Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0018(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0287/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0287/2006

Keskustelut :

PV 14/11/2006 - 7
CRE 14/11/2006 - 7

Äänestykset :

PV 14/11/2006 - 9.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0483

Hyväksytyt tekstit
PDF 296kWORD 83k
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg
Elohopeaa sisältävät mittalaitteet ***I
P6_TA(2006)0483A6-0287/2006
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista (KOM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0069)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0064/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6-0287/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. marraskuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/.../EY antamiseksi neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista
P6_TC1-COD(2006)0018

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Komission 28 päivänä tammikuuta 2005 antamassa elohopeaa koskevaa yhteisön strategiaa käsittelevässä tiedonannossa tarkastellaan kaikkia elohopean käyttökohteita ja päädytään katsomaan, että olisi asianmukaista ottaa käyttöön yhteisön tasoisia tuotteitten markkinoille saattamiseen liittyviä rajoituksia, jotka koskevat elohopeaa sisältäviä muita kuin sähköisiä tai elektronisia mitta- ja valvontalaitteita; kyseiset laitteet muodostavat tärkeimmän elohopeatuoteryhmän, johon ei vielä ole kohdistettu yhteisön toimia.

(2)  Rajoittamalla elohopeaa sisältävien mittalaitteitten saattamista markkinoille estettäisiin elohopean pääsy jätevirtaan, mikä puolestaan olisi hyödyllistä ympäristön ja ajan mittaan myös ihmisten terveyden kannalta.

(3)  Kun otetaan huomioon rajoitusten tekniseen ja taloudelliseen toteutettavuuteen liittyvät seikat, vaikuttaa mitta- ja valvontalaitteita koskevien käytettävissä olevien tietojen perusteella siltä, että rajoitukset olisi kohdistettava välittömästi vain niihin mittalaitteisiin, jotka on tarkoitettu myytäväksi yleisölle, sekä kaikkiin kuumemittareihin.

(4)  Yli 50 vuotta vanhojen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden tuonnissa on kyse joko antiikkiesineistä tai kulttuuriesineiden viennistä 9 päivänä joulukuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3911/92(3) tarkoitetuista kulttuuriesineistä. Tällainen kauppa on suhteellisen pienimuotoista eikä näytä aiheuttavan vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Siksi sitä ei pitäisi rajoittaa.

(5)  Jotta voidaan minimoida elohopean pääsy ympäristöön ja varmistaa ammatti- ja teollisuuskäytössä vielä olevista elohopeaa sisältävistä mittalaitteista, ja erityisesti terveydenhuollossa käytettävissä stagmomanometreistä, luopuminen, komission olisi tutkittava, onko saatavilla turvallisia vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Terveydenhuollossa käytettävistä sfygmomanometreistä olisi kuultava alan ammattilaisia, jotta varmistetaan lääketieteellisten diagnoosi- ja hoitotarpeiden asianmukainen huomioon ottaminen.

(6)  Direktiivillä olisi rajoitettava vain uusien mittalaitteitten saattamista markkinoille. Rajoitusta ei siksi pitäisi soveltaa laitteisiin, jotka ovat jo käytössä tai jotka on jo saatettu markkinoille.

(7)  Erot jäsenvaltioiden laeissa ja hallinnollisissa määräyksissä, jotka koskevat elohopean käytön rajoittamista eri mitta- ja valvontalaitteissa, voivat luoda esteitä kaupalle ja vääristää kilpailua yhteisössä, minkä vuoksi niillä voi olla välitöntä vaikutusta sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan. Siksi vaikuttaa tarpeelliselta lähentää mitta- ja valvontalaitteita koskevia jäsenvaltioiden lakeja ottamalla käyttöön elohopeaa sisältäviä laitteita koskevia yhdenmukaistettuja säännöksiä ja huolehtia näin sisämarkkinoiden toimivuudesta sekä varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso.

(8)  Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annettua neuvoston direktiiviä 76/769/ETY(4) olisi muutettava vastaavasti.

(9)  Tätä direktiiviä olisi sovellettava rajoittamatta sen työsuojelun vähimmäisvaatimuksia koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamista, joka sisältyy toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettuun neuvoston direktiiviin 89/391/ETY(5) sekä siihen perustuviin erityisdirektiiveihin, etenkin työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 päivänä huhtikuuta 1998 annettuun neuvoston direktiiviin 98/24/EY(6).

(10)  Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(7) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 76/769/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ennen ... päivää ...kuuta(8). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säädöksiä ... päivästä ...kuuta(9)* .

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

Lisätään direktiivin 76/769/ETY liitteeseen I kohta seuraavasti:

"19a

Elohopea

CAS No 7439-97-6

(1) Ei saa saattaa markkinoille

(a) kuumemittareissa;

(b) muissa mittalaitteissa, jotka on tarkoitettu myytäväksi yleisölle (esim. manometrit, barometrit, sfygmomanometrit, muut lämpömittarit kuin kuumemittarit);

(c) ...(10) jälkeen muissa mittalaitteissa, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi yleisölle;

(d) kuluttajille ja terveydenhoitoon tarkoitetuissa sfygmomanometreissä (paitsi terveydenhoidossa käytettävissä venymäanturoissa), jotka sisältävät elohopeaa.

Valmistajat voivat pyytää poikkeusta c alakohdan soveltamiseen ennen ...(11)*. Poikkeukset myönnetään elohopean välttämätöntä käyttöä varten rajoitetuksi ajaksi, ja niistä päätetään tapauskohtaisesti, jos valmistajat pystyvät osoittamaan, että he ovat tehneet kaikkensa kehittääkseen turvallisempia vaihtoehtoja tai vaihtoehtoisia prosesseja ja että näitä ei edelleenkään ole käytettävissä.

(2) Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua rajoitusta ei poikkeuksellisesti sovelleta

(a) mittalaitteisiin, jotka ovat yli 50 vuotta vanhoja ... päivänä ...kuuta ...(12)**;

eikä

(b) barometreihin. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat mekanismit, jotka koskevat barometrien lupamenettelyä ja markkinoille asettamisen valvontaa, jotta tämän direktiivin tavoitteita ei vaaranneta.

(3) Komissio tarkistaa ... päivään ...kuuta ...(13) mennessä, onko elohopeaa sisältäville sfygmomanometreille ja muille terveydenhuollossa ja muussa ammatti- tai teollisuuskäytössä tarvittaville mittalaitteille olemassa turvallisia vaihtoehtoja, jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia.

Tämän tarkistamisen perusteella tai heti kun on käytettävissä uutta tietoa luotettavista turvallisista vaihtoehdoista elohopeaa sisältäville sfygmomanometreille ja muille terveydenhuollossa käytettäville mittalaitteille, komissio esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 1 kohdassa tarkoitettujen rajoitusten ulottamisesta koskemaan sfygmomanometrejä ja muita terveydenhuollossa ja muussa ammatti- ja teollisuuskäytössä tarvittavia mittalaitteita, jotta voidaan luopua elohopean käytöstä mittalaitteissa heti kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

(1) Lausunto annettu 13. syyskuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. marraskuuta 2006.
(3) EYVL L 395, 31.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).
(4) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/90/EY (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 28).
(5) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
(6) EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.
(7) EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
(8)* Vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.
(9)** 18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.
(10)* Kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
(11)** 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
(12)*** Tämän direktiivin voimaantulopäivänä.
(13)* Kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö