Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0021(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0361/2006

Teksty złożone :

A6-0361/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/11/2006 - 9.8

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0475

Teksty przyjęte
PDF 294kWORD 54k
Wtorek, 14 listopada 2006 r. - Strasburg
Zwolnianie towarów przywożonych przez osoby podróżujące z krajów trzecich z podatku od wartości dodanej oraz podatku akcyzowego *
P6_TA(2006)0475A6-0361/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z krajów trzecich z podatku od wartości dodanej oraz podatku akcyzowego (COM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0076)(1),

–   uwzględniając art. 93 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0078/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0361/2006),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Artykuł 3 punkt 1 a (nowy)
(1a) "pasażerowie promów morskich lub statków wycieczkowych" oznaczają wszystkich pasażerów podróżujących regularnymi morskimi promami, statkami liniowymi lub wycieczkowymi na odległość przynajmniej 50 kilometrów;
Poprawka 2
Artykuł 8 ustęp 1 akapit pierwszy
1.  Państwa Członkowskie zwalniają z podatku VAT i podatku akcyzowego przywóz towarów innych niż te, o których mowa w sekcji 3, których łączna wartość nie przekracza 220 EUR na osobę.
1.  Państwa Członkowskie zwalniają z podatku VAT i podatku akcyzowego przywóz towarów innych niż te, o których mowa w sekcji 3, których łączna wartość nie przekracza 330 EUR na osobę.
Poprawka 3
Artykuł 8 ustęp 1 akapit drugi
W przypadku podróżnych w transporcie lotniczym, próg pieniężny określony w akapicie pierwszym wynosi 500 EUR.
W przypadku podróżnych w transporcie lotniczym, pasażerów podróżujących promami morskimi lub statkami wycieczkowymi próg pieniężny określony w akapicie pierwszym wynosi 1000 EUR.
Poprawka 4
Artykuł 8 ustęp 2
2.  Państwa Członkowskie mogą obniżyć próg pieniężny dla podróżnych poniżej piętnastego roku życia, niezależnie od środka transportu. Jednakże próg pieniężny nie może być niższy niż 110 EUR.
2.  Państwa Członkowskie mogą obniżyć próg pieniężny dla podróżnych poniżej szesnastego roku życia, niezależnie od środka transportu. Jednakże próg pieniężny nie może być niższy niż 110 EUR.
Poprawka 5
Artykuł 9 ustęp 2
2.  Państwa Członkowskie mogą wprowadzić rozróżnienie między podróżnymi w transporcie lotniczym a innymi podróżnymi przez zastosowanie minimalnych limitów ilościowych określonych w ust. 1 tylko do podróżnych innych niż podróżni w transporcie lotniczym.
2.  Państwa Członkowskie mogą wprowadzić rozróżnienie między podróżnymi w transporcie lotniczym, pasażerami podróżującymi promami morskimi lub statkami wycieczkowymi a innymi podróżnymi przez zastosowanie minimalnych limitów ilościowych określonych w ust. 1 tylko do podróżnych innych niż podróżni w transporcie lotniczym, pasażerowie podróżujący promami morskimi lub statkami wycieczkowymi.
Poprawka 6
Artykuł 10 ustęp 3
3.  Oprócz zwolnienia określonego w ust. 1, Państwa Członkowskie zwalniają z podatku VAT i podatku akcyzowego łącznie 4 litry wina niemusującego i 16 litrów piwa.
3.  Oprócz zwolnienia określonego w ust. 1, Państwa Członkowskie zwalniają z podatku VAT i podatku akcyzowego łącznie 8 litrów wina niemusującego i 16 litrów piwa.
Poprawka 7
Artykuł 11
Zwolnień na mocy art. 9 i 10 nie stosuje się w przypadku podróżnych poniżej siedemnastego roku życia.
Zwolnień na mocy art. 9 i 10 nie stosuje się w przypadku podróżnych poniżej osiemnastego roku życia.
Poprawka 8
Artykuł 12
Państwa członkowskie zwalniają z podatku VAT i podatku akcyzowego, w przypadku dowolnego silnikowego środka transportu, paliwo znajdujące się w baku oraz ilość paliwa nieprzekraczającą 10 litrów w przenośnym kanistrze, nie naruszając krajowych przepisów dotyczących posiadania i transportu paliwa.
Państwa członkowskie zwalniają z podatku VAT i podatku akcyzowego ilość paliwa nieprzekraczającą 10 litrów w przenośnym kanistrze, transportowaną pojazdem, nie naruszając krajowych przepisów dotyczących posiadania i transportu paliwa. Niemniej jednak państwa członkowskie powinny mieć prawo kontrolowania i podejmowania środków w celu przeciwdziałania "turystycznemu tankowaniu" celem uniknięcia płacenia podatków w obszarach przygranicznych.
Poprawka 9
Artykuł 14 ustęp 1 litera a)
(a) osoby zamieszkałe w strefie przygranicznej;
skreślona
Poprawka 10
Artykuł 16 ustęp 3 a (nowy)
3a. Progi pieniężne, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2, są poddawane rewizji przynajmniej co pięć lat przez zastosowanie co najmniej zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych lub oficjalnych pochodzących z Eurostatu danych dotyczących średniej stopy inflacji w państwach członkowskich, z uwzględnieniem wartości największej, chyba że Rada jednogłośnie zadecyduje inaczej.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności