Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0056(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0331/2006

Předložené texty :

A6-0331/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2006 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0472

Přijaté texty
PDF 306kWORD 62k
Úterý, 14. listopadu 2006 - Štrasburk
Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře *
P6_TA(2006)0472A6-0331/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (KOM(2006)0154 – C6-0137/2006 – 2006/0056(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0154)(1),

-   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0137/2006),

-   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0331/2006),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 5a (nový)
(5a) Akvakultura není jediným zdrojem možného šíření cizích druhů ve vodním prostředí. Další činnosti, kterými jsou mimo jiné užívání balastové vody a obchodování s okrasnými rybami, mají z hlediska environmnentálních rizik zřejmě významnější dopad a vyžadují zvláštní správní opatření. Měly by být vyvinuty ucelené strategie, které by integrovaným způsobem řešily problém cizích druhů. Dokud však tato strategie nebude zavedena, je vhodné přijmout odvětvová opatření, jako jsou ta, jež jsou navržena v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 5b (nový)
(5b) Měly by být vyvíjeny specifické strategie proti zavedení geneticky modifikovaných druhů do evropského odvětví chovu ryb i pro kontrolu pohybu oplodněných vajíček.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 8a (nový)
(8a) Je třeba zohlednit, že pohyb cizích a místně se nevyskytujících druhů, které mají být chovány v uzavřených zařízeních akvakultury, jež jsou bezpečná a jež představují velmi malé riziko úniku, by za normálních okolností neměl podléhat předchozímu posouzení rizika pro životní prostředí.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 9a (nový)
(9a) Některé cizí druhy byly dlouhou dobu běžně využívány v akvakultuře a zkušenosti ukázaly, že environmentální rizika s nimi spojená jsou minimální. K souvisejícím činnostem by tedy mělo být přistupováno zvláštním způsobem, který umožní jejich rozvoj bez další administrativní zátěže.
Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 9b (nový)
(9b) Vzhledem k finančním a institucionálním dopadům tohoto nařízení pro zúčastněné strany je vhodné stanovit přiměřené přechodné období mezi jeho vstupem v platnost a dnem, od kdy se použije.
Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 odst. 4a (nový)
4a. Při provádění tohoto nařízení by měla být zohledněna skutečnost, že uzavřená zařízení akvakultury definovaná v čl. 3 odst. 3 představují nižší riziko úniku.
Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 odst. 5a (nový)
5a. Toto nařízení, kromě článků 3 a 4, se nevztahuje na druhy, které se více než 30 let běžně využívají v akvakultuře a jejichž únik do přirozeného prostředí nepředstavuje environmentální riziko.
Komise postupem stanoveným v čl. 30 odst. 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 a na základě vědeckých poznatků sestaví před vstupem tohoto nařízení v platnost seznam těchto druhů.
Pozměňovací návrh 8
Článek 5
Členské státy určí příslušný orgán odpovědný za plnění požadavků tohoto nařízení (dále jen "příslušný orgán"). Každý příslušný orgán jmenuje poradní výbor, který mu bude nápomocen a jehož složení bude odpovídat potřebným odborným znalostem v oblasti biologie a ekologie (dále jen "poradní výbor").
Členské státy určí příslušný orgán odpovědný za plnění požadavků tohoto nařízení (dále jen "příslušný orgán"). Každý příslušný orgán jmenuje poradní výbor, který mu bude nápomocen a jehož složení bude odpovídat potřebným odborným znalostem v oblasti biologie a ekologie (dále jen "poradní výbor"). V případě, že byly pravomoci za řízení činností v oblasti akvakultury převedeny na regionální nebo subregionální subjekty, mohou být tyto příslušné orgány a poradní výbory určeny těmito regionálními nebo podregionálními subjekty.
Pozměňovací návrh 9
Čl. 6 odst. 1
1.  Jakýkoli subjekt zamýšlející provést vysazení nebo přesun vodního organismu požádá příslušný orgán přijímajícího členského státu o povolení. Podávané žádosti se mohou týkat několika přemístění, k nimž má dojít v období nanejvýš pěti let.
1.  Jakýkoli subjekt zamýšlející provést vysazení nebo přesun vodního organismu požádá příslušný orgán přijímajícího členského státu o povolení. Podávané žádosti se mohou týkat několika přemístění, k nimž má dojít v období nanejvýš sedmi let.
Pozměňovací návrh 10
Čl. 10 odst. 1
1.  Žadatel musí být písemně uvědomen o rozhodnutí vydat, nebo nevydat povolení v přiměřené lhůtě, v každém případě do jednoho roku ode dne podání žádosti.
1.  Žadatel musí být písemně uvědomen o rozhodnutí vydat, nebo nevydat povolení v přiměřené lhůtě, v každém případě do šesti měsíců ode dne podání žádosti.
Pozměňovací návrh 11
Článek 12
Jestliže dojde k nepředvídaným událostem s nepříznivými účinky na životní prostředí nebo na původní populace, může příslušný orgán povolení v libovolném okamžiku odejmout.
Jestliže dojde k nepředvídaným událostem s nepříznivými účinky na životní prostředí nebo na původní populace, může příslušný orgán povolení v libovolném okamžiku odejmout. Jakýkoli případ odnětí povolení musí být vědecky zdůvodněn.
Pozměňovací návrh 12
Čl. 25 odst. 1a (nový)
Použije se od ...*
____________________
* Dvanáct měsíců po vstupu v platnost

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí