Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0056(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0331/2006

Teksty złożone :

A6-0331/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/11/2006 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0472

Teksty przyjęte
PDF 373kWORD 58k
Wtorek, 14 listopada 2006 r. - Strasburg
Akwakultura: gatunki obce i niewystępujące na danym obszarze *
P6_TA(2006)0472A6-0331/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących na danym obszarze (COM(2006)0154 – C6-0137/2006 – 2006/0056(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0154)(1),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0137/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0331/2006),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Punkt 5 a preambuły (nowy)
(5a) Akwakultura nie jest jedynym źródłem potencjalnego rozprzestrzeniania się gatunków obcych w środowisku wodnym. Inne działania, takie jak m.in. wykorzystywanie wody balastowej lub handel rybami ozdobnymi, mogą mieć poważniejszy wpływ w kontekście ryzyka dla środowiska naturalnego i wymagają zastosowania specjalnych środków. Powinno sie opracować całościowe strategie podejścia w zintegrowany sposób do problemu gatunków obcych. Jednakże w oczekiwaniu na wprowadzenie takiej strategii właściwym jest podjęcie działań sektorowych, na przykład takich jak te zaproponowane w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 2
Punkt 5 b preambuły (nowy)
(5b) Powinno się opracować specjalne techniki w celu ograniczenia wprowadzania gatunków zmodyfikowanych genetycznie do sektora UE w zakresie produkcji ryb oraz w celu kontrolowania przepływu zapłodnionej ikry.
Poprawka 3
Punkt 8 a preambuły (nowy)
(8a) Powinno się uwzględnić, że w odniesieniu do przemieszczających się gatunków obcych lub niewystępujących lokalnie, znajdujących się w zabezpieczonych i gwarantujących niskie ryzyko ucieczki zamkniętych gospodarstwach akwakultury, zasadniczo nie przeprowadza się żadnych uprzednich ocen ryzyka.
Poprawka 4
Punkt 9 a preambuły (nowy)
(9a) Niektóre gatunki obce od długiego czasu są powszechnie wykorzystywane w akwakulturze i z doświadczenia wynika, że związane z tym ryzyko dla środowiska jest minimalne. Powinno się zatem zastosować podejście, podejmując zróżnicowane działania ułatwiające ich rozwój oraz niepowodujące dodatkowego obciążenia administracyjnego.
Poprawka 5
Punkt 9 b preambuły (nowy)
(9b) Powinno się ustanowić odpowiedni okres przejściowy pomiędzy wejściem w życie a rozpoczęciem stosowania niniejszego rozporządzenia, biorąc pod uwagę jego konsekwencje finansowe i instytucjonalne dla zainteresowanych stron.
Poprawka 6
Artykuł 2 ustęp 4 a (nowy)
4a. Przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia powinno się uwzględnić fakt, że zamknięte gospodarstwa akwakultury w rozumieniu art. 3 pkt 3 gwarantują mniejsze ryzyko ucieczki.
Poprawka 7
Artykuł 2 ustęp 5 a (nowy)
5a. Niniejsze rozporządzenie, z wyłączeniem art. 3 i 4, nie ma zastosowania do gatunków, które są powszechnie wykorzystywane w akwakulturze od ponad 30 lat oraz których ucieczka do stanu dzikiego nie stanowi udowodnionego ryzyka dla środowiska.
Komisja, zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz w oparciu o wiedzę naukową ustanawia wykaz takich gatunków przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 8
Artykuł 5
Państwa Członkowskie wyznaczają właściwe organy odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z wymaganiami niniejszego rozporządzenia ("właściwe organy"). Każdy właściwy organ ustanawia wspomagający go komitet doradczy, złożony ze specjalistów w dziedzinie biologii i ekologii dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem ("komitet doradczy").
Państwa Członkowskie wyznaczają właściwe organy odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z wymaganiami niniejszego rozporządzenia ("właściwe organy"). Każdy właściwy organ ustanawia wspomagający go komitet doradczy, złożony ze specjalistów w dziedzinie biologii i ekologii dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem ("komitet doradczy"). W przypadku przekazania uprawnień związanych z zarządzaniem działaniami z zakresu akwakultury władzom regionalnym lub lokalnym, władze te mogą wyznaczać takie właściwe organy i komitety doradcze.
Poprawka 9
Artykuł 6 ustęp 1
1.  Każdy, kto zamierza podjąć działania w celu wprowadzenia lub przeniesienia organizmu wodnego, występuje o zezwolenie do właściwego organu przyjmującego Państwa Członkowskiego. Wnioski można składać o wielokrotne przemieszczanie trwające przez okres nie dłuższy niż pięć lat.
1.  Każdy, kto zamierza podjąć działania w celu wprowadzenia lub przeniesienia organizmu wodnego, występuje o zezwolenie do właściwego organu przyjmującego Państwa Członkowskiego. Można składać wnioski o wielokrotne przemieszczanie trwające przez okres nie dłuższy niż siedem lat.
Poprawka 10
Artykuł 10 ustęp 1
1.  Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia jest przekazywana wnioskodawcy na piśmie w rozsądnym terminie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu jednego roku od daty złożenia wniosku.
1.  Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia jest przekazywana wnioskodawcy na piśmie w rozsądnym terminie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku.
Poprawka 11
Artykuł 12
Właściwy organ może w dowolnym czasie cofnąć zezwolenie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń o negatywnych skutkach dla środowiska lub rodzimej populacji.
Właściwy organ może w dowolnym czasie cofnąć zezwolenie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń o negatywnych skutkach dla środowiska lub rodzimej populacji. Każdorazowe cofnięcie zezwolenia należy uzasadnić w oparciu o przesłanki naukowe.
Poprawka 12
Artykuł 25 akapit 1 a (nowy)
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od …*.
____________________
* Dwanaście miesięcy od daty jego wejścia w życie.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności