Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0021(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0361/2006

Pateikti tekstai :

A6-0361/2006

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/11/2006 - 9.8

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0475

Priimti tekstai
PDF 354kWORD 57k
Antradienis, 2006 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
Keliaujančiųjų iš trečiųjų šalių asmenų atleidimas nuo pridėtinės vertės ir akcizo mokesčių *
P6_TA(2006)0475A6-0361/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl prekių, importuojamų keliaujančiųjų iš trečiųjų šalių asmenų, atleidimo nuo pridėtinės vertės ir akcizo mokesčių (COM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0076)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 93 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0078/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0361/2006),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties  250 straipsnio  2 dalį;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
3 straipsnio 1a punktas (naujas)
1a) "jūros keltų ar kruizinių laivų keleiviai" – keleiviai, keliaujantys mažiausiai 50 km atstumą pagal tvarkaraštį kursuojančiu jūros keltu, jūros laineriu ar jūros kruiziniu laivu;
Pakeitimas 2
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  Valstybės narės importuojamas prekes atleidžia nuo PVM ir akcizo mokesčių, išskyrus 3 skirsnyje nurodytas prekes, kurių bendra vertė vienam asmeniui neviršija 220 EUR.
1.  Valstybės narės importuojamas prekes atleidžia nuo PVM ir akcizų, išskyrus 3 skirsnyje nurodytas prekes, kurių bendra vertė vienam asmeniui neviršija 330 EUR.
Pakeitimas 3
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Oro transportu keliaujančiųjų asmenų atveju pirmojoje pastraipoje nurodyta piniginė riba yra 500 EUR.
Oro transportu arba jūros keltais ar kruiziniais laivais keliaujančiųjų asmenų atveju pirmojoje pastraipoje nurodyta piniginė riba yra 1000 EUR.
Pakeitimas 4
8 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės gali sumažinti pinigines ribas jaunesniems kaip penkiolikos metų keliaujantiems asmenims, vykstantiems bet kuriomis transporto priemonėmis. Tačiau piniginė riba negali būti mažesnė kaip 110 EUR.
2.  Valstybės narės gali sumažinti pinigines ribas jaunesniems kaip šešiolikos metų keliaujantiems asmenims, vykstantiems bet kuriomis transporto priemonėmis. Tačiau piniginė riba negali būti mažesnė kaip 110 EUR.
Pakeitimas 5
9 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės gali nuspręsti skirstyti keliaujančius asmenis į oro transportu keliaujančius asmenis ir kitus keliaujančius asmenis ir 1 dalyje nurodytus minimalius kiekio apribojimus taikyti keliaujantiems asmenims, išskyrus oro transportu keliaujančius asmenis.
2.  Valstybės narės gali nuspręsti skirstyti keliaujančius asmenis į oro transportu keliaujančius asmenis arba jūros keltais ar kruiziniais laivais keliaujančius asmenis ir kitus keliaujančius asmenis ir 1 dalyje nurodytus minimalius kiekio apribojimus taikyti keliaujantiems asmenims, išskyrus oro transportu keliaujančius asmenis arba jūros keltais ar kruiziniais laivais keliaujančius asmenis.
Pakeitimas 6
10 straipsnio 3 dalis
3.  Be 1 dalyje numatyto atleidimo nuo mokesčių, valstybės narės nuo PVM ir akcizo mokesčių atleidžia bendrą 4 litrų neputojančio vyno ir 16 litro alaus kiekį.
3.  Be 1 dalyje numatyto atleidimo nuo mokesčių, valstybės narės nuo PVM ir akcizų atleidžia bendrą 8 litrų neputojančio vyno ir 16 litrų alaus kiekį.
Pakeitimas 7
11 straipsnis
9 ir 10 straipsniuose numatytas atleidimas nuo mokesčių netaikomas jaunesniems kaip 17 metų keliaujantiems asmenims.
9 ir 10 straipsniuose numatytas atleidimas nuo mokesčių netaikomas jaunesniems kaip aštuoniolikos metų keliaujantiems asmenims.
Pakeitimas 8
12 straipsnis
Valstybės narės, nepažeisdamos nacionalinių nuostatų, reglamentuojančių kuro laikymą ir gabenimą, nuo PVM ir akcizo mokesčių atleidžia bet kurios variklinės transporto priemonės degalų bake esantį kurą bei nešiojamoje taroje gabenamą kurą, kurio kiekis neviršija 10 litrų.
Valstybės narės, nepažeisdamos nacionalinių nuostatų, reglamentuojančių kuro laikymą ir gabenimą, nuo PVM ir akcizų atleidžia variklinės transporto priemonės nešiojamoje taroje gabenamą kurą, kurio kiekis neviršija 10 litrų. Vis dėlto valstybės narės turi teisę stebėti valiutų kursų pasikeitimus ir imtis priemonių siekiant užkirsti kelią "degalų turizmui", kurio tikslas išvengti mokesčių pasienio regionuose.
Pakeitimas 9
14 straipsnio 1 dalies a punktas
a) pasienio zonoje gyvenantiems asmenims;
Išbraukta.
Pakeitimas 10
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos piniginės ribos iš naujo svarstomos bent kas penkerius metus atsižvelgiant į suderintą vartotojų kainų indeksą ar Eurostato oficialius duomenis apie vidutinį valstybių narių infliacijos dydį, kuris iš jų yra didesnis, nebent Taryba vienbalsiai nusprendžia kitaip.

(1) Dar neskelbtas OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika