Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0021(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0361/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0361/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2006 - 9.8

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0475

Hyväksytyt tekstit
PDF 198kWORD 53k
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg
Kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttaminen arvonlisä- ja valmisteverosta *
P6_TA(2006)0475A6-0361/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta (KOM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0076)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0078/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0361/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
3 artiklan 1 a alakohta (uusi)
1 a) 'meriliikenteen lautta- tai risteilymatkustajalla' matkustajia, jotka matkustavat aikataulun mukaan liikennöivällä meriliikenteen lautalla, vuorolaivalla tai risteilyaluksella vähintään 50 kilometriä;
Tarkistus 2
8 artiklan 1 kohdan 1 alakohta
1.  Jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisä- ja valmisteverosta muut kuin 3 jaksossa tarkoitetut tuontitavarat, jos niiden kokonaisarvo on enintään 220 euroa henkeä kohti.
1.  Jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisä- ja valmisteverosta muut kuin 3 jaksossa tarkoitetut tuontitavarat, jos niiden kokonaisarvo on enintään 330 euroa henkeä kohti.
Tarkistus 3
8 artiklan 1 kohdan 2 alakohta
Lentomatkustajille määritelty 1 kohdassa rahamääräinen rajoitus on 500 euroa.
Lentomatkustajille tai meriliikenteen lautta- tai risteilymatkustajille 1 kohdassa määritelty rahamääräinen rajoitus on 1000 euroa.
Tarkistus 4
8 artiklan 2 kohta
2.  Jäsenvaltiot voivat alentaa alle 15 vuotta vanhojen matkustajien rahamääräistä rajoitusta käytettävästä kuljetusvälineestä riippumatta. Rahamääräinen rajoitus ei saa olla alempi kuin 110 euroa.
2.  Jäsenvaltiot voivat alentaa alle 16-vuotiaitten matkustajien rahamääräistä rajoitusta käytettävästä kuljetusvälineestä riippumatta. Rahamääräinen rajoitus ei saa olla alempi kuin 110 euroa.
Tarkistus 5
9 artiklan 2 kohta
2.  Jäsenvaltiot voivat tehdä eron lentomatkustajien ja muiden matkustajien välillä soveltamalla 1 kohdassa vahvistettuja määrällisiä vähimmäisrajoituksia ainoastaan muihin matkustajiin kuin lentomatkustajiin.
2.  Jäsenvaltiot voivat tehdä eron lentomatkustajien tai meriliikenteen lautta- tai risteilymatkustajien ja muiden matkustajien välillä soveltamalla 1 kohdassa vahvistettuja määrällisiä vähimmäisrajoituksia ainoastaan muihin matkustajiin kuin lentomatkustajiin tai meriliikenteen lautta- tai risteilymatkustajiin.
Tarkistus 6
10 artiklan 3 kohta
3.  Edellä 1 kohdassa säädetyn verovapautuksen lisäksi jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisä- ja valmisteverosta yhteensä neljä litraa kuohumatonta viiniä ja 16 litraa olutta.
3.  Edellä 1 kohdassa säädetyn verovapautuksen lisäksi jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisä- ja valmisteverosta yhteensä kahdeksan litraa kuohumatonta viiniä ja 16 litraa olutta.
Tarkistus 7
11 artikla
Edellä 9 ja 10 artiklassa säädettyjä verovapautuksia ei sovelleta alle 17 vuotta vanhoihin matkustajiin.
Edellä 9 ja 10 artiklassa säädettyjä verovapautuksia ei sovelleta alle 18-vuotiaisiin matkustajiin.
Tarkistus 8
12 artikla
Jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisä- ja valmisteverosta kaikkien yksittäisten moottoriajoneuvojen polttoainesäiliössä oleva polttoaine sekä tällaisilla ajoneuvoilla kuljetettavassa kannettavassa säiliössä oleva polttoaine, jos sitä on enintään 10 litraa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta polttoaineen hallussapitoa ja kuljettamista koskevan kansallisen lainsäädännön soveltamista.
Jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisä- ja valmisteverosta moottoriajoneuvossa kuljetettavassa kannettavassa säiliössä oleva polttoaine, jos sitä on enintään 10 litraa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta polttoaineen hallussapitoa ja kuljettamista koskevan kansallisen lainsäädännön soveltamista. Jäsenvaltioilla on kuitenkin oltava oikeus seurata polttoaineen hankkimiseksi tapahtuvan matkailun laajuutta ja ryhtyä tarvittaviin vastatoimiin, milloin tällaisen matkailun tarkoituksena on veronkierto niiden raja-alueilla.
Tarkistus 9
14 artiklan 1 kohdan a alakohta
a) raja-alueilla asuvat henkilöt;
Poistetaan.
Tarkistus 10
16 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a. Edellä 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja rahamääräisiä rajoituksia tarkistetaan ainakin viiden vuoden välein vähintään yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä tai Eurostatin virallisiin lukuihin perustuvaa jäsenvaltioiden keskimääräistä inflaatioastetta vastaavalla määrällä sen mukaan kumpi niistä on suurempi, ellei neuvosto yksimielisesti päätä asiasta toisin.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö