Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2122(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0383/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0383/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2006 - 9.13

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0480

Hyväksytyt tekstit
PDF 114kWORD 39k
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg
Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
P6_TA(2006)0480A6-0383/2006

Euroopan parlamentin päätös Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2006/2122(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Gabriele Albertinin esittämän, 28. huhtikuuta 2006 päivätyn pyynnön, josta ilmoitettiin täysistunnossa 15. toukokuuta 2006 ja joka koskee hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista häntä vastaan Milanon aluetuomioistuimessa käynnistetyn rikosoikeudenkäynnin yhteydessä,

–   kuultuaan Gabriele Albertinia työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 9 ja 10 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot(1),

–   ottaa huomioon Italian tasavallan perustuslain 68 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0383/2006),

A.   ottaa huomioon, että Gabriele Albertini on 10.–13. kesäkuuta 2004 järjestetyillä kuudensilla välittömillä vaaleilla valittu Euroopan parlamentin jäsen ja että Euroopan parlamentti tarkisti hänen valtakirjansa 14. joulukuuta 2004(2),

B.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus ja että koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta(3),

C.   ottaa huomioon, että käsiteltävänä olevaan tapaukseen sovellettava säännös on Italian perustuslain 68 pykälän toinen momentti, joka sallii rikosoikeudenkäynnin käynnistämisen parlamentin jäseniä vastaan ilman mitään erityisiä muodollisuuksia, kun otetaan huomioon, että siinä säädetään, että ilman parlamentin ylä- tai alahuoneen lupaa, sen mukaan, kumman jäsenestä on kysymys, parlamentin jäsenelle ei voida suorittaa ruumiintarkastusta, hänen asunnossaan ei voida tehdä kotietsintää, häntä ei voida pidättää tai hänen henkilökohtaista vapauttaan muulla tavoin riistää eikä häntä voida pitää vangittuna, ellei kyse ole lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanosta tai ellei häntä ole tavattu itse teosta (flagrante delicto) sellaiseen rikokseen liittyen, josta pidätysmääräys on pakollinen,

D.   ottaa huomioon, että Milanon aluetuomioistuimen yleisen syyttäjän viraston Gabriele Albertinia vastaan nostamat syytteet koskevat tyhjien muutosesitysten jättämistä Milanon kaupunginvaltuuston budjettimenettelyn yhteydessä tarkoituksena täyttää ne myöhemmin, kun opposition jättämät muutosesitykset olisivat selvillä, jotta vältettäisiin muutosesitysten jättämistä määräajan päätyttyä, koska sellaista ei hyväksyttäisi,

E.   katsoo, että tyhjien muutosesitysten jättämistä voidaan pitää politiikan ja poliittisen elämän yhtenä osana ja että sikäli kuin lopullista asiakirjaa, johon ne liittyvät, ei ole hyväksytty, tällaiset muutosesitykset ovat yksinkertaisesti sisäiseen menettelyyn kuuluvia asiakirjoja, joilla ei ole ulkoista vaikutusta, erityisesti ja ennen kaikkea rikosoikeudellisesta näkökulmasta, koska tällaisten muutosesitysten jättäminen on mahdoton rikos ja tällaista rikosta ei joka tapauksessa ole olemassa,

F.   ottaa huomioon, että eräässä toisessa oikeudenkäynnissä (asia nro 9384/03 R.G.N.R.) Milanon aluetuomioistuinta on pyydetty tutkimaan Gabriele Albertinia vastaan esitettyjä väitteitä vastaavia väitteitä, jotka Gabriel Albertin on puolestaan itse esittänyt ja kohdistanut poliittisin vastustajiinsa, ja että tässä yhteydessä Milanon aluetuomioistuin kuitenkin on todennut, etteivät perusteet asian käsittelemiselle täyty, ja jättänyt asian tutkimatta,

G.   ottaa huomioon, että se, että sama tuomioistuin on omaksunut täysin vastakkaiset kannat kahdessa olennaisilta osiltaan samankaltaisessa tapauksessa, on kohtuutonta eikä yhdenvertaisen kohtelun mukaista, mikä antaa aihetta olettaa, että Gabriele Albertinin asiaa ei ole tutkittu oikeudenmukaisella tavalla,

H.   ottaa huomioon, että kyse on erittäin arkaluonteisesta asiasta ja että siitä Euroopan parlamentin erioikeuksille aiheutuvia seurauksia on mahdoton hyväksyä, koska yhdenvertaisen kohtelun puuttumiselle Gabriele Albertinin tapauksessa ei ole mitään perusteita, mikä herättää kysymyksen fumus persecutionis -tilanteesta,

I.   katsoo, että mikä tahansa Euroopan parlamentin yhteen jäseneen kohdistuva poliittinen vaino on hyökkäys Euroopan kansalaisten demokraattisesti valitseman poliittisen instituution Euroopan parlamentin koskemattomuutta vastaan ja merkitsee parlamentin väheksymistä,

J.   katsoo, että italialaisen tuomioistuimen syrjivä asenne on Gabriele Albertinia kohtaan vahingollinen,

K.   ottaa huomioon, että jos Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt olisivat jo tulleet voimaan, mitä ei ole vielä tapahtunut, vaikka Euroopan parlamentti on hyväksynyt ne jo kahdesti, 5. joulukuuta 2002(4) ja 17. joulukuuta 2003(5) antamissaan päätöslauselmissa, oikeudenkäyntimenettely Gabriele Albertinia vastaan olisi voitu keskeyttää,

1.   pitää valitettavana sitä, että Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehty pöytäkirja ei, sellaisena kuin se nyt on, anna Euroopan parlamentille keinoja toteuttaa sitovia toimia Gabriele Albertinin suojelemiseksi, ja päättää näin ollen olla puolustamatta hänen koskemattomuuttaan;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä yleisen syyttäjän virastoon Milanon aluetuomioistuimeen rikosasiaan nro 8629/05 R.G. liittyen.

(1) Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964 suomenkielinen erityispainos I, s. 203, ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986 suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.
(2) Euroopan parlamentin päätös valtakirjojen tarkastuksesta (EUVL C 226 E, 15.9.2005, s. 51).
(3) Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. päivänä huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 10 artikla.
(4) EUVL C 27 E, 30.1.2004, s. 139.
(5) EUVL C 91 E, 15.4.2004, s. 230.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö