Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0056(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0331/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0331/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2006 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0472

Hyväksytyt tekstit
PDF 202kWORD 55k
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg
Tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käyttö vesiviljelyssä *
P6_TA(2006)0472A6-0331/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä (KOM(2006)0154 – C6-0137/2006 – 2006/0056(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0154)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0137/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0331/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a) Vesiviljely ei ole ainoa lähde, josta tulokaslajit voivat levitä vesiympäristöön. Muu toiminta, esimerkiksi painolastiveden käyttö ja koristeina käytettävien kalojen kauppa, saattaa olla merkittävämpi ympäristöriski ja vaatia erityisiä hallintomenettelyitä. Olisi kehitettävä kattavia strategioita tulokaslajiongelman ratkaisemiseksi kokonaisvaltaisella tavalla. Niin kauan kuin tällaista linjausta ei ole saatu toteutettua, on aiheellista ryhtyä alakohtaisiin toimiin, kuten tässä asetuksessa ehdotetut toimet.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b) Olisi kehitettävä erityisstrategioita, jotta estetään muuntogeenisten lajien käyttöönotto EU:n kalanviljelyalalla ja valvotaan hedelmöittyneiden munien liikkumista.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a) Olisi otettava huomioon, että varmoissa ja alhaisen leviämisriskin omaavissa suljetuissa vesiviljelylaitoksissa pidettävien tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien liikkumisesta ei pitäisi normaalisti tehdä ennakolta ympäristöriskiarviointia.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a) Eräitä tulokaslajeja on yleisesti käytetty jo pitkään vesiviljelyssä, ja kokemus on osoittanut, että niihin liittyvä ympäristöriski on erittäin pieni. Niihin liittyvää toimintaa pitäisikin käsitellä erikseen ja helpottaa toiminnan kehittämistä ilman hallinnollista lisärasitusta.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
(9 b) On säädettävä riittävän pitkä siirtymäaika tämän asetuksen voimaantulon ja soveltamisen välille ottaen huomioon sen taloudelliset ja institutionaaliset vaikutukset sidosryhmille.
Tarkistus 6
2 artiklan 4 a kohta (uusi)
4 a. Tätä asetusta sovellettaessa olisi otettava huomioon, että 3 artiklan 3 kohdassa määritellyissä suljetuissa vesiviljelylaitoksissa leviämisriski on pienempi.
Tarkistus 7
2 artiklan 5 a kohta (uusi)
5 a. Lukuun ottamatta 3 ja 4 artiklaa, tätä asetusta ei sovelleta lajeihin, joita on käytetty yleisesti vesiviljelyssä yli 30 vuoden ajan ja joiden leviäminen luontoon ei ole osoittautunut ympäristöriskiksi.
Komissio laatii asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 3 kohdan mukaista menettelyä noudattaen ja tieteellisen tietämyksen perusteella luettelon tällaisista lajeista ennen tämän asetuksen voimaantuloa.
Tarkistus 8
5 artikla
Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän asetuksen vaatimusten noudattamisesta vastaava toimivaltainen viranomainen, jäljempänä 'toimivaltainen viranomainen'. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä itseään avustamaan neuvoa-antava komitea, jossa asiaa koskeva biologinen ja ekologinen asiantuntemus ovat edustettuina, jäljempänä 'neuvoa-antava komitea'.
Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän asetuksen vaatimusten noudattamisesta vastaava toimivaltainen viranomainen, jäljempänä 'toimivaltainen viranomainen'. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä itseään avustamaan neuvoa-antava komitea, jossa asiaa koskeva biologinen ja ekologinen asiantuntemus ovat edustettuina, jäljempänä 'neuvoa-antava komitea'. Jos valtuudet vesiviljelytoiminnan hallinnoimiseksi on siirretty alueellisille tai paikallisille elimille, nämä elimet voivat nimittää toimivaltaisia viranomaisia ja neuvoa-antavia komiteoita.
Tarkistus 9
6 artiklan 1 kohta
1.  Jokaisen, joka aikoo tuoda alueelle tai siirtää alueelta toiselle vesieliön, on haettava lupaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Jätettävät hakemukset voivat koskea useita, enintään viiden vuoden pituisen ajanjakson kuluessa tehtäviä siirtoja.
1.  Jokaisen, joka aikoo tuoda alueelle tai siirtää alueelta toiselle vesieliön, on haettava lupaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Jätettävät hakemukset voivat koskea useita, enintään seitsemän vuoden pituisen ajanjakson kuluessa tehtäviä siirtoja.
Tarkistus 10
10 artiklan 1 kohta
1.  Hakijalle on ilmoitettava luvan myöntämistä tai epäämistä koskevasta päätöksestä kohtuullisen ajan kuluessa ja joka tapauksessa vuoden kuluessa hakemuksen jättämisestä.
1.  Hakijalle on ilmoitettava luvan myöntämistä tai epäämistä koskevasta päätöksestä kohtuullisen ajan kuluessa ja joka tapauksessa kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.
Tarkistus 11
12 artikla
Toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa luvan koska tahansa, jos tulee esiin ennalta arvaamattomia kielteisiä vaikutuksia ympäristöön tai kotoperäisiin kantoihin.
Toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa luvan koska tahansa, jos tulee esiin ennalta arvaamattomia kielteisiä vaikutuksia ympäristöön tai kotoperäisiin kantoihin. Luvan peruuttaminen on perusteltava tieteellisillä syillä.
Tarkistus 12
25 artiklan 1 a kohta (uusi)
Sitä sovelletaan ...* alkaen
______
* Kaksitoista kuukautta sen voimaantulopäivästä.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö