Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0113(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0336/2006

Ingivna texter :

A6-0336/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.7

Antagna texter :

P6_TA(2006)0474

Antagna texter
PDF 194kWORD 37k
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg
Ändring av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor *
P6_TA(2006)0474A6-0336/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av ändringen av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (KOM(2006)0338 – C6-0276/2006 – 2006/0113(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0338(1),

–   med beaktande av artikel 175.1 och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0276/2006),

–   med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2005 om EU:s strategi inför konferensen i Almaty om Århuskonventionen(2),

–   med beaktande av det andra partsmötet (MOP-2) av Århuskonventionen i Almaty i Kazakstan den 25–27 maj 2005,

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0336/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av ändringen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 383.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy