Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0021(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0361/2006

Ingivna texter :

A6-0361/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.8

Antagna texter :

P6_TA(2006)0475

Antagna texter
PDF 207kWORD 52k
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg
Befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer *
P6_TA(2006)0475A6-0361/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer (KOM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0076)(1),

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0078/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0361/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Artikel 3, led 1a (nytt)
1a) färje- eller kryssningsresenärer: passagerare som tillryggalägger minst 50 km med reguljär färja, reguljärt linjefartyg eller reguljärt kryssningsfartyg,
Ändring 2
Artikel 8, punkt 1, stycke 1
1.  Medlemsstaterna skall befria införsel av andra varor än de som avses i avsnitt 3 till ett sammanlagt värde på högst 220 euro per person från mervärdesskatt och punktskatt.
1.  Medlemsstaterna skall befria införsel av andra varor än de som avses i avsnitt 3 till ett sammanlagt värde på högst 330 EUR per person från mervärdesskatt och punktskatt.
Ändring 3
Artikel 8, punkt 1, stycke 2
För flygresenärer skall beloppsbegränsningen enligt första stycket vara 500 euro.
För flygresenärer och färje- eller kryssningsresenärer skall beloppsbegränsningen enligt första stycket vara 1 000 EUR.
Ändring 4
Artikel 8, punkt 2
2.  Medlemsstaterna får sänka beloppsbegränsningen för resande som är under 15 år oavsett transportmedel. Beloppsbegränsningen får emellertid inte understiga 110 euro.
2.  Medlemsstaterna får sänka beloppsbegränsningen för resande som är under 16 år oavsett transportmedel. Beloppsbegränsningen får emellertid inte understiga 110 EUR.
Ändring 5
Artikel 9, punkt 2
2.  Medlemsstaterna kan välja att skilja på flygresenärer och andra resenärer genom att endast tillämpa de lägsta kvantitativa begränsningarna enligt punkt 1 på andra resenärer än flygresenärer.
2.  Medlemsstaterna kan välja att skilja på flygresenärer eller färje- eller kryssningsresenärer och andra resenärer genom att endast tillämpa de lägsta kvantitativa begränsningarna enligt punkt 1 på andra resenärer än flygresenärer eller färje- eller kryssningsresenärer.
Ändring 6
Artikel 10, punkt 3
3.  Utöver den skattebefrielse som följer av punkt 1 skall medlemsstaterna befria sammanlagt 4 liter icke-mousserande vin och 16 liter öl från mervärdesskatt och punktskatt.
3.  Utöver den skattebefrielse som följer av punkt 1 skall medlemsstaterna befria sammanlagt 8 liter icke-mousserande vin och 16 liter öl från mervärdesskatt och punktskatt.
Ändring 7
Artikel 11
Skattebefrielserna enligt artiklarna 9 och 10 skall inte tillämpas på resenärer som är under 17 år.
Skattebefrielserna enligt artiklarna 9 och 10 skall inte tillämpas på resenärer som är under 18 år.
Ändring 8
Artikel 12
Medlemsstaterna skall, då transport sker med ett motordrivet transportmedel befria bränslet i tanken och högst 10 liter bränsle i en bärbar behållare från mervärdesskatt och punktskatt, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om innehav och transport av bränsle.
Medlemsstaterna skall befria högst 10 liter bränsle i en bärbar behållare som transporteras i ett motorfordon från mervärdesskatt och punktskatt, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om innehav och transport av bränsle. Medlemsstaterna skall dock ha rätt att övervaka förekomsten av bränsleturism och att vidta nödvändiga åtgärder mot bränsleturism i skatteflyktssyfte i sina gränsregioner.
Ändring 9
Artikel 14, punkt 1, led a
a)  Personer som är bosatta i gränsområden.
utgår
Ändring 10
Artikel 16, punkt 3a (ny)
3a. Den beloppsbegränsning som anges i artikel 8.1 och 8.2 skall ses över åtminstone vart femte år och justeringen får inte understiga det harmoniserade indexet för konsumentpriser eller Eurostats officiella uppgifter om den genomsnittliga inflationstakten i medlemsstaterna, beroende på vilket av dessa som är högst, såvida inte rådet enhälligt fattar beslut om annat.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy