Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0018(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0287/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0287/2006

Viták :

PV 14/11/2006 - 7
CRE 14/11/2006 - 7

Szavazatok :

PV 14/11/2006 - 9.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0483

Elfogadott szövegek
PDF 404kWORD 80k
2006. november 14., Kedd - Strasbourg
Higanytartalmú mérőeszközök ***I
P6_TA(2006)0483A6-0287/2006
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a bizonyos higanytartalmú mérőeszközök forgalomba hozatalát érintő korlátozások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0069 – C6–0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0069)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0064/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A6–0287/2006),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javaslatot vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2006. november 14-én került elfogadásra a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a bizonyos higanytartalmú mérőeszközök forgalomba hozatalát érintő korlátozások tekintetében történő módosításáról szóló 2006/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2006)0018

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően(2),

mivel:

(1)  A higannyal kapcsolatos közösségi stratégiáról szóló, 2005. január 28-i bizottsági közleményben, amely a higany összes felhasználását tárgyalta, végkövetkeztetésként az szerepel, hogy helyénvaló a forgalomba hozatalt közösségi szinten korlátozni bizonyos higanytartalmú nem elektromos, illetve nem elektronikus mérő- és ellenőrzőeszközöknél, mivel ezek képezik a higanytartalmú termékek azon fő csoportját, amelyre a közösségi intézkedések eddig nem terjedtek ki.

(2)  Előnyös volna a környezetre és – hosszú távon – az emberi egészségre nézve, ha azáltal, hogy korlátozásokat vezetnek be a higanytartalmú mérőműszerek forgalmazására, elkerülnék, hogy a higany belekerüljön a hulladékáramba.

(3)  A mérő- és ellenőrzőműszerekkel kapcsolatos, rendelkezésre álló adatok alapján azonnali korlátozó intézkedések – figyelembe véve műszaki és gazdasági megvalósíthatóságukat – csak a lakossági értékesítésre szánt mérőeszközöknél, valamint a lázmérők esetében indokoltak.

(4)  Az 50 évesnél régebbi higanytartalmú mérőeszközök importja esetén vagy régiségekről, vagy a kulturális javak kiviteléről szóló, 1992. december 9-i, 3911/92/EGK tanácsi rendeletben(3) meghatározott kulturális javakról van szó. Ez a kereskedelem korlátozott mértékű, és úgy tűnik, nem jelent veszélyt az emberi egészségre és a környezetre. E kereskedelem korlátozása ezért nem szükséges.

(5)  A higany környezetbe jutásának minimalizálása és a maradék szakmai vagy ipari használatban lévő higanytartalmú mérőeszközök, különösen az egészségügyben használt vérnyomásmérők kivonásának biztosítása érdekében a Bizottságnak át kell tekintenie, milyen technikailag és gazdaságilag megvalósítható biztonságosabb alternatív megoldások léteznek. Az egészségügyben használt vérnyomásmérők esetében orvosi szakértőkkel kell konzultálni annak érdekében, hogy az egyes betegségek diagnózisa és kezelése megfelelően biztosított legyen.

(6)  Ez az irányelv csak az új mérőeszközök forgalomba hozatalát kívánja korlátozni. A korlátozás tehát nem vonatkozna a már használatban lévő, vagy már forgalomba hozott eszközökre.

(7)  A különféle mérő- és ellenőrzőeszközökben található higanyt korlátozó tagállami jogszabályok és közigazgatási intézkedések közötti eltérések akadályozhatják a kereskedelmet, torzíthatják a Közösségen belüli versenyt, és ezáltal közvetlen hatással lehetnek a belső piac létrejöttére és működésére. Ezért szükségesnek látszik a mérő- és ellenőrzőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése, amelyet a higanytartalmú ilyen termékekre vonatkozó harmonizált rendelkezések bevezetésével lehet megvalósítani, ezáltal fenntartva a belső piac működését, de biztosítva a környezet és az emberi egészség magas szintű védelmét is.

(8)  Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelvet(4) ennek megfelelően módosítani kell.

(9)  Ezen irányelv nem érinti azon közösségi jogszabályokat, amelyek a munkavállalók védelmét szolgáló minimumkövetelményeket állapítanak meg, így a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvet(5) és a hozzá kapcsolódó egyedi irányelveket, különösen a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvet(6).

(10)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás(7) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

(1)  A tagállamok legkésőbb ...(8)-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket ...(9)*-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt ,

Az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

MELLÉKLET

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete a következő ponttal egészül ki:

"19a.

Higany

CAS-szám: 7439-97-6

1. Nem hozható forgalomba:

a) lázmérőben

b) egyéb lakossági értékesítésre szánt mérőeszközben (pl. nyomásmérőben, barométerben, vérnyomásmérőben, nem testhőmérséklet mérésére szolgáló hőmérőben);

c) egyéb, nem lakossági értékesítésre szánt mérőberendezésekben, …(10) után;

d) a fogyasztói és szakmai felhasználásra szánt higanytartalmú vérnyomásmérőkben (az egészségügyben használt nyúlásmérők kivételével).

A gyártók ...(11)* -ig kérhetnek eltérést a c) ponttól. Az eltérés csak lényeges felhasználásokra engedélyezhető, eseti alapon meghatározott korlátozott időtartamra, ha a gyártók bizonyítani tudják, hogy minden erőfeszítést megtettek biztonságosabb alternatívák vagy alternatív eljárások kidolgozása érdekében, és hogy biztonságosabb alternatívák vagy alternatív eljárások még mindig nem állnak rendelkezésre.

2. Az 1. b) pontban említett korlátozás kivételesen nem alkalmazandó:

a) a mérőeszközökre, amelyek ...(12)** 50 évesnél régebbiek;

vagy

b) a barométerekre. A tagállamok forgalomba hozataluk engedélyezésére és ellenőrzésére megfelelő és hatékony mechanizmusokat állapítanak meg annak érdekében, hogy ezen irányelv céljai ne kerüljenek veszélybe.

3. ...(13) előtt a Bizottságnak át kell tekintenie, milyen technikailag és gazdaságilag megvalósítható biztonságosabb alternatív megoldások léteznek az egészségügyben használt higanytartalmú vérnyomásmérők és más mérőeszközök, valamint egyéb szakmai és ipari alkalmazások esetében.

E felülvizsgálat alapján, vagy amint új információk állnak rendelkezésre biztonságosabb alternatív megoldásokkal kapcsolatban vérnyomásmérők és más higanytartalmú mérőeszközök esetében, a Bizottság adott esetben jogalkotási javaslatot tesz az 1. pontban említett korlátozások kiterjesztésére az egészségügyben használt vérnyomásmérőkre és más mérőeszközökre, valamint egyéb szakmai és ipari alkalmazásokra, hogy a mérőeszközökben található higany kivonása megtörténhessen, amikor ez technikailag és gazdaságilag megvalósítható.

(1) 2006. szeptember 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
(2) Az Európai Parlament 2006. november 14-i álláspontja.
(3) HL L 395., 1992.12.31., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 2005/90/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 33., 2006.2.4., 28. o.) módosított irányelv.
(5) HL L 183., 1989.6.29., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.
(6) HL L 131., 1998.5.5., 11. o.
(7) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
(8)* Ezen irányelv hatálybalépését követően egy évvel.
(9)** Ezen irányelv hatálybalépését követően 18 hónappal.
(10)* Három évvel ezen irányelv hatálybalépése után.
(11)** 18 hónappal ezen irányelv hatálybalépése után
(12)*** Ezen irányelv hatálybalépésének időpontjában.
(13)* Két évvel ezen irányelv hatálybalépése után."

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat