Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0056(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0331/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0331/2006

Debates :

Balsojumi :

PV 14/11/2006 - 9.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0472

Pieņemtie teksti
PDF 365kWORD 56k
Otrdiena, 2006. gada 14. novembris - Strasbūra
Akvakultūra: svešzemju sugas un sugas, kas atrodas ārpus to dabiskās izplatības areāla *
P6_TA(2006)0472A6-0331/2006

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par svešzemju sugu un sugu, kas atrodas ārpus dabiskās izplatības areāla, izmantošanu akvakultūrā (COM(2006)0154 – C6-0137/2006 – 2006/0056(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2006)0154)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0137/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A6-0331/2006),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
5.a apsvērums (jauns)
(5.a)  Akvakultūra nav vienīgais iespējamais svešzemju sugu izplatīšanās avots ūdens vidē. Iespējams, ka cita veida darbības, tostarp balasta ūdens izmantošana un dekoratīvo zivju tirdzniecība, rada lielāku risku videi un tām ir nepieciešami īpaši vadības pasākumi. Būtu jāizstrādā visaptveroša rīcības stratēģija, lai integrēti risinātu svešzemju sugu problēmu. Tomēr pirms šāda stratēģija tiek īstenota, būtu lietderīgi pieņemt nozares pasākumus,- tādus, ko piedāvā šī regula.
Grozījums Nr. 2
5.b apsvērums (jauns)
(5.b)  Būtu jāizstrādā īpaša stratēģija, lai apkarotu ģenētiski modificēto sugu introducēšanu ES zivsaimniecības sektorā un kontrolētu apaugļotu ikru kustību.
Grozījums Nr. 3
8.a apsvērums (jauns)
(8a) Būtu jāņem vērā, ka, pārvietojot svešzemju sugas un ārpus dabiskās izplatības areāla esošas sugas, kas ir jātur slēgtās akvakultūras telpās ar augstu drošības pakāpi un zemu izkļūšanas risku, parasti pirms tam nebūtu jāveic vides apdraudējuma riska novērtējums.
Grozījums Nr. 4
9.a apsvērums (jauns)
(9.a)  Dažas svešzemju sugas jau ilgu laiku vispārīgi izmanto akvakultūrā, un iegūtā pieredze liecina, ka to radītais apdraudējuma risks videi ir minimāls. Tādējādi ar šīm sugām saistītām darbībām būtu jāpiemēro atšķirīgi noteikumi, lai veicinātu to attīstību, neuzliekot papildu administratīvu slogu.
Grozījums Nr. 5
9.b apsvērums (jauns)
(9.b)  Ņemot vērā attiecīgo pušu finanšu un institucionālos apsvērumus, būtu jāparedz atbilstīgs pārejas periods no šīs regulas stāšanās spēkā līdz piemērošanai.
Grozījums Nr. 6
2. panta 4.a punkts (jauns)
4a. Piemērojot šo regulu, būtu jāņem vērā fakts, ka 3. panta 3. punktā definētajās slēgtās akvakultūras telpās ir zemāks izkļūšanas risks.
Grozījums Nr. 7
2. panta 5.a punkts (jauns)
Šo regulu, izņemot 3. un 4. pantu, nepiemēro sugām, kuras vairāk nekā 30 gadus vispārīgi lietotas akvakultūrā, un ir pierādīts, ka to izkļūšana savvaļā nerada apdraudējumu videi.
Komisija pirms šīs regulas stāšanās spēkā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. panta 3. punktā noteikto procedūru un pamatojoties uz zinātnes atziņām, izstrādā šādu sugu sarakstu.
Grozījums Nr. 8
5. pants
Dalībvalstis nosaka kompetento iestādi, kura ir atbildīga par to, lai tiktu nodrošināta atbilstība šīs regulas prasībām ("kompetentā iestāde"). Katra kompetentā iestāde nozīmē padomdevēju komiteju, kura tai palīdz, un kura veic attiecīgas bioloģiskas un ekoloģiskas pārbaudes ("padomdevēja komiteja").
Dalībvalstis nosaka kompetento iestādi, kura ir atbildīga par to, lai tiktu nodrošināta atbilstība šīs regulas prasībām ("kompetentā iestāde"). Katra kompetentā iestāde nozīmē padomdevēju komiteju, kura tai palīdz, un kura veic attiecīgas bioloģiskas un ekoloģiskas pārbaudes ("padomdevēja komiteja"). Ja akvakultūras darbību vadības pilnvaras nodotas reģionālām vai apakšreģionālām iestādēm, tās var izraudzīties šīs kompetentās iestādes un padomdevējas komitejas.
Grozījums Nr. 9
6. panta 1. punkts
1.  Ikvienam, kurš vēlas uzsākt ūdens organismu introducēšanu vai pārvietošanu, ir jāpiesakās uz atļauju no saņēmēja dalībvalsts kompetentas iestādes. Pieteikumu var iesniegt daudzām kustībām, kuras tiks veiktas laika periodā, kurš nepārsniedz piecus gadus.
1.  Ikviens, kurš vēlas uzsākt ūdens organismu introducēšanu vai pārvietošanu, piesakās uz atļauju no saņēmēja dalībvalsts kompetentas iestādes. Pieteikumu var iesniegt vairākām kustībām, kuras tiks veiktas laika periodā, kurš nepārsniedz septiņus gadus.
Grozījums Nr. 10
10. panta 1. punkts
1.  Pieteikuma iesniedzēju rakstveidā informē par pieņemto lēmumu izsniegt atļauju vai par tās atteikumu saprātīgā laika periodā un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā vienu gadu no pieteikuma iesniegšanas dienas.
1.  Pieteikuma iesniedzēju rakstveidā informē par pieņemto lēmumu izsniegt atļauju vai par tās atteikumu saprātīgā laika periodā un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā sešus mēnešus no pieteikuma iesniegšanas dienas.
Grozījums Nr. 11
12. pants
Ja rodas neparedzēta ietekme uz vidi vai vietējām populācijām, kompetentā iestāde jebkurā laikā var atsaukt atļauju.
Ja rodas neparedzēta ietekme uz vidi vai vietējām populācijām, kompetentā iestāde jebkurā laikā var atsaukt atļauju. Jebkuru atļaujas atsaukšanu ir zinātniski jāpamato.
Grozījums Nr. 12
25. panta 1.a punkts (jauns)
To piemēro no…*
____________________
* Divpadsmit mēneši pēc spēkā stāšanās dienas

(1) OV vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika