Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0018(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0287/2006

Esitatud tekstid :

A6-0287/2006

Arutelud :

PV 14/11/2006 - 7
CRE 14/11/2006 - 7

Hääletused :

PV 14/11/2006 - 9.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0483

Vastuvõetud tekstid
PDF 317kWORD 84k
Teisipäev, 14. november 2006 - Strasbourg
Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed ***I
P6_TA(2006)0483A6-0287/2006
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangutega (KOM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0069)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artiklit 95, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0064/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit (A6-0287/2006),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepanek uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELTs seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangutega
P6_TC1-COD(2006)0018

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

vastavalt asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetlusele(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Komisjoni 28. jaanuari 2005. aasta teatises ühenduse elavhõbedaalase strateegia kohta, mis käsitles kõiki elavhõbeda kasutusalasid, järeldati, et oleks asjakohane kehtestada ühenduse tasemel teatavate elavhõbedasisaldusega mitteelektriliste või mitteelektrooniliste mõõteriistade ja juhtseadmete (mis on peamine elavhõbedasisaldusega tooterühm, mis on seni ühenduse meetmetega reguleerimata) turustamise piirangud.

(2)  Elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piiramine oleks elavhõbeda jäätmevoogudesse sattumise vältimise kaudu kasulik keskkonnale ja pikemas perspektiivis ka inimeste tervisele.

(3)  Olemasolev tõendusmaterjal mõõteriistade ja juhtseadmete kohta, võttes arvesse tehnilist ja majanduslikku otstarbekust, näitab, et vahetud piirangud peaksid kehtima ainult elanikkonnale ettenähtud mõõteseadmete ning kõigi meditsiiniliste termomeetrite suhtes.

(4)  Üle 50 aasta vanade elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete sisseveo puhul on tegemist antiikesemete või kultuuriväärtustega, mis on määratletud nõukogu 9. detsembri 1992. aasta määruses (EMÜ) nr 3911/92 kultuuriväärtuste ekspordi kohta(3). Selline kaubandus on piiratud mahuga ning ei kujuta ohtu inimeste tervisele ega keskkonnale. Seetõttu ei tuleks sellist kaubandust piirata.

(5)  Elavhõbeda keskkonda sattumise minimeerimise ja elavhõbedat sisaldavate ülejäänud mõõteseadmete kutsealase ja tööstusliku kasutamise, eriti sfügmomanomeetrite tervishoius kasutamise järkjärgulise lõpetamise eesmärgil peaks komisjon uurima tehniliselt ja majanduslikult otstarbekate ohutumate alternatiivsete lahenduste kättesaadavust. Tervishoius kasutatavate sfügmomanomeetrite puhul tuleks konsulteerida ekspertarstidega, et tagada teatavate terviseseisundite diagnoosimis- ja ravivajaduste piisav arvessevõtmine.

(6)  Käesoleva direktiivi eesmärgiks on piirata ainult uute mõõteseadmete turuleviimist. Seetõttu ei tohiks kõnealuseid piiranguid rakendada juba kasutuses olevate või juba turule viidud seadmete suhtes.

(7)  Erinevused liikmesriikide vastuvõetud mitmesugustes mõõteriistades ja juhtseadmetes sisalduva elavhõbeda piiramist käsitlevate õigus- ja haldusnormide vahel võivad luua kaubandustõkkeid, kahjustada ühendusesisest konkurentsi ning mõjutada otseselt siseturu rajamist ja toimimist. Seetõttu on osutunud vajalikuks ühtlustada liikmesriikide mõõteriistade ja juhtseadmete valdkonna õigusaktid, kehtestades ühtlustatud õigusnormid, mis käsitlevad kõnealuseid elavhõbedat sisaldavaid tooteid ning millega säilitatakse siseturg, tagades samal ajal inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge taseme.

(8)  Nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/769/EMÜ (liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega)(4) tuleks vastavalt muuta.

(9)  Käesolev direktiiv ei mõjuta ühenduse õigusakte, millega on kehtestatud töötajate turvalisuse miinimumnõuded, nagu nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta(5) ning sellel põhinevad üksikdirektiivid, eriti nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ töötajate kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohu eest tööl(6).

(10)  Vastavalt paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe(7) punktile 34 julgustatakse liikmesriike koostama ja avalikustama enda tarbeks ja ühenduse huvides vastavustabeleid, milles oleks võimalikult üksikasjalikult toodud seos direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisa muudetakse käesoleva direktiivi lisa kohaselt.

Artikkel 2

1.  Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt ...(8). Liikmesriigid teavitavad sellest viivitamata komisjoni.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates ...(9)*.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud peamiste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 4

Direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

LISA

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisasse lisatakse järgmine punkt:

"19a

Elavhõbe

CAS nr: 7439-97-6

1) Ei tohi turustada:

a) meditsiinilistes termomeetrites;

b) muudes elanikkonnale müügiks ettenähtud mõõteseadmetes (nt manomeetrid, baromeetrid, sfügmomanomeetrid, mittemeditsiinilised termomeetrid);

c) muudes mõõteseadmetes, mis ei ole mõeldud müügiks elanikkonnale, pärast …(10);

d) elavhõbedat sisaldavates sfügmomanomeetrites (välja arvatud tervishoiusüsteemis kasutatavad tensomeetrid), mis on mõeldud nii tarbijatele kui ka tervishoiusüsteemis kasutamiseks.

Tootjad võivad taotleda erandit punktist c enne …(11)*. Erand tehakse oluliste kasutusviiside suhtes piiratud ajaks ja kehtestatakse igal konkreetsel juhul eraldi, kui tootjad suudavad tõendada, et nad on teinud kõik jõupingutused ohutumate alternatiivide või alternatiivsete protsesside väljatöötamiseks ning et ohutumad alternatiivid või alternatiivsed protsessid ei ole ikka veel kättesaadavad.

2) Erandina ei kohaldata lõike 1 punktis b toodud piirangut:

a) mõõteseadmetele, mis on ...(12)** üle 50 aasta vanad;

ega

b) baromeetritele. Liikmesriigid kehtestavad nende turuletoomise litsentsimiseks ja kontrollimiseks asjakohased ja tõhusad mehhanismid, mille eesmärk on tagada, et käesoleva direktiivi eesmärke ei kahjustata.

3) Hiljemalt ...(13)annab komisjon ülevaate tervishoius kasutamiseks ning kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutamiseks ettenähtud, elavhõbedat sisaldavate sfügmomanomeetrite ja muude mõõteseadmete usaldusväärsetest ja ohutumatest ning tehniliselt ja majanduslikult otstarbekatest alternatiividest.

Nimetatud ülevaate põhjal või niipea kui saab kättesaadavaks uus teave elavhõbedat sisaldavate sfügmomanomeetrite ja muude mõõteseadmete usaldusväärsete ja ohutumate alternatiivide kohta, esitab komisjon vajadusel õigusloomega seotud ettepaneku lõikes 1 toodud piirangute laiendamiseks tervishoius kasutatavatele ja kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutuseks ettenähtud sfügmomanomeetritele ja muudele mõõteseadmetele, et järk-järgult lõpetada elavhõbeda kasutamine mõõteseadmetes, niipea kui see on tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas.

(1) 13. septembri 2006. aasta arvamus (ELTs seni avaldamata).
(2) Euroopa Parlamendi 14. novembri 2006. aasta seisukoht.
(3) EÜT L 395, 31.12.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).
(4) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/90/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 28).
(5) EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
(6) EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11.
(7) ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.
(8)* Üks aasta pärast käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva.
(9)** Kaheksateist kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
(10)* Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
(11)** Kaheksateist kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
(12)*** Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval.
(13)* Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist."

Õigusteave - Privaatsuspoliitika