Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0056(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0331/2006

Ingivna texter :

A6-0331/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0472

Antagna texter
PDF 296kWORD 55k
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg
Vattenbruk: främmande och lokalt frånvarande arter *
P6_TA(2006)0472A6-0331/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk (KOM(2006)0154 – C6-0137/2006 – 2006/0056(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0154)(1),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0137/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0331/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 5a (nytt)
(5a) Vattenbruk är inte den enda källan till att främmande arter eventuellt sprids i vatten. Andra aktiviteter, såsom användningen av ballastvatten och handel med prydnadsfiskar, utgör om möjligt en mer betydande miljörisk och kräver särskilda förvaltningsåtgärder. Samlade strategier bör utarbetas för att avhjälpa problemet med främmande arter på ett integrerat sätt. Tills en sådan strategi genomförts är det dock ändamålsenligt att anta sektoriella åtgärder liknande dem som föreslås i denna förordning.
Ändring 2
Skäl 5b (nytt)
(5b) Särskilda strategier bör utvecklas för att förhindra införande av genetiskt modifierade arter i EU:s fiskodlingssektor och för att kontrollera förflyttning av befruktade ägg.
Ändring 3
Skäl 8a (nytt)
(8a) I normala fall bör ingen miljöriskbedömning på förhand göras för flyttningar av främmande eller lokalt frånvarande arter som hålls i slutna vattenbruksanläggningar som är säkra och som uppvisar mycket små rymningsrisker.
Ändring 4
Skäl 9a (nytt)
(9a) Vissa främmande arter har i allmänhet använts inom vattenbruket under en lång tid, och erfarenheterna har visat att den miljörisk som hänger samman med detta är minimal. De aktiviteter som anknyter till detta bör därför åtnjuta en särskild behandling som underlättar utvecklingen av dem utan ytterligare administrativa bördor.
Ändring 5
Skäl 9b (nytt)
(9b) En lämplig anpassningsperiod bör införas mellan ikraftträdandet och tillämpningen av denna förordning med tanke på de finansiella och institutionella konsekvenserna för de berörda parterna.
Ändring 6
Artikel 2, punkt 4a (ny)
4a. När denna förordning tillämpas skall det faktum att slutna vattenbruksanläggningar enligt definitionen i artikel 3.3 innebär en mindre risk för utsläpp beaktas.
Ändring 7
Artikel 2, stycke 5a (nytt)
Med undantag för artikel 3 och 4 skall denna förordning inte tillämpas på arter som allmänt har använts i vattenbruk i över 30 år och för vilka det har bevisats att de inte utgör en miljörisk om de rymmer.
I enlighet med förfarandet i artikel 30.3 i förordning (EG) nr 2371/2002 och på grundval av vetenskaplig kunskap skall kommissionen fastställa en förteckning över sådana arter innan denna förordning träder i kraft.
Ändring 8
Artikel 5
Medlemsstaterna skall utse den myndighet som skall utöva tillsyn enligt denna förordning (nedan kallad "den behöriga myndigheten"). Varje behörig myndighet skall till sin hjälp tillsätta en rådgivande kommitté som skall ha lämplig biologisk och ekologisk sakkunskap (nedan kallad "den rådgivande kommittén").
Medlemsstaterna skall utse den myndighet som skall utöva tillsyn enligt denna förordning (nedan kallad "den behöriga myndigheten"). Varje behörig myndighet skall till sin hjälp tillsätta en rådgivande kommitté som skall ha lämplig biologisk och ekologisk sakkunskap (nedan kallad "den rådgivande kommittén"). Då behörigheten för förvaltningen av vattenbruksaktiviteterna har delegerats till regionala eller lokala organ kan behöriga myndigheter och rådgivande kommittéer utses av dessa regionala eller lokala organ.
Ändring 9
Artikel 6, punkt 1
1.  Den som avser att introducera eller flytta en vattenlevande organism skall ansöka om tillstånd hos den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten. Ansökan får avse flera förflyttningar som skall ske under en period på högst fem år.
1.  Den som avser att introducera eller flytta en vattenlevande organism skall ansöka om tillstånd hos den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten. Ansökan får avse flera förflyttningar som skall ske under en period på högst sju år.
Ändring 10
Artikel 10, punkt 1
1.  Den sökande skall, inom en rimlig tid och senast ett år efter det att ansökan lämnats in, skriftligen meddelas beslut om huruvida tillstånd beviljas eller ej.
1.  Den sökande skall, inom en rimlig tid och senast sex månader efter det att ansökan lämnats in, skriftligen meddelas beslut om huruvida tillstånd beviljas eller ej.
Ändring 11
Artikel 12
Den behöriga myndigheten får när som helst återkalla tillståndet om oförutsedda händelser med negativa effekter på miljön eller på inhemska bestånd inträffar.
Den behöriga myndigheten får när som helst återkalla tillståndet om oförutsedda händelser med negativa effekter på miljön eller på inhemska bestånd inträffar. Eventuellt indragande av tillstånd skall motiveras på vetenskapliga grunder.
Ändring 12
Artikel 25, stycke 1a (nytt)
Denna förordning skall tillämpas från och med den …*
______________
* Tolv månader efter ikraftträdandet.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy