Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0021(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0361/2006

Esitatud tekstid :

A6-0361/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/11/2006 - 9.8

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0475

Vastuvõetud tekstid
PDF 279kWORD 50k
Teisipäev, 14. november 2006 - Strasbourg
Ühendusevälistest riikidest saabuvate reisijate imporditavate kaupade käibemaksust ja aktsiisist vabastamine *
P6_TA(2006)0475A6-0361/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv ühendusevälistest riikidest saabuvate reisijate imporditavate kaupade käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta (KOM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0076)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0078/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0361/2006),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Artikli 3 punkt 1 a (uus)
1 a) "merel sõitvate parvlaevade ja kruiisilaevade reisijad" – reisijad, kes reisivad plaanipäraselt sõitva mereparvlaeva, liinilaeva või kruiisilaevaga, läbides vähemalt 50 kilomeetrit;
Muudatusettepanek 2
Artikli 8 lõike 1 esimene lõik
1.  Liikmesriigid vabastavad impordi käibemaksust ja aktsiisist (välja arvatud 3. jaos viidatud juhtudel), kui selle impordi koguväärtus isiku kohta ei ületa 220 eurot.
1.  Liikmesriigid vabastavad käibemaksust ja aktsiisist sellise kauba (välja arvatud 3. jaos viidatud kaubad) impordi, mille koguväärtus isiku kohta ei ületa 330 eurot.
Muudatusettepanek 3
Artikli 8 lõike 1 teine lõik
Lennureisijate puhul on rahaline piirmäär 500 eurot, mis on sätestatud kavandatavate meetmete kokkuvõtte esimeses alalõigus.
Lennureisijate ning merel sõitvate parvlaevade ja kruiisilaevade reisijate puhul on esimeses lõigus sätestatud rahaline piirmäär 1000 eurot.
Muudatusettepanek 4
Artikli 8 lõige 2
2.  Liikmesriigid võivad alandada rahalist piirmäära alla 15aastastele transpordi liiki arvestamata. Rahaline lävitase ei tohi siiski olla alla 110 euro.
2.  Liikmesriigid võivad alandada rahalist piirmäära alla 16aastastele reisijatele transpordi liiki arvestamata. Rahaline piirmäär ei tohi siiski olla alla 110 euro.
Muudatusettepanek 5
Artikli 9 lõige 2
2.  Liikmesriigid võivad eristada lennureisijaid teistest reisijatest, kohaldades lõikes 1 kindlaksmääratud miinimumkogusepiiranguid ainult muudele reisijatele kui lennureisijad.
2.  Liikmesriigid võivad eristada lennureisijaid ning merel sõitvate parvlaevade ja kruiisilaevade reisijaid teistest reisijatest, kohaldades lõikes 1 kindlaksmääratud miinimumkogusepiiranguid ainult muudele reisijatele kui lennureisijad ning merel sõitvate parvlaevade ja kruiisilaevade reisijad.
Muudatusettepanek 6
Artikli 10 lõige 3
3.  Lisaks lõikes 1 sätestatud maksuvabastusele kehtestavad liikmesriigid käibemaksu- ja aktsiisivabastuse 4 liitri vahuveini ja 16 liitri õlle suhtes.
3.  Lisaks lõikes 1 sätestatud maksuvabastusele kehtestavad liikmesriigid käibemaksu- ja aktsiisivabastuse 8 liitri veini ja 16 liitri õlle suhtes.
Muudatusettepanek 7
Artikkel 11
Artiklis 9 ja 10 sätestatud maksuvabastust ei kohaldata alla 17aastaste reisijate suhtes.
Artiklis 9 ja 10 sätestatud maksuvabastust ei kohaldata alla 18aastaste reisijate suhtes.
Muudatusettepanek 8
Artikkel 12
Liikmesriigid kehtestavad käibemaksu- ja aktsiisivabastuse mis tahes mootorsõiduki korral selle paagis ja kaasaskantavas konteineris oleva kütusekoguse suhtes, mis ei ületa 10 liitrit, ilma et see mõjutaks kütuse hoidmist ja vedu reguleerivate siseriiklike õigusnormide kohaldamist.
Liikmesriigid kehtestavad käibemaksu- ja aktsiisivabastuse mootorsõidukis veetavas kaasaskantavas konteineris oleva kütusekoguse suhtes, mis ei ületa 10 liitrit, ilma et see mõjutaks kütuse hoidmist ja vedu reguleerivate siseriiklike õigusnormide kohaldamist. Samas on liikmesriikidel õigus määra kontrollida ja võtta vajalikke meetmeid bensiiniturismi vastu, mille eesmärk on maksudest hoidumine riikide piiriäärsetes piirkondades.
Muudatusettepanek 9
Artikli 14 lõike 1 punkt a
a) piirialal elavad isikud;
välja jäetud
Muudatusettepanek 10
Artikli 16 lõige 3 a (uus)
3 a. Artikli 8 lõigetes 1 ja 2 nimetatud rahalised piirmäärad vaadatakse läbi vähemalt iga viie aasta järel vähemalt tarbijahindade harmoneeritud indeksi või Eurostati ametlike andmete võrra ELi 25 liikmesriigi keskmise inflatsioonimäära kohta, olenevalt sellest, kumb näitaja on kõrgem, kui nõukogu ühehäälselt teisiti ei otsusta.

(1) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika