Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0258(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0346/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0346/2006

Debates :

Balsojumi :

PV 14/11/2006 - 9.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0471

Pieņemtie teksti
PDF 322kWORD 86k
Otrdiena, 2006. gada 14. novembris - Strasbūra
Sociālās drošības sistēmas darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā ***I
P6_TA(2006)0471A6-0346/2006
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, un Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 (COM(2005)0676 – C6-0442/2005 – 2005/0258(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0676)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 42. un 308. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0442/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A6-0346/2006),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2006. gada 14 . novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2006, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā
P6_TC1-COD(2005)0258

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 42. un 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru(2),

tā kā:

(1)  Lai ņemtu vērā izmaiņas dažu dalībvalstu tiesību aktos, ir jāpielāgo daži Regulas (EEK) Nr. 1408/71 pielikumi.

(2)  Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 1408/71.

(3)  Lai nodrošinātu to, ka Nīderlandes veselības apdrošināšanas shēmas pamatreforma, kas stājās spēkā 2006. gada 1. janvārī, ir pareizi atspoguļota Eiropas koordinējošajos noteikumos no dienas, kad tā stājās spēkā, un lai tādējādi nodrošinātu juridisko noteiktību saistībā ar slimības pabalstu koordinēšanu, ir jāparedz, ka Regulas (EEK) Nr. 1408/71 I un VI pielikuma grozījumi, kas attiecas uz Nīderlandes veselības apdrošināšanas shēmas reformu, būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2006. gada 1. janvāra.

(4)  Lai veiktu piemērotus pasākumus sociālās nodrošināšanas jomā attiecībā uz personām, kas nav darbinieki, Līgums nenosaka citas pilnvaras, kā vien 308. pantā paredzētās,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 1408/71 I, II, IIa, III, IV un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pielikuma 1. punkta b) apakšpunktu un 6. punkta b) apakšpunktu, kas attiecas uz Nīderlandi, piemēro no 2006. gada 1. janvāra, izņemot Regulas (EEK) Nr. 1408/71 VI pielikuma iedaļas "Q. NĪDERLANDE" 1. punkta f) apakšpunkta sesto ievilkumu, kas pievienots ar šīs regulas pielikuma 6. punkta b) apakšpunktu un ko piemēro no šā panta 1. punktā noteiktās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

,

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 1408/71 pielikumus groza šādi.

1.  Regulas I pielikumu groza šādi:

   a) I daļas iedaļu "X. ZVIEDRIJA" aizstāj ar šādu iedaļu:"
X.  ZVIEDRIJA
Personas, kuras iesaistītas darbībās, kas rada ienākumus, un kuras no šiem ienākumiem veic pašas savas iemaksas atbilstīgi Sociālās apdrošināšanas iemaksu akta (2000:980) trešās nodaļas 3. punktam, uzskata par pašnodarbinātām personām."
   b) II daļas iedaļu "Q. NĪDERLANDE" aizstāj ar šādu iedaļu:"
Q.  NĪDERLANDE
Nosakot tiesības saņemt pabalstus saskaņā ar šīs regulas III sadaļas 1. un 4. nodaļu, "ģimenes loceklis" nozīmē laulāto, reģistrētu partneri vai bērnu vecumā līdz 18 gadiem."

2.  Regulas II pielikuma III daļas iedaļu "R. AUSTRIJA" aizstāj ar šādu iedaļu:

"

R.  AUSTRIJA

Nav.

"

3.  Regulas IIa pielikumu groza šādi:

   a) iedaļu "M. LIETUVA" aizstāj ar šādu iedaļu:"
M.  LIETUVA
a)  Sociālās palīdzības pensija (2005. gada Likuma par valsts sociālajiem pabalstiem 5. pants);
b)   īpašā pabalsta kompensācija (2005. gada Likuma par valsts sociālajiem pabalstiem 15. pants);
c)   īpašā transporta kompensācija invalīdiem ar pārvietošanās grūtībām (2000. gada Likuma par transporta kompensācijām 7. pants)."
   b) iedaļā "V. SLOVĀKIJA" pašreizējais teksts kļūst par a) punktu, un tai pievieno šādu punktu:"
b)   sociālā pensija, kas piešķirta pirms 2004. gada 1. janvāra."

4.  Regulas III pielikuma A daļā svītro 187. punktu.

5.  Regulas IV pielikumu groza šādi:

   a) A daļas iedaļu "V. SLOVĀKIJA" aizstāj ar šādu iedaļu:"
V.  SLOVĀKIJA
Invaliditātes pensija personai, kura kļuvusi par invalīdu, būdama apgādājams bērns, un attiecībā uz kuru vienmēr uzskata, ka tā ir izpildījusi noteikto apdrošināšanas periodu (70. panta 2. punkts, 72. panta 3. punkts un 73. panta 3. un 4. punkts Aktā Nr. 461/2003 par sociālo apdrošināšanu, ņemot vērā minētā akta grozījumus)."
   b) B daļas iedaļu "G. SPĀNIJA" aizstāj ar šādu iedaļu:"
G.  SPĀNIJA
Sistēma mazāka pensionēšanās vecuma noteikšanai jūrniecībā strādājošām pašnodarbinātām personām, kā izklāstīts Karaļa 2004. gada 30. decembra Dekrētā Nr. 2390/2004."
  c) C daļu groza šādi:
   i) iedaļu "V. SLOVĀKIJA" aizstāj ar šādu iedaļu:"
V.  SLOVĀKIJA
Apgādnieka zaudējuma pensija (atraitnes, atraitņa, bāreņa pensija), kuras apjomu nosaka pēc vecuma pensijas, pirmspensijas vecuma sasniegšanas pensijas vai invaliditātes pensijas, kas iepriekš maksāta mirušajam."
   ii) iedaļu "X. ZVIEDRIJA" aizstāj ar šādu iedaļu:"
X.  ZVIEDRIJA
Vecuma pensijas, kuru pamatā ir ienākumi (Akts 1998:674) un garantijas pensijas vecuma pensijas veidā (Akts 1998:702)."
  d) D daļu groza šādi:
   i) 1. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:"
i)  Zviedrijas garantijas pensija un garantijas kompensācija, kas ir aizstājušas Zviedrijas valsts pensijas pilnā apjomā, kuras paredzēja līdz 1993. gada 1. janvārim spēkā esošie tiesību akti par valsts pensiju valsts pensija pilnā apjomā, kuras piešķirtas saskaņā ar pārejas noteikumiem pirms minētās dienas spēkā esošajos tiesību aktos, un Zviedrijas kompensācija slimības gadījumā, kas saistīta ar ienākumiem, un kompensācija bezdarbnieka pārkvalifikācijas laikā."
   ii) 2. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:"
i)  Zviedrijas Kompensācija slimības gadījumā un kompensācija bezdarbnieku pārkvalifikācijas laikā garantētas kompensācijas veidā (Akts 1962:381, kas tas grozīts ar Aktu 2001:489), apgādnieka zaudējuma pensija, ko aprēķina, pamatojoties uz paredzamiem apdrošināšanas periodiem (Akti 2000:461 un 2000:462), un Zviedrijas vecuma pensija garantijas pensijas veidā, kas aprēķināta, pamatojoties uz iepriekš aprēķinātiem periodiem (Akts 1998:702)."
  iii) 3. punktu groza šādi:
   a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:"
   a) Ziemeļvalstu 2003. gada 18. augusta Konvencija par sociālo nodrošinājumu;
"
   pievieno šādu apakšpunktu:"
   c) 2000. gada 10. novembra Sociālās nodrošināšanas nolīgums starp Somijas Republiku un Luksemburgas Lielhercogisti.
"

6.  Regulas VI pielikumu groza šādi:

   a) iedaļu "E. IGAUNIJA" aizstāj ar šādu iedaļu:"
E.  IGAUNIJA
Bērna kopšanas pabalsta aprēķināšanas nolūkā uzskata, ka nodarbinātības periodi dalībvalstīs, kas nav Igaunija, pamatojas uz to pašu sociālā nodokļa vidējo apjomu, kāds tika maksāts nodarbinātības periodu laikā Igaunijā, tos summējot. Ja atskaites gadā persona ir bijusi nodarbināta vienīgi citās dalībvalstīs, uzskata, ka pabalsta aprēķins pamatojas uz vidējo sociālo nodokli, kas maksāts Igaunijā laikposmā starp atskaites gadu un bērna kopšanas atvaļinājumu."
   b) iedaļā "Q. NĪDERLANDE" 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:"
1.  Veselības aprūpes apdrošināšana
a)  Attiecībā uz pabalstu natūrā atbilstīgi Nīderlandes tiesību aktiem, personas, kam uz tiem ir tiesības, šīs regulas III daļas 1. un 4. nodaļas vajadzībām ir:

un
   i) personas, kurām atbilstoši Zorgverzekeringswet (Veselības aprūpes apdrošināšanas akts) 2. pantam ir jāapdrošinās pie veselības aprūpes apdrošinātāja,
   ii) ja tās vēl nav iekļautas i) punktā - personas, kuras ir citas dalībvalsts iedzīvotāji un kurām atbilstīgi regulai ir tiesības uz veselības aprūpi savā dzīvesvietas valstī, par ko izmaksas sedz Nīderlande.

b)  Šā punkta a) apakšpunkta i) punktā minētajām personām atbilstoši Zorgverzekeringswet (Veselības aprūpes apdrošināšanas akts) jāapdrošinās pie veselības aprūpes apdrošinātāja un a) apakšpunkta ii) punktā minētajām personām jāreģistrējas College voor zorgverzekeringen (Veselības aprūpes apdrošināšanas padome).
c)  Zorgverzekeringswet (Veselības aprūpes apdrošināšanas akts) un Algemene wet bijzondere ziektekosten (Likums par vispārējo apdrošināšanos pret īpašiem medicīnas izdevumiem) noteikumi par iemaksu veikšanas pienākumu attiecas uz a) apakšpunktā minētajām personām un viņu ģimenes locekļiem. Iemaksas par ģimenes locekļiem iekasē no tās personas, no kuras ir iegūtas tiesības uz veselības aprūpi.
d)  Novēlotas reģistrācijas College voor zorgverzekeringen (Veselības aprūpes apdrošināšanas padomē) gadījumā Zorgverzekeringswet (Veselības aprūpes apdrošināšanas akts) noteikumi par novēlotu apdrošināšanos mutatis mutandis attiecas uz a) apakšpunkta ii) punktā minētajām personām.
e)  Personām, kurām ir tiesības saņemt pabalstus natūrā atbilstīgi citas dalībvalsts, nevis Nīderlandes tiesību aktiem, un kuras dzīvo Nīderlandē vai īslaicīgi uzturas Nīderlandē, ir tiesības saņemt pabalstus natūrā atbilstīgi politikai, ko Nīderlandē apdrošinātajām personām piedāvā dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas iestāde, ņemot vērā Zorgverzekeringswet (Veselības aprūpes apdrošināšanas akts) 11. panta 1., 2. un 3. punktu un 19. panta 1. punktu, kā arī pabalstus natūrā, ko paredz Algemene wet bijzondere ziektekosten (Likums par vispārējo apdrošināšanos pret īpašiem medicīnas izdevumiem).
f)  Šīs regulas 27. līdz 34. panta vajadzībām turpmāk norādīto pielīdzina pensijām, kas saskaņā ar šīs regulas 5. pantu ir maksājamas atbilstīgi tiesību normām, kuras minētas Nīderlandes Karalistes deklarācijas b) daļā (invaliditāte) un c) daļā (vecums):
   pensijas, kas piešķirtas saskaņā ar 1966. gada 6. janvāra Likumu par ierēdņu un viņus kā apgādniekus zaudējušo personu pensijām (Algemene burgerlijke pensioenwet) (Nīderlandes civildienesta pensiju akts);
   pensijas, kas piešķirtas saskaņā ar 1966. gada 6. oktobra Likumu par militārpersonu un viņus kā apgādniekus zaudējušo personu pensijām (Algemene militaire pensioenwet) (Militāro pensiju akts);
   pensijas, kas piešķirtas saskaņā ar 1967. gada 15. februāra Likumu par Nīderlandes Dzelzceļa uzņēmējsabiedrības (NV Nederlandse Spoorwegen) darbinieku un viņus kā apgādniekus zaudējušo personu pensijām (Spoorwegpensioenwet) (Dzelzceļa pensiju akts);
   pensijas, kas piešķirtas saskaņā ar Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen (Noteikumi par nodarbināšanas kārtību Nīderlandes Dzelzceļa uzņēmējsabiedrībā);
   pabalsti, kas piešķirti pensionāriem pirms pensijas vecuma ‐ 65 gadu ‐ sasniegšanas, atbilstoši pensionēšanās shēmai, kas izstrādāta, lai vecumdienās nodrošinātu ienākumus iepriekš nodarbinātām personām, vai pabalsti, piešķirot priekšlaicīgas atvaļināšanās pensiju saskaņā ar valsts iedibinātu priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu vai pēc darba devēju un darba ņēmēju vienošanās personām, kam ir 55 vai vairāk gadi;
   pabalsti, kas militārpersonām un ierēdņiem piešķirti saskaņā ar shēmu, ko piemēro štata vietu samazināšanas un atlaišanas no darba vecuma dēļ, kā arī priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā.

g)  Šīs regulas III daļas 1. un 4. nodaļas vajadzībām Nīderlandes shēmā nodrošinātos neatmaksājamo pabalstu veselības aprūpes iestāžu ierobežotas izmantošanas gadījumā uzskata par slimības pabalstu naudā."
   c) iedaļā "W. SOMIJA" 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:"
1.  Piemērojot 46. panta 2. punkta a) apakšpunktu, lai saskaņā ar Somijas tiesību aktiem par pensijām, kas piesaistītas ienākumiem, aprēķinātu ienākumus par maksājumu periodu, ja personai par daļu no atskaites perioda atbilstoši Somijas tiesību aktiem ir pensijas apdrošināšanas periodi, kas pamatojas uz nodarbinātību citā dalībvalstī, tad ienākumi attiecīgajā periodā ir ekvivalenti to ienākumu summai, kuri gūti atskaites periodā Somijā, dalot to ar mēnešu skaitu, par kuriem atskaites periodā bija apdrošināšanas periods Somijā."

Iedaļas 3., 4. un 5. punktu pārnumurē, attiecīgi, par 2., 3. un 4. punktu;

  d) iedaļu "X. ZVIEDRIJA" groza šādi:
   i) svītro 1. punktu;
   ii) 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:"
1.  Šīs regulas noteikumi par apdrošināšanas periodu vai uzturēšanās periodu summēšanu neattiecas uz pārejas noteikumiem Zviedrijas tiesību aktos par tiesībām uz garantijas pensiju personām, kas dzimušas 1937. gadā vai pirms tā vai kas pirms pensijas pieprasīšanas noteiktu periodu ir bijušas Zviedrijas iedzīvotāji (Akts 2000:798)."
   iii) 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:"
2.  Lai aprēķinātu nosacītos ienākumus uz ienākumiem balstītai slimības kompensācijai un darbības kompensācijai atbilstīgi Lag (1962:381) om allmän försäkring (Valsts apdrošināšanas likums) 8. daļai, piemēro šādus noteikumus:
a)   ja apdrošinātā persona atskaites periodā ir bijusi vienas vai vairāku dalībvalstu tiesību aktu subjekts saistībā ar šīs personas darbību kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai, tad attiecīgajā dalībvalstī gūto ienākumu uzskata par vienādu ar apdrošinātās personas vidējo bruto ienākumu Zviedrijā par atskaites perioda daļu Zviedrijā, ko aprēķina, dalot ienākumus Zviedrijā ar gadu skaitu, kuru laikā šie ienākumi tika gūti;
b)   ja pabalstus aprēķina atbilstīgi šīs regulas 40. pantam un ja personas nav apdrošinātas Zviedrijā, tad atskaites periodu nosaka atbilstīgi iepriekšminētā akta 8. daļas 2. un 8. nodaļai tā, it kā attiecīgā persona būtu bijusi apdrošināta Zviedrijā. Ja attiecīgajai personai saskaņā ar Aktu par uz ienākumiem balstītu vecuma pensiju (1998:674) minētajā periodā nav ienākumu, kas veido pensiju, tad atskaites periodu var sākt skaitīt no senāka laika, kad apdrošinātajai personai bija ienākumi no ienākumus nesošas darbības Zviedrijā."
   iv) 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:"
3. a)  Lai aprēķinātu nosacītos pensijas līdzekļus par uz ienākumiem balstītu apgādnieka zaudējuma pensiju (Akts 2000:461), ja prasība Zviedrijas tiesību aktos par tiesībām uz pensiju attiecībā uz vismaz trim no pieciem kalendārajiem gadiem tieši pirms apdrošinātās personas nāves (atskaites periods) nav izpildīta, tad ņem vērā arī apdrošināšanas periodus citās dalībvalstīs, it kā tie būtu izpildīti Zviedrijā. Apdrošināšanas periodus citās dalībvalstīs uzskata par atbilstošiem Zviedrijas vidējai pensijas bāzei. Ja attiecīgajai personai Zviedrijā ir tikai viens gads ar pensijas bāzi, tad par katru apdrošināšanas periodu citā dalībvalstī uzskata, ka tajā nopelnīts tas pats apjoms.
b)  Lai aprēķinātu nosacītos pensijas kredītpunktus atraitnes pensijai, ja nāve iestājusies 2003. gada 1. janvārī vai pēc tā, ja prasība Zviedrijas tiesību aktos par tiesībām uz pensiju attiecībā uz vismaz diviem no četriem kalendārajiem gadiem tieši pirms apdrošinātās personas nāves (atskaites periods) nav izpildīta un ja apdrošināšanas periodi ir izpildīti citā dalībvalstī atskaites perioda laikā, tad uzskata, ka tiem pamatā ir tādi paši pensijas kredītpunkti kā gadā Zviedrijā."

(1) ... Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
(2) Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. novembra Nostāja.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika