Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0021(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0361/2006

Předložené texty :

A6-0361/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2006 - 9.8

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0475

Přijaté texty
PDF 361kWORD 61k
Úterý, 14. listopadu 2006 - Štrasburk
Osvobození zboží dováženého osobami cestujícími z třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně *
P6_TA(2006)0475A6-0361/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími z třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně (KOM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0076)(1),

-   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0078/2006),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0361/2006),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Čl. 3 bod 1a (nový)
(1a) "cestujícími na trajektech nebo výletních lodích" se rozumí cestující, kteří využívají pravidelného námořního trajektu, zámořského parníku nebo výletní lodi na vzdálenost alespoň 50 km;
Pozměňovací návrh 2
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 1
1.  Členské státy osvobodí od DPH a spotřební daně zboží, jiné než uvedené v oddíle 3, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje EUR 220 na osobu.
1.  Členské státy osvobodí od DPH a spotřební daně zboží jiné než uvedené v oddíle 3, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 330 EUR na osobu.
Pozměňovací návrh 3
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 2
V případě cestujících v letecké dopravě činí částka osvobození od daní stanovená v prvním pododstavci EUR 500
V případě cestujících v letecké dopravě nebo cestujících na trajektech a výletních lodích činí částka osvobození od daní stanovená v prvním pododstavci 1000 EUR.
Pozměňovací návrh 4
Čl. 8 odst. 2
2.  Členské státy mohou tuto částku snížit u cestujících mladších patnácti let bez ohledu na to, jaký dopravní prostředek používají. Částka osvobození od daní však nesmí být nižší než EUR 110.
2.  Členské státy mohou tuto částku snížit u cestujících mladších šestnácti let bez ohledu na to, jaký dopravní prostředek používají. Částka osvobozená od daní však nesmí být nižší než 110 EUR.
Pozměňovací návrh 5
Čl. 9 odst. 2
2.  Členské státy mohou zvolit rozlišení mezi cestujícími v letecké dopravě a ostatními cestujícími, a to tak, že minimální množstevní omezení stanovená v odstavci 1 uplatní pouze v případě cestujících, kteří používají jinou než leteckou dopravou.
2.  Členské státy mohou zvolit rozlišení mezi cestujícími v letecké dopravě nebo cestujícími na trajektech a výletních lodích a ostatními cestujícími, a to tak, že minimální množstevní omezení stanovená v odstavci 1 uplatní pouze v případě cestujících, kteří používají jinou než leteckou dopravu, nebo cestujících na trajektech a výletních lodích.
Pozměňovací návrh 6
Čl. 10 odst. 3
3.  Kromě osvobození od daní stanoveného v odstavci 1 osvobodí členské státy od DPH a spotřební daně celkem 4 litry tichých vín a 16 litrů piva.
3.  Kromě osvobození od daní stanoveného v odstavci 1 osvobodí členské státy od DPH a spotřební daně celkem 8 litrů tichých vín a 16 litrů piva.
Pozměňovací návrh 7
Článek 11
Osvobození od daní podle článků 9 a 10 se nevztahuje na cestující mladší sedmnácti let.
Osvobození od daní podle článků 9 a 10 se nevztahuje na cestující mladší osmnácti let.
Pozměňovací návrh 8
Článek 12
V případě každého motorového dopravního prostředku členské státy osvobodí od DPH a spotřební daně pohonné hmoty obsažené v palivové nádrži a nejvýše 10 l pohonných hmot v přenosných nádržích, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy v oblasti držení a přepravy pohonných hmot.
V případě každého motorového dopravního prostředku členské státy osvobodí od DPH a spotřební daně nejvýše 10 l pohonných hmot v přenosných nádržích přepravovaných v motorovém vozidle, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy v oblasti držení a přepravy pohonných hmot. Členské státy však mají právo sledovat rozsah benzínové turistiky provozované v jejich příhraničních oblastech ve snaze vyhnout se placení daní a přijmout opatření nezbytná k jejímu potírání.
Pozměňovací návrh 9
Čl. 14 odst. 1 písm. a)
a) osoby s bydlištěm v příhraničním území,
vypouští se
Pozměňovací návrh 10
Čl. 16 odst. 3a (nový)
3a. Peněžní částky uvedené v čl. 8 odst. 1 a 2 se upraví alespoň každých pět let nejméně o harmonizovaný index spotřebitelských cen nebo o oficiální údaje Eurostatu o průměrné míře inflace v členských státech – podle toho, který údaj bude vyšší, pokud Rada jednomyslně nerozhodne jinak.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí