Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0258(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0346/2006

Ingivna texter :

A6-0346/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0471

Antagna texter
PDF 239kWORD 73k
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg
Systemen för social trygghet när anställda eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ***I
P6_TA(2006)0471A6-0346/2006
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 (KOM(2005)0676 – C6-0442/2005 – 2005/0258(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0676)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 42 och 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0442/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0346/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 november 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2006 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen
P6_TC1-COD(2005)0258

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1)  För att beakta ändringar i vissa medlemsstaters lagstiftning måste vissa bilagor till förordning (EEG) nr 1408/71 anpassas.

(2)  Förordning (EEG) nr 1408/71 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)  För att säkerställa att den grundläggande reformen av Nederländernas sjukförsäkringssystem, som trädde i kraft den 1 januari 2006, återspeglas korrekt i EU:s samordningsbestämmelser från och med det datum då den trädde i kraft och således ge rättslig säkerhet i fråga om samordningen av sjukersättningar, är det nödvändigt att föreskriva att ändringarna av bilagorna I och VI till förordning (EEG) nr 1408/71 som avser reformen av Nederländernas sjukförsäkringssystem gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2006.

(4)  Fördraget innehåller inga andra befogenheter än de som finns i artikel 308 för att vidta lämpliga åtgärder inom området för social trygghet för andra personer än anställda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II, IIa, III, IV och VI till förordning (EEC) nr 1408/71 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 1 b och punkt 6 b i bilagan som avser Nederländerna skall gälla från och med den 1 januari 2006, med undantag för avsnittet "Q. Nederländerna", punkt 1 f, sjätte strecksatsen i bilaga VI till förordning (EEG) nr 1408/71, tillagd genom punkt 6 b i bilagan till den här förordningen, som skall gälla från och med det datum som anges i första stycket i den här artikeln.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ... den ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

Bilagorna till förordning (EEG) nr 1408/71 skall ändras följande sätt:

1.  Bilaga I skall ändras på följande sätt:

   a) I del I skall avsnittet "X. SVERIGE" ersättas med följande:"
X.  SVERIGE
Personer som förvärvsarbetar och som för denna inkomst betalar egenavgifter enligt 3 kap. 3 § socialavgiftslagen (2000:980) skall betraktas som egenföretagare."
   b) I del II skall avsnittet "Q. NEDERLÄNDERNA" ersättas med följande:"
Q.  NEDERLÄNDERNA
Vid fastställande av rätten till förmåner enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel 1 och 4 i denna förordning avses med familjemedlem make, registrerad partner eller barn under 18 år."

2.  I bilaga II del III skall avsnittet "R. ÖSTERRIKE" ersättas med följande:

"

R.  ÖSTERRIKE

Inga.

"

3.  Bilaga IIa skall ändras på följande sätt:

   a) Avsnittet "M. LITAUEN" skall ersättas med följande:"
M.  LITAUEN
a)  Socialpensionen (Artikel 5 i lagen från 2005 om statliga sociala förmåner).
b)  Det särskilda understödet (Artikel 15 i lagen från 2005 om statliga sociala förmåner).
c)  Särskilt resebidrag för rörelsehindrade (Artikel 7 i lagen om resebidrag från 2000)."
   b) I avsnittet "V. SLOVAKIEN" skall det nuvarande enda ledet betecknas led a och följande nya led skall läggas till:"
b)  Socialpension som beviljades före den 1 januari 2004."

4.  I bilaga III del A skall punkt 187 utgå.

5.  Bilaga IV skall ändras på följande sätt:

   a) I del A skall avsnittet "V. SLOVAKIEN" ersättas med följande:"
V.  SLOVAKIEN
Invaliditetspension för en person som blev invalidiserad som barn och som alltid anses ha fullgjort den försäkringsperiod som krävs (artiklarna 70.2, 72.3 samt 73.3 och 73.4 i lag nr 461/2003 om socialförsäkringar, i dess ändrade lydelse)."
   b) I del B skall avsnittet "G. SPANIEN" ersättas med följande: "
G.  "G. SPANIEN
System avseende lägre pensionsålder för egenföretagare som är sysselsatta i sjöfartsverksamhet enligt beskrivning i kungligt dekret nr 2390/2004 av den 30 december 2004.""
  c) Del C skall ändras på följande sätt:
   i) Avsnittet "V. SLOVAKIEN" skall ersättas med följande:"
V.  SLOVAKIEN
Efterlevandepension (pension till änkor, änklingar och barn) vars storlek är baserad på den ålderspension, förtida uttag av ålderspension eller invaliditetspension som tidigare betalades till den avlidne."
   ii) Avsnittet "X. SVERIGE" skall ersättas med följande: "
X.  "X. SVERIGE
Inkomstgrundad ålderspension (lag 1998:674) och garantipension i form av ålderspension (lag 1998:702).""
  d) Del D skall ändras på följande sätt:
   i) Punkt 1 i skall ersättas med följande:"
i)  Svensk garantipension och garantiersättning som ersatt sådan oavkortad svensk folkpension som utgavs enligt den lagstiftning om folkpension som var tillämplig före den 1 januari 1993 och oavkortad folkpension som utgavs enligt övergångsbestämmelserna till den lagstiftning som gäller från detta datum och svensk inkomstrelaterad sjukersättning och aktivitetsersättning."
   ii) Punkt 2 i skall ersättas med följande:"
i)  Svensk sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning (lag 1962:381 ändrad genom lag 2001:489), efterlevandepension beräknad på antagna perioder (lag 2000:461 och lag 2000:462), och svensk ålderspension i form av garantipension beräknad på tidigare tillgodoräknade perioder (lag 1998:702)."
  iii) Punkt 3 skall ändras på följande sätt:
   Punkt 3 a skall ersättas med följande:"
   a) Nordiska konventionen om social trygghet av den 18 augusti 2003.
"
   Följande punkt skall läggas till:"
   c) Konventionen om social trygghet av den 10 november 2000 mellan Republiken Finland och Storhertigdömet Luxemburg.
"

7.  Bilaga VI skall ändras på följande sätt:

   a) Avsnittet "E. ESTLAND" skall ersättas med följande:"
E.  ESTLAND
Vid beräkning av föräldraförmånerna skall anställningsperioderna i andra medlemsstater än Estland anses baserade på samma genomsnittliga sociala avgifter som betalats under anställningsperioder i Estland som de läggs samman med. Om personen under referensåret haft anställning bara i andra medlemsstater, skall beräkningen av förmånen anses baserad på de genomsnittliga sociala avgifter som betalats i Estland mellan referensåret och barnledigheten."
   b) I avsnittet "Q. NEDERLÄNDERNA" skall punkt 1 ersättas med följande:"
1.  Sjukvårdsförsäkring
a)  Då det gäller rätt till vårdförmåner enligt nederländsk lagstiftning avses med personer som har rätt till vårdförmåner vid tillämpningen av kapitlen 1 och 4 i avdelning III i denna förordning

och
   i) personer som enligt artikel 2 i Zorgverzekeringswet (Sjukförsäkringslagen) är skyldiga att vara anslutna till en sjukförsäkring
   ii) i den mån som de inte redan omfattas av punkt i, personer som är bosatta i en annan medlemsstat och som enligt denna förordning har rätt till sjukvård i sin bosättningsstat, varvid Nederländerna svarar för kostnaderna.

b)  De personer som avses i punkt a i måste i enlighet med Zorgverzekeringswet teckna en sjukförsäkring och de som avses i punkt a ii måste registrera sig hos College voor zorgverzekeringen (Sjukförsäkringsstyrelsen).
c)  Enligt bestämmelserna i Zorgverzekeringswet och Algemene wet bijzondere ziektekosten skall avgifter betalas av dem som avses i punkt a och deras familjemedlemmar. Familjemedlemmarnas avgifter skall betalas av den från vilken rätten till sjukvård är härledd.
d)  Bestämmelserna i Zorgverzekeringswet om sen anmälan till en försäkring skall även gälla sen registrering hos College voor zorgverzekeringen i fråga om dem som avses i punkt a ii.
e)  De som har rätt till vårdförmåner med stöd av lagstiftningen i en annan medlemsstat än Nederländerna och som är bosatta eller tillfälligt vistas i Nederländerna skall ha rätt till vårdförmåner i enlighet med de bestämmelser som gäller försäkrade i Nederländerna och som tillämpas av institutionen på bosättnings- eller vistelseorten med beaktande av artiklarna 11.1–11.3 och 19.1 i Zorgverzekeringswet och till de vårdförmåner som föreskrivs i Algemene wet bijzondere ziektekosten.
f)  Vid tillämpningen av artiklarna 27–34 i denna förordning skall följande pensioner betraktas som pensioner som skall utbetalas enligt de rättsliga bestämmelser som avses i leden b (invaliditet) och c (ålderdom) i Konungariket Nederländernas förklaring enligt artikel 5 i denna förordning:
   Pension som beviljas enligt lagen av den 6 januari 1966 om pension till offentliganställda tjänstemän och deras efterlevande (Algemene burgerlijke pensioenwet).
   Pension som beviljas enligt lagen av den 6 oktober 1966 om pension till militär personal och deras efterlevande (Algemene militaire pensioenwet).
   Pension som beviljas enligt lagen av den 15 februari 1967 om pension till anställda vid de nederländska järnvägarna (NV Nederlandse Spoorwegen) och deras efterlevande (Spoorwegpensioenwet).
   Pension som beviljas enligt Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen (Föreskrifter för anställningsvillkoren vid de nederländska järnvägarna).
   Förmåner som beviljas pensionärer innan de uppnår pensionsåldern på 65 år enligt ett pensionssystem som skall ge försörjning åt tidigare anställda under deras ålderdom eller förmåner som utbetalas då någon lämnar arbetsmarknaden i förtid enligt ett system som inrättats av staten eller ett industriavtal för dem som är lägst 55 år.
   Förmåner som betalas ut till militärer och tjänstemän i enlighet med reglering tillämplig vid uppsägning på grund av övertalighet, pensionsavgång vid viss ålder och förtidspensionering.

g)  Vid tillämpningen av kapitlen 1 och 4 i avdelning III i denna förordning skall ersättning för tjänster som inte utnyttjats enligt det nederländska systemet betraktas som sjukvårdsförmåner då sjukvården utnyttjats i begränsad omfattning."
   c) I avsnittet "W. FINLAND" skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande:"
1.  Vid tillämpning av artikel 46.2 a för beräkning av inkomster för den tillgodoräknade perioden enligt finsk lagstiftning om inkomstgrundade pensioner skall, då en enskild person har pensionsförsäkringsperioder baserade på anställning i en annan medlemsstat för en del av referensperioden enligt finsk lagstiftning, inkomsterna för den tillgodoräknade perioden vara desamma som summan av inkomsterna under referensperioden i Finland dividerat med antalet månader för vilka det förelåg försäkringsperioder i Finland under referensperioden."

Punkterna 3, 4 och 5 skall betecknas 2, 3 och 4.

  d) Avsnittet "X. SVERIGE" skall ändras på följande sätt:
   i) Punkt 1 skall utgå.
   ii) Punkt 2 skall ersättas med följande:"
1.  Bestämmelserna om sammanläggning av försäkrings- eller bosättningsperioder i denna förordning skall inte tillämpas på övergångsbestämmelserna i den svenska lagstiftningen om rätt till garantipension för personer födda 1937 eller tidigare som är bosatta i Sverige under en fastställd period före pensionsansökan (lag 2000:798)."
   iii) Punkt 3 skall ersättas med följande:"
2.  Vid beräkning av antagandeinkomst för inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt kapitel 8 i lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller följande:
a)  Om den försäkrade under referensperioden även har omfattats av en eller flera andra medlemsstaters lagstiftning på grund av arbete som anställd eller verksamhet som egenföretagare, skall inkomsterna i den eller de andra medlemsstaterna anses vara desamma som den försäkrades genomsnittliga bruttoinkomst i Sverige under delen av referensperioden i Sverige, beräknad genom att dividera inkomsterna i Sverige med antalet år under vilka inkomsterna intjänades.
b)  Om förmånerna beräknas enligt artikel 40 i denna förordning och personerna inte är försäkrade i Sverige, skall referensperioden fastställas i enlighet med kapitel 8.2 och 8.8 i den ovannämnda lagen som om personen vore försäkrad i Sverige. Om personen saknar pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension under denna period får referensperioden räknas från den tidigare tidpunkt den försäkrade har haft inkomst av förvärvsarbete i Sverige."
   iv) Punkt 4 skall ersättas med följande:"
3. a)  Vid beräkning av antagen pensionsbehållning för inkomstgrundad efterlevandepension (lag 2000:461) skall, om kravet för rätt till pension enligt svensk lagstiftning inte är uppfyllt för minst tre av de fem kalenderår som närmast föregått dödsfallet (referensperioden), hänsyn även tas till försäkringsperioder som fullgjorts i andra medlemsstater som om de var fullgjorda i Sverige. Försäkringsperioderna i de andra medlemsstaterna ska anses vara baserade på genomsnittet av de svenska pensionsunderlagen. Om det endast finns ett år i Sverige med pensionsunderlag, skall varje försäkringsperiod i en annan medlemsstat anses uppgå till motsvarande belopp.
b)  Vid beräkning av antagen pensionspoäng för änkepension vid dödsfall den 1 januari 2003 eller senare skall, om kravet i den svenska lagstiftningen på pensionspoäng för minst två av de fyra åren som närmast föregått dödsfallet (referensperioden) inte är uppfyllt, och försäkringsperioder har fullgjorts i en annan medlemsstat under referensperioden, dessa år anses baserade på samma pensionspoäng som det svenska året."

(1) Yttrande av den ... (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 november 2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy