čl. 19 odst. 1 Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotním pojištění), stejně jako na věcné dávky poskytované podle Algemene wet bijzondere ziektekosten (zákon o obecném pojištění proti zvláštním lékařským výdajům).
f)  Pro účely článků 27 až 34 tohoto nařízení jsou následující důchody považovány za důchody splatné podle právních předpisů uvedených v písmenu b) (invalidní) a c) (starobní) prohlášení Nizozemského království podle článku 5 tohoto nařízení:
   důchody přiznané podle zákona ze dne 6. ledna 1966 o důchodech pro státní zaměstnance a pozůstalé po nich (Algemene burgerlijke pensioenwet) (nizozemský zákon o důchodech pro státní zaměstnance);
   důchody přiznané podle zákona ze dne 6. října 1966 o důchodech pro vojáky z povolání a pozůstalé po nich (Algemene militaire pensioenwet) (zákon o vojenských důchodech);
   důchody přiznané podle zákona ze dne 15. února 1967 o důchodech pro zaměstnance Nizozemských drah (NV Nederlandse Spoorwegen) a pozůstalé po nich (Spoorwegpensioenwet) (zákon o důchodech na drahách);
   důchody přiznané podle Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen (nařízení o pracovním řádu nizozemských drah);
   dávky přiznané osobám v důchodu před dosažením důchodového věku 65 let v rámci důchodového systému určeného k poskytování pomoci ve stáří bývalým pracovníkům nebo dávky poskytované v případě předčasného odchodu z trhu práce v rámci systému zřízeného státem nebo v rámci kolektivní dohody pro osoby ve věku 55 let a více;
   dávky vyplácené vojenskému personálu a státním úředníkům v souladu s režimem platným pro případy propouštění zaměstnanců z důvodu nadstavu, odchodu z aktivní služby do starobního důchodu a předčasného odchodu do důchodu;

g)  Pro účely kapitol 1 a 4 hlavy III tohoto nařízení se náhrada bez nároku podle nizozemského systému v případě omezeného využívání zdravotnických zařízení považuje za hotovostní dávku v nemoci."
   c) V oddílu "W. FINSKO" se zrušují body 1 a 2 a vkládá se tento bod, který zní:"
1.  Pokud se uplatňuje čl. 46 odst. 2 písm. a) pro účely výpočtu výdělku za započítané období podle finských právních předpisů o důchodech závislých na výdělku a pokud jsou doby důchodového pojištění dané osoby u části referenční doby podle finských právních předpisů založeny na zaměstnání v jiném členském státě, rovná se výdělek za započítané období součtu výdělků získaných během části referenční doby ve Finsku vydělenému počtem měsíců, jež byly během referenční doby dobou pojištění ve Finsku."

Body 3, 4 a 5 se přečíslují na body 2, 3 a 4.

  d) Oddíl "X. ŠVÉDSKO" se mění takto:
   i) Bod 1 se zrušuje.
   ii) Bod 2 se nahrazuje tímto:"
1.  Ustanovení tohoto nařízení o sčítání dob pojištění nebo délky pobytu se nevztahují na přechodná ustanovení švédských právních předpisů o nároku na minimální důchod osob narozených v roce 1937 či dříve majících přede dnem podání žádosti o důchod po stanovenou dobu bydliště ve Švédsku (zákon 2000:798)."
   iii) Bod 3 se nahrazuje tímto:"
2.  Pro účely výpočtu předpokládaného příjmu pro stanovení podpory v nemoci závislé na příjmu a podpory při neschopnosti pracovat závislé na příjmu v souladu s kapitolou 8 Lag (1962:381) om allmän försäkring (zákon o obecném pojištění) platí:
a)  Pokud pojištěná osoba podléhá během referenční doby rovněž právním předpisům jednoho či více jiných členských států, protože vykonávala činnost jako zaměstnaná osoba či osoba samostatně výdělečně činná, považuje se příjem v dotčeném členském státu / dotčených členských státech za rovnocenný průměrnému hrubému příjmu pojištěné osoby ve Švédsku dosaženému během části referenční doby strávené ve Švédsku, který se vypočítá tak, že se výdělek získaný ve Švédsku vydělí počtem let, v jejichž rámci byl dosažen.
b)  Pokud se dávky vypočítávají podle článku 40 tohoto nařízení a osoby nejsou pojištěny ve Švédsku, stanoví se referenční doba podle kapitoly 8 odst. 2 a 8 výše uvedeného zákona, jako kdyby daná osoba ve Švédsku pojištěna byla. Pokud dotčená osoba nemá podle zákona o starobních důchodech závislých na příjmu (1998:674) během této doby žádný příjem zakládající nárok na důchod, je dovoleno, aby referenční doba započala od dřívějšího okamžiku, kdy pojištěná osoba měla příjem z výdělečné činnosti ve Švédsku."
   iv) Bod 4 se nahrazuje tímto:"
3. a)  Pro účely výpočtu pomyslného důchodového pozůstalostního jmění pro stanovení pozůstalostního důchodu závislého na příjmu (zákon 2000:461) se, pokud není splněn požadavek švédských právních předpisů týkající se získání nároku na důchod za alespoň tři roky z pěti kalendářních let bezprostředně předcházejících smrti dané osoby (referenční doba), zohledňují se rovněž doby pojištění splněné v jiném členském státu, jako kdyby byly splněny ve Švédsku. Má se za to, že doby pojištění splněné v jiných členských státech vycházejí z průměrného švédského základu pro důchod. Pokud se u dotčené osoby za základ pro důchod počítá pouze jeden rok ve Švédsku, má se za to, že každá doba pojištění v jiném členském státě představuje stejnou hodnotu.
b)  Pro účely výpočtu pomyslných důchodových kreditů pro stanovení vdovského důchodu v souvislosti se smrtí, která nastala dne 1. ledna 2003 či později, se, pokud není splněn požadavek švédských právních předpisů týkající se získání důchodových kreditů za alespoň dva roky ze čtyř let bezprostředně předcházejících smrti pojištěné osoby (referenční doba) a doby pojištění byly během referenční doby splněny v jiném členském státě, má za to, že jsou tyto roky založeny na stejných důchodových kreditech jako švédský rok."

(1) Stanovisko ze dne ... (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2006.

Právní upozornění - Ochrana soukromí