Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0023(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0380/2006

Ingivna texter :

A6-0380/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.10
CRE 14/11/2006 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0477

Antagna texter
PDF 196kWORD 42k
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg
FN:s konvention mot korruption *
P6_TA(2006)0477A6-0380/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption (KOM(2006)0082 – C6-0105/2006 – 2006/0023(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0082)(1),

–   med beaktande av FN:s konvention mot korruption av den 31 oktober 2003,

–   med beaktande av artiklarna 47.2 och 57.2, artikel 95, artikel 107.5, artikel 179, artikel 181a, artiklarna 190.5 och 195.4, artikel 199, artiklarna 207.3 och 218.2, artikel 223 sista stycket, artikel 224 näst sista stycket, artikel 225a näst sista stycket, artikel 245.2, artikel 248.4 sista stycket, artikel 255.2 och 255.3, artikel 260 andra stycket, artikel 264 andra stycket, artikel 266 sista stycket, artiklarna 279, 280 och 283 och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0105/2006),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetkontrollutskottet (A6-0380/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut med de ändringar som gjorts och godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 4a (nytt)
(4a) Det är av största vikt att alla medlemsstater som ännu inte har gjort det undertecknar och ratificerar konventionen utan ytterligare dröjsmål.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy